GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP04-TALLER DE MODELITZACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Primer

Específica

4

Departament:    Tallers tridimensionals

Idioma: Català

Horari: 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Toni Bauzà Matas

Correu electrònic: tbauza@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Francisco Rodrigo Sandoval

Correu electrònic: frodrigo@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria de Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.

La realització de models i prototips resulta imprescindible al llarg del procés projectual del disseny d'un producte, aquests resulten molt útils tant en les fases de visualització física i tangible de les primeres idees com en la verificació final abans de produir-ho industrialment.

Les maquetes conceptuals o d'experimentació, els models volumètrics, ergonòmics, de presentació, el prototipat ràpid, virtual,... són representacions tridimensionals que permeten al dissenyador visualitzar amb claredat el producte i conèixer la configuració formal, funcional i simbòlica de l'objecte en projecte.

Aquesta assignatura permet iniciar a l'alumnat en el disseny conceptual i tridimensional, possibilitant la representació física i/o virtual de les primeres idees i la verificació de determinats aspectes del producte en desenvolupament. Els coneixements adquirits quant a materials i processos de modelització facultaran, de manera autònoma, al futur professional en el desenvolupament de projectes visuals de configuració tridimensional.

En la mesura del possible aquests exercicis es desenvolupen combinant les tècniques de taller i en les tècniques de fabricació digitals o assistides per control numèric.

2.2. Perfil professional

Aquesta assignatura inicia l'estudi del conjunt de tècniques útils en el desenvolupament de models, maquetes i prototips del disseny de producte. S'aborda l'estudi dels processos de producció i l'estudi de tècniques específiques per a la generació dels volums característics d'aquests sistemes de producció. Inicia a l'alumne en el coneixement de les tècniques bàsiques i el comportament dels materials fonamentals en la generació de models.

El dissenyador de producte és un professional capacitat per elaborar maquetes i models que li permeten representar un projecte. Entenent les maquetes i models com a mitjans que tradicionalment s'han encarregat de fer comprensibles les relacions espacials, els volums, les textures, colors i, en general, les característiques d'un objecte que encara no existeix i, per tant no és accessible per l'experiència directa. Existeix un grau de síntesi que és important estimular en l'estudiant perquè conegui, no solament com es fan les coses, sinó el per què s'han de fer de determinada manera i quins són els possibles camins per arribar a un resultat. Això es reflectirà en una experiència que dins del seu contingut resumeix tres aspectes primordials: l’un consisteix en la interpretació i lectura clara de la informació per realitzar la representació, l'altre és el domini de la tècnica i el material utilitzat per a tal fi, i l'últim té a veure amb les habilitats de l'estudiant per resoldre el problema en el temps estipulat per a cada exercici. A aquest efecte, l’assignatura funciona com un lloc de consulta, on les tasques es realitzen a través d'un aprenentatge que es fonamenta en l'assaig i error.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

El dissenyador de producte ha de ser un professional capacitat per elaborar models, maquetes i prototips. La realització de models, maquetes i prototips resulta imprescindible al llarg del procés projectual del disseny d'un producte, aquests resulten molt útils tant en les fases de visualització física i tangible de les primeres idees com en la verificació final abans de produir-ho industrialment.

És essencial que l’alumnat tingui coneixements bàsics damunt l’espai i el volum, projectes bàsics, sistemes de representació, i tècniques digitals.

3.2. Requisits recomanables 

Per el caràcter pràctic de l’assignatura, l’alumnat ha d’haver superat l’assignatura de formació bàsica de Tallers Tridimensionals.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

- Dominar els recursos de la representació tridimensional.

- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, d’acord amb les seqüències i els graus de compatibilitat.

5. Resultats d’aprenentatge

Després de cursar aquesta assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

• Comprendre adequadament el conjunt d'informació geomètrica present en els plànols, seccions i desenvolupaments d'una forma, per construir amb ella els models.

• Demostrar un maneig adequat i segur de les eines i les màquines del taller de maquetes.

• Aprofitar adequadament les característiques i possibilitats dels materials.

• Distingir els condicionants i les possibilitats de cadascuna de les etapes del treball i dels materials que s'utilitzen en elles.

• Descriure els principals elements/parts del model.

Altres objectius:

• Desenvolupar en l'alumne el coneixement i l'aprenentatge pràctic de les tècniques emprades en la construcció de models, maquetes i prototips, així com el coneixement de les característiques específiques dels diversos materials emprats en la seva construcció.

• Conèixer les diferents eines i màquines, i aprendre les principals tècniques explicades a classe amb diversos materials: paper, cartolina, cartró corrugat, cartró ploma, poliestirè, PVC, metacrilat, escuma de poliuretà, poliestirè expandit i extrusionat, fang, escaiola (guix), silicona, resina de polièster, fustes, xapes de fusta i diversos metalls.

• Conèixer la importància de l'elaboració de maquetes i models com a suport continuat al procés de projectar en totes les seves fases.

• Adquirir els coneixements adients per a la comunicació volumètrica del disseny.

• Fomentar el desenvolupament de la creativitat personal integrada en el context del disseny.

• Augmentar la visió de l’espai al passar de la representació plana en dues dimensions a la representació tridimensional.

• Desenvolupament de capacitat de comprovació i verificació mitjançant models tridimensionals, dels diferents factors que afecten al projecte: aspectes visuals, tàctils i volumètrics, comprovació de mecanismes, factors ergonòmics, etc.

• Conèixer els riscos i les normes de seguretat. Conèixer-les, aplicar-les i adoptar les mesures preventives.

• Coneixement de les tècniques a desenvolupar en el taller i valoració de la seva similitud amb els processos industrials.

• Determinar i saber utilitzar mètodes de treball en equip per al desenvolupament dels projectes interdisciplinaris.

• Conèixer la maqueta com a alternativa de sintaxi, tant des de la intuïció creativa com des d'un plantejament més conceptual.

• Conèixer els diferents tipus i funcions de les maquetes i models.

6. Continguts

UD1 - Representació tridimensional en el disseny de productes

1.1 Funcionalitats de models, maquetes i prototips

1.2 Tipologies de maquetes

1.3 El taller de modelització

1.3.1 Gestió i seguretat en l'ús de maquinària

1.3.2 Eines manuals i elèctriques

1.4 Presentació de l’espai d’aprenentatge “classroom” i funcionament.

UD2 - Guia d'adhesius, pintures i acabats

2.1 Tipus d'adhesius

2.2 Tècniques de pintura

2.3 Acabats superficials

2.4 Exercici pràctic per a l'experimentació amb materials i acabats finals

UD3 - Processos i materials més comuns per a la construcció de prototips

3.1 Modelatge per substracció. Materials de desbastament.

3.1.1 Fabricació d'un model a escala: Escuma de Poliuretà (T1)

3.2 Materials plans: paper, cartolina, cartró ploma, metacrilat, “forex”...

3.2.1 Introducció a la tècnica de manipulació de materials plans.

3.2.2 Fabricació d'un objecte a escala: “Forex” (T2)

3.3 Modelatge per addició. Pastes de modelar

3.3.1 Introducció a la tècnica de manipulació de les pastes de modelar.

3.3.2 Fabricació d'un objecte a escala (T3)

3.4 Materials de motlles: Escaioles, resines i ceres

3.4.1 Elaboració d'un motlle

3.4.2 Colada de material per fer una rèplica d'un model  (T4)

UD4 - La presentació de prototip 

4.1 La fotografia del model

4.2 Presentació i exposició de treballs (espais físics i virtuals)

UD5 - El modelatge virtual i el prototipat ràpid 

5.1 Sistemes de CAD i CAM

5.2 Tècniques de prototipat ràpid (impressió 3D)

5.2.3 Introducció a la tècnica d'impressió 3D (T5)

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

- Ensenyament individualitzat i personalitzat.

- L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Se considera part del treball de l’alumne la organització del seu treball autònom.

- Per a superar l'assignatura durant l’avaluació contínua es requereix una assistència d’un 80% a les classes presencials i/o les activitats programades.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

11 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

37 hores

Activitats de treball no presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Realització de treballs individuals d’investigació

Individual

Treballs individuals de recerca

16 hores

Realització d’exercicis

pràctics

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

• En el desenvolupament de les pràctiques al taller, s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i higiene en el treball i s'observaran les normes d’utilització del taller.

• Queda terminantment prohibit l'ús de màquines i eines elèctriques sense la presència directa del professor responsable de l’aula.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

• Visites tècniques a magatzems, fàbriques i tallers (si escau).

• Visites a Exposicions externes (si escau).

• Lectures assignades (si escau).

• Presentacions audiovisuals monotemàtics (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

- Seguiment i control continu dels treballs dels alumnes.

- L’aplicació del procés d’avaluació contínua requereix de l’alumnat una assistència mínima del 80% a les activitats lectives i a la resta d’activitats presencials programades. Quan això no sigui així, s’haurà de superar una prova sobre els continguts pendents del taller.

- Per a superar l’assignatura els alumnes hauran d’entregar el 100% dels treballs pràctics sol·licitats durant el curs, i els treball escrits sol·licitats durant el curs.

- Tots els treballs/exercicis tenen la mateixa ponderació. La qualificació final és la mitja de totes les anteriors.

- És necessari tenir aprovats tots els exercicis i/o treballs per a superar l’assignatura.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’opció 1 s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs,  i l’opció 2, per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari de l’opció 1 és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari de l’opció 2.

Opció 1 (per a l’alumnat que assisteix amb aprofitament mínim al 80% de les classes):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

ordinària

extraordinària

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

20%

---

Exercicis pràctics bàsics amb materials (a)

NR

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

20%

---

Exercicis pràctics/projectes (b)

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

60%

---

Entrega de tots els Exercicis pràctics/projectes (b) realitzats durant el curs, acabats.

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

40%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Opció 2 (per a l’alumnat que no assisteix al 80% de les classes):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

ordinària

extraordinària

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

---

---

Exercicis pràctics bàsics amb materials (a)

NR

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

---

Exercicis pràctics/projectes (b)

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

---

---

Entrega de tots els Exercicis pràctics/projectes (b) realitzats durant el curs, acabats.

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

40%

40%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA10, CA11, CA013, CA14, CA16, CA17

60%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Avaluació dels estudiants amb discapacitat

• Si a l'inici del curs, no s'acredita degudament una discapacitat de l'alumnat i / o no sigui evident la seva percepció pel professor, no s'aplicarà cap adaptació curricular a l'aula.

• En els casos d'estudiants amb discapacitat degudament acreditada o evident, el departament es reunirà a l'efecte de proposar la corresponent adaptació en funció del tipus de discapacitat. Els casos de discapacitats menors que necessitin alguna adaptació curricular es resoldran a l'aula.

• Perquè l'avaluació contínua sigui d'aplicació, hauran de realitzar-se els exercicis pràctics o aquells amb els quals el professor els substitueixi.

• Per a l'avaluació complementaria i/o extraordinària serà necessari el lliurament de tots els exercicis pràctics i teòrics realitzats durant el curs i a més fer una prova pràctica per la qual es tindrà en compte les condicions de discapacitat de l'alumne/a.

Criteris d’avaluació i dates d’entrega

• Serà condició necessària per aprovar l'assignatura el lliurament de totes les pràctiques, correctament resoltes i dins dels terminis estipulats. Així com l'assistència obligatòria i la realització de les pràctiques individualment en el taller durant les diferents sessions.

• Durant el curs, s'estableixen uns exercicis bàsics. Aquests son 4/5 pràctiques obligatòries i per aprovar l'assignatura, la nota en cadascuna d'elles haurà de ser de mínim 5. Totes les pràctiques tenen la mateixa ponderació. La qualificació final es la mitja de totes les anteriors.

• Les pràctiques entregades fora de termini tindran una penalització d’un 20% de la nota final, es lliuraran durant la resta del curs i abans del final del semestre. En aquest cas, totes les pràctiques hauran d'estar realitzades pel propi alumnat, i així s'haurà de reflectir en una documentació fotogràfica del procés que es presentarà.

• L'avaluació serà contínua al llarg de tot el curs considerant l'assistència obligatòria. El 20% de faltes no degudament justificades suposa la renúncia a l'avaluació contínua i per tant s’aplicaran els criteris de qualificació de l’itinerari B.

Sistemes de recuperació

• Alumnat amb pràctiques/treballs suspesos i assistència a classe regular (més del 80%): es podran recuperar les pràctiques suspeses en el procés ordinari entregant-les altra cop la setmana d’exàmens a final de semestre.

• Alumnat amb pràctiques/treballs i assistència irregular a classe (menys del 80%): lliurament de tots els treballs/pràctiques realitzats durant el curs (40% de la nota) i realització d'una prova pràctica final (60% de la nota).

• Serà necessari per aprovar l'avaluació extraordinària el lliurament de tots els treballs/pràctiques realitzats al llarg del semestre, així com la realització d'una prova pràctica final. En aquest cas, totes les pràctiques hauran d'estar realitzades pel propi alumnat, i així s'haurà de reflectir en una documentació fotogràfica del procés que també es presentarà.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• NAVARRO, J. L. Maquetas, modelos y moldes: materiales para dar forma a las ideas, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana.

• INNA ALESINA & ELLEN LUPTON. Exploring Materials. Creative design for everyday objets. Princenton Archuitectural Press.

• BJARKI HALLGRIMSSON. Diseño de Producto: Maquetas y Prototipos, Promopress, Barcelona.

• CHRIS LEFTERI. Así se hace. Técnicas de fabricación para el diseño de producto. Blume 2008.

• CALDUCH JUAN. Tipo, arquetipo, prototipo, modelo. Editorial club universitario.

• AIDO Instituto de óptica. Técnicas de prototipado rápido

9.2. Bibliografia complementària: 

• AAVV. The silicon Rubber Bookleet. Alec Titanli LTD.

• BIERLING, P. El trabajo en madera. Carpintería básica, Susaeta, Madrid.

• DELPECH, J. i altres. Le guide du moulage, Eyrolles, París.

• DONZELLI, R. I altres. Guía práctica de la carpintería, Anaya, Madrid.

• EZIO MANZINI. La materia de invención. CEAC.

• HONEYBONE, I. Cartulina, diseño y técnica, Omega, Barcelona.

• HUDSON, JENIFER. PROCESO: 50 productos de diseño: del concepto a la fabricación.

• JORION, J. M. La soldadura, Susaeta, Madrid.

• KNOLL, W. y M. HECHINGER. Maquetas de arquitectura, Gustavo Gili, México.

• MAIER, M. Procesos elementales de proyectación y configuración (vol. 4), Gustavo Gili, Barcelona.

• MEYER, F. S. “Manual de ornamentación",G. G.

• MIDGLEY, B. Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales, Blume, Madrid.

• PEY, S. Bricolaje. Iniciación práctica, materiales, manejo de herramientas, CEAC, Barcelona.

• PLOWMAN, J. Enciclopedia de las técnicas escultóricas, Acanto, Barcelona.

• RADA, P. Técnicas de la cerámica, Libsa, Madrid.

• ROSIER, P. Le moulage, Dessain et Tolra, París.

• SHIMIZU, Y. I altres. Models and Prototypes, Graphic-SA, Tokio.

• VALVERDE, J. A. I altres. Gran enciclopedia gráfica. Taller de las artes: escayola (vol. 12), Quorum, Barcelona.

9.3. Altres recursos: 

• Visites tècniques a magatzems, fàbriques i tallers (si escau).

• Visites a Exposicions externes (si escau).

• Sessions conduents a l’argumentació crítica.

• Lectures assignades (si escau).

• Presentacions audiovisuals monotemàtics (si escau).

10. Altres observacions (si escau)