Impra_Logotyp, lite mindre.png

Protokoll

Årsmöte 16 mars 2019 kl 13.00-15.00

Plats: Bunkern, Viktoriagatan 19, Göteborg.

Närvarande: Martina Almgren, Sara Kowalski, Sara Karkkonen, Julia Schabbauer, Johan Björklund, Agnes Persson, Julia Eriksson. Skype: Amanda Ginsburg, Sofia Lärkfors, Björn Eriksson.

FORMALIA

1. Mötets öppnande

Martina Almgren förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen.

3. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig tid

Kallelsen skickades ut 28 februari 2019. Kallelsen har skickats ut i stadgeenlig tid.

4. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutar att välja Martina Almgren till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Årsmötet beslutar att välja Sara Karkkonen till sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, för mötet

Årsmötet beslutar att välja Johan Björklund och Agnes Persson till justerare för mötet.

BESLUT / INFORMATION / DISKUSSION

7. Presentation av nuvarande styrelse

De från nuvarande styrelsen som är närvarande presenterar sig. Frånvarande är Chi Westfelt, sekreterare. Under året har Elin Andersson och Henning Ullén lämnat styrelsen.

Styrelse år 2018/2019 har sett ut som följer:

Sara Karkkonen - ordförande

Julia Schabbauer - vice ordförande
Sara Kowalski - kassör

Chi Westfelt - sekreterare

Johan Björklund - ledamot
Amanda Ginsburg - suppleant

Agnes Persson - suppleant

Elin Andersson  - ledamot

Henning Ullén - ledamot

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Mötet går igenom verksamhetsberättelsen och godkänner denna.

9. Revisorns årsberättelse för 2018

Martina läser upp revisorns årsberättelse. Revisorn rekommenderar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fastställande av styrelsearvoden 2019 samt budget

Årsmötet beslutar att 5% av alla beviljade bidrag för räkenskapsåret 2019 ska gå till kassören, både bidragen till klubbarna och till föreningens övriga verksamhet. Arvoden till styrelsen får uppgå till en summa av max 25 250 kr. Årsmötet beslutar att timlönen för styrelsearbetet ska vara 250 kr/tim inkl moms på faktura. De uppgifter som ska prioriteras är de som är angivna i budgeten. När dessa uppgifter är genomförda får styrelsen arvoderas för annat styrelsearbete, upp till beslutad maxsumma.

Årsmötet fastställer 2019 års budget enligt bilaga.

12. Fastställande av medlemsavgift

Inget förslag på ändring av medlemsavgift har inkommit så årsmötet beslutar att ha kvar medlemsavgiften enligt följande:

Medlemsavgiften betalas årsvis på en glidande skala där varje medlem betalar utifrån sina egna förutsättningar.

Ordinarie: 200 - 500 kr

Student / Arbetslös / Pensionär: 100 - 300 kr

Under 18 år: Gratis

Stödmedlemskap (tex förening, företag, institution eller liknande): 600 - 1000 kr

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2019

Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen för 2019 enligt bilaga.

14. Ändring av stadgar

Inga förslag på ändring av stadgar har inkommit.

15. Val av styrelse

Årsmötet beslutar att välja ny styrelse enligt valberedningens förslag, med ändringen att Björn Eriksson väljs till ledamot istället för suppleant.

Årsmötet beslutar att välja styrelse enligt följande:

Agnes Persson - ordförande

Amanda Ginsburg - vice ordförande

Sara Kowalski - kassör

Julia Eriksson - sekreterare

Johan Björklund - ledamot

Sofia Lärkfors -  ledamot

Björn Eriksson - ledamot

Olimpia Dynarek Olsson - ledamot

16. Val av verksamhetsrevisor

Årsmötet beslutar att välja Christer Eklund till verksamhetsrevisor.

17. Val av valberedning

Årsmötet beslutar att välja Julia Schabbauer (sammankallande), Alice Hernqvist, Chi Westfelt och Gunilla Törnfeldt.

18. Övriga frågor

Mötet har inga övriga frågor.

19. Tack till avgående styrelsemedlemmar

Ordföranden lämnar över ordet till Johan Björklund som å styrelsens vägnar lämnar över en present och tackar de avgående styrelsemedlemmarna.

20. Mötets avslutande

Ordföranden Martina Almgren förklarar mötet avslutat.