GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny 

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG16-DISSENY PUBLICITARI

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Segon

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Grup A: Dimarts de 09.50 h. a 13.05 h. Dimecres de 08.00 h. a 09.50 h. Grup B: Dimecres de 10.45 h. a 13.05 h. Dijous de 08.00 h. a 10.45 h.

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Projectes de disseny gràfic

El disseny gràfic és comunicació, és crear propostes on la imatge i el concepte convergeixen i son sempre resultat d'un laboriós procés que combina la exploració i el descobriment. L'assignatura de Disseny Publicitari es contextualitza dins dels procesos comunicatius emprats a les agències i consultories publicitàries. Per tant, s’estudiaran els àmbits de la comunicació, els tipus de llenguates i es treballaran les múltiples aplicacions i productes que són susceptibles d’aplegar, finalment, al públic objectiu. Les funcions habituals d'un dissenyador són fer anuncis de publicitat, merchandising, dissenyar cartells, flyers, publicacions, informes, catàlegs.

2.2. Perfil professional

El dissenyador persuadeix i influeix també en la opinió pública, i el que dissenya ha de servir per instruir a la gent. Aquests problemes de disseny han de produir-se en un procés meditat i estructurat a consciència i des del començament, basat en la exploració, experimentació i discerniment sobre les idees que formaran la proposta de disseny final d'acord amb la tipologia del problema. Aquest procés s'ha de dur a terme per afavorir l'àmbit professional, establert en la relació entre el dissenyador i el client i fomentant en els valors de respecte,confiança, ètica i integritat.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables

Haver superat prèviament les assignatures de Tipografia (EDG01, 8 ECTS), Projectes de Disseny Gràfic (EDG06, 8 ECTS) i Cultura del Disseny (FB10, 4 ECTS), assignatures contextualitzades en el segon curs dels Estudis Superiors de Disseny. És recomanable que l’alumnat hajacursat Recursos Lingüístics (EDG13, 5è semestre, 2 ECTS) i Disseny Editorial (EDG12, 5è semestre, 8 ECTS

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

– Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

– Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

– Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

– Establi restructures organitzatives de la informació.

– Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

– Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual,d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

– Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

– Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne serà capaç de planificar campanyes publicitàries i dur-les a la pràctica. Tindrà capacitat de síntesi per desenvolupar correctament cada fase de la generació de les aplicacions publicitàries. Tindrà consideració del medis més adients per implementar les aplicacions escaients generades en el procés creatiu. Podrà executar maquetes i models. Comunicar amb eficiència, criteri, practicitat i objectivitat qualsevol problema publicitari plantejat.

6. Continguts

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos blocs de coneixements per tal de millorar l’aprenentatge i contextualitzar millorl’aprenentatge del disseny publicitari. Estos dos blocs es defineixen en:

• La comunicació publicitària. S’estudiaran les bases que regeixen el disseny publicitari. S’analitzaran els tipus de publicitat, els recursoscreatius i es definiran els paràmetres de l’acció projectual partint dels distints paràmetres que defineixen.

• Publicitat i societat. Es contextualitzarà la comunicació publicitària al seu entorn cultural, econòmic i social.

Bloc temàtic 01: La comunicació publicitària.

•UD01 Introducció a la publicitat. (5 hores presencials/una sessió de 5 hores) 

– Presentació de l’assignatura. Continguts i instruments d’avaluació.

– Visionat de documental.

– Definició de publicitat. Història, tipus i descripcions.

•UD02 Estratègia de contingut.(10 hores presencials/dues sessions de 5 hores)

– Direcció d’art i disseny publicitari: El contrabrief i el concept board.

– El públic i el consumidor. Adequació gràfica al contingut del missatge publicitari.

– Memòria col·lectiva i connexions visuals grupals.

•UD03 Estratègia creativa. (10 hores presencials/dues sessions de 5 hores)

– L’esborrany: fases i importància en el disseny publicitari.

– Concepte de redisseny VS restyling.

– Límits i trangressions gràfiques en disseny publicitari.

•UD04 Estratègia de medis. (15 hores presencials/tres sessions de 5 hores) 

– Factors de selecció: econòmics, abast, etc.

– Tipus de medis impresos.

– Tipus de medis no impresos.

– Característiques del disseny publicitari.

– Aplicacions publicitàries: accessibilitat i sostenibilitat.

•UD05. Publicitat analògica i plataformes virtuals. (10 hores presencials/dues sessions de 5 hores)

—Material VS virtual.

—Merchandising i exclusivitat. Tirades limitades.

—Concepte de vintage.

—Micropublicitat: objectes amb valor persuasiu.

Bloc temàtic 02: Publicitat i societat.

• UD06. Publicitat en funció del producte. (15 hores presencials/tres sessions de 5 hores) 

– Publicitat comercial. Tipus i característiques.

– Tipologies de producte.

– Envase, etiquetatge, distribució, possicionament, relació qualitat/preu.

– Comparativa d’exemples i anàlisi.

– Aplicacions a partir d’un copy predeterminat.

• UD07. Publicitat en funció de la intenció. (10 hores presencials/dues sessions de 5 hores) 

– La publicitat institucional i la comunicació social.

– Campanya d’informació informativa/conativa VS propaganda

– Comparativa d’exemples i anàlisi.

– Aplicacions a partir d’un copy predeterminat.

• UD08. Publicitat funció del destinatari. (10 hores presencials/dues sessions de 5 hores)

– Publicitat solidària, reivindicativa i de guerrilla.

– Noves plataformes de comunicació.

– Comparativa d’exemples i anàlisi.

– Aplicacions a partir d’un copy predeterminat.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball se centra, sobretot, en l’activitat del docent a l’aula.

Així, s’enfocarà l’estratègia metodològica general en un binomi basat en sistemes inductius i sistemes expositius que porten a definir les següents línies de l’actuació didàctica a l’aula:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

• Estudi de casos: A partir de l’exposició de coneixements per activar els processos cognitius de l’alumne a l’inici de cada sessió, s’analitzaran casos i exemples reals dins de l’entorn de la matèria per comparar relacions i contextos de cada cas concret.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

75 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

25 hores

Classes pràctiques

Grup mitjà

Resolució de problemes pràctics a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Avaluació treballs pràctics.

5 hores

Activitats de treball no presencial

125 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament dels projectes de disseny.

125

7.3 Instal·lacions del centre i material

• Aula amb espai per a grup gran.

• Taules de dibuix.

• Taula de llum.

• Equip informàtic per a ús del professor. Projector i pantalla.

• Pissarra de guix i/o pissarra de retoladors.

• Accés a internet (Wi-Fi, Ethernet, WireFire)

• Equips informàtics (MacOs o Windows) per a l’alumnat en xarxa. Biblioteca.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Assistència a xerrades, ponències, cursos. Treballs col·laboratius interdisciplinaris de formació/professionalització.

7.5 Activitats complementàries

•Activitats de Gutemberg 2018

•Setfonts 2018

•Visita a la Impremta Nacional (Madrid)

•Visita al departament de direcció d’art i maquetació del diari «El País» (Diego Areso).

•Xerrades externes relacionades amb el món del disseny editorial.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1, CA2, CA4, CA5, C10

5%

---

Treballs i projectes

R

CA5–CA8, CA10–CA15

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA5–CA8, CA10–CA15

---

60%

Total

100%

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

La qualificació d’aquesta assignatura se basa en un procediment d’avaluació contínua el l’itinerari A i d’ avaluació final en itinerari B.

• Per a l’aplicació del sistema d’avaluació contínua, es considerarà alumnat de l’itinerari A aquell qui tingui una presencialitat d’almenys el 80% del total del període lectiu. Podrà absentar-se sense justificar un 20% del total del període lectiu (tres sessions de 4 hores) sense que li afecte al sistema d’avaluació.

• Si un/a alumne/a s’absenta sense justificar més del 20% (tres sessions de 4 hores) del període lectiu, es considerarà alumnat de l’itinerari B. En aquest cas, perd el dret a avaluació contínua i passarà a ser avaluat pel procediment d’avaluació final. Se li exigiran els treballs desenvolupats al llarg del curs més un treball final (o prova objectiva final) en les ponderacions expressades en la graella anterior.

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

No Presentat (NP)

•Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en tots i cadascun dels exercicis pràctics especificats puntualment en cada unitat didàctica. L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

• Els alumnes considerats d’itinerari A (avaluació contínua), hauran d’aprovar totes les tasques, podent recuperar al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats. No es farà mitjana de notes de treballs aprovats i suspesos. No realitzen treball final o prova objectiva final.

• Els alumnes considerats d’itinerari B (avaluació final), obtindran la qualificació mitjançant mitjana aritmètica de tots els treballs i projectes presentats (suspesos i aprovats) a més del treball final o prova objectiva final. La suma de les notes dels projectes més el del treball final o prova objectiva final haurà de resultar aprovat (5,0) Si no resulta aprovat, hauran de recuperar tots els treballs (ampliant la càrrega de treball en els aprovats i recuperant els suspesos) a més de realitzar una nova prova objectiva final. 

8.4 Criteris específics/rúbrica.

– Les pràctiques i els exercicis són tècnicament correctes. Consideracions específiques: 

• El treball és complet en les seues parts.

• S’han seguit les instruccions donades.

• Ordre, neteja en l’execució d’esborranys.

• Ordre i presentació acurada en els exercicis.

• Ortotipografia i adequació tècnica.

– Les pràctiques i els exercicis finals s’han executat metodològicament de manera correcta. Consideracions específiques:

• Hi ha un estudi del context del problema.

• L’abstract o resum d’objectius és clar.

• La fase informativa és escaient. S’extrauen conceptes comunicatius interessants i pràctics/funcionals.

• Es relacionen i s’apliquen correctament a la fase de bocetatge les influències gràfiques, antecedents històrics estudiats.

• S’extrauen conceptes interessants extrets en la fase informativa.

• Es justifiquen correctament les decisions de disseny i hi ha coherència i concordança amb la finalitat de l’encàrrec.

• S’acompleix el cronograma establert.

Aquestes variables són generals i s’adaptaran respecte als objectius/tipus d’exercicis proposats durant el període lectiu.

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

• BASSAT, Luís. El libro rojo de las marcas. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017.

• BASSAT, Luís. El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017.

• DE BONO, Edward. Seis sombreros para pensar. Madrid: Paidós ibérica, 2008.

• DE BONO, Edward. Tráguese ese sapo. Madrid: Paidós ibérica, 2008.

• DOUGLAS, Torin. Guía completa de la publicidad. Madrid: Akal ediciones, 1983.

• GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial, 2008.

• MEDINA, Agustín. Introducción a la publicidad. Madrid: Ediciones Pirámide, 2016.

• LUPTON, Ellen. Design thinking. Barcelona: Gustavo Gili Diseño, 2015.

• PRESON, Raquel. El discurso de la publicidad. Buenos Aires: Ediciones Colihue SRL, 1997

• TUSQUETS BLANCA, Oscar. Todo es comparable. Barcelona: Editorial Anagrama, 2008

9.2. Bibliografia complementària: 

• BELLA, Félix. Rompiendo las reglas: tipografía suiza de los turbulentos años ochenta. Valencia: Campgràfic, 2008.

• BERRY, Susan i MARTIN, Judy. Diseño y Color. Barcelona: Blume, 1994.

• CONTRERAS, Fernando/SAN NICOLÁS ROMERA, César. Diseño gráfico, creatividad y comunicación. Madrid: Blur, 2001.

• EAGLEMAN, David. Incógnito: La vida secreta del cerebro. Barcelona: Anagrama, 2013.

• FAIRSTEIN, Gabriela Alejandra i GYSSELS, Silvana. ¿Cómo se aprende?. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003 (Colección Programa Internacional de Formación de Educadores Populares).

• FRUTIGER, Adrian. Signos, Símbolos, Marcas, Señales. Elementos, Morfología, Representación, Significación. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Madrid: Paidós, 2005.

• GLASER, Milton. Diseñador/Ciudadano. Cuatro lecciones breves (más o menos sobre diseño). Barcelona: Gustavo Gili, 2014.

• GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006.

• HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012.

• JONES, Christopher. Diseñar el diseño. Barcelona: Gustavo Gili,1985.

• JONES, Christopher. Métodos de diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

• LUPTON, Ellen. Diseño Gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

• LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

• MEGGS, Philip. Historia del diseño gráfico. México: Trillas/Mc Kelvey, 1998.

• MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.

• O’DONNELL, Timothy. Sketch Book. Massachusetts: Beverly Rockport, 2009.

• PAPANEK, Víctor. Diseñar para el mundo real. Barcelona: Pol·len Ediciones, 2014.

• PATHAK, Haresh. Structural package designs. Amsterdam: The Peppin Press, 1999.

• PELTA RESANO, Raquel. Diseñar hoy. Madrid: Paidós, 2010.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza, 1992.

• SATUÉ, Enric. EI diseño gráfico. Madrid: Alianza Forma, 1988.

• SATUÉ, Enric. El diseño gráfico en España. Madrid: Alianza, 1997.

• SCHEURMANN, Erich. Los Papalagi. Barcelona: RBA Integral Editores, 2008.

• SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985.

• SWAN, Alan. Diseño básico. Barcelona: Blume, 1992.

• SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992.

• WEST, Suzanne. Cuestión de estilo: Los enfoques tradicional y moderno en la maquetación y tipografia. Madrid: ACK, 1991.

• WONG, Wucius. Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1995

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950.• VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

• Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) que altere negativament la normalitat de l’entorn acadèmic per part d’algun alumne envers als companys o al docent, serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar el protocol de sancions disciplinàries corresponents.