IES  JOAN  ALCOVER        Programació  general anual 2018-19


Còpia de logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

Institut d'Educació Secundària  JOAN ALCOVER

www.iesjoanalcover.cat    Telèfon  971 290200 institut@iesjoanalcover.cat

PGA

(PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL)

Curs 2018-19

____________________________________

SUMARI

1.   Diagnòstic inicial

2.   Actuacions per al curs 2018-19

3.   Organització i funcionament

3.1.   Dades generals alumnat

3.2.   Distribució d’aules i d’espais 

3.3.   Criteris pedagògics per a l’elaboració del grups

3.4.   Desdoblaments i suports (hores per setmana)

3.5.   Recuperacions

3.6.   Criteris per a l’elaboració dels horaris

3.7.   Tutories

3.8.   Reunions de la cap d’estudis amb la junta de delegats

3.9.   Dates dels exàmens d’assignatures pendents

3.10. Sessions d’avaluació (dates)

3.11. Activitats final de trimestre (dates)

3.12. Calendari anual i horari general del centre

4.   Desenvolupament dels programes institucionals i plans del centre

4.1.   Projectes educatius

4.1.1. PIE

4.1.2. PMAR

4.1.3. Nous projectes Lomce

4.1.4. Matèries impartides en llengua estrangera

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

4.1.6. TEI

4.1.7. PRAQ

4.2.   Pla d’acció tutorial

4.3.   Coordinació

4.4.   Modificacions als projectes institucionals

5.   Programació anual de gestió

5.1.   Necessitats materials i d’infraestructura del centre

5.2.   Gestió econòmica

5.3.   Gestió administrativa

5.4.   Pressupost curs 2018-19

6.    Activitats complementàries i extraescolars

7.    Annexos

7.1. Programacions didàctiques dels departaments

7.2. Pla de convivència

7.3. Projecte lingüístic 

7.4. PEC


1.  DIAGNÒSTIC INICIAL

Segueix essent un fet comprovat que tancar el curs el 6 de setembre i començar el nou dia 7 setembre amb tots els aspectes burocràtics de matrícula, organització (inclosa la formació de professors i alumnes) amb garanties pedagògiques és un impossible.

El claustre de professors torna a manifestar el seu descontent amb la urgència com sha dorganitzar el curs, la formació i adaptació a la nova manera de fer feina.

Seguim destacant la participació de tot el claustre de professors (inclosos els que han arribat nous enguany) en la FORMACIÓ programada per al Projecte a21, que sha concentrat els dies 7, 10 i 11 de setembre en la seva fase inicial, i seguirà al llarg del curs en una segona i tercera fase. Estam a l’espera que el Centre de Professors de Palma ens acrediti les hores de formació realitzades pel claustre.

Incidents en el començament de curs:

Pel que fa a problemes greus d’infraestructura són: climatització, estat de gimnàs, pati , laboratoris i canonades

A causa del mal estat del pati i preocupats per les lesions que puguin sofrir els alumnes, el departament d’Educació Física ha elaborat un informe sobre l’estat de les instal·lacions esportives a l’IES Joan Alcover que reflecteix aquest problema.

Continuarem utilitzant el correu electrònic amb el professorat. Aquest mètode ha agilitzat molt la comunicació a tots els nivells.

Eliminam el calendari de la sala de professors i empram el calendari online. A més, es permet a altres membres de la comunitat educativa (cap de Departament d’Orientació, coordinadora d’extraescolars, cap d’Estudis i auxiliar de Secretaria) accés al calendari de la web. Això farà que la seva actualització sigui molt més ràpida.

Els  projectors se segueixen substituint per tv, molt més econòmics i amb més resolució.

Seguim amb el programa de Tutoria entre Iguals (TEI), immers en la campanya contra l’assetjament escolar, aprovat pel Claustre.

Seguim amb el sistema de guàrdies d’esplai que es posà en marxa fa tres anys i que sembla més efectiu. Es fa per zones i rotant: un professor, a l’entrada del centre; un altre: vigilant bar, banys de la planta baixa i escala; un altre, vigilant pati i el passadís de sortida del pati, un dins el pati un altra  i el cinquè s’ocupa dels passadissos del primer i segon pis.

Torna a sumari

2.  ACTUACIONS PER AL CURS 2018-19

Dins el projecte a21, tota comunitat educativa del Joan Alcover té un correu corporatiu, espai il·limitat al nigul, i material d’ofimàtica comú per a tothom.

Els objectius generals aprovats pel claustre per al curs 2018-19 són:

A més d’aquests objectius, l’IES Joan Alcover aposta per la metodologia basada en l’aprenentatge dins contextos reals (ACR), que es va implantant poc a poc i de manera natural al centre.

 

El canvi de metodologia de l’ensenyament era l’objectiu principal del projecte a21 que iniciàrem ara fa quatre anys i que ara comença a veure els seus fruits. Dotàrem alumnes i professors de dispositius i de la connectivitat necessària  per poder treballar en xarxa. També els dotàrem d’unes eines digitals comunes per a tothom. Ho férem esglaonadament en el cas dels alumnes. Creàrem els cursos formació totalment adaptats a les necessitats del nostre claustre, integrats en el dia a dia del centre (formació en centre i LIP).

Encara no hem dotat de dispositius al 100% dels alumnes, però sí a tot el professoral. Aquest fet, juntament amb la bona connectivitat i la formació constant ha propiciat el canvi en la manera d’enfocar l’aprenentatge.

 

Hi ha una sèrie de projectes ACR interdisciplinars que comencen a prendre forma i que val la pena anomenar dins aquesta programació encara que no estan totalment desenvolupats i són:

.

Torna a sumari

3.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

3.1. DADES GENERALS ALUMNAT

ESO

núm grups

ord

nese

total

A

B

AB*

1r

3

63

12

75

2n

2

52

11

63

x

x

x

3r

4

69

15

84

4t

2

55

6

61

*AGRUPAMENTS FLEXIBLES DEL PIE

PIE a 1r ESO

LCat

LCast

Mat

S2A

18

18

18

S2B

18

18

18

S2AB

18

18

18

suport

9

9

9

Batxillerat

grups

alumnes

nese

1r Humanístic i Social

1,5

28

2

1r Científic i Tecnològic

1,5

48

3

2n Humanístic i Social

1

46

3

2n Científic i Tecnològic

1,5

40

1

FPB

grups

alumnes

nese

1r

1

16

8

2n

1

7

2

3.2. DISTRIBUCIÓ D’AULES I D’ESPAIS

3.3. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DEL GRUPS

Alguns grups d’ESO s’han elaborat en funció de les assignatures  específiques i troncals.

A 1r d’ESO, per fer la repartició dels alumnes per grup tenim en compte diferents criteris pedagògics i que poden tenir una incidència en la composició final i cohesió del grup: centre de procedència, heterogeneïtats de notes, alumnes amb necessitats, repetidors, nins/nines, incompatibilitats al grup...

En els cursos allà a on tenim en compte les matèries a l’hora de confeccionar els grups sempre tenim en consideració altres factors a fi que resti un grup cohesionat i compensat.

1r ESO: Enguany, a 1r d’ESO no hi ha cap assignatura específica.

Tots els alumnes d’aquest curs fan Música i 1 hora de projecte d’Educació Emocional (departament d’Educació Física) i 1 hora de projecte de Taller d’Expressió oral i escrita (departament de Llengua Castellana i Llengua Catalana).

1r ESO:

S1A - Valors Ètics/Religió

S1B - Valors Ètics/Religió

S1C - Valors Ètics

2n ESO:         

S2A – Alemany, Música, Valors Ètics

S2B – Alemany, Música, Valors Ètics/Religió

S2C – Alemany, Educació Plàstica i Visual, Valors Ètics

*Hi ha 2 grups de Música i 2 grups d’Alemany

Hi ha 1 grup de Religió.

3r ESO. Els alumnes han triat una assignatura específica: Alemany/ Educació Plàstica.

Els departaments de Física i Química i de Biologia compten amb 1hora més per departament per pràctiques de laboratori.

S3A – Educació Plàstica/ Alemany, Valors Ètics, Tecnologia en anglès

S3B – Educació Plàstica/ Alemany, Valors Ètics/ Religió, Tecnologia en anglès

S3C – Educació Plàstica/ Alemany, Valors Ètics/ Religió, Tecnologia en anglès

S3P – PMAR

4t ESO

S4A – Biologia, Física i Química; Llatí, Economia + TIC/ Alemany/ Educació Plàstica, Valors Ètics/ Religió

Matemàtiques (acadèmiques)/ Matemàtiques (acadèmiques en anglès)

S4B – Biologia, Física i Química; Tecnologia, Ciències Aplicades a l’Activitat Empresarial + TIC/ Alemany/ Educació Plàstica,  Valors Ètics/ Religió

Matemàtiques (aplicades)/ Matemàtiques (acadèmiques)/ Matemàtiques (acadèmiques en anglès)

Els grups de batxillerat s’han elaborat en funció de les assignatures de modalitat:

Les assignatures troncals són de 4 hores.

1BAT:

B1A – Matemàtiques I, Física i Química, Biologia/ Dibuix Tècnic

B1B – Matemàtiques I, Física i Química, Biologia; Història del Món    Contemporani, Llatí I, Grec I.

B1C – Història del Món Contemporani, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I, Economia

 Els alumnes han triat dues específiques que es divideixen en dos grups:

Esp 1 (4hores):  Alemany, Anatomia Aplicada, Tecnologia Industrial, Cultura Audiovisual, Literatura Universal

Esp 2 (2 hores): Cultura Científica (2 grups), TIC (2 grups), TIC, Religió

A 2n de batxillerat tenen l’opció de cursar 4 assignatures troncals

- Matemàtiques, Física, Biologia/Dibuix Tècnic i Química

- o bé 3 troncals i una específica: Alemany, Imatge i So, TIC II, Fonaments d’Administració i Gestió

2BAT:         

B2A – Matemàtiques II, Química/ Dibuix Tècnic, Biologia

B2B – Matemàtiques II, Química/ Dibuix Tècnic II, Física/ Biologia

B2C – Economia de l’Empresa, Matemàtiques Aplicades  a les Ciències Socials II, Geografia/ H. Art; Llatí II, Grec II, Geografia/ Història de l’Art

Esp: Física, Alemany, Imatge i So, TIC, Fonaments d’Administració i Gestió.  


3.4. DESDOBLAMENTS I SUPORTS (hores per setmana)

DEPARTAMENT

S1

S2

S3

S4

B1

B2

TOTAL

Física i Química

3

3

2

8

Biologia i Geologia

3

3

1

7

Anglès

3

1

4

Ed. Física

Tecnologia

6

6

Ll. Espanyola (*)

3

Ll. Catalana (*)

3

Matemàtiques (*)

4

Geografia i Història

Música

TOTAL

(*) Aquests suports formen part dels agrupaments flexibles (PIE).

SUPORTS

A 1r d’ESO hi ha suports a:

Matemàtiques (4h)

Català (3h)

Castellà (3h)

Geografia i Història (2hx3)

Biologia i Geologia (2hx3)

Projecte Cat/Cast (0,5x3)          

TOTAL: 23h

A 2n d’ESO hi ha suports a:

Matemàtiques (4hx2)

Català (3hx2)

Castellà (3hx2)                    

Geografia i Història (3x2)

Biologia i Geologia (2x2)

TOTAL: 30h

De 1r a 4t d’ESO tots els grups tenen dos professors a l’hora d’Anglès.

3.5. RECUPERACIONS

1. Hores de recuperació dels departaments

Pendents de batxillerat: els Departaments realitzaran un examen parcial el mes de gener i un altre per abril.

Pendents de secundària: hi haurà un examen per avaluació d'aquelles assignatures que els alumnes no cursen enguany.

2. Horari de les classes de recuperació

Assignatura

curs

professor

dia

hora

aula

Anivellament de Matemàtiques I

B1

Xavier Verger

dl

14.05h

A14

Recuperació de pendents Matemàtiques

B1

Xavier Verger

dj

14.05h

A14

Anivellament de Física i Q.

B1

Carme Lliteras

dj

14.05h

A22

3.6. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS

3.7. TUTORIES

1. Tutories d’alumnes

Aquesta és la relació de tutors i l’horari de visites de pares de tots els professors:


2. Reunions de tutors

Curs

dia

hora

1r i 2n d’ESO

dimecres

11.05h

3r d’ESO

dijous

8.55h

4t d’ESO

dilluns

9.50h

1r de batxillerat

dimecres

9.50h

2n de batxillerat

dimarts

14.05h

FPB

dilluns

11.05h

3. Reunions dels tutors amb els pares

curs

dia

hora

ESO

3 octubre

19.00h

Batxillerat

4 octubre

19.00h

FPB

4 octubre

19.00h

3.8. REUNIONS DE LA CAP D’ESTUDIS AMB LA JUNTA DE DELEGATS

S'aniran convocant segons les necessitats i demandes, encara que se n’estableix una mensual, a les 10.45h.

3.9. DATES DELS EXÀMENS D’ASSIGNATURES PENDENTS

curs

1r examen

2n examen

3r examane

1r batxilerat

15,17, 22 gener

2, 11 abril

----

3.10. SESSIONS D’AVALUACIÓ (DATES)


AvaluacionsESOBatxilleratFPB


Inicial

(1r ESO) 17 d'octubre

(1r BATX) 24 d’octubre

Primera

21, 22, 28, 29 novembre

21, 22, 28, 29 novembre

22 i 29 novembre

Segona

13, 14 i 20, 21 de març

13, 14 i 20, 21 de març

14 i 20 de març

Tercera

19, 20 i 21 de juny

30 de maig (2n BATX) *pendent de confirmar

19, 20 i 21 de juny

(1r BATX)

FPB2: 11 abril

FPB1: 20 de juny

3.11. ACTIVITATS FINAL DE TRIMESTRE (DATES)

Primer Trimestre

21 de desembre (activitats departaments)

Segon Trimestre

16 i 17 desembre (ambientació d’aula)

Tercer Trimestre

21 de juny (activitats departaments)

Observacions: Les activitats de final de trimestre es programaran oportunament.

Les activitats complementàries i extraescolars tenen un apartat més endavant.

3.12.  CALENDARI ANUAL I HORARI GENERAL DEL CENTRE

1. Dies no lectius elegits pel Consell Escolar del centre

2. Horari general del centre

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

8.00-8.55

8.55-9.50

9.50-10

ESPLAI

11.05-12.00

12.00-12.55

12.55-13.50

ESPLAI

14.05-15.00

El pati del nostre centre no reuneix les dimensions mínimes per tenir els alumnes de 1r i 2n d’ESO plegats (669m2). Tot i així, aquests alumnes romanen al pati durant els esplais. És per aquesta raó que els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i FPB surten a la plaça de l’Institut Balear durant el temps d’esplai,  sempre amb el consentiment signat dels pares.

Cal recordar que durant el curs 2008-09 es va provar de no deixar sortir cap alumne i que quedassin pels passadissos del centre, sense poder accedir al pati. Aquesta decisió, presa per l’Equip Directiu d’aquell moment, es va haver de tornar enrere al curs següent per  la quantitat d’incidents ocasionats per la falta d’espai, llum, renou i aire fresc.

Torna a sumari

4. DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE

4.1 PROJECTES EDUCATIUS

4.1.1. PIES

El PIE que ens proposam desenvolupar el proper curs, en línies generals, seguirà els mateixos criteris que els cursos anteriors, ja que globalment n'estam satisfets.

A. Objectius

B. Mesures adoptades

B.1. Mesures amb famílies i alumnes

a) Activitats d’acollida de l’alumnat com també les reunions amb les famílies ja previstes al Pla d’Acció Tutorial.

Es dissenyaran mesures d’acollida específica per els alumnes que acaben d’incorporar-se a la nostra comunitat, que inclouran necessàriament una entrevista amb la família, a ésser possible conjunta entre la tutora i la professora d’atenció a la diversitat, i activitats de dinàmica de grups facilitadores de la integració de l’alumne/a a l’aula.

Aquestes entrevistes individuals inicials, també es realitzaran amb els alumnes inclosos en el Programa d'atenció a la diversitat per tal de recaptar tota la informació necessària per realitzar els informes individuals. (Persones responsables: professor tutor i departament d'orientació).

b) Suport lingüístic

En cursos anteriors, els alumnes del centre tenien dificultats, fonamentalment, en llengua catalana i el programa d'acollida s'havia elaborat tenint-ho en compte.

Darrerament, emperò, el nostre alumnat (excepte el nouvingut) ja no té tantes dificultats en la nostra llengua. De tota manera, el que hem pogut constatar en un nombre considerable d'alumnes és una dificultat en les llengües en general. El programa d'acollida s'ha elaborat tenint en compte aquest fet, el nombre d’alumnes (no excessiu) i els recursos personals de què disposa el Centre.

Així doncs, els suports a 1r i a 2n d’ESO serviran per reforçar aquestes mancances.

L’hora de projecte a 1r i a 2n d’ESO també servirà per reforçar l’expressió oral d’aquests alumnes nouvinguts.

c) Suport a alumnes amb altres necessitats educatives

L’horari dels professors del Departament d'Orientació coincidirà la majoria d’hores amb els les matèries de matemàtiques, català, castellà, geografia i història i biologia i geologia de 1r i 2n d’ESO. L’objectiu és facilitar el suport als alumnes amb mancances significatives en l’aprenentatge d’aquestes assignatures instrumentals.

Els alumnes de NEE i NESE queden integrats dins els agrupaments flexibles i els suports establerts dins les respectives assignatures.

Els alumnes de NEE i els de NESE amb el perfil adient s’inclouen dins el Programa de PMAR a 3r.

B.2. Mesures organitzatives i curriculars

a) Realització d’activitats d’acollida amb el professorat nou i afavoriment de la creació d’equips docents, en relació amb els processos de globalització, interdisciplinarietat i amb l’acció tutorial.

b) Organització singular de 1r i de 2n d’ESO:

Disminució del nombre de docents que imparteixen docència a cada grup, sempre que sigui possible.

Mantenir, sempre que sigui possible, el mateix grup d’alumnes a 1r i 2n.

c) Es prioritzen les actuacions que afavoreixen el domini de les habilitats bàsiques, per això és tan important l’adequació del currículum que faran els departaments didàctics seleccionant els continguts rellevants per a la consecució dels objectius de l’etapa.

Cal tenir present que alguns continguts poden ser reforçats, introduïts o ampliats a través de les matèries optatives, en què el nivell de motivació inicial serà, segurament, superior.

B.3. Mesures de la funció tutorial

a) Com ja es fa, es procurarà, sempre que sigui possible, que el tutor/a sigui el professor/a amb més hores de docència al grup, i que als grups de PMAR siguin professors del Departament d'Orientació.

b) A 1r i a 2n d’ESO i a PMAR es mantindrà sempre que es pugui el mateix tutor.

c) Les funcions tutorials són tan àmplies que no es poden desenvolupar si no són compartides i planificades per tot l’Equip Docent.

La coordinació de les Juntes de Tutors ja està prevista en el PAT mitjançant reunions quinzenals o setmanals per nivells amb la cap d’Estudis adjunta, l’orientadora i/o la coordinadora del primer cicle.

La coordinació dels Equips Docents es realitzarà mitjançant una reunió mínima trimestral a part de la d’avaluació dins l’horari no lectiu, sota la coordinació de la cap d’Estudis i l’assessorament del Departament d’Orientació.

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es convocaran, a principi de curs, reunions amb els Equips Docents dels grups d’aquests alumnes, per tal d’explicar-los les característiques dels mateixos i preveure mesures organitzatives, curriculars (ACI/ reforç educatiu) i convivencials.

d) S'intentarà implicar a l'alumnat en la resolució de conflictes mitjançant activitats de dinàmica de grup a l’aula i la utilització del Servei de Mediació Escolar que fa anys que funciona al centre.

B.4. Es mantenen les mesures referides a l'agrupament d'alumnes

a) Flexibilització d’agrupaments a les àrees de Llengua Castellana, Llengua Catalana, Matemàtiques i Anglès. Per mor de les retallades, aquesta flexibilització només es podrà mantenir a 2n d’ESO (en cursos anteriors s'estenia de 1r fins a 3r).

b) Distribució horària coherent en l’atenció a la diversitat i els agrupaments. (Previsió de la coordinació dels Equips Docents, dels professors que imparteixen la mateixa àrea dins els agrupaments flexibles i dels professors de suport).

c) Organització d'activitats de reforçament i d'anticipació.

Agrupant els alumnes per nivells de rendiment i disminuint la ràtio dels grups a les àrees instrumentals abans esmentades, facilitem les adaptacions curriculars.

Així i tot també es preveu, com a mesura extraordinària, l’atenció individual o en grups reduïts a alumnes amb necessitats educatives especials que segueixin adaptacions significatives dels currículum o bé presenten una descompensació curricular de dos o més anys.

B.5. Mesures convivencials ja iniciades en el centre

a) A tutoria s’introduiran activitats preventives de resolució de conflictes.

La tasca del tutor i la coordinació i el seguiment de l’Equip Docent són essencials per aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

És convenient consensuar les normes d’aula amb l’Equip Docent i el grup d’alumnes potenciant estratègies d’autoregulació del grup (assemblea, comissió de disciplina, contractes).

b) Pla de guàrdies de pati, passadissos i espais comuns.

c) Potenciar activitats extraescolars que afavoreixin el sentiment de pertinença dels alumnes al centre com per exemple projectes de treball (tema comú), sortides, festes, campanyes d’imatge (conservació i reciclatge dels materials, neteja i embelliment de l’edifici, etc.).

d) El programa TEI, de Tutoria Entre Iguals, entre alumnes voluntaris de 2n d’ESO i alumnes de 1r, per fer-ne acollida i crear un clima de confiança entre iguals, a fi de millorar-ne la convivència.

B.6. Mesures de formació permanent

Promoure la formació permanent de professorat en relació al PIE: Formació sobre Acció Tutorial (convivència, comunicació, habilitats socials, motivació…), creació d’equips educatius, actualització didàctica dels departaments, etc.

B.7. Mesures de relació i cooperació amb els serveis educatius i socials externs

El departament d’Orientació continuarà coordinant les intervencions amb els serveis externs (serveis socials…) relacionades amb els programes de prevenció de l’absentisme i detecció de l’alumnat de risc, com també de seguiment de l’alumnat de NEE.

C. Seguiment i avaluació del PIE

L’Equip Directiu elaborarà un informe d’avaluació del PIE que presentarà al claustre i al Consell Escolar per a la seva validació, tenint presents els indicadors següents:

D. Organització dels recursos materials i humans

Les intervencions es concentraran en els primer nivells d’ESO. Tanmateix, els aspectes de prevenció (absentisme, conflictes, fracàs escolar) estaran presents a tots els nivells.

El Departament d’Orientació col·laborarà amb l’avaluació inicial i la formació dels grups per determinar tan aviat com sigui possible les necessitat de l’alumnat de NEE i de NESE.

Als agrupaments flexibles, després de l’avaluació inicial de cada una de les àrees, l’alumnat del dos grups de referència quedarà distribuït en tres. Depenent del nivell curricular dels alumnes, s’organitzaran diferents nivells que poden ésser distints segons l’àrea.

4.1.2 - PMAR

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) es contempla com a mesura extraordinària per a l’alumnat que difícilment assolirà els objectius mínims de l’etapa sense un canvi metodològic important com és la globalització de les àrees en àmbits.

Els alumnes que aquest curs acabin el PMAR s’incorporaran al curs de 4t ESO, al PRAQ, a Formació Bàsica o al món laboral.

4.1.3. Projectes a partir de la LOMCE (hores de lliure disposició)

Aquests projectes afecten als grups de 1r  i de 2n d’ESO.

1r  d’ESO:

1. Taller de llengua oral (1h setmanal)

Atenent al paper rellevant que tenen la comprensió i l’expressió oral en el conjunt de competències comunicatives dels individus en el món actual, el Centre considera que és necessari augmentar-ne la pràctica a l’aula.

Continguts que es treballaran, tenint en compte l’adaptació al grup-classe:

L’enfocament serà eminentment pràctic i comunicatiu i s’hi fomentarà l’aprenentatge cooperatiu.

B. Taller d’Educació emocional (1h setmanal)

Des del departament d’Educació Física, el centre ha engegat aquest projecte, exclusiu a 1r d’ESO. L’objectiu, una vegada més, d’adoptar mesures que facilitin l’adaptació dels nostres alumnes que s’incorporen al centre per primera vegada a 1r d’ESO, que reconeguin les seves emocions, a fi de millorar l’empatia i les realcions interpersonals dels nostres alumnes.

2n d’ESO

Projecte d’expressió oral i escrita (1h)

Es pretén millorar la competència tant en expressió oral com en l’escrita. Millorar-ne la correcció i fluïdesa. Adquirir un llenguatge més ric i més precís tant en llengua oral com en llengua escrita.

Per aconseguir-ho, es treballarà en grups reduïts per produir textos orals i també escrits i treballar lectures dramatitzades que proporcionin una millora de la lectura en veu alta, la dicció i adquisició de llenguatge nou.

4.1.4. Matèries en llengua estrangera

Conscients de la importància que els alumnes siguin capaços de cursar assignatures en una llengua estrangera en el marc comú d'educació que s'està desenvolupant a Europa, continuarem formant els nostres alumnes en alumnes en llengua estrangera (anglès)

        1r ESO: EPV, Educació Física

2n ESO: La part d’informàtica de Tecnologia, Educació Física

        3r ESO: Tecnologia (de manera voluntària)

        4t ESO: Matemàtiques acadèmiques (de manera voluntària)

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

Encara que el centre enguany no hi participa oficialment per la càrrega burocràtica que s’ha estimat que no compensa, el centre, coordinats per l’orientadora Maria Antònia Socías del departament d’orientació, fa feina en dos eixos:

1. L’alimentació saludable i la vida activa

2. El benestar i salut emocional. Conscienciació d’alimentació responsable i saludable que es vol dur a terme juntament amb la gestió del bar del centre, tal i com ja s’ha dit al diagnòstic inicial.

4.1.6 -TEI

Aquest curs seguim amb el programa “Tutoria entre Iguals” consistent en que alumnes voluntaris de 2n d’ESO tutoritzaran els alumnes nouvinguts de 1r d’ESO.

Objectius:

4.2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Objectius del Pla d'Acció Tutorial.

Activitats:

El Pla d’acció Tutorial (PAT) es concreta anualment per nivells, en objectius i activitats a desenvolupar pels tutors i professorat, relatives a:

4.3. COORDINACIÓ

4.3.1. Coordinació amb l'Equip Directiu

Setmanalment es realitza una reunió amb tot l'Equip Directiu a la qual assisteixen la cap de Departament d'Orientació i la cap del Departament d'Activitats Extraescolars. La reunió té lloc els divendres de 11.05 a 12.00 h.

4.3.2. Coordinació amb els tutors i tutores

Està previst mantenir reunions quinzenals de coordinació del Pla d’Acció Tutorial amb els tutors i tutores d’ESO i de batxillerat, conjuntament amb la coordinadora del Primer Cicle o les cap d'Estudis i l’orientadora.

Els tutors podran aprofitar aquestes reunions per intercanviar experiències i materials (formació), com també exposar demandes pròpies o dels equips docents relacionades amb el seu grup d’alumnes.

4.3.3. Coordinació amb els Departaments

La Coordinació amb els Departaments Didàctics es realitzarà mitjançant:

4.3.4. Coordinació dels equips docents

L’horari de coordinació dels equips docents és els divendres de 14.05 a 15.00 h. El tutor/a és l’encarregat de convocar el professorat que imparteix classe al seu grup, així com la professora de suport en el cas que al grup hi hagi alumnes amb nee.

A part de les sessions d’avaluació, es preveu que els equips docents es reuneixin una vegada cada trimestre per facilitar el seguiment de l’alumnat i coordinar la tasca educativa.

A les juntes de la segona avaluació, caldrà que els equips docents iniciïn el procés de selecció de l’alumnat que convé que el proper curs s’incorpori als Programes de PMAR o d’iniciació professional.

4.3.5. Coordinació amb l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i els Serveis Socials

L’orientadora mantindrà com a mínim dues reunions durant el curs amb el/la psicopedagog/a de l’EOEP sector, si és possible al voltant del període d’escolarització, amb l’objectiu de recaptar tota la informació necessària dels alumnes amb necessitats educatives especials o en situació de desavantatge social o educativa que s’hagin d’incorporar a l’IES.

Amb els Serveis Socials es mantindran contactes necessaris per poder treballar conjuntament, i d’acord amb la normativa vigent, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Les professores de suport, PT, AL i d'àmbit cientificotecnològic col·laboraran amb el tutor/a en el seguiment de l’alumnat absentista.

Amb l’USMIJ es mantindran reunions sempre que sigui necessari i així es convoquin per qualsevol de les parts implicades.

4.3.6.  Coordinació amb altres serveis del sector

S’estableixen reunions amb les escoles adscrites per tal de fer un seguiment en les competències lingüístiques i matemàtica:

S’intentarà establir una comunicació amb els orientadors i orientadores dels centres de secundària més propers per intercanviar materials, informacions, etc.

També es considera mantenir la coordinació amb altres institucions i serveis del sector que ens poden proporcionar recursos tant personals com materials i facilitar la nostra intervenció: Consell de Mallorca, Ajuntament, INFOJOVE, IMFOF, grups musicals i teatrals etc.

L’avaluació de la Programació d’activitats del Departament d’Orientació es farà tenint en compte els distints aspectes que l’integren i en relació amb els tres àmbits d’intervenció

De forma sistemàtica s’anirà realitzant el seguiment dels diversos programes per ajustar cada vegada més la programació del Departament a la realitat del Centre i les seves necessitats.

Trimestralment es valoraran les activitats planificades i desenvolupades.

La valoració de la Programació es farà conjuntament amb totes les persones implicades, especialment el professorat de suport als àmbits i les professores de suport a l’alumnat amb n.e.e. i compensació educativa.

El Pla sols estableixi línies generals i actuacions que són prou flexibles perquè es puguin modificar al llarg del curs en funció de les diferents propostes del professorat i/o l’equip directiu.

4.4. MODIFICACIONS ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

data d’elaboració

darrera revisió

PEC

2001

2014, 2015, 2016, 2017

PC ESO

1996

2014, 2017

PC Batx

1998

2014, 2017

PLC

1997

2014, 2018

PConvivència

2007

2015, 2016, 2017, 2018

Torna a sumari

5. PROGRAMACIÓ ANUAL DE GESTIÓ

5.1  NECESSITATS MATERIALS I D’INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE

5.1.1. Immoble

L'edifici, per la seva antiguitat, pateix un seguit de mancances en les instal·lacions. A més a més, el manteniment del sistema de climatització deficient que instal.là l’IBISEC és insostenible amb el pressupost reduït del centre. És necessària una actuació immediata per poder garantir la calefacció en els mesos de fred.

L’estat del nostre pati, també aula d’educació física, és lamentable; s’adjunta l’informe fet pel departament d’educació física exposant les mancances.

A causa de les restriccions econòmiques, l'objectiu principal serà mantenir les instal·lacions en el millor estat possible.

5.1.2. Mobiliari

Per necessitats d'augment de nivells hem sol·licitat un augment de pupitres i cadires.

5.1.3. Equipament didàctic

Mantenir els suports audiovisuals a totes les aules i dotar els departaments dels recursos que necessitin.

Els ordinadors i pissarres digitals que dugué la conselleria han començat a fallar i això està afectatnt negativament a la metodologia de les classes d’ESO. Per aquesta raó, el centre cerca la manera d’autogestinar aquest material que no es reposa.

5.2. GESTIÓ ECONÒMICA

Establir la màxima col·laboració amb l’AMIPA per tal de mantenir els diferents programes d’activitats que durant l’any es duen a terme (esports, psicòleg, celebracions especials, etc.).

Continuar amb la racionalització de les despeses de material de reprografia.

Continuar amb la racionalització de les despeses de subministraments, com ara l’enllumenat, serveis i neteja, etc.

5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Continuar amb la reorganització i renovació de les oficines.

Actualitzar els equips informàtics del centre.

Facilitar l'accés a Gestib a les famílies.

Consolidar el projecte a21.

5.4.  PRESSUPOST CURS 2018-19

Dotar els departaments del material didàctic que necessitin per tal de millorar la tasca docent.

Millorar les condicions ambientals del centre a través del projecte RSC.

Continuar amb el manteniment de les instal·lacions de l’edifici.

Invertir en el manteniment de les noves tecnologies per tal de millorar la tasca educativa.

Torna a sumari

6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

La persona responsable de les activitats extraescolars és en Joan Bover Serra i el seu correu és joan.bover@iesjoanalcover.cat.

Les seves funcions són:

A causa de l’augment de sortides i activitats durant els darrers cursos escolars, el curs passat es començà a elaborar un protocol exhaustiu  d’activitats complementàries i extraescolars que facilitàs la seva gestió i ajudàs el professorat a no solapar activitats. També es decidí fer públiques totes aquestes activitats, que qualsevol pot consultar al calendari públic de la web del centre.

En general, podem distingir dos tipus d’activitats:

1. Activitats que tradicionalment se n’ocupat el centre:

2. Activitats desenvolupades pels departaments:

Per a més informació sobre les activitats de cada departament es pot consultar les programacions de cada departament:

7.1. Annex I: programacions

Torna a sumari

7. ANNEXOS

7.1. ANNEX 1:  Programacions

7.2. ANNEX 2:  Pla de convivència

7.3. ANNEX 3: Pla lingüístic


Página  de