GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP17-PROJECTES IV

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

               Segon

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: Dimecres 10.45 - 13.05 / Dijous 8.00 - 10.45

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Maria Bel Riera

Correu electrònic: mriera@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

Assignatura vertebradora dels estudis de disseny, d’importància cabdal per a l’exercici de la professió. Té caràcter instrumental i s’imparteix de manera totalment pràctica en format taller.

L’alumne acabarà de consolidar la metodologia projectual que s’ha treballat en semestres anteriors.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny de producte i sistemes.

2.2. Perfil professional

El dissenyador de producte genera idees de disseny, les comunica, explora i valora, realitza tests i prototips, produeix dibuixos detallats i coneix els processos productius.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver aprovat l'assignatura  de Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Haver aprovat les assignatures de Projectes I (EDP03), Projectes II (EDP09) i Projectes III (EDP13) i Fonaments científics i ecològics del disseny.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-   Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb les relacions i els requisits estructurals, organitzatius, funcionals, expressius i econòmics definits en el projecte.

-   Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, les destreses i els procediments adequats.

-   Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

-   Valorar la dimensió estètica en relació amb l’ús i la funcionalitat del producte i integrar-la-hi.

-   Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

-   Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

-   Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

-   Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA:

A.1 Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.3 Expressar tècnicament i artísticament, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

A.4 Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA:

B.1 Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

B.2 Interpretar amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretar críticament el disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA:

C.1 Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Sintetitzar i desenvolupar dissenys.

C.3 Idear i formalitzar propostes pròpies.

C.4 Utilitzar creativament normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ:

D.1 Dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Realitzar models i prototips.

6. Continguts

- Definició i realització de projectes i de sistemes d’acord amb els factors d’ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius, socials, econòmics, culturals, ambientals i de mercat que configuren l’entorn del producte.

- Gestió de projectes de disseny de productes i de sistemes.

- Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte i el desenvolupament del producte.

- Realització de projectes en els diferents camps de l’especialitat.

- Mètodes de recerca en disseny.

- Pressupostos i anàlisi de viabilitat.

- Processos i tècniques de modelització i prototipatge.

- Desenvolupament de projectes interdisciplinaris.

BLOC 0: TEMA D’APORTACIÓ I APLICACIÓ PERMANENT.

Aquest tema és d’aplicació permanent i simultània al desenvolupament de tota l’assignatura i es treballaran els següents continguts:

L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del producte o sistema. Els diferents graus d’iconicitat.

El recurs de la tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte i desenvolupament del producte.

Mètodes d’investigació en el disseny. El procés projectual com investigació.

Fonamentació i estudi teòric-pràctic.

Aplicació d’estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat.

BLOC 1: INVESTIGACIÓ

Es realitzarà una investigació per a detectar necessitats no cobertes en grups socials específics, en que es treballaran els següents continguts:

Treball de camp. Recollida de dades, tractament, anàlisi i conclusions.

Mètodes d’investigació i recerca.

BLOC 2: PROJECTE

Es realitzarà un o dos projectes en el camp de l’especialitat on es treballaran els següents continguts:

Presentació de l’exercici i temes d’aportació

Definició i realització de projectes de productes i de sistemes. Aplicació de factors d´ús, expressius, ergonòmics, estètics, tecnològics, productius i ambientals.

Aplicació de les tècniques de representació i presentació de projectes.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes tipus taller per a desenvolupar el projecte. El professor farà un seguiment personalitzat de cada projecte i es posarà contínuament en comú la feina de tot l’alumnat generant espais de crítica i debat.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes pràctiques

Grup mitjà

Projecte.

50 hores

Altres (sortida)

Grup mitjà

Sortides segons les necessitats del procés d’investigació i el projecte

8 hores

Avaluació

Individual

Presentació oral.

6 hores

Activitats de treball no presencial

136 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom del projecte

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

136 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula, taules grans, ordinadors, internet, paper, llapis, retoladors, colors, escalímetre. Taller de maquetes, eines i materials diversos.

7.4 Activitats interdisciplinàries

No previstes

7.5 Activitats complementàries

No previstes

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han precisat.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

S’estableixen dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA14

10%

-

Presentacions orals a l’aula

NR

CA03, CA05, CA06, CA07, CA09, CA12, CA14

10%

-

Carpeta d’aprenentatge -sketchbook-

NR

CA07, CA08, CA11, CA12, CA14, CA16

10%

-

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

70%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Sanz Adan F. y Lafargue Izquierdo. “Diseño industrial: desarrollo del producto”. Ed. PARANINFO.

Lefteri, Chris. “Así se hace. Técnicas de fabricación para diseño de producto”. Ed BLUME.

Lawson, Stuart. “Diseño de muebles”. Ed. BLUME

Hallgrimsson, Bjarki. “Diseño de Producto: Maquetas y prototipos. Ed. PROMOPRESS

Galán, Julia. “Guía de dibujo y presentación de diseños de productos”. Universitat Jaume I

Navarro, J.L. “Taller de expresión tridimensional”. Universitat Jaume I

Gual, Jaume. “Fundamentos del modelado y prototipado virtual en el diseño de producto”. Universitat Jaume I Bramston, David. “Bases del Diseño de Producto: Materiales”. Ed. PARRAMÓN.

9.2. Bibliografia complementària: 

Peña Andrés, Javier. “Selección de Materiales en el Proceso de Diseño”. Ed. CPG.

Bürdek, Bernhard E. “Diseño, historia, teoria y práctica del diseño industrial”. Ed. GG. Munari, Bruno. “¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodologia proyectual”. Ed. GG. Panero, Julius. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”. Ed.GG.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “Ergonomía”

Ricard, André. “La aventura creativa”. Ed. ARIEL

Heskett, John. “El diseño en la vida cotidiana”. Ed. GG.

Aicher, Otl. “El mundo como proyecto”. Ed. GG.

Fiell, Charlotte. “El diseño industrial de la a a la z”. Ed. Taschen

Fuad Luke, Alastair. “Manual de diseño ecológico. Un catálogo completo de mobiliario y objetos”. Ed. Cartago.

Chaves, Norberto. “El oficio de diseñar”. Ed. GG.

9.3. Altres recursos: 

Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals, visites a empreses. Revistes, plataformes digitals i publicacions específiques. Llocs WEB.

10. Altres observacions 

----------------------