Published using Google Docs
Privacy statement (AVG)NL
Updated automatically every 5 minutes

Privacy statement (AVG)

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Selectiehulp (hierna genoemd “Selectiehulp”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.Selectiehulp.nl (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Selectiehulp en haar klanten, prospecten en business partners.

 

Selectiehulp wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Selectiehulp verzamelt, alsook over de wijze waarop Selectiehulp deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Selectiehulp.

 

Soorten persoonsgegevens

Selectiehulp kan volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken:

Selectiehulp verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Selectiehulp via het Platform en/of de App. Zo zal Selectiehulp, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is.

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

De door Selectiehulp verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Selectiehulp kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

Indien een bezoeker een overeenkomst aangaat met de selectiehulp zullen de verstrekte (persoons)gegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De overeenkomst tussen de selectiehulp en de bezoeker bestaat uit het bemiddelen tussen de bezoeker en leveranciers van ICT diensten. Daarbij zal de selectiehulp de bezoeker toegang tot de portal geven ten behoeve van het aanmaken van een bedrijfsprofiel en ondersteunen van 1 of meerdere selectietrajecten. hierbij zal de selectiehulp de bezoeker in contact brengen met 1 of meerdere oplossingen die matchen op basis van het profiel. Hierbij zullen we in principe de bezoeker blijven ondersteunen tot dat er weer een selectieprocedure voor dezelfde software wordt opgestart. Vanaf dat moment begint de cyclus opnieuw met het ondersteunen van het selectieproces

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Selectiehulp zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Selectiehulp en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Selectiehulp in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Selectiehulp uw persoonsgegevens openbaar maakt:

In alle overige gevallen zal Selectiehulp uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Selectiehulp uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@selectiehulp.nl

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.  

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Selectiehulp.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Selectiehulp verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Selectiehulp zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Selectiehulp, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Selectiehulp in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Selectiehulp zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Selectiehulp raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 

Update Privacy Verklaring

Selectiehulp is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Selectiehulp verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.  

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Selectiehulp uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de privacy@selectiehulp.nl.

 

Contacteer Selectiehulp

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Selectiehulp uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Identiteit van de verantwoordelijke

De website Selectiehulp wordt geëxploiteerd door NederlandsKennisCentrum statutair gevestigd te Oudemolen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57530742 .

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de aangewezen vertegenwoordiger:

Name: M. huisintveld

E-Mail: privacy@selectiehulp.nl

Adres: Zuidlangeweg 2, 4796 SB  Oudemolen, Nederland

Door de Selectiehulp te bezoeken of gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.