Institut Narcís Oller                                                         

Comissió Digital || 2019-20

Documents Organitació de la Comissió

DOCUMENT d’EXEMPLE

Organització Comissió TAC

Curs 2019/20

INS Narcís Oller - Valls


Índex

Antecedents previs al curs 2019/20.        3

Formació i constitució Comissió TAC.        3

Organització Comissió TAC. Curs 2019/20.        4

Membres        4

Objectius específics de centre.        5

Metodologia.        6

Comunicacions i eines compartides        7

Tasques / Actuacions.        9

Àrees: Documental (D); Dinamitzadora, Formativa (F); Tècnica (T).        9


Antecedents previs al curs 2019/20.

Formació i constitució Comissió TAC.

De cara a elaborar el Pla TAC de centre es fa una petició de col·laboradors/es al claustre a través del correu en el tercer trimestre del curs 2015/16. La petició es fa no només per a elaborar el Pla TAC sinó que també pugui servir per resoldre tots els aspectes referits en l’apartat anterior.

La resposta del Claustre és extraordinària i el dia 23/6/16 es constitueix la Comissió TAC formada, inicialment, per 23 membres. Aquest elevat nombre de membres obre un ventall de possibilitats molt gran de cara a solucionar tots els dèficits que el centre patia. Això porta a l’estructuració i organització de la Comissió TAC tal i com s’explica en els apartats següents.


Organització Comissió TAC. Curs 2019/20.


Membres


Els membres de la comissió TAC poden ser de tres perfils diferents:
col·laborador/a (el professor/a rep la informació sobre el que es fa a la comissió i col·labora eventualment en alguna tasca), participant (el professor/a rep tota la informació de la comissió TAC. Forma part de la C-TAC com a membre participant i porta a terme alguna/es de les TASQUES) i participant+Taller (el professor/a rep tota la informació de la comissió TAC. Forma part de la C-TAC com a membre participant, porta a terme alguna/es de les TASQUES i s'inscriu al TALLER TAC, 15h formació).

A part dels tipus anteriors també es contempla el cas d’un professor/a que vulgui ser informat de totes les activitats de la Comissió sense formar-ne part com a membre.

A inici de curs, i a través d’un formulari compartit, es demana als integrants del Claustre si volen formar part de la Comissió i, si és el cas, en quina tipologia.

La relació de membres s’exposa en aquest apartat en el document intern propi de la Comissió TAC.

Cognom

Nom

Departament

Càrrec

@Correu

@twitter @Instagram

Perfil

(taller / participant / col·laborador)

Bartolí

Jaume

Coordinador TAC

jbartoli@xtec.cat

@jbartolig

Coord. TAC

Casamitjana

Anna

Cap sem. Informàtica

acasami2@xtec.cat

@AnnaCasamitjana

Coord. TAC

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Objectius específics de centre.

Segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres del Dep. d’Ensenyament (curs 2017-18 INS Narcís Oller) adaptats al nostre centre a partir de les necessitats inicials i modificats en funció de les tasques dutes a terme anteriorment.Segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres del Dep. d’Ensenyament (curs 2018-19 INS Narcís Oller) adaptats al nostre centre a partir de les necessitats inicials i modificats en funció de les tasques dutes a terme anteriorment.

Metodologia.


La comissió TAC s’estructura en 3 àrees de treball amb un o dos responsables d’àrea d’entre els coordinadors TAC. El responsable d'àrea és l'encarregat de vetllar que l'àrea funcioni i fer el seguiment de totes les tasques de l'àrea. Les àrees i responsables són:

Àrea

Documental

Dinamitzadora, Formativa

Tècnica

Responsables

Anna, Jaume

Anna

Jaume


        
A cada tasca/actuació que preveiem (que aniria inclosa al pla TAC del centre) s’assigna un grup de treball, d’un mínim de dues persones. Les tasques es duen a terme durant tot el curs però, sobretot, durant les jornades de treball del Taller Formatiu: Treball i cooperació a la comissió TAC que tenim per a tal efecte.

Fem dues reunions generals anuals: una a inici de curs d’obertura on s’estableix el funcionament de la Comissió, l’estructuració de les tasques i el repartiment d’aquestes entre els membres de la Comissió; i una altra reunió a final de curs de tancament i on fer balanç de tota l’activitat desenvolupada. A part, reunions específiques puntuals per desenvolupar les tasques que ho requereixin (Pla TAC, Competència Digital,...) amb els implicats.

Associat a la Comissió s’ha creat, doncs, un taller intern de treball, reconegut com a activitat formativa pel Departament d’Ensenyament, per als membres que s’hi vulguin inscriure. El taller consta de 5 sessions presencials de dues hores cadascuna més 5 hores no presencials d’activitats. La primera i última sessions presencials coincidiran amb les dues reunions generals comentades anteriorment. Bàsicament en el taller es desenvoluparan les tasques de la Comissió, tot i així, es faran, també, algunes activitats de formació.

És molt important la coordinació entre tots els membres de la comissió (grup de correu molt actiu, Drive amb tot el material i documentació que es generi, web actualitzada constantment). Tal i com s’extreu de l’enquesta formulada a final del curs 2016/17, s’informarà a tots els membres de la Comissió de tota l’activitat que es desenvolupi. Així, cada vegada que s’iniciï una tasca o activitat es comunicarà a tots els membres.

Per altra banda, es motivarà a tothom a que aporti idees, solucions, experiències,...

Pel que fa a la informació en el Claustre d’inici de curs es fa la presentació de les novetats per al nou curs, s’exposen les diverses formacions TAC que s’ofereixen des de la Comissió i es demana participants. Equivalentment, en el Claustre final de curs, s’exposa la valoració feta en la darrera reunió de la Comissió.

Comunicacions i eines compartides


Tasques / Actuacions.

Àrees: Documental (D); Dinamitzadora, Formativa (F); Tècnica (T).

Els enllaços en aquesta taula només són a títol d’exemple ja que els originals contenen informació interna de l’Institut Narcís Oller. Cada tasca aniria lligada a la carpeta corresponent i l’enllaç de la Descripció portaria al full de càlcul que descriu el desenvolupament de les activitats.

Tasca

(enllaça a la carpeta de treball)

Descripció

(enllaça al desenvolupament de la tasca)

D1

Pla TAC.

D2

Memòria final de curs.

D3

Inventari datat i valorat.

D4

Pressupostos per nous equipaments.

D5

Incidències/peticions.

D6

Documentació de la Coordinació TAC.

D7

Comunicació i difusió de les activitats de la Comissió TAC.

D8

Servei de traduccions.

D9

Programa d'Innovació Pedagògica - Projecte Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

D10

Avaluació i diagnosi de les TAC.

D11

Programa d’Innovació Pedagògica - Projecte STEAMcat

F1

Pla de formació intern (tallers).

F2

Grups de treball.

F3

Competència digital de l’alumnat.

F4

Protocols per dispositius mòbils.

F5

Promoure noves experiències.

F6

Elaborar documentació TAC.

F7

Gestionar canals de difusió.

F8

Web de la Comissió TAC.

F9

Difusió documentació a l’alumnat.

F10

Elaboració de la web dels Departaments.

F11

Identificació gràfica.

F12

Formació Quiró.

F13

Orla de professors al Quiró.

F14

Propostes medi-ambientals.

F15

Drets d'autoria.  

F16

Contactes amb altres centres.

F17

Gestió Moodle.

F18

Nous recursos TAC.

F19

TAC i NEE.

F20

Seguretat, protecció de dades de caràcter personal i intimitat a Internet (LOPD).

F21

Delegat/a TAC.

T1

Control de les aules d'informàtica.

T2

Responsable de cada espai o aula d'informàtica.

T3

Estació meteorològica i plaques solars.

T4

Espai web creació audiovisual.

T5

Suport tècnic i de gestió al setembre.

T6

Reinstal·lació i actualització de totes les aules d'informàtica.

T7

Protocols d'actuació davant qualsevol petició/incidència.

T8

Impressores/fotocopiadores.

T9

Xarxes.

T10

Racks principal i secundaris.

T11

Gestió del magatzem i reciclatge.

T12

Revisió i actualització Quiró.

T13

Gestió recursos TIC.

T14

Gestió continguts al Quiró.

T15

Gestió i actualització del servei GSuite.

T16

Tècnic de Suport preventiu.

T17

Comunicació d’incidències al SAU.

T18

Control del servei GEPSE.

T19

Suport tècnic i logístic al centre.

T20

Gestió i revisió de portàtils i miniportàtils.

T21

Recursos per a ordinadors i dispositius Apple.

T22

Gestió i manteniment de la impressora 3D.

creative commons.png                                  /