Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

               Tř. 1. máje  357, 753 01 Hranice 

        IČO: 49558609

        Telefonní spojení: 581675411   E-mail: zsmaje@zsmaje.cz

______________________________________________________________________________________

Oznámení o nepřijetí, udělení odkladů

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, udělit odklad povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům:

Seznam udělených odkladů

Poř.č.

Registrační číslo/kód/

Výsledek řízení

1

Z10

udělen odklad

2

Z30

udělen odklad

3

Č1

udělen odklad

4

Č2

udělen odklad

5

Č6

udělen odklad

6

Č9

udělen odklad

7

Č10

udělen odklad

8

Č21

udělen odklad

9

Č22

udělen odklad

10

M1

udělen odklad

11

M3

udělen odklad

12

M6

udělen odklad

13

M17

udělen odklad

14

Ž3

udělen odklad

15

Ž12

udělen odklad

16

Ž15

udělen odklad

17

Ž19

udělen odklad

18

Ž20

udělen odklad

Seznam nepřijatých dětí

Poř.č.

Registrační číslo/kód/

Výsledek řízení

1

Ž21

nepřijat/a

2

M15

nepřijat/a

3

M22

nepřijat/a

4

Č11

nepřijat/a

5

Č14

nepřijat/a

6

Č15

nepřijat/a

7

Z9

nepřijat/a

8

Z20

nepřijat/a

9

nepřijat/a

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 15. 4. 2019 do 6. 5. 2019.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se nevyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání a  dále pak udělení odkladu školní docházky na jeden školní rok, za oznámená.

Hranice, 15. 4. 2019                                                                    

                                                                                                Mgr. Ivan Straka, ředitel školy