SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GIRLS CODE FUN

W ROKU 2015

 

1) Dane Fundacji:

Nazwa: FUNDACJA GIRLS CODE FUN

Adres siedziby: ul. Leszczyńska 1/14, 00-339 Warszawa

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 8 stycznia 2015

Numer KRS: 0000537172; Numer REGON: 36053974


Członkowie Zarządu Fundacji: Karolina Cikowska

Cele statutowe fundacji:

  1. Celem Fundacji jest wszechstronna działaności naukowa, edukacyjna, oświatowa, szkoleniowa, kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego, w tym dzieci,młodzieży, a także dorosłych.
  2. Celami Fundacji są również:

a. Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzienie programowania oraz innych dziedzinach służących do wykorzystywania urządzeń elektronicznych, w szczególności komputerów,

b. Inicjowanie i wspieranie nowatorkich rozwiązań, a w szczególności umiejętności programowania, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w edukacji i wychowaniu dzieci, młodzieży i rozwoju dorosłych,

c. Propagowanie i wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie odpłatnych i nieodpłatnych cykli zajęć programowania dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt w wieku 8-12 lat.

2. Prowadzenie  odpłatnych i nieodpłatnych warsztatów programowania dla dzieci i dorosłych na wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.

3. Działania promocyjne: wystąpienia na konferencjach edukacyjnych, wydarzeniach rodzinnych, wydarzeniach branży informatycznej.

Główne działania Fundacji w 2015 roku:

Realizacja bezpłatnych dla uczestników warsztatów programowania komputerowego dla dzieci, młodzieży, edukatorów i kobiet

Realizacja wakacyjnych bezpłatnych warsztatów programowania „bez prądu” w warszawskich szkołach podstawowych w ramach programu Lato w Mieście, na zlecenie Miasta st. Warszawy

Realizacja dodatkowych bezpłatnych semestralnych cyklów zajęć Girls Code Fun z programowania komputerowego dla 3 grup uczniów w wieku 8-12 lat

Realizacja dodatkowych odpłatnych dla uczestniczek cyklów semestralnych zajęć Girls Code Fun z programowania komputerowego dla dziewcząt w wieku 8-12 lat.

Realizacja dodatkowych odpłatnych dla uczestników letnich zajęć z programowania komputerowego dla dziewcząt w wieku 8-12 lat.

Realizacja dodatkowych odpłatnych dla uczestników zajęć z programowania komputerowego w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Dzieci

Działania realizowano pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji i Krajowej Izby Gospodarczej.

Odpisy uchwał zarządu fundacji

[niektóre fundacje nie przesyłają, np. tekstów uchwał zarządu, poprzestając na ich wyliczeniu. Wszystko zależy od istniejącej praktyki]

Koszty poniesione przez Fundację:

Statutowe: 106 761,38 

Administracyjne: 5 658,53 zł

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: 0,00 zł

Dane o:

  1. Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

  1. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

2 500 .

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 81 544,97 zł brutto.

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

zdarzenia nie wystąpiły 

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 42 073 zł

                                                 umowa o dzieło: 17 581,15 zł

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: zdarzenia nie wystąpiły

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan rachunków bankowych:

Bank Zachodni WBK S. A.  kwota: 27 942,48 zł

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: zdarzenia nie wystąpiły

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: zdarzenia nie wystąpiły

  1. Nabytych pozostałych środków trwałych: zdarzenia nie wystąpiły

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:

Suma bilansowa aktywów: 41 562,72 zł,

Wartość zobowiązań: 56 871,03 zł

 

8) Fundacja w roku 2015 korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne  „INFORMATYKA BEZ PRĄDU” - NAUKA MYŚLENIA ALGORYTMICZNEGO I UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH BEZ KOMPUTERÓW zlecone przez Miasto st. Warszawa. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja rozliczyła się z jego realizacji.

9) Fundacja złożyła w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

W roku 2015 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:

Karolina Cikowska – prezes