Published using Google Docs
Loyalty Program General Terms (CZ)

Všeobecné podmínky Věrnostního programu Qerko

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatelem Věrnostního programu Qerko (dále jen „Věrnostní program“ nebo „Program“) je Qerko s.r.o., sídlem Pivovarská 598/3, Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286872, podnikající pod IČ 06678815. Dále jen „It is Paid“ nebo „my“.

Podstatou Věrnostního programu je poskytování personifikovaných výhod a nabídek uživatelům Qerko, kteří k tomuto účelu poskytli výslovný souhlas. Účastníci tímto aktem proklamují svůj zájem o účast v Programu za jeho aktuálně platných podmínek, pravidel a nastavení.

Program bude realizovaný na území České republiky. Jeho platnost je od 1.3.2020 bez stanoveného konce trvání. Dojde-li k rozhodnutí o ukončení provozu Věrnostního programu, budou o tom všichni jeho Účastníci a partneři informováni.  

II. Vznik členství

 1. Účastníkem Programu se může stát osoba, která:
 1. Každá osoba se může do Věrnostního programu registrovat pouze jednou.
 2. O registraci osob ve Věrnostním programu rozhoduje s konečnou platností It Is Paid. Ten je oprávněn zamítnout účast ve Věrnostním programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů či podezření na nekalé jednání účastníka.
 3. Na členství v Programu není právní nárok.

III. Členství ve Věrnostním programu a získávání výhod

 1. Účastí v Programu účastník potvrzuje, že se bude řídit jeho aktuálně platnými podmínkami a pravidly a jednat v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy.
 2. Personifikované výhody a nabídky jsou vždy připisovány ke konkrétnímu účastnickému účtu aplikace Qerko. Při každém nákupu, kdy se účastník identifikuje prostřednictvím svého účastnického účtu, zaznamená It Is Paid informace o realizované transakci a zpracovává je pro účely Věrnostního programu Qerko.
 3. Podobu a rozsah čerpání, včetně doby k tomuto stanovené, stanovuje It Is Paid, nebo poskytovatelé dané výhody/obchodní nabídky (provozovatel daného zařízení; obchodní partner It Is Paid). Žádné čerpání výhod nemůže jít mimo účet Věrnostního programu, technicky a procesně vždy půjde přes mobilní aplikaci Qerko.
 4. Principem Věrnostního programu je postupné získávání výhody navázané na návštěvu či konzumaci. Po splnění stanovených podmínek získá účastník poukaz na zisk odměny.  
 5. Převod získaných poukazů na jiného člena je možný.
 6. Účastník má právo změnit své registrační údaje, které uvedl v procesu vytvoření účastnického účtu. A to v rozsahu změny příjmení v případě sňatku, křestního jména v případně úředně uznané změny jména či poskytnuté e-mailové adresy.  

IV. Neuznání výhod

Cílem It Is Paid je poskytovat Věrnostní program ke spokojenosti jeho účastníků. Čerpání personifikovaných výhod a nabídek je svázáno s konkrétními podmínkami a pravidly, které je nezbytné dodržet.

Přestože věříme v zájem účastníků o Program a jeho férové využívání, dovolujeme si níže uvést skutečnosti, které jsou v rozporu s pravidly Programu:

 1. Porušení Všeobecných obchodních podmínek či vědomé (cílené) jednání v rozporu s nimi.
 2. Porušení podmínek a pravidel, definovaných poskytovatelem konkrétní výhody či vědomé (cílené) jednání v rozporu s nimi.
 3. Výhody jsou nárokovány (byly získány) v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy.
 4. Výhody jsou nárokovány (byly získány) z důvodu omylu nebo technické chyby aplikace Qerko/systému na straně poskytovatele výhod.
 5. Pokud restaurace danou výhodu zrušila, vypověděla či přestala využívat platformu Qerko.

V. Ukončení členství v Programu

 1. Účastník může své členství v Programu z vlastního rozhodnutí kdykoli ukončit zasláním požadavku na jeho zrušení na e-mailovou adresu info@qerko.com.
 2. Není-li v podmínkách Programu uvedeno jinak, je It is Paid oprávněn jednostranně ukončit členství účastníka v Programu a deaktivovat jeho účastnický účet za podmínek:
 1. Pokud účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 2. Pokud se It Is Paid rozhodne Věrnostní program ukončit.  
 1. Bez udání důvodu je It Is Paid zároveň oprávněn jednostranně ukončit členství účastníka v Programu a deaktivovat jeho účet, pokud účastník:
 1. Jakkoli jedná v rozporu s podmínkami Věrnostního programu.
 2. Zaregistruje do programu opakovaně, zejména pokud tak činí s úmyslem získat pro sebe výhodu, která mu nepřísluší či jakkoli obejít a/nebo zneužít podmínky Programu.
 3. Zneužije-li výhod Věrnostního programu, které jsou mu coby registrovanému Účastníkovi poskytovány.
 4. Uvede-li při registraci do Programu nesprávné či nepravdivé údaje. Obzvláště za situace, pokud tak činí s úmyslem získat pro sebe výhodu, která mu nepřísluší či jakkoli obejít a/nebo zneužít podmínky Programu.  
 5. Pokud se svým jednáním úmyslně snaží poškodit it Is Paid, poskytovatele služeb ze strany partnerů Programu či jiné z Účastníků Programu.

VI. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním  

 1. Při realizaci Programu dochází ke zpracování osobních údajů a jejich shromažďování k účtu (profilu) konkrétního účastníka.
 2. Děje se tak pro naplnění konkrétního účelu zpracování na základě některého z existujících právních základů. It Is Paid přitom nakládá pouze s takovými osobními údaji, jejichž zpracování je relevantní k danému účelu. Činí tak v rozsahu, podobě, formě a po dobu nezbytně nutnou pro dosažení deklarovaného účelu zpracování.  
 3. Účely zpracování pro potřeby Věrnostního programu jsou:
 1. Použitými právními tituly zpracování pro dosažení deklarovaných účelů jsou:
 1. Personifikované nabídky a výhody, jejichž poskytování je stěžejním účelem zpracování v rámci Programu, budou vytvořeny na základě analýzy a zpracování informací k profilu a nákupnímu chování účastníka. V rámci zpracování dojde k uplatnění manuálních i automatizovaných postupů s využitím moderních informačních technologií. Bude tak docházet k profilování a ke zpracování osobních údajů výhradně automatizovanými prostředky.
 2. Za profilování je považováno zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů členů Programu jako například osobních preferencí, zájmů či právě dotčeného nákupního chování.
 3. V důsledku automatizovaného zpracování mohou být přijata rozhodnutí mající na účastníka právní následky, nebo taková, která se ho mohou obdobně významně dotknout.
 4. Zpracování na základě právního titulu „souhlasu“ je v Programu možné pouze po jeho výslovném udělení ze strany účastníka.  
 5. V rámci předkládaného Programu bude výše citovaný právní titul uplatněn pouze pro získání „Souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování personifikovaných nabídek a výhod v rámci Věrnostního programu.“    
 6. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je účastník oprávněn kdykoli odvolat. Okamžikem doručení odvolání souhlasu pozbude It is Paid práva osobní údaje účastníka dále zpracovávat pro účely deklarované v souhlasu se zpracováním.
 7. I po odvolání souhlasu se zpracováním je nicméně It Is Paid v pozici, kdy může dle zákona údaje dále zpracovávat, a to z titulu plnění právní povinnosti a uplatnění oprávněného zájmu It Is Paid. Odvoláním není zároveň dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před tímto aktem.
 8. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování personifikovaných nabídek a výhod se zároveň rovná ukončení členství účastníka v Programu.
 9. Pokud uživatel využil k úhradě zboží či služeb u smluvního partnera (restaurace) aplikaci Qerko, sdílíme s dotčeným partnerem pseudonymizované osobní údaje uživatele k dané transakci. Děje se tak formou prostého náhledu v rámci klientské sekce aplikace Qerko.
 10. Za podmínky, že k tomu uživatel Qerko poskytnul výslovný souhlas, mohou být informace z jeho uživatelského účtu předány určenému příjemci. Tím může být i třetí strana mimo platforu Qerko.  
 11. Podrobnější informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů na straně It Is Paid jsou k dispozici a) v Obecných zásadách ochrany osobních údajů It Is Paid na adrese https://qerko.com/privacy-policy a b) Zásadách zpracování osobních údajů účastníků Věrnostního programu na adrese:

  https://qerko.com/terms/loyalty-program-consent/

VII. Ostatní ustanovení

 1. Jako poskytovatel Věrnostního programu si it Is Paid vyhrazuje právo dohledu nad jeho regulérností, průběhem, dodržování a vymáhání podmínek.
 2. It Is Paid si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky tohoto Věrnostního programu (na jakoukoli změnu podmínek). O změnách budou účastníci Programu informováni na webových stránkách www.qerko.com, nebo prostřednictvím přímé komunikace do e-mailové schránky uživatele Qerko.
 3. It is Paid si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, které se týkají dotčeného Věrnostního programu. Včetně zkrácení, přerušení či ukončení jeho platnosti (činnosti), stejně jako změny či odvolání jeho pravidel. O případných změnách budou účastníci informováni na webových stránkách www.qerko.com, nebo prostřednictvím přímé komunikace do e-mailové schránky uživatele Qerko.  
 4. Námitky a reklamace poskytovaných výhod budou řešeny v souladu s publikovanými „Pravidly pro vyřizování reklamací a stížností uživatelů platformy Qerko“. Jejich plné znění je k dispozici na: https://qerko.com/complaints-procedure.
 5. It Is Paid si dovoluje informovat, že spory mezi účastníkem Programu a It Is Paid, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem je zejména Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 6. Předkládané podmínky Věrnostního programu jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje jeho pravidla.  
 7. Kontakty pro komunikaci ke všem otázkám týkajícím se Věrnostního programu:

Kontaktní údaje:

Adresa: Qerko s.r.o., Pivovarská 598/3, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 234 280 616

E-mail: info@qerko.com