Published using Google Docs
Veiligheid en meldcodes
Updated automatically every 5 minutes

Ouders en de Heilig Hartschoolscooter.jpg

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen, maken we de school zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen dan kunt u die altijd stellen- via de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid.

In principe kunt u elke dag na schooltijd met de leerkracht spreken over uw kind. Maakt u daarvoor een afspraak. Om telefonisch een afspraak te maken kunt u het beste voor of na schooltijd bellen zodat de lessen niet verstoord worden.

Contacten tussen de ouders en de directie

De directeur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat er binnen de school gebeurt. Er kunnen zich situaties voordoen, waarover u met de schoolleiding wilt spreken. De directeur is in de regel aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Op deze dagen staat de deur altijd voor u open en kunt u gerust even binnenlopen.

Als u een wat langer gesprek wilt, is het verstandig eerst een afspraak te maken

Arbowet

De Arbowet beschrijft welk arbobeleid werkgevers en werknemers moeten voeren om een gezond, veilig en prettig klimaat te creëren voor leerkrachten en leerlingen. De wet is ook van toepassing op ouders die deelnemen aan activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Veiligheidsbeleid

Kinderen horen zich op school veilig te kunnen ontwikkelen. Daarom proberen we te zorgen voor een veilige omgeving. Een omgeving zonder geweld, intimidatie en pestgedrag.

De feitelijke uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt bij de schoolleiding. Binnen de school is er aandacht voor samenwerking met andere instellingen op lokaal niveau, bijvoorbeeld met politie, jeugdzorg, GGD, brandweer, Arbodienst en gemeente.

Een veilige school heeft een goed onderhouden gebouw en plein waar de inrichting van de lokalen geen gevaar oplevert voor de kinderen.

Een veilige school ziet er op toe dat er regelmatige inspecties zijn van het schoolgebouw en het schoolplan.

Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. Ook leerkrachten (en andere personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige omgeving.

Het veiligheidsbeleid op school is opgebouwd uit diverse protocollen waarnaar wij verwijzen, o.a. ontruimingsplan, de veilige school, rouwprotocol enz.

Rouwprotocol

In het leven van kinderen kunnen soms zeer ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. Ouders kunnen met een onvoorstelbaar verlies geconfronteerd worden. Op de heilig Hartschool willen we graag ruimte en tijd bieden aan het verwerken van verdriet en rouw.

Er is een uitgewerkt rouwprotocol op school aanwezig.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het is vaak lastig om te zien of iemand te maken heeft met geweld. Professionals die geweld denken te signaleren, twijfelen vaak of hun vermoedens terecht zijn. Daarom heeft TOF Onderwijs een meldcode opgesteld, een code die al onze personeelsleden hanteren wanneer zij twijfel of zorg hebben over het veilig opgroeien van een kind.

In een stappenplan is vastgelegd, hoe de school signaleert, handelt en meldt.

Is er sprake van een zedendelict dan hebben medewerkers van TOF Onderwijs de plicht te melden.

De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is onderdeel van het veiligheidsplan van TOF Onderwijs ‘De Veilige School’. Dit plan is in te zien op onze website: www.marialv.nl en de website van TOF Onderwijs, www.tofonderwijs.nl 

Schorsings- en verwijderingsbeleid TOF Onderwijs

Schorsing van een leerling wordt soms gebruikt of als voorbereiding op een definitieve verwijdering. Schorsing kan worden opgezet als tijdelijke verwijdering of tijdelijke ontzegging van de toegang tot de school. Het kenmerk van schorsing is in ieder geval dat de inspanningsverplichting van de school jegens de leerling in stand blijft. De duur van de schorsing is dan ook beperkt, waarbij aan één of twee dagen te denken valt. Schorsing (tijdelijke verwijdering) van een leerling kan plaatsvinden als:

De wet WPO voorziet in een regeling tot verwijdering van leerlingen. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die TOF Onderwijs slechts in het uiterste geval en dan nog zeer zorgvuldig neemt. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school.

In een voorkomend geval zullen de volgende stappen worden doorlopen worden.

Pedagogische maatregelen

- een schriftelijke waarschuwing;

- een schorsing, al dan niet verlengd;

- een verwijdering.

De stappen bij verwijdering:

Er kan zich echter de situatie voordoen dat van deze volgorde kan worden afgeweken. Het is ook mogelijk dat een bepaalde interventie meerdere malen zal worden gebruikt.

Het bevoegde gezag laat leerlingen toe en kan, indien hiertoe aanleiding is, leerlingen schorsen en of verwijderen. Het bevoegde gezag is gehouden aan wat hieromtrent beschreven is in de wet op het Primair Onderwijs, artikel 40. Dat houdt in dat pas tot definitieve verwijdering kan worden overgegaan als er mogelijkheden zijn tot plaatsing op een andere school. Als gedurende acht weken (aantoonbaar) zonder succes is gezocht naar plaatsing op een andere school kan het bevoegde gezag, na overleg met de inspectie voor het primair onderwijs, alsnog overgaan tot verwijdering.

Het schorsings- en verwijderingsbeleid maakt deel uit van het veiligheidsplan van TOF Onderwijs ‘

Overplaatsing na verwijdering

Indien ouders verzoeken om plaatsing op een andere school zal er een intakegesprek plaatsvinden tussen ouders en ontvangende school. In dat gesprek wordt de reden van verwijdering op de andere school besproken. De ontvangende school oordeelt vervolgens, gelet op de organisatie van de school, of men de betreffende leerling die specifieke hulp/ opvang kan geven die nodig is. Zodra blijkt, dat overplaatsing waarschijnlijk wordt, neemt de ontvangende school contact op met de "afleverende" school. De ontvangende school kan, indien overplaatsing aan de orde is, een proefperiode vaststellen.

Overplaatsing zonder verwijdering

 

Pedagogische maatregelen

- een schriftelijke waarschuwing;

- een schorsing, al dan niet verlengd;

- een verwijdering.

De stappen bij verwijdering:

Er kan zich echter de situatie voordoen dat van deze volgorde kan worden afgeweken. Het is ook mogelijk dat een bepaalde interventie meerdere malen zal worden gebruikt.

Het bevoegde gezag laat leerlingen toe en kan, indien hiertoe aanleiding is, leerlingen schorsen en of verwijderen. Het bevoegde gezag is gehouden aan wat hieromtrent beschreven is in de wet op het Primair Onderwijs, artikel 40. Dat houdt in dat pas tot definitieve verwijdering kan worden overgegaan als er mogelijkheden zijn tot plaatsing op een andere school. Als gedurende acht weken (aantoonbaar) zonder succes is gezocht naar plaatsing op een andere school kan het bevoegde gezag, na overleg met de inspectie voor het primair onderwijs, alsnog overgaan tot verwijdering.

Het schorsings- en verwijderingsbeleid maakt deel uit van het veiligheidsplan van TOF Onderwijs ‘De Veilige School’ en is terug te vinden op onze website:

www.heilighartschool.nl en op de website van TOF Onderwijs: www.tofonderwijs.nl