Published using Google Docs
PGA_22/23_IES Joan Alcover_web
Updated automatically every 5 minutes

IES JOAN ALCOVER        Programació general anual 2022-23


Còpia de logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

Institut d'Educació Secundària JOAN ALCOVER

www.iesjoanalcover.cat    Telèfon  971 290200 institut@iesjoanalcover.cat

PGA

(PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL)

Curs 2022-23

____________________________________

SUMARI

1.   Diagnòstic inicial

 1. Organització del curs
 2. Dificultats per completar les programacions del curs
 3. Formació del claustre de professors
 4. Incidències en el començament de curs
 5. Sistema de guàrdies

2.   Actuacions per al curs 2022-23 

3.   Organització i funcionament

3.1.   Dades generals alumnat

3.2.   Distribució d’aules i d’espais 

3.3.   Criteris pedagògics per a l’elaboració dels grups

3.4.   Desdoblaments i suports (hores per setmana)

3.5.   Recuperacions

3.6.   Criteris per a l’elaboració dels horaris

3.7.   Tutories

3.8.   Reunions de la cap d’estudis amb la junta de delegats

3.9.   Dates dels exàmens d’assignatures pendents

3.10. Sessions d’avaluació (dates)

3.11. Activitats final de trimestre (dates)

3.12. Calendari anual i horari general del centre

4.   Desenvolupament dels programes institucionals i plans del centre

4.1.   Projectes educatius

4.1.1. PIE (enguany no en tenim)

4.1.2. Projectes (hores de lliure disposició)

4.1.3. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

4.1.4. TEI

4.2.   Pla d’acció tutorial

4.3.   Coordinació

4.4.   Modificacions als projectes institucionals

5.   Programació anual de gestió

5.1.   Necessitats materials i d’infraestructura del centre

5.2.   Gestió econòmica

5.3.   Gestió administrativa

5.4.   Pressupost curs 2021-2022

6.    Activitats complementàries i extraescolars

7.    Annexos

7.1. Programacions didàctiques dels departaments i altres comissions

7.2. Pla de convivència

7.3. Projecte lingüístic 

7.4. Pla de coeducació i convivència

7.5. Concreció curricular: criteris de promoció i titulació

7.6. Aprovació del pla i programa per a alumnes repetidors i pendents


1.  DIAGNÒSTIC INICIAL

S’aprova la PGA, pendent de l’aplicació concreta de la LOMLOE, que s'anirà completant progressivament durant el curs escolar, amb la incorporació de les situacions d’aprenentatge.

Al claustre 11/11/22 s’aprova fer servir l’eina en mode prova..

a- Organització del curs a partir de les primeres instruccions

La programació general anual (PGA) s’elabora a principis de setembre. Enguany, amb l’aplicació de la nova llei educativa, LOMLOE, la formació inicial es dedica a preparar l’aplicació de la llei, en especial fixant-nos en els criteris d’avaluació i les situacions d’aprenentatge.

b- Dificultats per realitzar les programacions del curs

La implantació de la nova llei educativa a 1r, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat ha generat molts dubtes i confusió, agreujats amb la precipitació en la implantació de llei (fet que va fer constar el professorat en el claustre de final de juny). Les modificacions de les resolucions d'avaluació han empitjorat aquesta situació.

Per aquest motiu, esdevé complicada l’elaboració de les programacions, ja que, no només han canviat els criteris d’avaluació i la seva ponderació des del juny, principi de setembre, sinó que a mitjan octubre ens trobam que tot el sistema d’avaluació en aquests 3 nivells podria canviar al nostre centre.

Per aquest motiu, no es preveu que sigui fins a novembre que departaments i equip directiu acabin de revisar continguts i criteris d’avaluació i fer-los públics. I dit això, sense la certesa que no hi pogués haver encara més canvis.

c- Pla d’acolliment per a l’inici de curs

Es pot consultar el Pla d'acolliment per a l'inici de curs, revisat enguany després d’iniciar-lo fa dos anys, en el curs de després del confinament.

d- Formació del claustre

Per altra banda, seguim destacant la participació de tot el claustre (inclòs el professorat que ha arribat nou enguany) en la FORMACIÓ programada per al Projecte a21, que enguany s’ha intensificat a principi de curs (del 6-9 setembre) per donar resposta a les necessitats de formació en la nova llei educativa. Enguany es podrà tornar demanar acreditació del curs de formació al CEP.  

e- Incidències en el començament de curs:

f- Guàrdies

El sistema de guàrdies va canviar totalment amb la nova situació sanitària. Tornam al sistema de guàrdies d’abans de la pandèmia, amb alguns canvis.

Les guàrdies de pati sí que han sofrit molts de canvis, ja que s’han dotat de més personal per cobrir altres espais (zona adjacent de la plaça del tub) i espais amb contingut per dur a terme diferents activitats extraescolars-lúdiques en temps de pati (gimnàs, passadís de direcció, biblioteca, etc.).

PROTOCOL PROFESSORAT DE GUÀRDIA

Distribució de guàrdies de pati

Distribució de guàrdies d’aula

g- Creació de la comissió de salut

Fa dos anys es va crear la Comissió de Salut per intervenir en la prevenció de malalties i contagis especialment relacionats amb la Covid-19 i gestionar un entorn segur. Aquesta comissió es manté, s’amplia en qüestions de l’àmbit sanitari (prevenció, Alerta Escolar) i es fusiona amb la Comissió de Medi Ambient en la promoció d’hàbits de vida saludables.

Torna a sumari

2.  ACTUACIONS PER AL CURS 2022-23

Els objectius generals de l’àmbit pedagògic i de rendiment,  aprovats pel claustre per al curs 2022-23 són:

 1. Millorar la comprensió lectora de l’alumnat, ja que de manera unànime els departaments de tots els àmbits varen manifestar que era una greu mancança que afectava tot el procés d’aprenentatge.
 2. Millorar la capacitat de raonament lògic, ja que de manera generalitzada els departaments destaquen que els alumnes no estan avesats a raonar
 3. Millorar la presa d’apunts de manera conscient i raonada, per fomentar un alumne actiu en el procés d’aprenentatge i no passiu.
 4. Disposar de totes les eines educatives i tecnològiques per assegurar que no existeix bretxa digital i tot l’alumnat disposa de les mateixes oportunitats.
 5. Fomentar la cohesió de grup, donat l’increment de trastorns i quadres d’ansietat, després de la pandèmia.
 6. Mantenir el número d’alumnes que titulen per generació en 4 o 5 anys.
 7. Mantenir el número d’alumnes que promociona de 1r a 2n i de 2n a 3r per mèrits propis; reduir el número d’alumnes repetidors que no promociona per mèrits propis
 8. Mantenir i preservar un edifici centenari catalogat en òptimes condicions.

OBJECTIUS ESPECÍFICS I DE RENDIMENT

Per altra banda, el centre continua compromès a col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en el projecte europeu ‘dissenyant la ciutat post-Covid’. Palma és una de les 10 ciutats europees triades d’entre 50 per formar-hi part. Se’ns va convidar a participar-hi pel treball realitzat durant el curs 2019-20 en el projecte del Canòdrom Un Bosc Urbà a l'Institut.

Està prevista una reunió amb Gabriel Horrach, el director general de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de l’Ajuntament de Palma; i Josep Fillol, el director de l’institut Ramon Llull per dur a terme una activitat conjunta amb l’alumnat dels dos instituts que participaren en la gènesi del projecte i els tècnics de l’Ajuntament per explicar com es varen concretar les aportacions de l'alumnat.

Tenint en compte l’actual estat del pati i la inauguració recent del Canòdrom, des del departament d’Educació Física plantegen la proposta de fer servir aquest espai tan pròxim al nostre centre com a aula habitual per realitzar activitats d’Educació Física, incloses en la seva programació didàctica i que recollim, per tant, en aquesta PGA.

Igualment, es va informar al Consell Escolar de principi de curs (14/09/22).  

Consolidarem:

Torna a sumari

3.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

3.1. DADES GENERALS ALUMNAT

ESO

núm grups

ord

nese

total

A

B

C

D (PDC)

1r

3

52

23

75

25

25

25

--

2n

3

64

16

80

26

27

27

--

3r

4

68

19

87

25

25

24

13

4t

3

60

12

72

24

24

24

--

Batxillerat

grups

alumnes

nese

1r Humanístic i Social

1

25

2

1r Científic i Tecnològic

1,5

65

10

1r General

0,5

13

2

2n Humanístic i Social

1,5

42

7

2n Científic i Tecnològic

1,5

47

8

FPB

grups

alumnes

nese

1r

1

16

10

2n

1

10

3

3.2. DISTRIBUCIÓ D’AULES I D’ESPAIS

La distribució d’espais s’ha fet a partir de l’aula grup, d’aules específiques i de disponibilitat per a matèries optatives i específiques, la qual cosa implica la quasi total ocupació de totes les aules del centre durant la majoria d’hores lectives.

3.3. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS GRUPS

Tenir grups heterogenis és el principal criteri pedagògic del centre. Entenem heterogeneïtat quant a gènere, quant a distribució d’alumnat NESE, quant a elecció de matèries optatives i específiques, sempre tenint en compte la dotació de professorat i les ràtios oficials.

Les matèries específiques, optatives i hores de lliure disposició depenent del curs són:

1r ESO (LOMLOE)

Optatives: Alemany, Recursos digitals (2h/set)

Lliure disposició: Projecte de Matemàtiques (2h/set)

 2n ESO

(LOMCE)

Específiques: Alemany, Educació plàstica i visual, Música (2h/set)

Lliure disposició: Projecte de Castellà, Projecte de Català (1h/set cada una)

3r ESO

(LOMLOE)

Optatives: Alemany, Introducció a la filosofia, Recursos digitals i Cultura clàssica (2h/set)

Específiques: Educació plàstica i audiovisual, Música (2h/set)

4t ESO

(LOMCE)

Itineraris: Biologia i Física i química; Economia i Llatí; Tecnologia i Ciències aplicades (3h/set)

Específiques: Alemany, Educació plàstica i visual, Tecnologies de la informació i la comunicació (3h/set)

FPB

Dos grups FPB I, FPB II

1r Batx

(LOMLOE)

Batxillerat de ciències:

Matèries de modalitat: Matemàtiques l, Física i Química, Biologia, Dibuix Tècnic, Tecnologia i enginyeria (3 h/set)

Batxillerat general:

Matèries de modalitat: Matemàtiques generals, Economia de l’empresa, Economia, emprenedoria i activitat empresarial, biologia (3 h/set)

Batxillerat humanístic i social:

Matèries de modalitat: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia de l’empresa, Història del món contemporani, Llatí, Grec (3 h/set)

Optatives: Alemany, Cultura audiovisual, Història i cultura de les illes Balears, Literatura universal, Tècniques experimentals, Programació i tractament de dades (3 h/set)

2n Batx

(LOMCE)

Batxillerat de ciències: Matemàtiques ll, Física, Química, Biologia, Dibuix Tècnic

Batxillerat humanístic i social: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia de l’empresa, Història de l’Art, Llatí, Grec, Història de l’Art, Geografia (4 h/set)

 

Específiques: Alemany, Tecnologies de la informació i la comunicació, Imatge i so, Tecnologia industrial, Psicologia (4 h/set)

3.4. DESDOBLAMENTS I SUPORTS

Els suports i desdoblaments s’organitzen en funció de les necessitats de l’alumnat, la dotació de professorat i les matèries que més ho requereixen.

SUPORTS:

1r ESO: Matemàtiques, Llengua catalana, Llengua castellana, Biologia i Geografia i història i Projecte de matemàtiques.

2n ESO: Matemàtiques, Llengua catalana i Llengua castellana

DESDOBLAMENTS:

1r ESO: Anglès

2n ESO: Anglès, Física i química, Tecnologia

3r ESO: Anglès, Física i química

4t ESO: Biologia, Física i química

1r BATX: Anglès, Biologia

3.5. PLA I PROGRAMA DE RECUPERACIÓ I SUPORT

Les tasques i exàmens que s’han d’anar lliurant i el seguiment de la matèria s’ajustarà al Pla i Programa de recuperació i Suport de cada departament que emprarà, com eina de feina i comunicació, un Classroom específic.

El seguiment dels alumnes amb matèries pendents d’altres cursos a ESO el farà el professor de la matèria del curs actual i, si és una matèria que no cursi actualment, des del departament corresponent en faran el seguiment.

Per a les matèries pendents de batxillerat, els departaments realitzaran un examen parcial el mes de gener i un altre a finals de març.

3.6. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS

3.7. TUTORIES

1. Tutories d’alumnes

Aquesta és la relació de tutors, professorat i l’horari d’atenció a les famílies:  Horari d’atenció a famílies

2. Reunions de tutors amb cap d’estudis i departament d’orientació

Curs

dia

hora

1r d’ESO

dimarts

9:50

2n ESO

dijous

8:55

3r d’ESO

dilluns

14:05

4t d’ESO

dilluns

14:05

1r de batxillerat

dilluns

14:05

2n de batxillerat

dilluns

14:05

FPB

dijous

14:05

3. Reunions dels tutors amb les famílies

Les reunions de tutors amb les famílies dels grups LOMCE es realitzen els dies 5 i 6  d’octubre. Dia 5 a les 19 h amb les famílies de S4; dia 6 a les 18 h amb les famílies d’S2; i a les 19 h amb les famílies de B2.  Dia 10 d’octubre es duen a terme les reunions amb les famílies dels grups LOMLOE, a les 18 h S1, a les 19 h S3 i a les 20 h B1.

Es fan totes telemàticament a través dels Classrooms de tutoria que tenen tots els grups. L’objectiu és donar les màximes facilitats perquè hi assistesquin el màxim nombre de famílies. Es preparà una presentació general per a totes les famílies, en forma de vídeo, en la que l’equip directiu explica les qüestions més generals i rellevants de centre d’aquest curs escolar.

3.8. REUNIONS DE LA CAP D’ESTUDIS AMB LA JUNTA DE DELEGATS

S'aniran convocant periòdicament i els temes a tractar els marcaran les necessitats de cada moment. La convocatòria es fa a través del calendari Google del centre.

De cada grup s’ha de triar un delegat i un subdelegat.

3.9. DATES DELS EXÀMENS D’ASSIGNATURES PENDENTS

3.10. SESSIONS D’AVALUACIÓ (DATES)


AvaluacionsESOBatxilleratFPB


Inicial

avaluacions inicials

18, 19, 20, 25, 26 i 27 d’octubre

Primera

22, 23, 24, 29, 30 de novembre i 1 de desembre

Segona

14, 15, 16, 21, 22 i 23 de març

Tercera

21, 22 i 23 de juny*

24 de maig (2n BATX) *

19 de juny*

(1r BATX)

FPB2: 8 abril *

FPB1: 19 de juny*

*pendent de confirmar

3.11. ACTIVITATS FINAL DE TRIMESTRE

Primer Trimestre

Activitats departaments

Segon Trimestre

Ambientació d’aula

Tercer Trimestre

Activitats departaments

3.12.  CALENDARI ANUAL I HORARI GENERAL DEL CENTRE

1. Dies no lectius elegits pel Consell Escolar del centre

2. Horari general del centre

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

8.00-8.55

8.55-9.50

9.50-10.45

ESPLAI

11.05-12.00

12.00-12.55

12.55-13.50

ESPLAI

14.05-15.00

El pati del nostre centre no reuneix les dimensions mínimes per tenir els alumnes de 1r i 2n d’ESO plegats (525 m²). Tot i això, aquests alumnes romanen al pati durant els esplais. És per aquesta raó que els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i FPB surten a la plaça de l’Institut Balear durant el temps d’esplai sempre amb el consentiment signat de les famílies.  Els alumnes de 3r i 4t d’ESO que compten amb el consentiment queden a l’espai de la plaça cedit per l’ajuntament (delimitat amb cordes) i que es considera una extensió del pati del centre.

Torna a sumari

4. DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE

4.1 PROJECTES EDUCATIUS

A. Objectius

B. Mesures adoptades 

B.1. Mesures amb famílies i alumnes

a) Activitats d’acollida de l’alumnat com també les reunions amb les famílies ja previstes al Pla d’Acció Tutorial.

Es dissenyaran mesures d’acollida específica per als alumnes que acaben d’incorporar-se a la nostra comunitat, que inclouran necessàriament una entrevista amb la família, a ésser possible conjunta entre la tutora i la professora d’atenció a la diversitat, i activitats de dinàmica de grups facilitadores de la integració de l’alumne/a a l’aula.

Aquestes entrevistes individuals inicials (professora de PALIC, dep d'Orientació), també es realitzaran amb els alumnes inclosos en el Programa d'atenció a la diversitat per tal de recaptar tota la informació necessària per planificar l’atenció a l’alumne en una RED (Persones responsables: professora de PALIC, del Departament d'Orientació i Equip Docent).

b) Suport lingüístic

El centre atén les necessitats de l’alumnat amb dificultat lingüístiques per ser alumnat NESE IT mitjançant el programa PALIC i amb l’actuació conjunta de tot el professorat depenent de les característiques i necessitats de cada alumne.

c) Suport a alumnes amb altres necessitats educatives

L’horari dels professors de suport del Departament d'Orientació coincidirà la majoria d’hores amb les matèries de matemàtiques, català i castellà de 1r i 2n d’ESO. L’objectiu és facilitar el suport als alumnes amb mancances significatives en l’aprenentatge d’aquestes assignatures considerades instrumentals.

Els alumnes de NEE i NESE queden integrats dins els agrupaments i els suports establerts dins les respectives assignatures.

B.2. Mesures organitzatives i curriculars

a) Realització d’activitats d’acollida amb el professorat nou i afavoriment de la creació d’equips docents, en relació amb els processos de globalització, interdisciplinarietat i amb l’acció tutorial.

b) Organització singular de 1r i de 2n d’ESO:

Disminució del nombre de docents que imparteixen docència a cada grup, sempre que sigui possible.

c) Es prioritzen les actuacions que afavoreixen el domini de les habilitats bàsiques, per això és tan important l’adequació del currículum que faran els departaments didàctics seleccionant els continguts rellevants per a la consecució dels objectius de l’etapa.

Cal tenir present que alguns continguts poden ser reforçats, introduïts o ampliats a través de les matèries optatives, en què el nivell de motivació inicial serà, segurament, superior.

B.3. Mesures de la funció tutorial

a) Les funcions tutorials són tan àmplies que no es poden desenvolupar si no són compartides i planificades per tot l’Equip Docent.

La coordinació de les Juntes de Tutors ja està prevista en el PAT mitjançant reunions quinzenals o setmanals per nivells amb la cap d’Estudis adjunta i l’orientadora.

La coordinació dels Equips Docents es realitzarà mitjançant una reunió mensual, sempre que sigui possible, sota la coordinació de la cap d’Estudis i l’assessorament del Departament d’Orientació. En els cursos LOMLOE per a fer el seguiment, i una altra en els cursos LOMCE.

Pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives, es convocaran, a principi de curs, reunions amb els Equips Docents dels grups d’aquests alumnes, per tal d’explicar-los les característiques dels mateixos i preveure mesures organitzatives, curriculars (ACI/ reforç educatiu) i convivencials.

b) S'intentarà implicar a l'alumnat en la resolució de conflictes coordinat per la Comissió de Convivència i Coeducació.

B.4. Seguiment i informació de l’alumnat

B.5. Mesures convivencials ja iniciades en el centre

a) A tutoria s’introduiran activitats preventives de resolució de conflictes.

La tasca del tutor i la coordinació i el seguiment de l’Equip Docent són essencials per aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

És convenient consensuar les normes d’aula amb l’Equip Docent i el grup d’alumnes potenciant estratègies d’autoregulació del grup (assemblea, comissió de disciplina, contractes).

b) Pla de guàrdies de pati, passadissos i espais comuns.

c) Potenciar activitats extraescolars que afavoreixin el sentiment de pertinença dels alumnes al centre com per exemple projectes de treball (tema comú), sortides, festes, campanyes d’imatge (conservació i reciclatge dels materials, neteja i embelliment de l’edifici, etc.). Enguany recuperam totes aquestes activitats, sempre amb l’objectiu de potenciar al màxim les hores lectives.

d) El programa TEI, de Tutoria Entre Iguals, entre alumnes voluntaris de 2n d’ESO (a partir d’aquest curs, obert a qualsevol altre nivell educatiu) i alumnes de 1r, per fer-ne acollida i crear un clima de confiança entre iguals, a fi de millorar-ne la convivència.

B.6. Mesures de formació permanent

Promoure la formació permanent de professorat: Formació sobre Acció Tutorial (convivència, comunicació, habilitats socials, motivació…), creació d’equips educatius, actualització didàctica dels departaments, etc.

B.7. Mesures de relació i cooperació amb els serveis educatius i socials externs

El departament d’Orientació continuarà coordinant les intervencions amb els serveis externs (serveis socials…) relacionades amb els programes de prevenció de l’absentisme i detecció de l’alumnat de risc, com també de seguiment de l’alumnat de necessitats educatives.

C. Seguiment i avaluació pedagògics

L’Equip Directiu elaborarà un informe d’avaluació que presentarà al claustre i al Consell Escolar per a la seva validació, tenint presents els indicadors següents:

D. Organització dels recursos materials i humans

Les intervencions es concentraran en els primers nivells d’ESO. Tanmateix, els aspectes de prevenció (absentisme, conflictes, fracàs escolar) estaran presents a tots els nivells.

El Departament d’Orientació col·laborarà amb l’avaluació inicial i la formació dels grups per determinar tan aviat com sigui possible les necessitats de l’alumnat de NEE i de NESE.

4.1.2. Projectes (hores de lliure disposició)

Aquests projectes afecten els grups de 1r  i de 2n d’ESO.

1r  d’ESO: Degut a les mancances generalitzades detectades a l’hora de fer un ús competent del raonament lògic, els alumnes de 1r fan dues hores de Projecte de matemàtiques on s’estimularan aquestes habilitats a partir d’activitats més lúdiques i dinàmiques, enfocades a millorar aquesta competència.

2n d’ESO

Projecte d’expressió oral i escrita (2h)

Es pretén millorar la competència tant en expressió oral com en l’escrita, millorar-ne la correcció i fluïdesa i adquirir un llenguatge més ric i més precís, tant en llengua oral com en llengua escrita.  Compten  amb 1 h de  projecte de castellà i 1h de projecte de català.

4.1.3. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

Encara que el centre enguany no hi participa oficialment per la càrrega burocràtica estimada, el centre, coordinat pel departament d’orientació, amb col·laboració de la Comissió de Salut i de Medi ambient, fa feina en dos eixos:

1. L’alimentació saludable i la vida activa

2. El benestar i salut emocional. Conscienciació d’alimentació responsable i saludable que es vol dur a terme juntament amb la gestió del bar del centre.

Pla de salut de l’IES Joan Alcover

4.1.4. -TEI

Seguim amb el programa de Tutoria entre Iguals (TEI), immers en la campanya contra l’assetjament escolar, aprovat pel Claustre. El professorat responsable és la Comissió de Convivència i Coeducació.

4.1.7. PLA I PROGRAMA DE RECUPERACIÓ I SUPORT

Enllaç al Pla i programa de recuperació i suport

4.2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

Objectius del Pla d'Acció Tutorial

Activitats:

El Pla d’acció Tutorial (PAT) es concreta anualment per nivells, en objectius i activitats a desenvolupar pels tutors i professorat, relatives a:

Les activitats es poden consultar a la programació del departament d’orientació.

4.3. COORDINACIÓ

4.3.1. Coordinació amb l'Equip Directiu

Setmanalment, es reuneixen l’orientadora amb cap d’estudis. També setmanalment hi ha una reunió de tot l’equip directiu amb la cap d’Extraescolars.

Els membres de l’equip directiu tenen tres hores setmanals damunt horari per reunir-se.

4.3.2. Coordinació amb els tutors i tutores

Està previst mantenir reunions quinzenals de coordinació del Pla d’Acció Tutorial amb els tutors i tutores d’ESO i de batxillerat, conjuntament amb les caps d'Estudis i l’orientadora.

Els tutors podran aprofitar aquestes reunions per intercanviar experiències i materials (formació), com també exposar demandes pròpies o dels equips docents relacionades amb el seu grup d’alumnes.

4.3.3. Coordinació amb els Departaments

La Coordinació amb els Departaments Didàctics es realitzarà mitjançant:

4.3.4. Coordinació dels equips docents

L’horari de coordinació dels equips docents és els divendres de 14.05 a 15.00 h. El tutor/a és l’encarregat de convocar el professorat que imparteix classe al seu grup, així com la professora de suport en el cas que al grup hi hagi alumnes amb NEE.

A part de les sessions d’avaluació en els grups LOMCE, es preveu que els equips docents es reuneixin una vegada cada trimestre per facilitar el seguiment de l’alumnat i coordinar la tasca educativa a més de la reunió d’avaluació inicial.

A les juntes de la segona avaluació en el cas de grups LOMCE, caldrà que els equips docents iniciïn el procés de selecció de l’alumnat que convé que el proper curs s’incorpori a PDC o la conveniència de recomanar una FPB.

4.3.5. Coordinació amb l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i els Serveis Socials

L’orientadora mantendrà com a mínim dues reunions durant el curs amb el/la psicopedagog/a de l’EOEP sector, si és possible al voltant del període d’escolarització, amb l’objectiu de recaptar tota la informació necessària dels alumnes amb necessitats educatives especials o en situació de desavantatge social o educativa que s’hagin d’incorporar a l’IES.

Amb els Serveis Socials es mantindran contactes necessaris per poder treballar conjuntament, i d’acord amb la normativa vigent, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Les professores de suport, PT, AL i d'àmbit cientificotecnològic col·laboraran amb el tutor/a en el seguiment de l’alumnat absentista.

Amb l’USMIJ es mantindran reunions sempre que sigui necessari i així es convoquin per qualsevol de les parts implicades.

4.3.6.  Coordinació amb altres serveis del sector

S’estableixen reunions amb les escoles adscrites per tal de fer un seguiment en les competències lingüístiques i matemàtica:

S’intentarà establir una comunicació amb els orientadors i orientadores dels centres de secundària més propers per intercanviar materials, informacions, etc.

També es considera mantenir la coordinació amb altres institucions i serveis del sector que ens poden proporcionar recursos tant personals com materials i facilitar la nostra intervenció: Consell de Mallorca, Ajuntament, INFOJOVE, IMFOF, grups musicals i teatrals, etc.

L’avaluació de la Programació d’activitats del Departament d’Orientació es farà tenint en compte els distints aspectes que la integren i en relació amb els tres àmbits d’intervenció

De forma sistemàtica s’anirà realitzant el seguiment dels diversos programes per ajustar cada vegada més la programació del Departament a la realitat del Centre i les seves necessitats.

Trimestralment es valoraran les activitats planificades i desenvolupades.

La valoració de la Programació es farà conjuntament amb totes les persones implicades, especialment el professorat de suport als àmbits i les professores de suport a l’alumnat amb n.e.e. i compensació educativa.

El Pla sols estableix línies generals i actuacions que són prou flexibles perquè es puguin modificar al llarg del curs en funció de les diferents propostes del professorat i/o l’equip directiu.

4.4. MODIFICACIONS DELS PROJECTES INSTITUCIONALS

data d’elaboració

darrera revisió

PEC

2001

2014, 2015, 2016, 2017, 2020

PC ESO

1996

2014, 2017,2020

PC Batx

1998

2014, 2017, 2020

PLC

1997

2014, 2018, 2020

Pla Convivència

2007

2015, 2016, 2017, 2018, 2020, (2021-22)

Pla d’Acció Tutorial

2009

(2021-22)

Torna a sumari

5. PROGRAMACIÓ ANUAL DE GESTIÓ

5.1  NECESSITATS MATERIALS I D’INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE

5.1.1. Immoble

L'edifici, per la seva antiguitat, pateix un seguit de mancances en les instal·lacions.

L’estat del nostre pati, també aula d’educació física, no és l’adequat. Està prevista una actuació per enguany per tal de reformar-lo per part de l’IBISEC. El sistema de desaiguo falla i és necessari una remodelació, especialment a la façana principal on tenim moltes humitats. S’ha fet alguna actuació per part de l’IBISEC, però encara no està solucionat. Un altre aspecte que cal millorar és el sistema de tancament de persianes i finestres. També cal continuar amb la reorganització i renovació de les oficines i planificar una remodelació de l’espai de consergeria. Així com, actualitzar els equips informàtics del centre.

L'objectiu principal serà mantenir les instal·lacions en el millor estat possible i, cal remarcar, que disposarem de l’ajuda de la Conselleria que disposarà d’una empresa per donar suport al centres històrics de Palma.

5.1.2. Mobiliari

Hem tornat a reorganitzar tot el mobiliari del centre a fi d’adaptar-nos a la normalitat després de les restriccions Covid. Està previst sol·licitar una dotació de taules, cadires i armaris per canviar els que estan en pitjor estat.

5.1.3. Equipament didàctic

Per una banda, és necessari mantenir els suports audiovisuals a totes les aules i dotar els departaments dels recursos que necessitin. Equipar de pantalles digitals tàctils amb el suport de l’IBSTEAM. També, és prioritari renovar les llicències digitals, sobretots les que ajuden a l’autoregulació de la navegació segura a través d’internet.

Per una altra banda, és prioritari seguir treballant en consolidar el sistema de reutilització de llibres de text i de lectura a fi de minimitzar la despesa de les famílies dins aquest apartat.

5.2. GESTIÓ ECONÒMICA

Establir la màxima col·laboració amb l’AMIPA per tal de mantenir els diferents programes d’activitats que durant l’any es duen a terme (esports, psicòleg, celebracions especials, etc.).

Continuar amb la racionalització de les despeses de material de reprografia. Continuar amb la racionalització de les despeses de subministraments, com ara l’enllumenat, serveis i neteja, etc. Intentar disminuir les despeses de manteniment del centre gràcies a l’acord amb la Conselleria per dotar d’un servei de manteniment per a centres històrics.

5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Optimitzar al màxim l’ús del paper potenciant l’ús digital, sempre que sigui possible, a fi de contribuir a la sostenibilitat. Seguir en l’organització física i digital de la documentació de les oficines del centre. Potenciar la consergeria com a punt de trobada i informació per a la comunitat educativa.

5.4.  PRESSUPOST CURS 2022-23

Establir diferents línies d’actuació per tal de fer front a les necessitat del centre explicades en els punts anteriors. Se centraran els esforços en optimitzar els recursos econòmics per tal d'estalviar en el manteniment de l’edifici i poder potenciar la compra de material didàctic, reutilització de llibres i abaratiment d’extraescolars i viatges d’estudis. A més a més, per una banda, s’intentarà dotar els departaments del material que necessitin per tal de millorar la tasca docent i, per altra banda, es tractarà de mantenir els materials i recursos adquirits en els darrers anys. 

Torna a sumari

6.  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

La persona responsable aquest curs de les activitats extraescolars aquest curs escolar és Margalida Llompart.

Les seves funcions són:

Totes activitats extraescolars es poden consultar al calendari públic de la web del centre.

Es recuperaran totes les sortides previstes pels departaments didàctics recollides a les programacions si així ho aprova la comissió d’extraescolars i l’equip directiu a la reunió conjunta que es convoca setmanalment.

A nivell de centre, per a aquest curs escolar està previst un viatge d’estudis a 2n de Batxillerat i es reprendrà el viatge d’estudis de 4t, que es va deixar de fer durant uns anys.

Per tirar endavant aquestes dues propostes, molt necessàries per fomentar el clima de cohesió, s’han creat dues comissions.

A més d’aquests viatges, per a tot l’alumnat del nivell, també s’han presentat sortides que van més lligades a propostes didàctiques i culturals més específiques.

Des del centre, l’objectiu és que es puguin dur a terme els viatges d’estudis i totes les sortides proposades. Per aquest motiu, s’han programat perquè tant les dates com el preu no interferesquin i es puguin realitzar totes. Estam pendents de concretar una proposta del Batxillerat de Ciències Socials (itinerari per la Serra de Tramuntana).

Nivell

lloc/ activitat

dates

2n de Batx

Viatge d’estudis a París

10-14 febrer

2n de Batx-Humanístic

Sortida a Madrid

març, a final del 2n trimestre

2n de Batx-Científic

Itinerari per la Serra de Tramuntana

15-16 desembre

4t d’ESO

Viatge d’estudis als Pirineus

2n trimestre, pendent de concretar

4t d’ESO-Alemany

Intercanvi a Alemanya Tübingen

8-15 desembre: Tübingen

12-19 maig- Mallorca

 

Torna a sumari

7. ANNEXOS

7.1. ANNEX 1:  Programacions

7.2. ANNEX 2:  Pla de convivència

7.3. ANNEX 3: Pla lingüístic

            7.4. ANNEX 4: Pla de Coeducació i convivència  (en revisió)

          7.5. ANNEX 5: Concreció curricular criteris de promoció i titulació  (pendent d’aprovació)


Pàgina  de