ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»

 (надалі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Небесної Сотні, будинок 49, місто Умань, Черкаська область, 20300, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться 11 квітня 2018 року об 11.00 год., за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Небесної Сотні, б. 49, адмінбудівля Товариства, актовий зал  (кабінет № 201). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 11 квітня 2018р., з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., 04 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного загальних зборів

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного):

1.Затвердження кількісного складу лічильної комісії; обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

  1. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:Обрати:

Затвердити регламент роботи:

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році подальший розвиток виробництва, розширення асортименту виробляємої продукції та зниження її собівартості, збільшення ринку продажу, пошук нових партнерів. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік за результатами їх розгляду.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи  Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішення питання про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Отриманий  за результатами 2017 року прибуток у сумі 6924 тис. грн., направити на фінансування розвитку Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

8.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством  грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства  в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки)  Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.  

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати гривневий еквівалент 4 000 000 (чотири мільйона) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів.

Уповноважити Голову правління Товариства  (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов’язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Голова правління (або особа, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

  1. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження

Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»  у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

  1. Затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та

Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Проект рішення:Затвердити Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2017р.

Попередній 2016р.

Усього активів

41851

31074

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6458

6040

Запаси

16557

16232

Сумарна дебіторська заборгованість

11223

5727

Грошові кошти та їх еквіваленти

7193

2994

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6924

2980

Власний капітал

35603

28679

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

240

240

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

6248

2395

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6924

2980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

958125

958125

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

7,23

3,11

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.megommetr.com

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: адмінбудівля Товариства, кабінет № 206, вул. Небесної сотні, 49, місто Умань, Черкаська область. Відповідальна посадова особа – голова Ревізійної комісії Урсол Світлана Миколаївна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів.

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних борів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Загальна кількість акцій  - 958 125 штук, голосуючих акцій – 793 722 штук станом на 23.02.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР».

Телефон для довідок Товариства: (04744) 32720.                

Повідомлення опубліковане в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР  - Відомості НКЦПФР № 43 від 02.03.2018р.