ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ระบบ E-SAR

ระบบคะแนน AUN

ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ

ฐานข้อมูลนิสิตออนไลน์

การให้บริการวิชาการของบุคลากร

EDPEX : ระบบ E-SAR

หัวข้อ

ตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล

โครงร่างองค์กร

หมวด 1 การนำองค์กร

7.4 ก-1 ระดับการเรียนรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร

7.4 ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.

7.4 ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจำส่วนงาน

7.4 ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

7.4 ก-7 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านกำกับมาตรฐาน

หมวด 2 กลยุทธ์

7.4 ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

7.4 ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

7.5-4 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้

7.5-5 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก

7.5-6 ร้อยละของการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิิสิต

7.5-8 จำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ

หมวด 3 ลูกค้า

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้้

หมวด 5 บุคลากร

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

7.1ก-3 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีทีได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ

7.1ก-6 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล (1) ระดับปริญญาตรี (2) ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ/นานาชาติ

Link

หมวด 7 ผลลัพท์

AUN : ระบบคะแนน AUN

แหล่งข้อมูล

AUN 1

AUN 2

เว็บไซต์คณะ

ระบบจัดการรายวิชา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ภารกิจรับนิสิต

ข้อมูลหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ลักสูตร 2 ปริญญา

ประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่

คู่มือการศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยศึกษา

AUN 5

แผนพัฒนาบุคลากร 2558 - 2562

การให้ทุนสนับสนุนบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ

AUN 6

ฐานข้อมูลบุคลากร

ตัวอย่างข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง

AUN 7

ข้อมูลการไปพัฒนาตนเอง

ข้อตกลงเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ข้อตกลงเจ้าหน้าที่-พนักงาน-ข้าราชการ

AUN 9

ข้อมูล AUN 9