PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE     JOIERIA (LOGSE)

MÒDUL     JOI07-AUDIOVISUALS

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

PRIMER

ANUAL

2

----

Departament:    Mitjans audiovisuals i fotografia

Professorat responsable:  Gonçal Prohens

Correu electrònic: gprohens@escoladisseny.com 

Cap de departament Damià Mulet         

Correu electrònic:    dmulet@escoladisseny.com 

Horari d’atenció: ----

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

------------------------

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

------------------------

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

ORDEN de 26 de mayo de 1997 por la que se regula el proceso de evaluación, acreditación académica y movilidad de los alumnos que cursen ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.BOE 30/05/1997)

Viernes 30 mayo 1997 BOE núm. 129

Específica Cicles Formatius Família Professional de la Joieria d’Art

REAL DECRETO 1297/1995, de 21 de julio,por el que se establecen los títulos de Técnicosuperior de Artes Plásticas y Diseño en BisuteríaArtística, en Joyer{a Artística y en Orfebreríay Platería Artísticas, pertenecientes ala familia profesional de la joyería de arte yse aprueban las correspondientes enseñanzas mÍnimas.(BOE 15/09/1995)

REAL DECRETO 1574/1996, de 28 de junio,por el que se establece el currículo y se determinala prueba de acceso a los ciclos formatives de Grado superior de Artes Plásticas yDiseño de la familia profesional de la Joyeríade Arte.(BOE 12/09/1996)

REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE 25/05/2007)

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Al finalitzar el mòdul l’alumne/a ha d’esse capaç de:

 • Valorar les Arts Plàstiques com a llenguatge creatiu i mitjà d’expressió.
 • Conèixer els fonaments de la fotografia digital, així com els seus processos de producció i postproducció
 • Generar productes fotogràfics adients dels seus treballs de joieria.
 • Retocar o modificar una fotografia digital amb programari adient, sigui Photoshop, Lightroom o similars.
 • Conèixer les bases dels mitjans audiovisuals, així com els principis de la seva gravació i reproducció.
 • Fer servir correctament els equipaments de gravació i edició de vídeo (càmeres i ordinadors, bàsicament), així com el programari adient, a fi de produir audiovisuals útils per a la seva feina com a joiers.
 • Adaptar-se als canvis que es produeixin al seu camp creatiu.

------------------------

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

 1. Història de la fotografía.
 2. Maneig de la càmera fotogràfica. Objectius.
 3. Il·luminació. El bodegó i la fotografía de joies.
 4. Retoc fotogràfic bàsic. Photoshop.
 5. Història abreujada dels mitjans audiovisuals, el cinema i la televisió.
 6. Gèneres i productes audiovisuals.
 7. Tecnologia dels mitjans audiovisuals. Maneig bàsic de la càmera de vídeo.
 8. Escala de plans i regles de continuïtat. Moviments de càmera.
 9. Captura i edició de vídeo i audio digita

------------------------

4.2.Distribució temporal

1 sessió de 2 hores a la setmana.

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

1

X

X

2

X

X

3

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

8

X

X

9

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

HIRSCH, ROBERT. Photographic possibilities : the expressive use of ideas, materials, and processes . -- London : Focal Press, 1990. --

Introducción a la fotografía digital . -- Mortsel : Agfa, 1996. -- Fotografía digital : teoría y conceptos básicos . -- Mortsel : Agfa, 1996.

FARACE, JOE. Impresión de imágenes . -- Barcelona : Index Books, 2001.

EVENING, MARTIN. Photoshop 6 para fotógrafos . -- Madrid : Anaya Multimedia, 2001.

FREEMAN, MICHAEL. Guía completa de fotografía digital . -- Barcelona : Blume, 2003. --

5.2. Bibliografia complementària: 

Bíblies i manuals de Photoshop i Lightroom

5.3. Altres recursos

Apunts elaborats pèl professor.

Manuals diversos en línia sobre fotografia. (https://www.xatakafoto.com/, per exemple)

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

Cada unitat didàctica es desenvoluparà partint d'una explicació teòrica, acompanyada d’audiovisual o exemple a l'ordinador, i que inclourà una mostra pràctica realitzada bé pel professor, bé pels alumnes tutelats per aquest. A continuació, es desenvoluparà un exercici pràctic sobre el tema, que inclourà treball individual i per grups.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

El desenvolupament concret de les Unitats Didàctiques serà:

 • HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA.
 • LA CAMERA DE FOTOS.
 • LA IL·LUMINACIO. EL DECORAT – Realitzacio per grups de fotografíes a joies. Realització comú de fotografies d’estudi.
 • PHOTOSHOP. AJUSTAMENT DE COLOR I FILTRES - Retoc individual de les fotografies.
 • PHOTOSHOP. SELECCIONS, MASQUERES I CAPES. ESTILS DE CAPA - Substitució del fons.
 • PHOTOSHOP. COMBINACIO D’ARXIUS - Composició d’un cartell, combinant diferentes fotografies.
 • PHOTOSHOP. TEXTE. MODES DE FUSIO - Inclusió de texte.
 • HISTORIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS. LA CAMERA DE VIDEO. EL DOCUMENTAL/LA PUBLICITAT - Planificació i rodatge comú d’un documental o un spot publicitari sobre la feina dels alumnes.
 • EDICIO DE VIDEO - Edició individual del documental/spot.

6.3. Instal·lacions del centre i material

 • Càmeres fotogràfiques digitals
 • Equips bàsics d’il·luminació.
 • Taules per a fotografia de bodegó o semblants.
 • Ordinadors amb els programes  Photoshop i  Lightroom  instal·lat.

Per a la part de vídeo, es necessita:

 • Un equip complet de gravació i captura d'imatge i so
 • Un ordinador per a cada alumne amb el programa Adobe Première instal·lat.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Es previst coordinar les activitats , sobretot fotogràfiques, amb els tallers, de forma que a cada peça realitzada al taller pugui esser fotografiada formant part dels treballs de l’alumnat

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Visites a alguna exposició fotogràfica o artística.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

 • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius  establerts d’acord amb el perfil professional del títol)

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

CA01

Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA02

Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades

CA03

Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament

CA04

Demostra interès per la matèria

CA05

Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura

CA06

Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades

CA07

Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura

CA08

Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura

CA09

Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades

CA10

Planifica correctament el temps i les activitats programades

CA11

Treballa amb pulcritud, ordre i neteja

CA12

Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat

CA13

Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts

CA14

Presenta correctament les activitats programades

CA15

Resol correctament les activitats programades

CA16

Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17

Desenvolupa un estil propi en les activitats programades.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

10

---

Presentacions

R

CA 12,13,14,15,16,17,18

5

---

Treballs fotogràfics

R

CA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

60%

50%

Prova objectiva final

R

CA 4,5,6,7,8,9,

25%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

CA 12,13,14,15,16,17,18

50%

Prova objectiva final

R

CA 4,5,6,7,8,9,

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

(si és el cas)

Sobre la dinàmica de la classe:

Quan un alumne falta a clase  és la seva obligació informar-se a través algún company i aprendre el que s'ha explicat. El fet de no assistir a alguna classe no eximeix a cap alumne de no portar el mateix ritme de treball que els seus companys o a no tenir les tasques realitzades a la data corresponent, sempre dintre dels límits de l'avaluació continuada.

També s'ha de tenir en compte que en gran part, la resolució de problemes que es puguin presentar en el decurs de la producció fotogràfic  formen part dels objectius formatius, de tal forma que l'alumne haurà d' adaptarse a les circumstàncies i materials disponibles.

En els treballs en equip, també és responsabilitat de l'alumne informar-se i seguir l'evolució i canvis que hi ha en el projecte i les pautes generals donades. L'avaluació del treball en grup serà individual, i per tant, la nota no te perquè esser la mateixa per tots els integrants del grup; s'avaluarà en funció del treball desenvolupat per cada un .

Els treballs fotogràfics es consideraran entregats quan es pugin  al site de l’assignatura la memòria i l’enllaç al treball publicat a l’aplicació on line ISSUU.com

Per exemple: http://issuu.com/luciamagraner/docs/cataleg_lu