УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

23400, смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 45,

тел.(04356)  2-11-86, факс. 2-30-03 Е-таіl: тksr2@ ukr.net

           

18.12.2018р. № 02-13/553

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Департамент охорони здоров’я

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій код КВЦПЗ (14.01), з земель ненаданих у власність та користування селищної ради в межах смт. Муровані Курилівці  на 3-му мікрорайоні селища, орієнтовною площею 11,0 га

(ТОВ «ЕНЕРГОБАР»).

 1. Інформація про замовника:

Мурованокуриловецька селищна рада.

Юридична адреса: 23400, Вінницька область, смт. Муровані Курилівці, вулиця Соборна,45

Тел.: (04356)2-30-03, (04356)2-10-80

Контактний e-mail : mksr2@ukr.net

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку в межах смт. Муровані Курилівці  на 3-му мікрорайоні селища для розміщення окремого об’єкта будівництва – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій код КВЦПЗ (14.01), з земель ненаданих у власність та користування селищної ради в межах смт. Муровані Курилівці  на 3-му мікрорайоні селища, орієнтовною площею 11,0 га (ТОВ «ЕНЕРГОБАР») відповідно до рішення Мурованокуриловецької селищної ради №417 від 20.03.2018 р.  про надання дозволу на розроблення детального плану території.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію:

- генеральний план смт. Муровані Курилівці, розроблений Українським державним проектно-виробничим об’єднанням «ДІПРОМІСТО» у 1992 році.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення сонячної електростанції (далі – СЕС) і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України «173 від 19.06.1996).

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій, а саме СЕС, розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних та пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.

Планувальна структура ДПТ визначилася технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.

Повне найменування юридичної особи, яка планує здійснювати будівництво:

ТОВ «        ЕНЕРГОБАР»

Код ЄДРПОУ: 41722492

Інформація про суб’єкт господарювання:

Юридична адреса: 23000, Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, офіс 25

Телефон: 0983116831

Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони:

-        Зона  сонячних модулів та обладнання;

-        Зона адміністративно-господарчого блоку;

-        Зона трансформаторної підстанція 110/10 кВ;

-        Зона проїздів, під’їздів та пішохідних доріжок;

-        Зона водопровідних споруд;

-        Зона зелених насаджень спеціального призначення.

Для обслуговування території СЕС також запроектовано об'єкти позамайданчикової та внутрішньомайданчикової інфраструктури − автомобільні дороги, периметральна огорожа, телекомунікації та охоронні системи, силові і слабкострумні кабельні мережі.

Схему інженерної підготовки території, що проектується, розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:1000 і виконано у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018.

Вертикальне планування територій виконано з ув'язкою системи водовідведення при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень, а також з урахуванням наступних вимог:

– максимального збереження рельєфу – абсолютні відмітки на проектованій території коливаються від 167,5-214,9 мБС;

–   максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;

–   відведення поверхневих вод;

–   мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.

На проїздах пропонується влаштування асфальтобетонного покриття. Відведення поверхневих вод з проектованої території здійснюється по ухилам.

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту необхідно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунт необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань.

Враховуючи особливості існуючого рельєфу місцевості, планувальної структури території, проектну мережу вулиць ДПТ визначилось формування одного водозбірного басейну дощової каналізації.

Відведення дощового стоку передбачено відкритою та закритою мережею самопливної дощової каналізації зі скидом на очисні споруди типу «Solap», які забезпечують ефективне очищення, що відповідає санітарно-екологічним вимогам. Очисні споруди  передбачені в південно-західній частині ДПТ.

Дощовий стік, після очищення, скидається у місцевий водотік.

Санітарна захисна зона від очисних споруд складає 20 м.

Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.

Загальна площа території в межах розробки ДПТ становить 9,57 га і розташовується на неприватизованих землях селища.

В межах даного детального плану території для перетворення сонячного світла в електроенергію передбачається спорудження близько 20000 полі- або монокристалічних кремнієвих сонячних модулів встановленою потужністю по 250Вт, загальною потужністю 5МВт.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1). Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

-        проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

-        інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, протизсувні заходи, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

-         для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

2). Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

-   захист території від електромагнітного забруднення.

Основним джерелом електромагнітного випромінювання являється електростанція з використанням енергії сонця.

Сонячна енергетика використовує, поновлюване джерело енергії і у майбутньому, може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів.

-        інженерний благоустрій території – централізоване каналізування, санітарне очищення.

3). Централізована система дощової каналізації зі спорудженням очисних споруд типу «Solar».

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

У зв’язку з невеликою кількістю стічної води від адміністративних та побутових приміщень сонячної електростанції, будівництво каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення є недоцільним.

Стічні води від побутових  приміщень пропонується відводити у двокамерний септик та далі – в накопичувальний колодязь з подальшим вивозом асенізаційним транспортом до найближчій мережі побутової каналізації смт. Муровані Курилівці або на  каналізаційних очисні споруди повного біологічного очищення. після укладання відповідного договору з власниками споруд з місцевими органами самоврядування.

Після виконання геологічних вишукувань, в разі наявності на території сонячної електростанції фільтруючих ґрунтів, для біологічного очищення стічних вод, в залежності від навантажень, можливо  буде використовувати фільтруючій колодязь або поля фільтрації.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній, так як територія знаходиться на відстані 35 км до Республіки Молдова.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку смт. Муровані Курилівці.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та України загалом, а також збільшення кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток селища є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і споруд об’єкту енергогенеруючого підприємства, дати прогноз впливу на оточуюче середовище , виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам  України,  законодавству  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 3. ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 4. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 5. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних там водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

Вступ

 1. Методологія проведення СЕО
 1.  Нормативно-правова база проведення СЕО
 2.  Методологія проведення СЕО
 3.  Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення Стратегії та здійснення СЕО
 1. Аналіз детального плану території

2.2. Основні цілі детального плану території

2.3. Зв'язок з іншими документами державного планування

3.  Оцінка екологічної ситуації смт. Муровані Курилівці

 3.1. Ключові проблеми екологічної безпеки населеного пункту

 3.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації

 3.3 Аналіз трендів стану довкілля

4. Аналіз відповідності детального плану території визначеним цілям охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення

5. Оцінка впливу нового будівництва на довкілля

5.1. Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру

5.2. Ймовірний вплив об’єкту планової діяльності на складові довкілля

5.3.Заходи по зниженню негативних впливів та підвищення екологічного благополуччя населеного пункту

6. Опис проведення екологічної оцінки

6.1. Обґрунтування вибору

6.2. Проблеми, пов’язані зі збором необхідних даних

7. Організація моніторингу наслідків виконання та фактичного впливу детального плану території на довкілля, у тому числі здоров’я населення

8. Нетехнічне резюме

9. Висновки та рекомендації

10. Список використаних джерел

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної

оцінки містобудівної документації «Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій код КВЦПЗ (14.01), з земель ненаданих у власність та користування селищної ради в межах смт. Муровані Курилівці  на 3-му мікрорайоні селища, орієнтовною площею 11,0 га (ТОВ «ЕНЕРГОБАР»)»  подаються протягом 15 діб, з дня її оприлюднення, до Мурованокуриловецької селищної ради за адресою:

23400, Вінницька область,

смт. Муровані Курилівці, вулиця Соборна,45

Тел.: (04356)2-30-03, (04356)2-10-80

e-mail: mksr2@ukr.net

                    Селищний голова                       Г.М.Цибульська