Published using Google Docs
Privacybeleid Enter Digital
Updated automatically every 5 minutes

Privacybeleid Enter Digital

04/05/2023

1. Algemeen

Dit Privacybeleid (hierna genoemd 'Privacybeleid') legt uit hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn Enter Digital CV (BE0801456362) gevestigd te Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent (België) (hierna genoemd 'Enter Digital', 'wij', 'ons', 'onze').

Lees dit Privacybeleid aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Door je persoonsgegevens te delen op de website van Enter Digital, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon/op andere wijze, door het overmaken van een vraag, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. Als wij contact met jou opnemen, delen wij je dit Privacybeleid mee. Door ons vervolgens te contacteren verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Wij leven de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spam bepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

Wij stellen ons middels dit Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna genoemd 'GDPR').

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Enter Digital verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou, opgesplitst in volgende categorieën

  1. Als je beroep doet op onze diensten verwerken wij je naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van jouw organisatie, facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
  2. Als je naar onze website surft, kunnen wij op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.
  3. Als je een formulier invult op onze website verwerken wij je naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel de naam van je organisatie en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
  4. Als je je inschrijft op een evenement verwerken wij je naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel de naam van je organisatie en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
  5. Als je ons belt of mailt verwerken wij je naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
  6. Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief verwerken wij je naam, voornaam, e-mailadres en eventueel de naam van je organisatie.
  7. Als je ons kantoor bezoekt, verwerken wij je naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
  8. Als je solliciteert, verwerken wij je naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je vrijwillig overmaakt.

3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend:

Categorie 1, 3, 4, 5: voor de levering van onze diensten en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst of voor het uitvoeren van de diensten waarom je hebt verzocht of het beantwoorden van vragen waarvoor de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is.

Categorie 2: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Enter Digital om de veiligheid en goede werking van onze website te kunnen garanderen in het geval van noodzakelijke en functionele cookies of je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website voor alle andere cookies.

Categorie 1, 3, 4, 5, 6: voor direct marketing en verzending van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van organisaties waarmee we in gesprek zijn over een mogelijke samenwerking of bestaande klanten ofwel voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Enter Digital. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per e-mail.

Categorie 7: om veiligheidsredenen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Enter Digital.

Categorie 8: voor de uitvoering van een sollicitatieprocedure op basis van jouw toestemming.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij geven jouw gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. Wij kunnen wel indien nodig omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de Enter Digital groep of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening eventueel garanderen. Enter Digital zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar dit is niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij treffen de nodige contractuele maatregelen met alle externe partijen die wij inschakelen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle technische en organisatorische eisen die garant staan voor een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens.

5. Waar wij persoonsgegevens verwerken

Wij proberen in de mate van het mogelijke om jouw gegevens enkel te (laten) verwerken door organisaties binnen de Europese Economische Ruimte. Is dit niet mogelijk, dan werken wij enkel samen met partijen die voldoen aan één van volgende voorwaarden:

  1. Het land van bestemming staat op de lijst met landen dat volgens de Europese een passend beschermingsniveau heeft;
  2. Voldoet het land van bestemming niet aan bovenstaande voorwaarden, dan zorgen wij ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten wij waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen wij voor bijkomende waarborgen.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de categorie. Wij bewaren jouw gegevens:

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht:

8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze systemen beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord en indien mogelijk passen wij tweestapsverificatie toe. Er gelden toegangsbeperkingen en  waar mogelijk passen wij encryptie toe. Verder voorzien wij opleidingen aan onze medewerkers en hebben wij een intern veiligheidsprotocol.

In geen geval kan Enter Digital aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.