INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA ADREÇADA A L'ALUMNAT I PARES/MARES DE 4t d'ESO

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ACTITUD: 30% del total de la matèria

PROCEDIMENTS: 60% del total de la matèria

TREBALL COOPERATIU: 10% del total de la matèria

LLISTAT DE MATERIAL

NOTES:

En /Na..................................................................amb DNI..............................

pare/mare/tutor/a de........................................................................................

HE LLEGIT ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA

Cambrils,.....................de..................................de 2017

Signatura