Published using Google Docs
Untitled document
Updated automatically every 5 minutes

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ПОСЛУГ.

Редакція договору від 21 листопада 2019 р.

Текст Оферти, викладений нижче, адресований будь-якій фізичній та юридичній особі, іменованій надалі «Замовник», і є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Волгіна Євгенія Олександровича (код з ЄДРПОУ: 3084622136) іменованої надалі «Виконавець», (що діє відповідно до договору б.н від 20.11.2019р. співпраці між Волгіним Євгенієм Олександровичем та Національним музеєм медицини України про проведення спільних заходів) укласти договір про надання інформаційних послуг (іменований надалі - «Договір»).

1.        Загальні положення

1.1.                   Для використання Послуги і (або) Додаткових Послуг, що надаються Виконавцем, Замовнику необхідно прийняти даний Договір, що підтверджується здійсненням передоплати за послуги, що передбачені даним Договором, на відповідний рахунок Виконавця з використанням систем електронних платежів. Цей Договір між Замовником і Виконавцем за формою його укладення є Публічним Договором оферти (ст. Ст. 633, 641 Цивільного кодексу), умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Замовником не інакше як після уважного вивчення його тексту, шляхом приєднання врегульованого ст. 634 ЦКУ до цього Договору в цілому, без виключень і будь - яких застережень.

1.2.                   З урахуванням постійного і динамічного розвитку Послуг, поповнення інформаційного контенту, і (або) Додаткових Послуг, які пропонуються Виконавцем, у формі і вигляді надання Послуг, на сайті Виконавця та/або сайті партнера та у всіх матеріалах, інформації, умовах, текстах, програмах, графічному оформленні, в усьому іншому, що так чи інакше пов'язано з наданням Послуг Виконавцем, відбуваються постійні зміни. Відповідно, Виконавець може в будь-який час змінювати умови цього Договору. Будь-які зміни до даних умов Договору будуть відображатися на сторінці: www.nmmu.org/offer а використання (продовження використання) Замовником інформаційними послугами Виконавця, після внесення таких змін означає повний і беззастережний акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

1.3.                   Перед здійсненням передоплати за Послуги Виконавця, Замовник має уважно ознайомитися з цими умовами Договору.

1.4.                   Поширення і (або) опублікування тексту цього Договору Виконавцем, Замовниками, Агентами, субагентами чи іншими третіми особами, які користуються Послугами Виконавця або пропонують скористатися послугами Виконавця, повинно розглядатися всіма зацікавленими особами як адресована фізичній та/або юридичній особі пропозиція (оферта) укласти Договір Приєднання в якості Замовника.

1.5.                   Сторони запевняють, що володіють законними повноваженнями укласти цей Договір, особи, які приймають умови цього Договору, діють у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, володіють правосуб'єктністю і мають всі права вчинити зазначені в ньому юридичні дії відповідно до чинного законодавства України, іншої країни, резидентами якої вони є. Виконавець цією публічною офертою пропонує Замовникам скористатися інформаційними Послугами, які надаються Виконавцем. Загальний порядок надання такої публічної оферти регулюється звичайним порядком укладення договорів, передбаченим ст.ст.638-650 ЦК України, при цьому Виконавець надає як оплатне, так і можливість безоплатного ознайомлювального варіанту передогляду Послуги, і самостійно визначає Тарифи на надання Послуг, Склад Послуг і Умови користування Послугами.

1.6.                   На даний Договір та Послуги, що надаються, не розповсюджуються положення Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» і «Про вищу освіту».

2.                            Терміни та визначення

2.1.                     Сторони домовилися визначати значення і (або) тлумачення термінів і (або) визначень, які можуть бути використані (або використані) в цьому Договорі та не визначені в розділі 2 цього Договору, в тлумаченні і значенні такого терміну і (або) визначення відповідно до текстом Договору. У даній Оферті нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

2.1.1.            Оферта - цей документ - «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТИ ПРО

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» - угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, опублікований на цьому сайті в мережі ІНТЕРНЕТ і розміщений за адресою: www.nmmu.org/offer

Опублікування - розміщення документа у вільному доступі в мережі Інтернет за вказаною в Оферті адресою в чинній на даний момент редакції, що має дату (версії) Договору із зазначенням дати цій редакції (версії).

2.1.2.            Акцепт оферти - вчинення Замовником будь-яких конклюдентних дій відносно використання Послуг Виконавця, як передбачених цим договором, так і інших, є повним і безумовним прийняттям (акцептом) всіх умов цього Договору.

2.1.3.            Замовник послуги Виконавця або Замовник - будь-яка юридична або фізична особа, яка володіє правом укласти цей Договір, яка є дієздатною особою, в тому числі що досягла встановленого законом віку дієздатності, або, в разі не досягнення на момент Акцепту цієї оферти встановленого законом віку дієздатності, що має попередню письмову згоду свого законного представника - батька, усиновителя, піклувальника, а також будь-які особи, які уклали цей договір з Виконавцем на отримання від нього Послуг та здійснили Акцепт цієї оферти, у тому числі опікуни або піклувальники фізичних осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними в силу інших причин, відповідно до цивільного законодавства.

2.1.4.            Послуга Виконавця або Послуга- послуги з неспеціалізованої освіти або надання інформації чи консультацій, що надаються Виконавцем Замовнику під час спеціалізованих заходів Виконавця в форматі лекцій, практикумів, семінарів, конференцій, форумів, майстер-класів, або інших видів інтерактивних занять на підставі цього Договору та відповідно до нього. Інформація про додаткові послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на сайті Виконавця.

2.1.5.            Додаткові послуги Виконавця- будь-які Послуги, надані (надаються) Замовнику Виконавцем і пов'язані (супутні) Послуги Виконавця, на підставі відповідних Додаткових Договорів (Угод, Правил, Умов і та ін.) Замовника з Виконавцем, що регламентують використання Додаткових Послуг Виконавця. Інформація про додаткові послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на сайті Виконавця. Умови надання Додаткових послуг Замовнику регулюються додатковими договорами про надання таких послуг.

2.1.6.            Платіж - грошові кошти, що сплачуються Замовником Платником на користь Виконавця за Послуги, що надаються Виконавцем, як на підставі рахунку виставленого Виконавцем, так і без такого - на власний розсуд Платника.

2.1.7.            Платник - будь-яка фізична або юридична особа (у тому числі і сам Замовник), що вносить платіж (оплату) на користь певного Замовника, що є набувачем Послуг та (або) Додаткових послуг Виконавця.

2.1.8.            Адреса сайту Виконавця – www.nmmu.org 

2.1.9.               Служба технічної та інформаційної підтримки - підрозділ Виконавця, що підтримує зворотний зв'язок з Замовниками.

3.                            Предмет Договору

3.1.                    Предметом цього договору є оплатне надання Послуг, з отримання Замовником консультацій чи інформації відповідно до умов цього Договору, які можуть змінюватися, розширюватися, доповнюватися і уточнюватися окремими документами і додатковими договорами, положеннями, угодами, правилами і будь-якими іншими документами, що є невід'ємними частинами цього договору і (або) додаткових договорів щодо використання окремих типів і видів послуг. Замовник цим доручає (замовляє) Послуги, визначені Договором, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати такі Послуги. У разі застосування до будь-яких послуг окремих (додаткових) договорів, положень, угод, правил і будь-яких інших документів, що регламентують надання таких послуг, такі додаткові договори і документи будуть доступні для ознайомлення Замовника в межах такої Послуги. У разі будь-яких суперечливих тлумачень між додатковими договорами та цим Договором, додаткові договори мають переважну юридичну силу щодо Послуги, до якої вони належать і застосовуються.

4.                           Права Замовника

4.1.                    Замовник має право:

-     Самостійно приймати рішення про використання Послуг, що надаються Виконавцем, і отримувати такі Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору. При цьому Замовник визнає, що у разі використання будь-яких Послуг, що надаються Виконавцем, він повною мірою і беззастережно приймає умови цього Договору незалежно від того, яким способом була отримана Замовником та чи інша Послуга.

-       Отримувати Додаткові Послуги, які надаються Виконавцем.

-     Самостійно обирати із запропонованих Виконавцем способів оплати послуг найбільш зручний для Замовника. При цьому Замовник зобов'язаний самостійно ознайомитися з інформацією, що надається посередниками, платіжними системами, іншими особами, що пов’язана з тим чи іншим способом оплати.

-     Для вирішення складних ситуацій чи отримання консультацій щодо Послуг, що надаються Виконавцем, звертатися в Службу технічної та інформаційної підтримки, використовуючи засоби зв'язку та контактну інформацію, зазначені в розділі «Контакти», на сайті який використовує Виконавець за цим Договором.

-     У будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від використання Послуг Виконавця.

4.2.                    Обмеження прав Замовника

Замовник не має права, і Замовнику прямо забороняється продавати, здавати в оренду, в найм або в тимчасове користування, використовувати будь-яким іншим способом і способом, відмінним від способу використання, обумовленого в цьому Договорі, Послуги Виконавця.

5.                           Обов'язки Замовника

-       Замовник зобов'язаний дотримуватися умов цього Договору.

-     Замовник зобов'язаний до моменту укладення цього Договору самостійно (особисто) ознайомитися з умовами Договору, зрозуміти їх або, у разі якщо які-небудь з умов Договору Замовнику не зрозумілі, вимагати роз'яснення умов цього Договору у Виконавця чи в службі технічної та інформаційної підтримки Виконавця.

-     Замовник зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані та спожиті Замовником Послуги відповідно до умов цього Договору.

-     Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з розміщенням та (або) зберіганням Змісту, створеного або отриманого Замовником при користуванні Послугами Виконавця. Замовник самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб при користуванні Послугами Виконавця.

Замовник зобов'язаний нести всю відповідальність за:

-      дотримання всіх вимог законодавства України, у тому числі законодавства про рекламу та законодавства про інтелектуальну власність, включаючи законодавство про охорону авторського права і суміжних правах.

Замовник зобов'язаний прийняти всі можливі та залежні від нього заходи і захистити Виконавця від будь-яких позовів, претензій, заподіяння шкоди або збитків, пов'язаних з порушенням Замовником своїх запевнень і гарантій, зазначених у цьому договорі.

6.                            Запевнення і гарантії Замовника

6.1.                     Погоджуючись з умовами цього Договору та приймаючи умови цього Договору, Замовник цим запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

1)     у Замовника є всі права і повноваження на укладення цього Договору та на виконання дій, передбачених цим Договором;

2)     Замовник при виконанні дій, зазначених у цьому Договорі, дотримується і буде дотримуватися на момент надання Послуг всіх чинних нормативно-правових актів, у тому числі, про конфіденційність і безпеку даних;

3)      Замовник добровільно приймає умови цього Договору в повному обсязі і беззастережно і, при цьому, він повністю ознайомився з цим Договором, повністю розуміє предмет цього Договору та його умови, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій відносно Акцепту оферти і отримання Послуг за Договором.

4)      Замовник зобов'язується утриматися від порушень законодавства регулюючого попередження відмивання коштів отриманих злочинним шляхом, а також законодавства регулюючого заборону на фінансування терористичних організацій та терористичних проявів.

7.                            Права Виконавця

7.1.                     Виконавець має право надавати Послуги Замовникам на умовах цього Договору. Виконавець має право відмовити будь-якому Замовнику в наданні Послуги у випадках:

1)      якщо виникли технічні несправності у Виконавця;

2)     якщо від Замовника не надійшла оплата за Послуги Виконавця і (або) при несвоєчасній оплаті Послуг. Поновлення надання Послуг можливе тільки після повного погашення заборгованості Замовника перед Виконавцем;

3)       якщо дії Замовника порушують цей Договір;

4)        за власним розсудом без пояснення причин.

7.2.                     Виконавець має право:

-     Вносити зміни до переліку Послуг, що надаються Виконавцем, і до умов їх надання в будь-який час і виключно на власний розсуд.

-       Вносити зміни в цей Договір в тих випадках, коли згідно з його умовами Виконавець має право вносити зміни в односторонньому порядку.

-     Вносити зміни до Тарифів на надання Послуг Виконавця і у вартість надаваних Виконавцем Послуг в будь-який час і виключно на власний розсуд.

-     Припиняти надання Послуг при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайтів або платформ, що використовуються при наданні Послуг в будь-який час на власний розсуд і (або) під час виникнення такої необхідності на необмежений час.

-       Використовувати послуги третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, несучи при цьому відповідальність перед Замовником, що використовують такі послуги, у повному обсязі та відповідно до цього Договору.

-        Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

-      Розсилати Замовникам рекламну та (або) будь-яку іншу інформацію, яка не суперечить законодавству України, будь-якими доступними Виконавцю способами, в тому числі, але не обмежуючись:

-       На адресу електронної пошти Замовника;

-     На поштову адресу Замовника за допомогою послуг поштового зв’язку та (або) кур'єрської доставки;

-       На мобільний телефон;

-       На акаунти в соціальних мережах Замовників, які визначені цим Договором

-     Будь-яким іншим способом і (або) чином, що не суперечить чинному законодавству.

7.3.                   Виконавець має право розірвати Договір з Замовником в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового та (або) електронного повідомлення при порушенні Замовником умов цього Договору.

7.4.                   Моментом розірвання Договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Замовнику.

7.5.                   Виконавець має право розкривати відомості про Замовника тільки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.                          Обов'язки Виконавця

8.1.                   Виконавець зобов’язаний:

-      Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників, зміною Тарифів на надання Послуг та (або) зміною (доповненням) юридично важливої інформації на публічному офіційному сайті Виконавця http://www.nmmu.org/ або розсилати їх на електронну пошту Замовників.

-      Надавати Замовнику Послуги на підставі цього Договору. Забезпечити Замовнику технічну та інформаційну підтримку.

9.                          Порядок надання Послуг Виконавцем

9.1.                   Послуги надаються персоналом Виконавця або третіми особами, з якими Виконавцем укладено відповідні договори.

9.2.                   Послуги передбачають собою лекції, практикуми, семінари, конференції, форуми, інші види інтерактивних занять, під час яких особами, вказаними в п. 9.1 даного Договору, надається інформація Замовнику з теми, обраної останнім.

9.3.                   Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань за даною Офертою відповідно до строків, зазначених у поточному переліку Послуг на сайті Виконавця.

9.4.                   По завершенні надання послуг Виконавцем, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця, не пізніше останнього дня надання послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

10.                     Захист інформації.

10.1.              Виконавець приймає всі розумні заходи технічного та адміністративного характеру для збереження конфіденційності інформації, що отримується ним від Замовника.

10.2.              Виконавець має право зберігати, опрацьовувати та передавати Замовнику інформацію, яка розцінюється Виконавцем як конфіденційна.

Кінцевий Замовник не має права розголошувати таку інформацію. Замовник погоджується не розкривати Конфіденційної Інформації Виконавця без його попередньої письмової згоди.

«Конфіденційна інформація Виконавця» включає, без обмежень:

Всі інформаційні матеріали (ресурси) Виконавця, технології, специфікації, матеріали, документи, що надаються Замовнику під час надання Послуг;

Будь-яку іншу інформацію, позначену Виконавцем письмово як «конфіденційна» або іншим відповідним чином.

До Конфіденційної інформації Виконавця не відноситься інформація, яка стала загальнодоступною не в результаті порушення Замовником або Виконавцем правил збереження конфіденційності та інформація, яка була:

Розроблена незалежно, без доступу до конфіденційної інформації Виконавця, про що існує письмове свідчення;

Отримана Замовником законним шляхом від третьої сторони, або;

Розкрита відповідно до вимоги закону або органу державної влади.

У відповідності до цього Договору Замовник не повинен використовувати Властивості торгівельної марки Виконавця у власних цілях, публічних оголошеннях та інших формах розкриття інформації без попередньої письмової згоди Виконавця.

11.                                                                                                                                        Використання даних

11.1.              Виконавець має право зберігати, використовувати і обробляти будь-які дані та інформацію відповідно до статті 10 Договору. Замовник згоден, що Виконавець має право об'єднувати статистичні дані з даними та інформацією інших Замовників і використовувати такі об'єднані дані за умови, що Виконавець об'єднує відомості таким чином, щоб жодна третя сторона не змогла ідентифікувати, дані яких Замовників використовуються в наборі.

12.                     Згода на обробку персональних даних

12.1.              Метою надання Замовником персональних даних і подальшої обробки їх Виконавцем є надання Виконавцем Послуг і виконання Виконавцем цього Договору, проведення статистичних досліджень та аналіз отриманих статистичних даних, пов'язаних з процесом отримання Послуг Виконавця, наповненням Послуг Виконавця потенційно цікавим Замовнику інформаційним контентом, а також інші дії з удосконалення Послуги Виконавця.

12.2.              Під обробкою персональних даних Замовника (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Виконавця з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Замовника відповідно до чинного законодавства України.

12.3.              Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).

12.4.              При обробці персональних даних Виконавець не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Укладення цього Договору в даній формі визнається Сторонами згодою Замовника, виконаним в простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації, для контактів і за місцем фактичного проживання); номерах телефонів; адресах електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей, зазначених вище. Замовник цим визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, в тому числі, при залученні третіх осіб до надання послуг, передачі Виконавцем належних йому функцій і повноважень іншій особі, Виконавець має право в необхідному обсязі розкривати для вчинення вищевказаних дій інформацію таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію. Також

цим Замовник визнає і підтверджує, що його згода вважається наданою будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї його згоди. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Політики у сфері захисту персональних даних.

12.5.              Ця Згода на обробку персональних даних діє безстроково, але може бути відкликана шляхом направлення Замовником письмового повідомлення Виконавцю на електронну адресу museum@histomed.kiev.ua не менше ніж за 1 (один) місяць до моменту відкликання згоди. При цьому Замовник згоден з тим, що таке відкликання може спричинити наслідки, передбачені розділом 7 цього Договору.

13.                     Вартість Послуг та порядок оплати

13.1.              Інформація про тарифи на надання Послуг Виконавцем розміщена на сайті Виконавця http://www.nmmu.org/ поряд зі змістом та описом кожного окремого заходу (Послуги).

13.2.              Вартість Послуг вказується в гривнях з урахуванням всіх податків. Розрахунки між Виконавцем і Замовником здійснюються в гривнях.

13.3.              Вартість послуг визначається Тарифами та за умовами надання послуг Виконавця надаються на умовах здійснення попередньої оплати. Замовник самостійно здійснює оплату послуг.

13.4.              Спосіб оплати обирається Замовником самостійно з числа варіантів, запропонованих на сайті Виконавця.

13.5.              Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни (тарифи) на Послуги і вводити нові тарифні плани та (або) встановлювати плату за нововведені або вже існуючі Послуги. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на публічному офіційному сайті Виконавця - http://www.nmmu.org/.  Датою набуття чинності нових Тарифів на надання Послуг є дата закінчення 3 (трьох) календарних днів після опублікування Тарифів на сайті Виконавця. У разі зміни Тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується. Продовження Замовником отримання Послуг Виконавця після внесення змін до Тарифів означає повне і беззастережне прийняття Замовником нових умов - Тарифів на надання Послуг, а цей Договір продовжує свою дію з урахуванням зазначених змін з дати введення змін. У разі незгоди Замовника із змінами в Тарифах Замовник зобов'язаний письмово сповістити про це Виконавця, до моменту вступу змін в силу. У разі отримання Виконавцем сповіщення від Замовника про незгоду з новими Тарифами Договір припиняє свою дію через ЗО (тридцять) днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення Замовника про відмову від прийняття змін до Тарифах, а до цього моменту Послуги надаються за попередньо оплаченими Тарифами, обумовленим в чинному договорі. У разі неотримання Виконавцем повідомлення від Замовника про незгоду зі змінами в Тарифах протягом встановленого терміну Тарифи вважаються прийнятими Замовником, а Договір діє з урахуванням нових умов. При відсутності у Замовника претензій за обсягом, якістю, складом і ціною Послуг Виконавця, протягом п'яти робочих днів після закінчення розрахункового періоду надання послуг зобов'язання Виконавця з надання послуг вважаються виконаними належним чином.

14.                     Відповідальність Виконавця. Обмеження відповідальності Виконавця

14.1.              Відповідальність Виконавця:

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Виконавець несе відповідальність за дії свого персоналу, пов'язані з порушенням положень цього Договору, якщо вони спричинили невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань. Виконавець не несе відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо це порушення було викликано діями Замовника або іншої третьої особи.

Виконавець не несе відповідальності за суперечки і розбіжностей, що виникли між Замовником і третіми особами стосовно надання Послуг, а також у всіх випадках, коли подібні суперечки і розбіжності не відносяться до предмету цього Договору.

14.2.              Обмеження відповідальності Виконавця

14.2.1.        Якщо Замовник не задоволений Послугами, наданими Виконавцем, змістом інформаційного контенту, що надається за цим Договором, єдиним і виключним засобом захисту Замовника є припинення ним використання послуг, що надаються Виконавцем.

14.2.2.        Розмір сукупної відповідальності Виконавця (відповідальності Виконавця і його співробітників, адміністраторів, агентів, афілійованих осіб або інших пов'язаних сторін, спонсорів, дистриб'юторів, посередників, постачальників, представників, партнерів, підрядників або будь-яких інших осіб, що діють від імені Виконавця) не перевищує суму Послуг, за які було внесено оплату Замовником;

14.2.3.        Виконавець не гарантує Замовнику, що використання Послуги Виконавця надасть йому будь-які, в тому числі неконкурентні переваги перед іншими особами, які не скористалися послугами Виконавця.

14.2.4.        Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь- яких зобов'язань один перед одним між Замовником і третіми особами. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником і третіми особами за дії в рамках використання послуг третіми особами. У спірних ситуаціях Виконавець діє в рамках чинного законодавства.

14.2.5.        Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг.

14.2.6.        Виконавець не гарантує прийняття електронної пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

14.3.              Відповідальність Замовника

14.3.1.        Замовники самостійно несуть відповідальність за будь-які збитки та (або) інші негативні наслідки, які виникають у них в результаті виконання і (або) невиконання і (або) неналежного виконання обов'язків за цим Договором, інструкцій Виконавця, третіх осіб з питань виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись:

-       Помилки в заповненні документів, складених на виконання цього Договору;

-       Укладення угод з використанням інформації та (або) Послуг Виконавця;

-       Недотримання Замовником правил інформаційної безпеки;

-     Неправильне зазначення реквізитів у відповідному розрахунковому або іншому документі при поверненні невитраченою частини грошових коштів;

14.3.2.        Якщо не обумовлено особливо, ризики, пов'язані з неналежним виконанням своїх обов'язків Замовниками, включаючи ризик неплатежу, лежать на Замовнику. Замовник розуміє, приймає і погоджується, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з отриманням Послуг Виконавця, включаючи оцінку її надійності, повноти та корисності. Замовник самостійно несе всі ризики будь-якого використання та (або) неможливості використання Послуг, що надаються Виконавцем. Замовник зобов'язується при використанні Послуг в рамках цього Договору виконувати чинне законодавство України або інших країн, для громадян яких призначена робота Замовника, і не переносити на Виконавця відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений Замовником і (або) третіми особами в ході використання Замовником послуг і ( або) робіт Виконавця.

15.                     Вирішення спорів

15.1.              Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в претензійному порядку. Претензія подається Виконавцю письмово з додатком документів, що обґрунтовують пропоновані вимоги, у термін не більше 20 (двадцяти) календарних днів з

моменту виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Виконавцем в термін не більше 10 (Десяти) робочих днів.

15.2.              Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, спори підлягають розгляду компетентним судом за місцезнаходженням Виконавця.

15.3.              З усіх інших питань, не передбачених в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.4.              Сторони згодні визнавати дані, отримані в порядку електронного документообігу, встановленого Договором, інформацію в електронному вигляді і (або) на папері, в якості доказів для вирішення спорів та розбіжностей, в тому числі при вирішенні спорів у господарському суді. Розгляд фінансових претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред'явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг Замовником.

16.                     Обставини непереборної сили

16.1.              Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться: телекомунікаційні збої загального характеру, повінь, пожежа, землетрус і інші явища природи, а також війна, військові дії, акти або дії державних органів та інші.

16.2.              При настанні зазначених у першому абзаці розділу обставин сторона, виконанню зобов'язань якої вони перешкоджають, повинна не пізніше 5 (П'яти) робочих днів сповістити про них письмово іншу сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, що має бути підтверджено відповідною регіональною Торгово- промисловою платою, а також, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною зобов'язань за Договором та термін виконання зобов'язань.

16.3.              У разі якщо обставини, зазначені у першому абзаці розділу, триватимуть більше 60 (Шестидесяти) календарних днів, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, при цьому Сторони повинні провести взаєморозрахунки по виниклих при виконанні Договору фінансовими зобов'язаннями.

16.4.              Якщо Замовник не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в другому абзаці цієї глави договору, то Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю понесені ним збитки.

16.5.              У випадках настання обставин, передбачених в першому абзаці цієї глави Договору, строк виконання стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

17.                     Термін дії договору, порядок укладання договору, зміни і розірвання договору

17.1.              Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту вчинення Замовником дій (акцепту), передбачених у Оферті і що означають беззастережну згоду Замовника з умовами Договору і приєднання до всіх умов оферти без будь-яких змін, вилучень або обмежень. Якщо Замовник не приймає в повному обсязі умови Оферти, то використання Замовником Програми Виконавця, а одно будь-яких Послуг, що надаються Виконавцем, не допускається. Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання до умов цього Договору (оферти) відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу), умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Замовником не інакше як шляхом приєднання, регульованого ст. 634 ЦКУ.

17.2.              Відповідно до чинного законодавства України, безумовним прийняттям (акцептом) умов публічної оферти вважається:

а) здійснення Замовником будь-якого платежу в рахунок оплати послуг Виконавця;

б) факт будь-якого використання Замовником послуг, що надаються Виконавцем.

17.3.               Цей Договір діє з моменту приєднання Замовника до умов Договору до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту припинення його дії за ініціативою будь-якої Сторони, як описано в умовах цього Договору. Виконавець має право вносити зміни в цей Договір. У цьому випадку Виконавець надає доступ до нової редакції Договору і має право випереджати чергове використання Послуг Виконавця запрошенням ознайомитися і прийняти або відхилити чинну редакцію Договору. Отримуючи будь-яку Послугу після дати внесення відповідних змін до Договору, Замовник автоматично приймає умови зміненого Договору. Замовник має право в односторонньому порядку в будь-який момент припинити дію Договору, повідомивши Виконавця про припинення дії договору способом, передбаченим для відповідної послуги. У всіх випадках від Замовника потрібно письмове повідомлення Виконавця про припинення дії цього Договору.

17.4.               Договір буде вважатися розірваним протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання Виконавцем письмового повідомлення Замовника.

17.5.               У випадку припинення надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов цього Договору, або якщо частина Послуг вже була надана Замовнику - кошти за не використані та/або не надані Послуги Замовнику не повертаються.

17.6.               У випадку припинення Замовником дії Договору в односторонньому порядку до початку надання Послуг, Виконавець здійснює дії, необхідні для здійснення повернення грошових коштів, в строк не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня надання Замовником письмової заяви з вказівкою повних реквізитів Замовника.

17.7.               Умови цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті Виконавця і діють до моменту скасування Умов цього Договору Виконавцем.

18.                      Період дії (роботи) Виконавця, строки і обсяг надання Послуг

Терміни надання Послуг вказані на офіційному сайті Виконавця. Замовник самостійно визначає необхідний термін та обсяг користування Послугами та вживає необхідні дії для продовження або припинення користування Послугами.

19.                      Авторські права

19.1.               Будь-який зміст, включаючи бази даних, інформаційні матеріали та інша інформація різного роду і формату представлення, розміщена і наявна у Виконавця або пов'язана з нею, може бути результатом інтелектуальної діяльності або об'єктом промислової власності і захищатися законодавством у галузі забезпечення авторських прав. Будь-який зміст призначено винятково для особистого некомерційного використання, якщо інше не передбачено окремою угодою з Виконавцем і (або) власником виключних прав на такий зміст. При цьому будь-яке копіювання, відтворення, переробка, поширення, передача в оренду або на умовах позики, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації Змісту без попереднього письмового дозволу Виконавця і без посилання на неї забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

19.2.               Виконавцю належать виключні права на використання інформації, що використовується під час надання Послуг. Замовник не має права використовувати будь- які торгові марки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування чи інші об'єкти промислової власності Виконавця і третіх осіб, якщо інше не передбачено окремими угодами з власниками прав на дані об'єкти та (або) з Виконавцем.

19.3.               Замовник не має права приховувати, змінювати, видаляти будь-які торгові марки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмові найменування чи інші об'єкти промислової власності, що використовуються при наданні послуг Виконавцем.

20.                      Додаткові умови

20.1.               Всі документи, на які посилається цей Договір, а також документи, складені у зв'язку з його виконанням, є його невід'ємною частиною.

20.2.               Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. Невиконання будь-якою стороною одного зі своїх зобов'язань за цим Договором не означає відмови від виконання інших зобов'язань і прав за цим Договором.

20.3.               Всі нарахування (розрахована вартість наданих послуг) за цим Договором, а також зроблені Виконавцем висновки з питань, що належать до цього Договору, є обов'язковими для Замовника, крім випадків виявлення останніми очевидною лічильної помилки.

20.4.               Сторони домовилися розглядати цей Договір як документ, складений у письмовій формі з виконанням усіх вимог законодавства, передбачених для подібних договорів.

20.5.               Сторони самостійно сплачують всі податки та інші обов'язкові платежі в бюджет, що випливають з їх діяльності по виконанню цього договору.

20.6.               Основною мовою цього Договору є українська. Будь-який переклад Договору з української мови надається виключно для зручності ознайомлення. У разі будь-яких суперечностей між Договором українською мовою і його перекладом, версія Договору українською мовою безумовно має переважну силу.

20.7.               Цей Договір являє собою обов'язкову юридичну угода між Виконавцем і Замовником, що регулює використання Послуг, і повністю замінює собою будь-які попередні угоди між Виконавцем і Замовником у відношенні Послуг.

20.8.               Якщо окремі положення цього Договору будуть визнані нікчемними (не мають сили) відповідно до порядку, визначеним чинним законодавством України та (або) міжнародними правовими нормами та угодами, то всі інші його положення безумовно зберігають свою дію. Якщо Виконавець не застосовує будь-які права, заходи і засоби правового захисту відповідно до цього Договору, законодавством або нормативними актами, це не означає відмови Виконавця від таких прав. Такі права, заходи і засоби правового захисту можуть бути застосовані Виконавцем на власний розсуд.

20.9.               Умови цього Договору регулюються законодавством України. Будь-які спори, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються за взаємною згодою Сторін. Якщо такої згоди не може бути досягнуто, Сторони мають право звернутися для вирішення спору до суду згідно предметної та територіальної підсудності. При цьому Виконавець має право застосовувати засоби судового захисту в будь-якій юрисдикції. Цей Договір містить повний обсяг домовленостей сторін щодо Послуг, що надаються Виконавцем. Будь-які повідомлення на адресу Виконавця повинні відправлятися на поштову адресу Виконавця, поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, та вважаються виданими в момент їх отримання Виконавцем. Повідомлення Замовнику можуть направлятися на адресу електронної пошти, вказану Замовником добровільно і вважаються отриманими в момент відправлення (при направленні їх електронною поштою).

21.                      Цілісність Договору.

21.1. Договір являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмету Договору, за винятком прямо зазначених у Договорі, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником.