Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

18-20 kwietnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia2018r.

Dodatkowe dni wolne zarządzane przez dyrektora szkoły:

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych, a także obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału w tych zajęciach.


Okres

Od 04.09.2017r. do 02.02.2018r.

Od 02.02.2018r. do 22.06.2018r.

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 15 grudnia 2017r.

do 18 maja 2017r.

Poinformowanie uczniów /rodziców o ocenach śródrocznych/rocznych

do 5 stycznia 2018r.

do 8 czerwca 2017r.

Wystawienie ocen

do 12 stycznia 2018r.

do 15 czerwca 2018r.

Rada klasyfikacyjna

31 stycznia 2018r.

18 czerwca 2018r.

Rada plenarna

31 stycznia 2018r.

22 czerwca 2018r.

Zebrania z rodzicami

13 września 2017r., godz. 17:00

22 listopada 2017r., godz. 17:00

08 luty 2018r. godz. 17:00

14 marca 2018r. (kl. III)

26 kwietnia 2018r. godz. 17:00

dni otwarte szkoły w godz. 17:00 – 18:00

18 października 2017r.

13 grudnia 2017r.

10 stycznia 2018r.

14 marca 2018r.

16 maja 2018r.