REGULAMIN BIELSKIEJ LIGI BADMINTONA

WIELKI POWRÓT 2018

ORGANIZATOR:

Fundacja LUCE – „nowe miasto”, budynek F, ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej.

Informacje o turnieju dostępne są na stronie www.luce.org.pl

Informacji udziela również:

- Wojciech Mendakiewicz – Koordynator ligi, 506570225, 795520177

CEL ZAWODÓW:

WPISOWE I OPŁATY:

Wpisowe do ligi w sezonie Zima 2018 wynosi 150 zł. Opłata wpisowa upoważnia do bezpłatnego korzystania z kortu w hali, na potrzeby rozegrania wszystkich meczy w lidze. Czas rezerwacji kortu do rozegrania spotkania wynosi 1,5h. Warunkiem udziału w lidze jest uregulowanie opłaty wpisowej. Opłata wpisowa do ligi nie podlega zwrotowi.

TERMIN I MIEJSCE MECZÓW LIGOWYCH:

Wszystkie mecze ligowe odbywać się będą od dnia 20.01.2018 do 28.03.2016  w LUCE Arena, budynek F, ul. Legionów 26/28, Bielsko-Biała w piątki i niedziele.

PRAWO GRY:

W lidze prawo uczestnictwa ma każdy, kto się zapisze w wyznaczonym terminie.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Ostateczny termin zgłoszeń do ligi upływa 19.01.2018 h8

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Liga będzie rozgrywana tylko w grze pojedynczej. Wszyscy zawodnicy zostaną umieszczeni w jednej tabeli. Mecze będą rozgrywane systemem "każdy z każdym” mecz. Każda osoba rozegra dwa mecze z tym samym przeciwnikiem. Pod koniec rozgrywek zostanie rozegrany turniej w systemie pucharowym. Rozstawienie uczestników będzie adekwatne do punktacji w tabeli.

ORGANIZACJA MECZÓW LIGOWYCH:

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZBad. Mecze we wszystkich typach rozgrywek rozgrywane są do 2 wygranych setów do 21 punktów (każdy mecz kończy się wynikiem 2:0 lub 2:1). Zawodnicy umawiają się na mecze między sobą. Zawodnicy otrzymują papierowy szablon, na którym po zakończonym meczu zapisują wynik potwierdzając go podpisami i oddając go obsłudze kortów. Zawodnicy sędziują sobie sami. Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w lidze, to mecze których nie rozegrał zostają zaliczone jako walkowery 21:0, 21:0.

KLASYFIKACJA:

Tabela rozgrywek uwzględnia w kolejności: suma zwycięstw, większa liczba wygranych setów, pojedynek bezpośredni. Jesteśmy otwarci na jakiekolwiek Państwa uwagi, sugestie czy wątpliwości.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel: 506570225 lub 795520177

NAGRODY:

Organizator rozgrywek zapewnia puchary dla zwycięzców, medale oraz nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

w czasie rozgrywanego pojedynku (kontuzje).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez  Fundacja LUCE z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 26/28 o numerze NIP: 5472151878.  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182).

UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU:

Uczestnik przystępując do udziału w lidze wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i udziela nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania na warunkach i w zakresie określonym

w oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy zdjęcie przedstawia osobę niepełnoletnią, zgodę na wykorzystanie jej wizerunku udziela jej przedstawiciel ustawowy. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację LUCE z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 26/28 o numerze NIP: 5472151878 działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Ligi. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich znanych w dniu złożenia niniejszego oświadczenia, polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) wprowadzania do obrotu,

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w - czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

e) publicznego odtwarzania,

f) wystawiania,

g) wyświetlania,

h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity. Ponadto zgoda obejmuje, aby wizerunek Uczestnika był stosownie do potrzeb wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, itp.

...............................................................

Podpis uczestnika ligi

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych przez Fundację LUCE ul. Legionów 26\28 w Bielsku-Białej.

Imię Nazwisko

Podpis

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na udział w Bielskiej Lidze Badmintona

“Wielki Powrót” w Bielsku-Białej

Ja, niżej podpisany …................................................................................................................

zgłaszam udział w Bielskiej Lidze Badmintona “Wielki Powrót” w Bielsku-Białej.

….............................................................................

Imię i nazwisko

….............................................................................

Kategoria

…............................................................................

Data urodzenia

…............................................................................

….............................................................................

Adres zamieszkania

….............................................................................

Nr telefonu kontaktowego

….............................................................................

Adres e-mail

……………………………………                                        Podpis uczestnika

PROTOKÓŁ MECZOWY

 Bielskiej Ligi Badmintona “Wielki Powrót” 

Data ……………………………….                                 

…………………………….............................        .................………………………………

                Gospodarz                                                 Gość

                 I set                                 II set                                  III set         

Wynik końcowy wygrane sety

                                        Gospodarz                Gość

Opis meczu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                    

 ……………………………….                                 ……………………………….

Podpis Gospodarza                                                          Podpis Gościa                                

……………………………….

Podpis sędziego