INSTRUCCIONS:

Aquí teniu 4 graelles, dividides per nivells i assignatures. Posau dins cada requadre les feines, enllaços o informació que pares, alumnes i tutors han de conèixer. El que poseu es farà públic a la web de l’institut.

IMPORTANT: Si no hi ha cap tasca encomanada, posau el signe (----) dins el requadre.

INDEX

 1. Feines d'estiu 1r d'ESO

 1. Feines d’estiu 2n d’ESO

 1. Feines d'estiu 3r d'ESO

 1. Feines d'estiu 4t d'ESO

Feines d’estiu 1r d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN 978-01-905-1795-3)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar Ortografía:

 http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm

També pots repassar Ortografía al teu mòbil amb aquesta entretinguda APPS:

APPS Palabra correcta. És una aplicació gratuïta per a IOS y Android.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 1 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 126
 • Entregar: 
 • Workbook Pulse I:
 • Progress check. Units 1-6,
 • Self evaluation 1  Units 1-6  i
 • Extension. Cumulative grammar Units 1-6
 • SELF STUDY BANK:
 • Grammar reference. Pages 82-95 i
 • Writing reference pages 120- 131

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Biologia i Geologia

El dia que recullin el butlletí, els alumnes també rebran els fulls amb les feines per fer durant l’estiu.  Obligatòriament ho han de presentar  el dia de l’examen de setembre. També poden trobar les feines a l’enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0Bw6ccKK0Ax_ldURVOGlNbVExNTA/view?usp=sharing

Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 1r ESO - 2017/18

        Els alumnes que hagin suspès l’assignatura hauran de fer un examen del tema 1 a l’11 i entregar la feina d’estiu encomanada.

          Aquesta feina és necessari entregar-la el dia de l’examen per poder fer-lo.

        La feina s’ha de fer a mà, amb portada de cada tema, títol i pàgines numerades.

Per recordar:   La feina d’estiu representa un 40 % de la nota.

                L’examen representa un 60 % de la nota final.

FEINA D’ESTIU PER FER

Fer les activitats finals de cada tema:

tema 1: pàgines 24 i 25

tema 2: pàgines 46 i 47

tema 3: pàgines 62 i 63

tema 4: pàgines 88 i 89

tema 5: pàgines 110 i 111

tema 6: pàgines 132 i 133

tema 7: pàgines 158 i 159

tema 8: pàgines 194 i 195

tema 9: pàgines 224 i 225

tema 10: pàgines 254 i 255

tema 11: pàgines 282 i 283

        

Matemàtiques

Els alumnes suspesos en juny han d’anar a  Feines d'estiu  , que és una Classroom de feines d’estiu de Matemàtiques amb el codi  xjav2c,    i triar el nivell de 1r ESO.

Educació Plàstica

La recuperació constarà del lliurament de treballs pendents i l’examen de setembre.

Els alumnes suspesos a l’avaluació ordinària del mes de juny, rebran el dia de lliurament de notes un document amb les tasques pendents de realitzar. Paral·lelament rebran un correu personal al seu compte de l’Institut amb la mateixa informació personalitzada de les pràctiques que han d’aportar el dia de l’examen de setembre. L’entrega dels treballs és condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes relacionades amb les pràctiques realitzades per cada alumne.

Educació Física

Els alumnes que han de recuperar l’assignatura d’EF han de fer les tasques pendents o suspeses, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats no superades per presentar-se a l’examen de setembre. En cas d’haver suspès l’actitut han de realitzar un treball específic que també podran trobar dins en Classroom.

Tota la informació que necessiten la trobaran allà.

Música

La recuperació de la matèria consistirà en:

 1. Entregar tots els treballs de la matèria que s’indiquen al Classroom: els alumnes amb la matèria suspesa al juny podran consultar al Classroom de l’assignatura, els treballs que s’han d’entregar el mes de setembre (són una selecció de tasques de tot el curs). Aquestes tasques han d’estar entregades el dia de l’examen al Classroom.
 2. Examen de contingut teòric.
 3. Examen pràctic: la interpretació amb flauta d’una de les peces treballades durant el curs.

Religió

-----------------------

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 2n d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN  978-01-905-1796-0)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar Ortografía:

 http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm

També pots repassar Ortografía al teu mòbil amb aquesta entretinguda APPS:

APPS Palabra correcta. És una aplicació gratuïta per a IOS y Android.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis utilitzat durant el curs, el "Pulse 2 Workbook", que vénen a continuació

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 126
 • Entregar: 
 • Workbook Pulse 2:
 • Progress check. Units 1-6,
 • Self evaluation 1  Units 1-6
 • Extension. Cumulative grammar Units 1-6
 • SELF STUDY BANK:
 • Grammar reference. Pages 82-95
 • Writing reference pages 120-131

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Física i Química

Entregar en paper les feines que s’indiquen al següent document.

https://drive.google.com/open?id=1k40oivZa6s1Q1WBYaYCT-Qk3UdCxIZ2-d7yCtRm8TPo

Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 2n  ESO - 2017/18

Els alumnes que hagin suspès l'assignatura hauran d'entregar la feina encomanada el dia de l'examen. És imprescindible la presentació d'aquesta feina per poder fer l'examen.

La feina s'ha de fer a mà. A l'ordenador només es poden fer els títols.

L'examen representa el 60% de la nota final, i la feina d'estiu el 40% restant.

A l'examen es faran preguntes similars a les dels exercicis de les feines d'estiu

Feina d'estiu:

De l'apartat “Síntesis” que apareix al final de cada tema, s'han de realitzar els exercicis següents:

 •         Consolida el que has après
 •         Defineix els conceptes clau
 •         Identifica (els         personatges, les obres,...)

S'han de realitzar els exercicis del temes que hem estudiat a classe: del tema 1 fins al tema 11, ambdós inclosos.

Matemàtiques

Els alumnes suspesos en juny han d’anar a Feines d'estiu  , que és una Classroom de feines d’estiu de Matemàtiques amb el codi  xjav2c,    i triar el nivell de 2n d’ESO.

Tecnologia

------------- (2017-2018)

Educació Física

Els alumnes que han de recuperar l’assignatura d’EF han de fer les tasques pendents o suspeses, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats no superades per presentar-se a l’examen de setembre. En cas d’haver suspès l’actitut han de realitzar un treball específic que també podran trobar dins en Classroom.

Tota la informació que necessiten la trobaran allà.

Música

La recuperació de la matèria consistirà en:

 1. Entregar tots els treballs de la matèria que s’indiquen al Classroom: els alumnes amb la matèria suspesa al juny podran consultar al Classroom de l’assignatura, els treballs que s’han d’entregar el mes de setembre (són una selecció de tasques de tot el curs). Aquestes tasques han d’estar entregades el dia de l’examen al Classroom.
 2. Examen de contingut teòric.
 3. Examen pràctic: la interpretació amb flauta d’una de les peces treballades durant el curs.

Alemany

Tots els alumnes han de entregar les feines amb el títol “Sommerarbeit” que hi ha a la web d’alemany en el curs 2n ESO i també penjades al classroom

Religió

L’alumne que ha suspès el curs ha de presentar el treball encomanat el dia que s’’indiqui el mes de setembre

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 3r d’ESO

PMAR àmbit científic

Les feines d’estiu estan penjades als classrooms que hem fet servir al llarg del curs a cada matèria, i estan compartides amb els alumnes que han de recuperar.                             

PMAR àmbit lingüístic

Les feines de recuperació s’entreguen, juntament amb les notes, de forma personalitzada.

PMAR àmbit pràctic

Les tasques i les  instruccions són als apartats Tecnologia i  Educació plàstica d’aquest mateix full.

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  –Edición 2017(ISBN  978-01-905-1797-7)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar sintaxi: Prácticas de sintaxis. La oración simple (nº 6) de l’editorial Casals.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis  el "Mosaic 3", que vénen a continuació:

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 135
 • Entregar: 
 • Workbook Mosaic 3.
 • Review. Units 1-7
 • Grammar reference  and Vocabulary reference  Units 1-7 pages 84-111
 • Writings Units 1-7 pages:  13, 21, 29, 37, 45, 53, 61

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%

Física i Química

Entregar en paper les feines que s’indiquen al següent document.

https://drive.google.com/open?id=1F9mjTd2JuwdvHYbzRtuGVV6cxRbZbKhK

Biologia i Geologia

El dia de l’examen de setembre han de presentar obligatòriament les feines d’estiu i l’examen es basarà en aquests exercicis. En aquest enllaç podeu trobar les feines:

https://drive.google.com/file/d/0Bw6ccKK0Ax_lZU0xdHFTSnpqZG8/view?usp=sharing

Geografia i Història

FEINES DE RECUPERACIÓ 3r ESO - 2017/18

Els temes que han de preparar són:

Tema, 1, 2, 3,5,6, 7 i 8

Condició per aprovar la matèria: lliurament obligatori de la feina (que representa un 40% del total de la nota) el dia de l'examen i aprovar l’examen.(Es farà mitjana a partir de una nota de 4 en l’examen)

Feina: Feines d'estiu 2017-18

Matemàtiques

Els alumnes suspesos en juny han d’anar a Feines d'estiu  , que és una Classroom de feines d’estiu de Matemàtiques amb el codi  xjav2c,    i  triar el nivell de 3r d’ESO.

Tecnologia

(17-18) Les tasques es troben al classroom que s'ha emprat durant el curs, a partir del dia 25 de juny.

L'examen es basarà en aquests exercicis.

Educació Física

Els alumnes que han de recuperar l’assignatura d’EF han de fer les tasques pendents o suspeses, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats no superades per presentar-se a l’examen de setembre. En cas d’haver suspès l’actitut han de realitzar un treball específic que també podran trobar dins en Classroom.

Tota la informació que necessiten la trobaran allà.

Educació Plàstica

Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària del mes de juny, rebran un correu personal al seu compte de l’Institut amb les pràctiques que s’hauran de lliurar el dia de l’examen de setembre, condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes dels temes proposats i de les pràctiques realitzades per cada alumne.

Els alumnes de l’Àmbit Pràctic que tenen suspesa l’assignatura per l’àrea de Plàstica, rebran un correu personal al seu compte de l’Institut amb les pràctiques que s’hauran de lliurar el dia de l’examen de setembre, condició essencial per poder realitzar l’examen amb preguntes dels temes proposats i de les pràctiques realitzades per cada alumne.

Alemany

Tots els alumnes han de triar una d'aquestes dues lectures i entregar un resum de 12 -15 línies.

1-Die Sommerferien A1 ( Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-605112-5/

 

2-Einmal Freunde, immer Freunde A1 (Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-605113-2/

Religió

-------------

Valors Ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom


Feines d’estiu 4t d’ESO

Llengua Espanyola

Els alumnes suspesos en la convocatòria de juny hauran de treballar els aspectes estudiats al llarg del curs fent les activitats del llibre Aprueba tus exámenes de l’editorial Oxford  (ISBN 978-84-673-8593-9)

A l’interior del llibre  trobareu un codi que permet accedir  al contingut  digital.

El dia de l’examen s’ha de lliurar  el llibre amb totes les activitats fetes i corregides.

Per repassar sintaxi: Prácticas de sintaxis. La oración simple (nº 6) de l’editorial Casals.

Llengua Catalana

Cada alumne amb l’assignatura suspesa té un full personalitzat amb la feina que ha de tenir feta per a setembre i indicació de si haurà de fer examen o no. El full s’haurà de presentar obligatòriament.

Llengua Anglesa

Per poder presentar-se a l'examen de setembre, heu de realitzar als vostres fulls (no dins el llibre mateix) totes les activitats del llibre d'exercicis  el "Mosaic 4", que vénen a continuació:

 • Revisar i estudiar les unitats del  Student’s book i els verb irregulars: page 153
 • Entregar: 
 • Workbook Mosaic 4.
 • Review. Units 1-5 i 7 i 8 (pàgines: 14,15,22,23,30,31,38,38,46,4762,63,70,71)
 • Grammar reference  and Vocabulary reference Units 1-5 i 7 i 8 pàgines 97- 120 i 125-134
 • Writing reference:  pàgines 89- 93
 • Practical English: pàgines 80-84 i 86-87

Tot això s'ha de presentar dins un dossier, i amb un índex al principi.

No presentar aquest dossier  suposarà automàticament suspendre la prova extraordinària de setembre.

Aquesta feina contarà un 10%.

Geografia i Història

Curs 2017-2018

Per recuperar l'assignatura al setembre s’han de presentar les següents tasques del llibre de text. Aquestes tasques representen un 30 % de la nota final.

El mapa conceptual dels següents temes 1,2,3,4,5,6,7,8,10 i 11

I les següents activitats dels mateixos temes

Pàgina 24

1- Consolida el que has après

2- Identifica els personatges

3- Defineix conceptes Claus

4 - Estableix l’any en quin any va succeir

Pàgina 46

1- Consolida el que has après

2 - Defineix conceptes claus

3- Identifica els personatges

4- Estableix la cronologia

Pàgina 68

1 -Consolida el que has après

2 - Defineix conceptes claus

Pàgina 92

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

3 - Identifica els personatges

4 - Estableix la cronologia

Pàgina 114

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

Pàgina 138

1 - Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

5- Explica les diferències

Pàgina 160

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

4- Explica les diferències

Pàgina 182

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

3- Identifica els personatges

Pàgina 222

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

3- Estableix la cronologia

Pàgina 242

1- Consolida el que has après

2- Defineix conceptes claus

4- Explica les diferències

Matemàtiques

Els alumnes suspesos en juny han d’anar a  Feines d'estiu  , que és una Classroom de feines d’estiu de Matemàtiques amb el codi  xjav2c,    i triar del nivell de 4t d’ESO l’assignatura que pertoqui:   Acadèmiques, Aplicades,   European Section.

Educació Física

Els alumnes que han de recuperar l’assignatura d’EF han de fer les tasques pendents o suspeses, estudiar els continguts no assolits i practicar aquelles activitats no superades per presentar-se a l’examen de setembre. En cas d’haver suspès l’actitut han de realitzar un treball específic que també podran trobar dins en Classroom.

Tota la informació que necessiten la trobaran allà.

Religió

-------------

Valors ètics

Entregar tots els treballs que estan al google classroom

Biologia i Geologia

Els alumnes que han suspès l’assignatura han de presentar obligatòriament la feina d’estiu el dia de l’examen. La feina la podran trobar al següent enllaç:

https://drive.google.com/open?id=0B_byMq_ExeLuLWdJYUtwMXMxbzQ

Física i Química

Fer les tasques que s’indiquen al document de la part suspesa i entregar-les en paper.

https://drive.google.com/open?id=18dm26ZhFefGUxRgWQvCL45QWUkaEb6YWEey6VZlpP7Q

Economia

-------------------

Llatí

Els alumnes suspesos a la avaluació ordinària del mes de juny, per poder presentar-se a l’examen de setembre hauran d’entregar feta la fulla d’exercicis amb el nom de feines d’estiu, que tenen penjada al classroom.

Tecnologia

(17-18)Les tasques es troben al classroom que s'ha emprat durant el curs, a partir del dia 25 de juny.

L'examen es basarà en aquests exercicis.

Iniciació Activitat Emprenedora

--------------

Alemany

Tots els alumnes han de triar una d’ aquestes lectures i entregar un resum de 15 línees.

1-Die Sommerferien A1 ( Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-605112-5/

 

2-Einmal Freunde, immer Freunde A1 (Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-605113-2/

3-Neu in der Stadt A1 (Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-605114-9/

 

4-Gefahr am Strand A1 (Klett)

http://livebooks.klett-sprachen.de/978-3-12-55700

5-„Urlaub intensiv“ (Liebaug-Dartmann)

ISBN 978-3-922989-83-7

Educació Plàstica

Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària del mes de juny, rebran un correu personal al seu compte de l’Institut amb les pràctiques que s’hauran de lliurar el dia de trobada a setembre en el calendari. A quart d’ESO no es plantea la realització de cap examen, pel caràcter pràctic de l’assignatura. Si el nivell de les pràctiques lliurades supera el mínim establert pel Departament, l’assignatura estarà aprovada.

Música

------------

Ciències aplicades al

món professional

Els alumnes que han suspès l’assignatura han de presentar obligatòriament la feina d’estiu el dia de l’examen. La feina la podran trobar al següent enllaç:

https://drive.google.com/open?id=1YUm2aWNRkx6voiMGNqKcC1kYD9EgnRzL

TIC

------------