Published using Google Docs
PGA_21/22_IES Joan Alcover
Updated automatically every 5 minutes

IES  JOAN  ALCOVER        Programació  general anual 2021-22


Còpia de logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

Institut d'Educació Secundària  JOAN ALCOVER

www.iesjoanalcover.cat    Telèfon  971 290200 institut@iesjoanalcover.cat

PGA

(PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL)

Curs 2021-22

____________________________________

SUMARI

1.   Diagnòstic inicial

  1. Organització del curs
  2.  Dificultats per completar les programacions del curs
  3. Formació del claustre de professors
  4. Incidències en el començament de curs
  5. Sistema de guàrdies
  6. Creació de la comissió de salut

2.   Actuacions per al curs 2021-22 

3.   Organització i funcionament

3.1.   Dades generals alumnat

3.2.   Distribució d’aules i d’espais 

3.3.   Criteris pedagògics per a l’elaboració del grups

3.4.   Desdoblaments i suports (hores per setmana)

3.5.   Recuperacions

3.6.   Criteris per a l’elaboració dels horaris

3.7.   Tutories

3.8.   Reunions de la cap d’estudis amb la junta de delegats

3.9.   Dates dels exàmens d’assignatures pendents

3.10. Sessions d’avaluació (dates)

3.11. Activitats final de trimestre (dates)

3.12. Calendari anual i horari general del centre

4.   Desenvolupament dels programes institucionals i plans del centre

4.1.   Projectes educatius

4.1.1. PIE (enguany no en tenim)

4.1.2. PMAR (enguany no en tenim)

4.1.3. Nous projectes Lomce

4.1.4. Matèries impartides en llengua estrangera (enguany no en tenim)

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

4.1.6. TEI

4.1.7. PRAQ (enguany no en tenim)

4.2.   Pla d’acció tutorial

4.3.   Coordinació

4.4.   Modificacions als projectes institucionals

5.   Programació anual de gestió

5.1.   Necessitats materials i d’infraestructura del centre

5.2.   Gestió econòmica

5.3.   Gestió administrativa

5.4.   Pressupost curs 2021-2022

6.    Activitats complementàries i extraescolars

7.    Annexos

7.1. Programacions didàctiques dels departaments i altres comissions

7.2. Pla de convivència

7.3. Projecte lingüístic 

7.4. Pla de coeducació i convivència

7.5. Concreció curricular: criteris de promoció i titulació en revisió

7.6. Aprovació del pla i programa per a alumnes repetidors i pendents (aprovat per claustre el 16/2/22)


1.  DIAGNÒSTIC INICIAL

a- Organització del curs a partir de les primeres  instruccions

La programació general anual (PGA) s’elabora a principis de setembre, abans de començar el curs i enguany, seguint les directrius de la Conselleria, amb les dades actuals de la pandèmia, hauria de garantir, sempre que la situació sanitària ho permeti, la presencialitat completa, a diferència del curs anterior, amb la semipresencialitat de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat. Aquest ha estat l’objectiu de l’equip directiu des del mes de juny, en que es confecciona la quota i les actuacions que se’n deriven van en aquesta línia.  

b- Dificultats per realitzar les programacions del curs

L’organització d’aquest sistema, el seu seguiment, la programació de continguts i l’avaluació de l'aprenentatge és totalment nova per a tots els docents. És en aquest sentit que es treballa en els departaments. També en la formació de centre des els primers dies de setembre. Els departaments s’hauran d’anar adaptant als canvis que puguin sorgir al llarg del curs.

La Conselleria d’Educació ha permès enguany fer les presentacions de curs  esglaonadament per poder seguir les mesures de distanciament, aforament i seguretat dictades per la resolució conjunta d’educació i sanitat. Això no aconsegueix suplir la impossibilitat de tancar el curs el 6 de setembre (i en tot cas el curs no acaba en cas de reclamacions de nota i la presentació d’un recurs d’alçada) i pretendre començar el nou curs dia 7, començant les classes lectives divendres 10 amb tots els aspectes burocràtics de matrícula, organització i programació (inclosa la formació de professorat i alumnes).

En qualsevol cas no es preveu que sigui fins a novembre que departaments i equip directiu acabin de revisar continguts i criteris d’avaluació i fer-los públics.

c- Pla d’acolliment per a l’inici de curs

Es pot consultar el Pla d'acolliment per a l'inici de curs, revisat enguany després d’iniciar-lo el curs anterior.

d- Formació del claustre

Per altra banda, seguim destacant la participació de tot el claustre (inclòs el professorat que ha arribat nou enguany) en la FORMACIÓ programada per al Projecte a21, que s’ha concentrat entre els dies 7-9 de setembre, que és quan comptam amb tot el professorat nou. Enguany es podrà tornar demanar acreditació del curs de formació al CEP.  

e- Incidències en el començament de curs:

f- Guàrdies

El sistema de guàrdies va canviar totalment amb la nova situació sanitària. S’amplià a causa de les mesures higièniques. Tant les guàrdies de passadís com les de pati. Vàrem augmentar els professors de guàrdia en temps de pati distribuïts pel centre. Enguany continuam en aquesta línia. Si bé la situació sanitària ha millorat des del curs passat, la diferència de volum d’alumnes entre el curs passat i aquest és un augment de 150 alumnes diàriament.

A causa de les dimensions del pati, els alumnes de 1r i 2n ESO poden accedir també als dos passadissos laterals del pati i la zona d’entrada al centre. Durant els mesos de juliol i agost el centre ha llevat els obstacles, armaris, bancs etc, perquè hi puguin circular amb més seguretat. El mobiliari de conselleria encara és al centre esperant que el retirin.

PROTOCOL PROFESSORAT DE GUÀRDIA

Distribució de guàrdies de passadís

Distribució de guàrdies de pati

g- Creació de la comissió de salut

El curs passat es va crear la comissió de salut per intervenir en la prevenció de malalties i contagis especialment relacionat amb el Covid 19 i gestionar un entorn segur. Moltes de les decisions preses quant a organització del centre passen per aquesta comissió, l’objectiu de la qual és prioritzar les mesures higienicosanitàries vigents. Aquesta comissió està inclosa dins el  Pla de Salut del centre.

Torna a sumari

2.  ACTUACIONS PER AL CURS 2021-22

Ja al curs escolar anterior es va interrompre la planificació del projecte de millora a21 continuam donant prioritat a les mesures i criteris higienicosanitaris marcats les conselleries d’Educació i Salut. Només podem consolidar allò que tenim  començat. Per aquest motiu no ens proposam cap objectiu en aquest marc.

Els objectius generals aprovats pel claustre per al curs 2021-22 són:

I és que des de fa uns anys, l’IES Joan Alcover aposta per la metodologia basada en l’aprenentatge dins contextos reals (ACR), que es va implantant a poc a poc i de manera natural al centre.

 

El canvi de metodologia de l’ensenyament era l’objectiu principal del projecte a21 que iniciàrem i que ara fa sis anys que començàrem. Dotàrem alumnes i professors de dispositius i de la connectivitat necessària  per poder treballar en xarxa. També els dotàrem d’unes eines digitals comunes per a tothom. Ho férem esglaonadament en el cas dels alumnes fins arribar a la totalitat d’enguany. Creàrem els cursos formació totalment adaptats a les necessitats del nostre claustre, integrats en el dia a dia del centre (formació en centre i LIP).

El centre continua compromès a col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en el projecte europeu ‘dissenyant la ciutat post Covid’. Palma és una de les 10 ciutats europees triades d’entre 50 per formar-hi part. Se’ns ha convidat a participar-hi pel treball realitzat durant el curs 2019-20 en el projecte del Canòdrom Un Bosc Urbà a l'Institut.

Tot ia així, aquests projectes, com d’altres iniciats els cursos passats queden enguany també en un segon terme, pendent de poder-se adaptar a la nova situació sanitària.

La comissió de salut Covid-19 al centre serà l’encarregada de vetllar perquè es complesquin bona part d’aquests objectius. La coordinadora covid aquest curs és la professora Maria Tous.

En qualsevol cas, remarcam la importància que, per segon any, des de que iniciàrem el projecte en el curs 2015-16, tot el nostre alumnat, professorat i personal no docent disposen d’un dispositiu personal (ja sigui seu o del centre). És tot un èxit pensar que això s’ha duit a terme a nivell de centre i gestionat únicament per professors voluntaris a través de l’associació d’alumnes del centre.

Consolidarem:

Torna a sumari

3.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

3.1. DADES GENERALS ALUMNAT

ESO

núm grups

ord

nese

total

A

B

C

D

1r

3

62

13

75

25

25

25

--

2n

3

53

22

75

24

25

26

--

3r

4*

54

15

69

17

18

17

17

4t

4*

70

8

78

22

23

20

13

*Oficialment només tenim concedits 3 grups. Això vol dir que només ens toca professorat per a tres grups, però seguint el pla de contingència del centre, els suports, desdoblaments,  hores de laboratoris i coordinacions s’invertiren en crear-ne 4 a 3r i 4t i poder atendre l’alumnat amb més garanties.

Batxillerat

grups

alumnes

nese

1r Humanístic i Social

1,5/2

48

8

1r Científic i Tecnològic

1,5/2

48

8

2n Humanístic i Social

1,5/2

48

4

2n Científic i Tecnològic

1,5/2

45

7

FPB

grups

alumnes

nese

1r

1

12

6

2n

1

11

5

3.2. DISTRIBUCIÓ D’AULES I D’ESPAIS

La distribució d’espais s’ha fet seguint les normes sanitàries i s’han hagut de fer canvis en l’ús de diversos espais:

3.3. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DEL GRUPS

La formació de grups d’aquest curs escolar no ha vengut donada pels criteris usats normalment, sinó que el criteri de l’espai i el distanciament per evitar aglomeracions ha estat el que s’ha usat.

Per aquest motiu s’han prioritzat les matèries troncals deixant en un segon terme l’elecció de les específiques. No sempre s’ha pogut respectar l’elecció de les matèries específiques (alemany, música i educació plàstica) ja que ha vengut marcada pel nombre de professors i per la disposició d’espais per raons de covid.

És per aquest motiu que s’han dedicat els recursos a crear nous grups i reduir així el número d’alumnes de cada equip docent a costa de les hores de suport, coordinacions, desdoblaments i laboratoris. Això s’ha fet als següents nivells:

Grups en el Gestib (oficials de conselleria)

Grups creats pel centre amb els seus recursos

3r ESO

3

4

 4t ESO

3

4

1r BATX

3

4

2n BATX

3

4

Aquest increment de 4 grups més al centre a costa de les hores de centre redueix la ràtio per aula encara que suposa una ocupació d’espais més elevada i molt especialment en l'ús del pati ocupat el 100% de les hores.

Cal recordar que aquest augment de 4 grups no ha suposat cap dotació extra de professors per part de la Conselleria i que s’ha fet amb les hores de desdoblaments, laboratoris, suport i coordinacions del centre amb l’esforç que suposa per part del professorat.

1r ESO

Específiques: Música i Educació Plàstica Visual

Taller de Competència digitals per a tothom (1h/ set)

Projecte de Matemàtques (1h/set)

2n ESO

Específiques: Alemany/ EPV/ Música

Projecte de Castellà (1h/set)

Projecte de Català (1h/set)

3r ESO

Específiques: EPV/ Alemany/IAE/Música

Matemàtiques acadèmiques/ aplicades

4t ESO

Matemàtiques acadèmiques/ aplicades

Tres itineraris:

  • BG/ FQ
  • Economia/ Llatí
  • Tecnologia/ Ciències aplicades

FPB

Dos grups FPB I, FPB II

1r Batx

Batxillerat de ciències: Matemàtiques, Física i Química,  Biologia/ Dibuix Tècnic

Batxillerat humanístic i social:

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia de l’empresa, Història del Món Contemporani

Llatí, Grec, Història del Món Contemporani

Específiques 1: Alemany, Anatomia aplicada, Tecnologia Industrial, Cultura Audiovisual (2 grups), Literatura Universal

Específiques 2: TIC (2 grups), Cultura Científica (2 grups), Religió

2n Batx

Batxillerat de ciències: Matemàtiques, Física/ Química/ Biologia/ Dibuix Tècnic

Batxillerat humanístic i social:

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia de l’empresa/ / Història de l’Art

Llatí, Grec/ Història de l’Art/ Geografia

Específiques: Alemany, TIC, Imatge i So, Fonaments d’Administració i Gestió

3.4. DESDOBLAMENTS I SUPORTS

Enguany les hores de desdoblament s’han invertit en poder crear un quart grup a 3r i 4t ESO, a 1r i 2n de batxillerat i les hores de suport s’han concentrat a 1r i 2n d’ESO.

Hi ha alguns suports que es segueixen fent dins l’aula i que s’especifiquen dins els Pla d’Acció Tutorial (PAT)

3.5. RECUPERACIONS

Pendents de batxillerat: els Departaments realitzaran un examen parcial el mes de gener i un altre per abril.

Pendents de secundària: hi haurà un examen per avaluació d'aquelles assignatures que els alumnes no cursen enguany. Si la cursen, el professor de la matèria és l’encarregat de fer-ne el seguiment.

Per a la qualificació final extraordinària s’han de tenir en compte, tan a ESO, FPB com a batxillerat:

Enguany no queden hores per dedicar a classes de recuperació.

3.6. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS

Aquest curs s’han prioritzat els criteris higienicosanitaris als pedagògics. Encara així:

3.7. TUTORIES

1. Tutories d’alumnes

Aquesta és la relació de tutors i l’horari de visites de pares de tots els professors:  Tutories i horaris de visita pares

2. Reunions de tutors amb cap d’estudis i departament d’orientació

Curs

dia

hora

1r d’ESO

dimarts

8.55h

2n ESO

dilluns

9.50h

3r d’ESO

dimarts

13.50h

4t d’ESO

dimarts

13.50h

1r de batxillerat

dijous

13.50h

2n de batxillerat

dijous

13.50h

FPB

dijous

13.50h

3. Reunions dels tutors amb els pares

Les reunions de tutors amb les famílies es realitzen els dies 4, 5 i 6 d’octubre a les 19h amb l’excepció de S3D que es realitza dia 3 de novembre per la incorporació de la substituta de la seva tutora inicial pocs dies abans de les reunions previstes.

Es fan totes telemàticament a través dels classrooms de tutoria que tenen tots els grups. Es preparà una presentació general per a totes les famílies, en forma de vídeo, que es va projectar a totes les reunions, en que la directora explicava les qüestions més generals i rellevants de centre d’aquest curs escolar.

3.8. REUNIONS DE LA CAP D’ESTUDIS AMB LA JUNTA DE DELEGATS

S'aniran convocant segons les necessitats i demandes, encara que se n’estableix una mensual. La convocatòria es fa a través del calendari google del centre.

De cada grup s’ha de triar un delegat i un subdelegat.

3.9. DATES DELS EXÀMENS D’ASSIGNATURES PENDENTS

3.10. SESSIONS D’AVALUACIÓ (DATES)


AvaluacionsESOBatxilleratFPB


Inicial

avaluacions inicials

Primera

primera avaluació

Segona

15, 16 i 17 de març

 22,23 i 24 de març

Tercera

21, 22 i 23 de juny

24 de maig (2n BATX) *pendent de confirmar

19 de juny

(1r BATX)

FPB2: 8 abril *pendent de confirmar

FPB1: 19 de juny

3.11. ACTIVITATS FINAL DE TRIMESTRE

Les activitats que normalment es realitzen dependran de la situació sanitària del moment.

El quadre següent mostra d’organització de cursos anteriors

Primer Trimestre

(activitats departaments)

Segon Trimestre

(ambientació d’aula)

Tercer Trimestre

(possiblement activitats departaments, sense confirmar)

3.12.  CALENDARI ANUAL I HORARI GENERAL DEL CENTRE

1. Dies no lectius elegits pel Consell Escolar del centre

2. Horari general del centre

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

8.00-8.55

8.55-9.50

9.50-10

ESPLAI

11.05-12.00

12.00-12.55

12.55-13.50

ESPLAI

14.05-15.00

El pati del nostre centre no reuneix les dimensions mínimes per tenir els alumnes de 1r i 2n d’ESO plegats (525m2). Tot i així, aquests alumnes romanen al pati durant els esplais. És per aquesta raó que els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i FPB surten a la plaça de l’Institut Balear durant el temps d’esplai,  i enguany amb més raó, sempre amb el consentiment signat dels pares. Si no hi ha aquest consentiment, els alumnes poden quedar pels passadissos del primer i segons pis durant el temps de pati.

Torna a sumari

4. DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE

4.1 PROJECTES EDUCATIUS

A. Objectius

B. Mesures adoptades (mesures que s’hauran d’adaptar a la situació COVID present, dins la programació del departament d’orientació)

B.1. Mesures amb famílies i alumnes

a) Activitats d’acollida de l’alumnat com també les reunions amb les famílies ja previstes al Pla d’Acció Tutorial.

Es dissenyaran mesures d’acollida específica per els alumnes que acaben d’incorporar-se a la nostra comunitat, que inclouran necessàriament una entrevista amb la família, a ésser possible conjunta entre la tutora i la professora d’atenció a la diversitat, i activitats de dinàmica de grups facilitadores de la integració de l’alumne/a a l’aula.

Aquestes entrevistes individuals inicials, també es realitzaran amb els alumnes inclosos en el Programa d'atenció a la diversitat per tal de recaptar tota la informació necessària per realitzar els informes individuals. (Persones responsables: professor tutor i Departament d'Orientació).

b) Suport lingüístic

En cursos anteriors, els alumnes del centre tenien dificultats, fonamentalment, en llengua catalana i el programa d'acollida s'havia elaborat tenint-ho en compte.

Darrerament, emperò, el nostre alumnat (excepte el nouvingut) ja no té tantes dificultats en la nostra llengua. De tota manera, el que hem pogut constatar en un nombre considerable d'alumnes és una dificultat en les llengües en general. El programa d'acollida s'ha elaborat tenint en compte aquest fet, el nombre d’alumnes (no excessiu) i els recursos personals de què disposa el Centre.

Així doncs, els suports a 1r i a 2n d’ESO serviran per reforçar aquestes mancances. L’hora de projecte a 1r i a 2n d’ESO també servirà per reforçar l’expressió oral d’aquests alumnes nouvinguts.

c) Suport a alumnes amb altres necessitats educatives

L’horari dels professors del Departament d'Orientació coincidirà la majoria d’hores amb els les matèries de matemàtiques, català i castellà de 1r i 2n d’ESO. L’objectiu és facilitar el suport als alumnes amb mancances significatives en l’aprenentatge d’aquestes assignatures considerades instrumentals. Si bé seria desitjable comptar amb suport a totes les hores d’aquestes matèries, així com a Geografia i Història; i Biologia i Geologia, per mor de la redistribució de grups per reduir les ràtios enguany continua sense ser possible.

Els alumnes de NEE i NESE queden integrats dins els agrupaments flexibles i els suports establerts dins les respectives assignatures.

Els alumnes de NEE i els de NESE amb el perfil de PMAR, com que enguany no disposam del grup de PMAR, però hem redistribuït el nivell de 3r i en lloc de 3 grups, en tenim 4, ràtio més baixa serveix per atendre de manera més adequada les necessitats.

B.2. Mesures organitzatives i curriculars

a) Realització d’activitats d’acollida amb el professorat nou i afavoriment de la creació d’equips docents, en relació amb els processos de globalització, interdisciplinarietat i amb l’acció tutorial.

b) Organització singular de 1r i de 2n d’ESO:

Disminució del nombre de docents que imparteixen docència a cada grup, sempre que sigui possible.

Tot i que mantenim, sempre que sigui possible, el mateix grup d’alumnes a 1r i 2n, enguany no ha pogut ser, ja que de 4 grups de 1r passam a 3 grups de 2n.

c) Es prioritzen les actuacions que afavoreixen el domini de les habilitats bàsiques, per això és tan important l’adequació del currículum que faran els departaments didàctics seleccionant els continguts rellevants per a la consecució dels objectius de l’etapa.

Cal tenir present que alguns continguts poden ser reforçats, introduïts o ampliats a través de les matèries optatives, en què el nivell de motivació inicial serà, segurament, superior.

B.3. Mesures de la funció tutorial

a) Com ja es fa, es procurarà, sempre que sigui possible, que el tutor/a sigui el professor/a amb més hores de docència al grup (i que als grups de PMAR o PRAQ siguin professors del Departament d'Orientació, tot i que enguany no procedeix).

b) A 1r i a 2n d’ESO i a PMAR es mantindrà sempre que es pugui el mateix tutor. Enguany, però, no tenim PMAR.

c) Les funcions tutorials són tan àmplies que no es poden desenvolupar si no són compartides i planificades per tot l’Equip Docent.

La coordinació de les Juntes de Tutors ja està prevista en el PAT mitjançant reunions quinzenals o setmanals per nivells amb la cap d’Estudis adjunta, l’orientadora i/o la coordinadora del primer cicle.

La coordinació dels Equips Docents es realitzarà mitjançant una reunió mínima trimestral a part de lavaluació dins l’horari no lectiu, sota la coordinació de la cap d’Estudis i l’assessorament del Departament d’Orientació.

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es convocaran, a principi de curs, reunions amb els Equips Docents dels grups d’aquests alumnes, per tal d’explicar-los les característiques dels mateixos i preveure mesures organitzatives, curriculars (ACI/ reforç educatiu) i convivencials.

d) S'intentarà implicar a l'alumnat en la resolució de conflictes mitjançant activitats de dinàmica de grup a l’aula i la utilització del Servei de Mediació Escolar que fa anys que funciona al centre.

B.4. Es mantenen les mesures referides a l'agrupament d'alumnes

b) Distribució horària coherent en l’atenció a la diversitat i els agrupaments. (Previsió de la coordinació dels Equips Docents, dels professors que imparteixen la mateixa àrea dins els agrupaments flexibles i dels professors de suport).

c) Organització d'activitats de reforçament i d'anticipació.

Es preveu, com a mesura extraordinària, l’atenció individual o en grups reduïts a alumnes amb necessitats educatives especials que segueixin adaptacions significatives dels currículum o bé presenten una descompensació curricular de dos o més anys.

B.5. Mesures convivencials ja iniciades en el centre

a) A tutoria s’introduiran activitats preventives de resolució de conflictes.

La tasca del tutor i la coordinació i el seguiment de l’Equip Docent són essencials per aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

És convenient consensuar les normes d’aula amb l’Equip Docent i el grup d’alumnes potenciant estratègies d’autoregulació del grup (assemblea, comissió de disciplina, contractes).

b) Pla de guàrdies de pati, passadissos i espais comuns.

c) Potenciar activitats extraescolars que afavoreixin el sentiment de pertinença dels alumnes al centre com per exemple projectes de treball (tema comú), sortides, festes, campanyes d’imatge (conservació i reciclatge dels materials, neteja i embelliment de l’edifici, etc.). Enguany, progressivament, anirem recuperant aquestes activitats, sempre amb l’objectiu de potenciar al màxim les hores lectives.

d) El programa TEI, de Tutoria Entre Iguals, entre alumnes voluntaris de 2n d’ESO i alumnes de 1r, per fer-ne acollida i crear un clima de confiança entre iguals, a fi de millorar-ne la convivència.

B.6. Mesures de formació permanent

Promoure la formació permanent de professorat: Formació sobre Acció Tutorial (convivència, comunicació, habilitats socials, motivació…), creació d’equips educatius, actualització didàctica dels departaments, etc.

B.7. Mesures de relació i cooperació amb els serveis educatius i socials externs

El departament d’Orientació continuarà coordinant les intervencions amb els serveis externs (serveis socials…) relacionades amb els programes de prevenció de l’absentisme i detecció de l’alumnat de risc, com també de seguiment de l’alumnat de NEE.

C. Seguiment i avaluació pedagògics

L’Equip Directiu elaborarà un informe d’avaluació que presentarà al claustre i al Consell Escolar per a la seva validació, tenint presents els indicadors següents:

D. Organització dels recursos materials i humans

Les intervencions es concentraran en els primer nivells d’ESO. Tanmateix, els aspectes de prevenció (absentisme, conflictes, fracàs escolar) estaran presents a tots els nivells.

El Departament d’Orientació col·laborarà amb l’avaluació inicial i la formació dels grups per determinar tan aviat com sigui possible les necessitat de l’alumnat de NEE i de NESE.

4.1.2 - PMAR

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) es contempla com a mesura extraordinària per a l’alumnat que difícilment assolirà els objectius mínims de l’etapa sense un canvi metodològic important com és la globalització de les àrees en àmbits.

Enguany, des de Conselleria, no ens han aprovat cap grup de PMAR.

4.1.3. Projectes a partir de la LOMCE (hores de lliure disposició)

Aquests projectes afecten els grups de 1r  i de 2n d’ESO.

1r  d’ESO:

A causa de la situació sanitària i d’aÏllament sofert durant la pandèmia,  es va detectar la necessitat de donar suport a la competència digital dels alumnes i fer el seu seguiment a través d’una les hores de lliure disposició que té l’organització del currículum a 1r ESO. Es tracta de d’un taller de competència digital dirigit a tot l’alumnat de 1r d’ESO d’una hora setmanal i durant tot el curs.

Es tracta de fer un ús crític i de les eines digitals que comptam al centre alhora d’ajudar-los en la realització de material

També hi ha 1 hora setmanal de Projecte de Matemàtiques

2n d’ESO

Projecte d’expressió oral i escrita (2h)

Es pretén millorar la competència tant en expressió oral com en l’escrita. Millorar-ne la correcció i fluïdesa. Adquirir un llenguatge més ric i més precís tant en llengua oral com en llengua escrita.  Compten  amb 1 h   de  projecte de castellà i 1 de projecte de català.

4.1.4. Matèries en llengua estrangera

Conscients de la importància que els alumnes siguin capaços de cursar assignatures en una llengua estrangera en el marc comú d'educació que s'està desenvolupant a Europa, volem continuar formant els nostres alumnes en alumnes en llengua estrangera (anglès).

Ara per ara, per mor de les necessitats del centre i el nostre Pla de Contingència, enguany no es podrà dur a terme cap matèria en llengua estrangera.

Confiam reprendre aquesta programa el cus següent.

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

Encara que el centre enguany no hi participa oficialment per la càrrega burocràtica que s’ha estimat que no compensa, el centre, coordinat pel departament d’orientació, fa feina en dos eixos:

1. L’alimentació saludable i la vida activa

2. El benestar i salut emocional. Conscienciació d’alimentació responsable i saludable que es vol dur a terme juntament amb la gestió del bar del centre, tal i com ja s’ha dit al diagnòstic inicial.

Pla de salut de l’IES Joan Alcover

4.1.6 -TEI

Seguim amb el programa de Tutoria entre Iguals (TEI), immers en la campanya contra l’assetjament escolar, aprovat pel Claustre. L’any passat, a causa de les circumstàncies  es dugués a terme de forma més focalitzada a aquells alumnes que ho demanin al/ a la tutor/a. En aquest curs escolar, la intenció és reprendre aquest pla.  

4.1.7. Pla i programa per a alumnes repetidors i pendents

Pla i programa per a alumnes repetidors i pendents

4.2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

Objectius del Pla d'Acció Tutorial

Activitats:

El Pla d’acció Tutorial (PAT) es concreta anualment per nivells, en objectius i activitats a desenvolupar pels tutors i professorat, relatives a:

Les activitats es poden consultar a la programació del departament d’orientació.

4.3. COORDINACIÓ

4.3.1. Coordinació amb l'Equip Directiu

Setmanalment es reuneixen l’orientadora amb cap d’estudis. També setmanalment hi ha una reunió de tot l’equip directiu amb el cap d’extraescolars.

Els membres de l’equip directiu tenen tres hores setmanals damunt horari per reunir-se.

4.3.2. Coordinació amb els tutors i tutores

Està previst mantenir reunions quinzenals de coordinació del Pla d’Acció Tutorial amb els tutors i tutores d’ESO i de batxillerat, conjuntament amb les cap d'Estudis i l’orientadora.

Els tutors podran aprofitar aquestes reunions per intercanviar experiències i materials (formació), com també exposar demandes pròpies o dels equips docents relacionades amb el seu grup d’alumnes.

4.3.3. Coordinació amb els Departaments

La Coordinació amb els Departaments Didàctics es realitzarà mitjançant:

4.3.4. Coordinació dels equips docents

L’horari de coordinació dels equips docents és els divendres de 14.05 a 15.00 h. El tutor/a és l’encarregat de convocar el professorat que imparteix classe al seu grup, així com la professora de suport en el cas que al grup hi hagi alumnes amb nee.

A part de les sessions d’avaluació, es preveu que els equips docents es reuneixin una vegada cada trimestre per facilitar el seguiment de l’alumnat i coordinar la tasca educativa a més de la reunió d’avaluació inicial.

A les juntes de la segona avaluació, caldrà que els equips docents iniciïn el procés de selecció de l’alumnat que convé que el proper curs s’incorpori als Programes de PMAR (pendents de concedir) o d’iniciació professional.

Les reunions es faran telemàticament.

4.3.5. Coordinació amb l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i els Serveis Socials

L’orientadora mantindrà com a mínim dues reunions durant el curs amb el/la psicopedagog/a de l’EOEP sector, si és possible al voltant del període d’escolarització, amb l’objectiu de recaptar tota la informació necessària dels alumnes amb necessitats educatives especials o en situació de desavantatge social o educativa que s’hagin d’incorporar a l’IES.

Amb els Serveis Socials es mantindran contactes necessaris per poder treballar conjuntament, i d’acord amb la normativa vigent, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Les professores de suport, PT, AL i d'àmbit cientificotecnològic col·laboraran amb el tutor/a en el seguiment de l’alumnat absentista.

Amb l’USMIJ es mantindran reunions sempre que sigui necessari i així es convoquin per qualsevol de les parts implicades.

4.3.6.  Coordinació amb altres serveis del sector

S’estableixen reunions amb les escoles adscrites per tal de fer un seguiment en les competències lingüístiques i matemàtica:

S’intentarà establir una comunicació amb els orientadors i orientadores dels centres de secundària més propers per intercanviar materials, informacions, etc.

També es considera mantenir la coordinació amb altres institucions i serveis del sector que ens poden proporcionar recursos tant personals com materials i facilitar la nostra intervenció: Consell de Mallorca, Ajuntament, INFOJOVE, IMFOF, grups musicals i teatrals etc.

L’avaluació de la Programació d’activitats del Departament d’Orientació es farà tenint en compte els distints aspectes que l’integren i en relació amb els tres àmbits d’intervenció

De forma sistemàtica s’anirà realitzant el seguiment dels diversos programes per ajustar cada vegada més la programació del Departament a la realitat del Centre i les seves necessitats.

Trimestralment es valoraran les activitats planificades i desenvolupades.

La valoració de la Programació es farà conjuntament amb totes les persones implicades, especialment el professorat de suport als àmbits i les professores de suport a l’alumnat amb n.e.e. i compensació educativa.

El Pla sols estableixi línies generals i actuacions que són prou flexibles perquè es puguin modificar al llarg del curs en funció de les diferents propostes del professorat i/o l’equip directiu.

4.4. MODIFICACIONS DELS PROJECTES INSTITUCIONALS

data d’elaboració

darrera revisió

PEC

2001

2014, 2015, 2016, 2017, 2020

PC ESO

1996

2014, 2017,2020

PC Batx

1998

2014, 2017, 2020

PLC

1997

2014, 2018, 2020

P Convivència

2007

2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

Torna a sumari

5. PROGRAMACIÓ ANUAL DE GESTIÓ

5.1  NECESSITATS MATERIALS I D’INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE

5.1.1. Immoble

L'edifici, per la seva antiguitat, pateix un seguit de mancances en les instal·lacions.

L’estat del nostre pati, també aula d’educació física, és lamentable; s’adjunta l’informe fet pel departament d’educació física exposant les mancances.

El sistema de desaigua falla i és necessari una remodelació, especialment en el cantó de l’avinguda amb el carrer Jesús. Així com tot el sistema de tancament de persianes i finestres.

A causa de les restriccions econòmiques, l'objectiu principal serà mantenir les instal·lacions en el millor estat possible.

5.1.2. Mobiliari

Hem reorganitzat tot el mobiliari del centre a fi d’adaptar-nos a la normativa higienicosanitària.

S’ha pagat una empresa per a la retirada de mobiliari que obstaculitzava passadissos i aules.

5.1.3. Equipament didàctic

Mantenir els suports audiovisuals a totes les aules i dotar els departaments dels recursos que necessitin.

Els ordinadors i pissarres digitals que dugué la conselleria han començat a fallar i això està afectatnt negativament a la metodologia de les classes d’ESO. Per aquesta raó, el centre cerca la manera d’autogestionar aquest material que no es reposa i canviar-lo per televisors.

5.2. GESTIÓ ECONÒMICA

Establir la màxima col·laboració amb l’AMIPA per tal de mantenir els diferents programes d’activitats que durant l’any es duen a terme (esports, psicòleg, celebracions especials, etc.).

Continuar amb la racionalització de les despeses de material de reprografia. Continuar amb la racionalització de les despeses de subministraments, com ara l’enllumenat, serveis i neteja, etc.

5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Continuar amb la reorganització i renovació de les oficines.

Actualitzar els equips informàtics del centre.

Consolidar el projecte a21 a tot el centre.

5.4.  PRESSUPOST CURS 2021-22

Dotar els departaments del material didàctic que necessitin per tal de millorar la tasca docent.

Millorar les condicions ambientals del centre a través del projecte RSC.

Continuar amb el manteniment de les instal·lacions de l’edifici.

Invertir en el manteniment de les noves tecnologies per tal de millorar la tasca educativa.

Torna a sumari

6.  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

La persona responsable aquest curs de les activitats extraescolars aquest curs escolar és Margalida Llompart.

Les seves funcions són:

A causa de l’augment de sortides i activitats durant els darrers cursos escolars, el curs passat es començà a elaborar un protocol exhaustiu d’activitats complementàries i extraescolars que facilitàs la seva gestió i ajudàs el professorat a no solapar activitats. També es decidí fer públiques totes aquestes activitats, que qualsevol pot consultar al calendari públic de la web del centre.

Situació COVID

Aquest curs el nombre d’activitats es reduirà considerablement a causa de les mesures higienicosanitàries que s’han de dur a terme i de la necessitat de ser estrictes amb la traçabilitat de personal del centre i d’alumnes. El protocol per a sol·licitar-ne ja està actualitzat en el formulari i es pot consultar al link.

Destaca que molts d’organismes també s’han adaptat a la situació i estan oferint tallers i xerrades online.

El centre seguirà publicant totes les activitats al calendari públic del web

Torna a sumari

7. ANNEXOS

7.1. ANNEX 1:  Programacions

7.2. ANNEX 2:  Pla de convivència

7.3. ANNEX 3: Pla lingüístic

            7.4. ANNEX 4: Pla de Coeducació i convivència

          7.5. ANNEX 5: Concreció curricular criteris de promoció i titulació (en revisió)


Página  de