GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP24- PREPROJECTE FI D´ESTUDIS  PRODUCTE

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Quart

Primer

Específica

2

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 10:45 a 13:05 hores

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc5MTYyNjQ4MzNa/m/MTc5MTY2OTM2NDRa/details

Professorat responsable:

Toni Riera

Correu electrònic: triera@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

2. Contextualització

Interès formatiu de l´assignatura: assignatura fonamentalment pràctica, on hi haurà sessions eminentment pràctiques, d´anàlisi de la informació necessària per realitzar el projecte final. Complementarà en part l´assignatura de Projecte de fi d´estudis.

L'alumne aprendrà que els projectes necessiten d´uns fonaments teòrics, necessaris pel posterior desenvolupament del projecte.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Projectes de Productes i Sistemes.

Està vinculada a l´assignatura de Projecte final d´estudis, representa la primera fase d´estudi del mateix projecte.

2.2. Perfil professional

Per a un dissenyador els projectes són l’eix de la seva activitat, aquesta assignatura representa la primera fase d´investigació i anàlisi per a la realització de projectes, que són una primera aproximació del que es trobarà el futur dissenyador en el món professional.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

Disseny d´envasos i embalatges.

Disseny de calçat.

Disseny de joguines.

Disseny d´electrodomèstics.

Disseny de mobiliari per a l´habitatge.

Disseny de mobiliari d´oficina.

Disseny d´elements urbans.

Disseny d'il·luminació i lluminàries.

Disseny en l´àmbit de l´automoció.

Disseny d´eines i accessoris.

Disseny de producte ceràmic.

Disseny de sanitaris i aixetes.

Disseny per l´artesania.

Disseny per a condicions especials.

Disseny tèxtil.

Parament.

Disseny de sistemes.

Gestió del disseny.

Desenvolupament de producte.

Disseny, investigació i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes.

Recerca i docència.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Prerequisits de matriculació: haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat les assignatures: EDP03-PROJECTES I, EDP09-PROJECTES II, EDP13-PROJECTES III, EDP17-PROJECTES IV

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l´apreciació i la sensibilitat estètica,mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l´àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l´esperit emprenedor en l´exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l´espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d´igualtat i d´inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d´investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d´innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.3. CE/Competències específiques de l’especialitat

-  Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

-  Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

A.- COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ: COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY

Representa la capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes.

CE-DP1 Dominar els recursos graficoplàstics de la representació bi i tridimensional.

CE-DP2. Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

CE-DP3. Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

CE-DP4. Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.

B.- COMPETÈNCIA D´ANÀLISI. ANÁLISI CRÍTICA I VALORACIÓ DEL DISSENY. Representa la capacitat d’anàlisi crítica i valoració del Disseny

com a resultat de la integració d´un sistema complex de relacions formals, funcionals, estètiques i tecnològiques, basat en coneixements científics, històrics, humanístics i de gestió.

CE-DP5. Analitzar models i sistemes naturals i les seves aplicacions en el disseny de productes i sistemes.

CE-DP6 Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

CE-DP7 Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny de producte.

CE-DP8 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l´activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel.llectual i industrial.

CE-DP9 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

D.- COMPETÈNCIA D´EXECUCIÓ: Capacitat de dirigir, coordinar, controlar, programar i valorar l´execució material del disseny, considerant les implicacions dels processos industrials i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

CE-DP13. Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

CE-DP14. Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes.

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat de desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Generació de d’idees pròpies i viables

Comunicació d’idees i projectes

Definició conceptual:

Vinculada al Projecte Fi d’Estudis (PFE), es tracta d’una matèria preparatòria que conté la fase d’informació i estudis previs, a més un avant-projecte de la proposta.

L’objectiu principal de l’assignatura radica en desenvolupar les competències necessàries que serveixin per a valorar la viabilitat, extensió i complexitat del Projecte de Fi d’Estudis a desenvolupar en el segon semestre del curs.

L'alumne ha de saber dur a terme la primera fase d ́un projecte (preprojecte) que inclogui una part conceptual i el desenvolupament material d’ acord amb aquest concepte.

El resultat ha de ser coherent i ha de mostrar el camí que s’ha seguit desde la investigació i recerca a nivell teòric, de materials, de tècniques, etc així com el resultat final del mateix.

Aquests objectius d ́aprenentatge seran coherents amb les competències que l ́estudiant haurà assolit, indicades al punt anterior.

6. Continguts

CONTINGUTS: Continguts generals de l’assignatura:

Aplicació dels mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura a una proposta de projecte a la seva primera fase.

Continguts específics:

UD1: Definició de la idea de preprojecte fi d´estudis. Definició del projecte.

UD2: Recerca, anàlisi, investigació i desenvolupament de la proposta.

Inclou:

1 DEFINIR EL PROBLEMA (Fase d’investigació)

1, 1 Context

 • Encàrrec client (Brief).
 • Investigació preliminar: Què es necessita realment? Quí és el client? A quí es dirigeix; quin és el “públic objectiu”?
 • Quina competencia té? Altres professionals/estudis/productes del sector.

1, 2 Objectius del projecte i justificació de la proposta.

 • Objectius del client (generals)
 • Objectius de disseny (particular)
 • Justificació de la proposta

1, 3 Referents

 • Referents directes, indirectes.
 • Referents històrics i culturals (etapes socio-econòmiques o polítiques de la Història)

2  ESTRUCTURA DEL CONTINGUT

2, 1 Necessitat d’actuació i requisits del projecte.

 • Detectar la necessitat real de la intervenció de disseny.

2, 2 Continguts del missatge

 • Conclusions de l’anàlisi dels referents.
 • Particularitat del treball.

2,3 Conclusions

2,4 Normativa d´aplicació

2,5 PDS

3 PLANTEJAMENT DE PROPOSTES

3, 1 Bocetatge

 • Primeres idees i grafismes. Aplicació al concepte.

UD3: Dossier i presentació pública de preprojecte fi d´estudis. Disseny de la comunicació del projecte. Dins aquest dossier es comprovarà que els alumnes han treballat els apartats:

- L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del producte o sistema. Els diferents graus d’iconicitat.

- El recurs de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del preprojecte i desenvolupament del producte.

- Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com investigació.

- Fonamentació i estudi teòric-pràctic.

- Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. Estudi de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

- Desenvolupament de nous conceptes i idees.

- Aplicació de la tecnologia digital a la presentació i desenvolupament del producte.

- Coneixement i aplicació de la normativa UNE en matèria de documentació del projecte.

- Aplicació de la normativa vigent en quan a la documentació del projecte i coneixement de la que pugui afectar al producte en sí.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes expositives, de propostes del preprojecte i temes relacionats.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei. Investigació projectual.

Es plantejaran:

Pràctiques enfocades a parts del projecte:

Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per desenvolupar un projecte complet al segon semestre.

Aprenentatge centrat en problemes:

Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajuda de coneixements teòrics.

Seguiment individual de cada proposta dels alumnes.

Aprenentatge cooperatiu:

Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

Es faran exposicions dels treballs dels alumnes.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

6 hores

Classes pràctiques

individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

Correccions individuals.

20 hores

Avaluació

individual

Presentació del treball

4 hores

Activitats de treball no presencial

20 hores

Treball teòric

individual

Lectures, investigació, anàlisi, recerca

10 hores

Resolució de

pràctiques

individual

Desenvolupament d’un preprojecte de disseny.

10 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, Aules de “l´espai producte”, específiques per aquesta especialitat, s´han dotat de televisió, impresora 3D i durant el curs s´incorporarà màquina de tall làser, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca.

 

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet

Projector i pantalla

Pissarra

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia.

Webgrafia

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Qualsevol que doni suport al desenvolupament del preprojecte.

Existeix la possibilitat de la realització del PFE interdisciplinar, es a dir, que un grup d´alumnes treballin un tema i que desenvolupin cada un d´ells una part que correspongui a la seva especialitat, per tant, el preprojecte també es realitzaria d´aquesta manera.

7.5 Activitats complementàries

Visites o sortides a empreses, exposicions, fires i congressos, jornades, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0).

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 70 % de les hores lectives.

Criteris específics d’avaluació

 • Els treballs són tècnicament correctes. Consideracions específiques respecte a la correcció dels treballs:

El treball és complet en les seves parts.

S’han seguit les instruccions donades.

Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

Ordre i presentació acurada del treball.

 • Els preprojectes s’han executat metodològicament de manera correcta. Consideracions específiques respecte a la metodologia:

Hi ha un estudi del context del problema.

L’abstract o resum d’objectius és clar i lògic segons el projecte que es desenvoluparà.

De la fase informativa s’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/ funcionals.

Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats i conceptes extrets en la fase informativa.

Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

S’acompleix el cronograma establert.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1 - CA4

10%

Dossier preprojecte

R

CA5 - CA17

80%

Exposició oral del preprojecte

R

CA7, CA9, CA12

10%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica:

- TEORÍA Y PRÁCTICA EL DISEÑO INDUSTRIAL. ELEMENTOS PARA UNA MANUALÍSTICA CRÍTICA. Guy Bonsiepe. Ed. Gustavo Gili,

Barcelona, 1978

- DISEÑO DE PRODUCTO. Rodgers, Paul; Milton, Alex. Ed. Promopres, 2011.

9.2. Bibliografia complementària:

1. DISEÑO. HISTORIA, TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. Bernhard E. Bürdek. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. ISBN: 978-84-252-1619-0

2. LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES. Julius Panero, Martin Zelnik. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-2174-3

3. EL DISEÑO EN LA VIDA COTIDIANA. John Heskett. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-1981-8.

4. EL MUNDO COMO PROYECTO. Otl Aicher. Ed. Gustavo Gili. ISBN: 978-84-252-2028-9

5. EL DISEÑO INDUSTRIAL DE LA A A LA Z. Charlotte Fiell. Ed. Taschen Benedikt. ISBN: 9783822850558

6. MANUAL DE DISEÑO ECOLÓGICO. UN CATÁLOGO COMPLETO DE MOBILIARIO Y OBJETOS. Alastair Fuad Luke. Ed.Cartago. ISBN:9781900826365

7. EL OFICIO DE DISEÑAR. Norberto Chaves. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. ISBN: 978-84-252-1840-8

9.3. Altres recursos: 

- Visites a empreses.

- Revistes i publicacions específiques.

- Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals.

- Recursos online a través de la web de l’assignatura com vídeos, documentals o llocs web.

10. Altres observacions

Per altres observacions consultar amb el professor-tutor del Preprojecte fi d’Estudis.