PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE  Il·lustració (LOE)

MÒDUL   MEI06-TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A LA IL·LUSTRACIÓ

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Segon

Primer

4

4

Departament:    Mitjans informàtics

Professorat responsable:

Eva Satorra

Correu electrònic :esatorra@escoladisseny.com

Horari de tutories:-

Cap de departament

Fátima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció:--

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

En l'assignatura de tecnologia digital obtindran els recursos per exposar els mateixos treballs en les diferents plataformes de destí, per a la producció multimèdia. Utilitzar les aplicacions dels programes informàtics específics de fotografia.i aportar en els seus projectes totes les possibilitats tecnològiques en l'àmbit de maquinari i programari més adients dins el sector de la comunicació gràfica i audiovisual. Podran utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d'ideació, gestió i comunicació del mateix treball.

1.3. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)

 Aprovar l’assignatura de 1r de Fotografia “Mitjans Informàtics”.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

Descripció del que un estudiant ha d’haver après en finalitzar l’assignatura.

Introduir els diferents formats i plataformes de destinació per a la producció multimèdia.   Conèixer i utilitzar les aplicacions dels programes informàtics específics de fotografia.   Conèixer les possibilitats tecnològiques a nivell de maquinari i programari més adients dins el sector de la comunicació gràfica i audiovisual.   Utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del propi treball

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Continguts del BOE/BOIB que regula els estudis i unitats didàctiques, si escau.

1. Programari multimèdia i .Plataformes de destinació

2. Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.

3. Preparació dels formats, la resolució i la grandària per treballar en aplicacions gràfiques i multimèdia.

4.2.Distribució temporal

2 sessions de 2 hores a la setmana.

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Sep

17-21

Presentació

Classe expositiva.

Sep

24-28

1.Sofware multimedia

Classe expositiva.

Exercici1

Sep-Oct

1-5

Classe expositiva.

Oct

8-12

Classe expositiva.

Oct

15-19

Classe expositiva.

Oct

22-26

Classe expositiva.

Oct-Nov

29-2

Classe expositiva.

Nov

5-9

Classe expositiva.

Nov

12-16

2.Plataformes de destí

Classe expositiva.

Nov

19-23

Classe expositiva.

Nov

26-30

Classe expositiva. Entrega  Exercici1

Dec

3-7

Classe expositiva.

Exercici2

Dec

10-14

3.Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.

Classe expositiva.

Dec

17-21

Classe expositiva.

Dec

24-28

NADAL

Classe expositiva.

Dec-Jan

31-4

NADAL

Classe expositiva.

Jan

7-11

4.Preparació dels formats, la resolució i la grandària per treballar en aplicacions gràfiques i multimèdia

Classe expositiva.

Jan

14-18

Jan-Feb

21-25

Entrega  Exercici2

Jan-Feb

28-1

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

MARTINEZ SOTILLOS, MANUEL (2013):  After Effects CS6.  Anaya multimedia, Madrid  

CHAPMAN & CHAPMAN (200): Digital Multimedia. MacAvon Media, UK-

5.2. Bibliografia complementària

WordPress:   http://es.wordpress.com  

Prototips per a disseny web:  http://www.ninjamock.com/project/create

5.3. Altres recursos

WordPress: http://es.wordpress.com

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al  tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.  

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors d’Arts Aplicades no preveu les necessitats  educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un  tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials  per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específique

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric

 - Classe presencial (lliçó magistral grup-classe).  

 - Exposicions i debats de treballs.  

 - Presentació de treballs en grup.  

Ensenyament pràctic

 - Treball individual amb assistència i guiatge del professor-a.

 - Resolució de problemes professionals amb solucions alternatives.

 - Debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, jocs de simulació.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula d´informàtica amb ordenadors individuals.  

- Aula virtual de la assignatura.  

- Projector.  

- Scanner.  

- Impressora.  

- Pissarra.  

- Hosting.  

6.4. Activitats interdisciplinàries

--

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Activitats no presencials:  

- Treballs teòrics i pràctics.

- Estudi teòric i pràctic (hores de dedicació a la assignatura per part de l‘alumne per a adquirir les destreses de la matèria).

- Visites a exposicions, empreses, fires, etc.  

- Assistències a Congressos, jornades, conferències, talleres, etc.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil professional del títol.

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.  Treballs en grup:  En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).  Formats d’entrega:  ● En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat del exercici (tant natius-amb la versió indicada-com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs ● En cas de treballs plagiats es posarà un 0.   ● Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el materia

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Mínims: Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:  

CA1 La utilització correcta del material i dels equips informàtics

CA2 La utilització de l’ordinador com a tècnica d’aplicació en el procés creatiu i productiu i com a element de comunicació i gestió

CA3 El coneixement dels recursos disponibles a internet més adients per al sector de la comunicación gràfica i audiovisual. CA4 La resolució dels problemas artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de la realització

CA5 El desenvolupament de les capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Treballs i projectes

R

CA1-, C2A-, CA3-. CA4, CA5.

100%

60%

Prova objectiva final

NR

CA1-, C2A-, CA3-. CA4, CA5

0%

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

60%

Prova objectiva final

NR

40%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).