Programa de curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius del curs

Textos orals

Textos escrits

Lèxic

Gramàtica

Avaluació

Tutories

Objectius del curs

-  Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
- Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits. . Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.
- Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d'aprenentatge, per explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments.
- Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa.
- Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text.
- Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en converses cara a cara. . . .

-  Comprendre l'essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la vida quotidiana i del seu interès.

Textos orals

Textos escrits

- Converses de caràcter col·loquial i transaccional sobre temes familiars, d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (habitatge, viatges, família...) Descripció i narració de fets.

- Explicacions argumentades senzilles sobre projectes, opinions, sentiments i estats d’ànim.

- Participació en activitats d’aprenentatge i d’avaluació (role-play, simulacions, enquestes, entrevistes...)

- Documents àudio i audiovisuals (textos senzills, en llengua estàndard de situacions habituals de la vida quotidiana).

- Notícies, reportatges, dibuixos animats i pel·lícules emesos per ràdio o televisió, en llengua estàndard sobre temes de la vida quotidiana.

- Novel·les curtes, còmics, sempre que el tema sigui conegut.

Lèxic

- Activitats d’aprenentatge i avaluació (narracions, escriptura creativa).

- Cartes personals per descriure experiències i impressions, donar i demanar consell, convidar, acceptar i refusar invitacions...

-  Utilització dels mitjans que ofereixen Internet i les TIC.

-  Notes de l’agenda personal, dietaris de poca complexitat.

- Narracions de fets concrets i d’experiències.

Gramàtica

El substantiu

- Declinació i sistematització de singular i de plural.  Declinació dels substantius després dels

  numerals i paraules много, мало, сколько...

- Models específics de declinació (время...).        

Els numerals.  

- Ús i declinació del numeral один.

- Numerals col·lectius двое, трое, четверо ...

- Utilització dels numerals per indicar la hora (десять минут третьего...)

 El pronom.

- Els pronoms demostratius тот, та, то, те. Declinació i ús.

- Els relatius (кто, что, какой ...). Declinació i ús del relatiu который en plural.

- Els interrogatius (который? сколько?...)

- Pronoms negatius amb la partícula ни (никто, ничто, никакой...).

- Els determinants com a pronoms: pronoms determinatius каждый, весь.

L’adjectiu.

- Tipus d’adjectius (qualificatius, relatius).

- Graus comparatiu i superlatiu (forma simple i composta).

- Declinació i sistematització de singular i de plural.

- Formació dels adjectius amb numerals (двухкомнатная...).

El verb.

-Verbs reflexius i recíprocs.

- Verbs de moviment amb prefixos.  Característiques bàsiques.

- Verbs que indiquen la posició de l‘objecte a l’espai (стоять – ставить – поставить...).Sistematització i ús.

- L’aspecte verbal. Morfologia i ús dels verbs perfectius i imperfectius en el temp passat i futur d’indicatiu. Nocions bàsiques sobre el seu ús en l’imperatiu i l’infinitiu.

- El mode subjuntiu-condicional (acció suposada, desig, manament no categòric)

L’adverbi.

- Adverbis predicatius (нужно, можно, нельзя...), pronominals (interrogatius, relatius, demostratius, negatius, indefinits), circumstancials, relatius, de quantitat i de grau.

- Grau comparatiu de l’adverbi. Morfologia i ús.

- Adverbis negatius amb la partícula ни (нигде, никуда, никогда…).

Les preposicions.

- Formes (simples i locucions preposicionals): около, рядом с...

- Les seves funcions (expressions de temps, de lloc...). Règim de preposicions.

- Estructures impersonals (мне) надо / можно...; здесь нельзя курить).

Oracions subordinades de diferents tipus

Avaluació

A tots els cursos es fa avaluació continuada (formativa) i avaluació final. En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. La nota final del curs serà la suma de la nota de l’avaluació continuada o la nota de l’examen.

Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir, com a mínim, un 65% de la puntuació obtinguda de la suma de totes les parts de la prova. Les habilitats expressives (expressió oral i expressió escrita) seran eliminatòries: si no s’obté un mínim del 65% de la puntuació. Es farà un examen parcial.

Atenció individualitzada

Es convocarà a tot l’alumnat a almenys una sessió d’atenció individualitzada per comentar el progrés del curs. El professorat atendrà a l’alumnat via e-mail i/o personalment a l’hora d’atenció a l’alumnat. Les sessions individualitzades presencials es concertaran prèviament per correu electrònic o personalment amb la professora.