Published using Google Docs
Samenwerking
Updated automatically every 5 minutes

Samenwerking bevordert de professionele cultuur!lezen.jpg

Daar geloven we heel sterk in. Als  ambitieuze dorpsschool vinden wij het noodzakelijk om intensief samen te werken met andere professionals. In 2015 is daarom gestart met een  samenwerking met de 7 Mijlen in Manderveen. Beide scholen vallen nu onder dezelfde directeur en interne begeleider. Beide scholen werken aan een ambitieuze onderwijskundige ontwikkeling.

Momenteel komen beide teams maandelijks samen om te werken aan de ontwikkeling van onderwijskundige thema’s. Vanuit deze professionele dialoog worden bepaalde beleidsvoornemens uitgewerkt. Toch kan de eigenheid van de school blijven bestaan. Nascholingstrajecten worden gezamenlijk gedaan. MR-en komen regelmatig samen voor overleg.

Welke ambities staan er momenteel op de agenda?

 1. Wij werken groepsdoorbrekend in een onderbouw en een bovenbouw, waarbij kinderen zich ontwikkelen op basis van leerlijnen. Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en mogelijkheden. Hierbij wordt uitgegaan van de talenten van kinderen.
 2. Kinderen zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun leren. Dit dagen we onder andere uit door het voeren van kindgesprekken en ambitiegesprekken. We zijn bezig om dit binnen de scholen in te voeren.
 3. Wij willen kinderen op verschillende manieren laten leren door gebruik te maken van de uitgangspunten van de 8 verschillende intelligenties.
 1. verbaal-linguïstisch (taalbegrip, lezen, praten, schrijven, luisteren)
 2. logisch-mathematisch ( rekenen, analyseren,redeneren)
 3. visueel-ruimtelijk (ruimtelijk inzicht, kijken, totaalplaatje, beelddenken, beeldende vorming)
 4. muzikaal-ritmisch
 5. lichamelijk-kinetisch (leren door doen, actief)
 6. naturalistisch (natuur, observeren)
 7. interpersoonlijk (samen, inleven, leren van elkaar)
 8. intrapersoonlijk ( zelfsturing, jezelf zijn, concentreren, nadenken over jezelf)