Published using Google Docs
Toimintakäsikirja_2_2019
Updated automatically every 5 minutes

Angelniemen Ankkuri ry

1946 alkaen

Toimintakäsikirja 2019

2. päivitys

Sisällys

Sisällys        2

Tervetuloa Angelniemen Ankkuriin – suunnistuksen erikoisseuraan        3

1. Perustiedot seurasta        4

2. Seuran toimintaperiaatteet ja hallinto        5

3. Jäsenasiat        8

4. Talousasiat        10

5. Tiedottaminen        10

6. Harjoittelu, valmennus ja harrastesuunnistus        11

7. Seura kilpailujen järjestäjänä        12

8. Seuran omistama kiinteistö ja kalusto        13

9. Osaamisen ja osallistumisen kehittäminen        14


http://www.angelniemenankkuri.com/images/ylapalkki_4.jpg

Tervetuloa Angelniemen Ankkuriin – suunnistuksen erikoisseuraan

Angelniemen Ankkuri ry:n toimintakäsikirja on tiivis selvitys seuran toiminnasta. Tämän lukemalla muodostat käsityksen ja saat tietoa seuran perusarvoista, tavoitteista, toiminnan organisoinnista ja johtamisesta, vastuista sekä  kilpailu- ja harrastustoimintaan osallistumisesta ja järjestämisestä. Toimintakäsikirja antaa selkeän kuvan toiminnastamme sekä jäsenelle että yhteistyökumppaneille.

Toimintakäsikirjaa kehitetään ja päivitetään tarpeellisin väliajoin. Se elää seuran ja sen toimintaympäristön vaatimusten mukana.

Tämä toimintakäsikirja on Ankkurin ensimmäinen ja on saanut alkusysäyksensä marraskuussa 2017 pidetyssä seuramme kehittämispäivässä, Liiku ry:n kouluttajan Tapio Saarnin ehdotuksesta. Kehittämispäivässä perustettu toimikunta on työstänyt tämän toimintakäsikirjan sisällön ja jatkossa seuran johtokunta vastaa päivittämisestä. Toimintakäsikirjan lisäksi tärkeimmät seuratoimintaan liittyvät tiedot löytyvät seuran nettisivuilla.

Tervetuloa seuraan ja mukaan toimintaan. Tervetuloa tukemaan ja kannustamaan seuramme menestykseen. Meitä on yli 200 jäsentä! AngA – Angelniemen Ankkuri!

Toimintakäsikirjan työstänyt työryhmä: Elina Kivelä pj., Risto Kallio, Erkki Laine, Mikko Lähdekorpi, Helena Saarimäki, Jukka Salo ja Rauno Vuori. Päivitys 2/2019: Elina Kivelä ja Anu Reiman

Kuvat: Ilkka Saarimäki

1. Perustiedot seurasta

Seuran perustaminen

Angelniemen Ankkuri on perustettu 12.4.1946 silloisen Angelniemen kunnan yleisseuraksi, jonka lajivalikoimaan kuului lajeja uinnista painiin ja hiihdosta nyrkkeilyyn. Yhdistysrekisteriin seura on liitetty 1960-luvulla nimellä Voimistelu- ja urheiluseura Angelniemen Ankkuri ry. Vuonna 1967 Ankkurista tuli halikkolainen seura aina vuoteen 2009 saakka, jolloin Salon alueen 10 kuntaa yhdistyivät Salon kaupungiksi.

Seuran lajina on suunnistus, sisältäen lajin eri kilpailumuodot (tarkkuus-, hiihto-, pyörä- ja maastosuunnistus). Seura on voittanut kerran Jukolan (1973) ja Venlojen viestin (1998) sekä Ruotsin Tiomila-viestin (1991). Nuorten Jukolan Ankkuri on voittanut myös kerran (1996). Suur- ja SM-viesteissä seuran kulta-aikaa oli erityisesti 70-luku kokonaisuudessaan, 80-luvun loppu sekä 90-luvun alkuvuodet. Menestys on ollut jatkuvaa myös muina aikoina, esimerkiksi SM-mitalien määrällä mitattuna vuosi 2013 on ollut seuran menestyksekkäin vuosi. 

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliittojen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkin saa seura, joka on moderni, ketterä ja inhimillinen. Tähtimerkki on lupaus laadusta sekä sitoutumisesta jatkuvaan kehitystyöhön. Tähtimerkin saanut seura vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi. Tähtiseura-tunnuksen Ankkuri sai vuonna 2018 (tätä ennen Ankkuri on ollut Nuoren Suomen ja Suunnistusliiton Sinettiseura 2004-2018). Tähtiseuran toimintaa tarkastellaan auditoinnissa 3 vuoden välein.

Seuratoiminnan tavoitteet

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. (Seuran säännöt 2013.)

Tavoitteet:

 1. Seurassamme ollaan tietoisia urheiluseuran kasvatusvastuusta.
 2. Seurassamme mahdollistetaan yksilöiden kehittyminen maajoukkuetason urheilijoiksi.
 3. Järjestämme laadukkaita suunnistuskilpailuja. Kehitämme jatkuvasti omia kilpailutapahtumiamme ja jäsenistömme osallistetaan toimimaan kisajärjestelyissä.
 4. Eettisenä tavoitteena on tasapuolinen, avoin, rehellinen ja päihteetön toiminta, jossa huolehditaan vastuutehtävien jakamisesta laajalti koko jäsenistölle. Toiminnassamme huomioidaan ekologisuus.
 5. Järjestämme mielekästä yhdessä tekemistä kaikille seuratoimijoille. Kannustamme, huomioimme ja kiitämme seuratoimijoita. (Toimintalinja 2015.)

2. Seuran toimintaperiaatteet ja hallinto

Ankkurin käytännön toimintatavat:

Seuran kokoukset: 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla.

Kevätkokouksessa esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus. Lisäksi päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä. Lisäksi:

Johtokunta: Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. (Näitä ryhmiä kutsutaan toimikunniksi)
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. (Seuran säännöt 2013.)

Puheenjohtaja:

 1. Johtaa seuran johtokunnan kokoukset
 2. Valmistelee yhdessä sihteerin kanssa kokousten esityslistat
 3. Vastaa seuran näkyvyydestä yhdessä markkinointi- ja viestintätoimikunnan kanssa
 4. Edustaa seuraa erilaisissa tilaisuuksissa
 5. Toimii yhdyshenkilönä eri sidosryhmiin
 6. Kokoaa seuran talousarvion toimikuntien esityksestä ja laatii tilinpäätöksen yhdessä rahastonhoitajan ja kirjanpitäjän kanssa
 7. Vastaa sponsorisopimuksista ja avustusanomuksista yhdessä niihin valittujen vastuuhenkilöiden kanssa
 8. Seuraa talousarviota
 9. Seuraa toimikuntien toimintaa
 10. Vastaa seuran kehittämisasioista

Varapuheenjohtaja:

 1. Toimii puheenjohtajan sijaisena puheenjohtajan ollessa estynyt
 2. Edustaa tarvittaessa seuraan puheenjohtajan kanssa eri tilaisuuksissa

Sihteeri:

 1. Huolehtii yhdessä puheenjohtajan kanssa johtokunnan toiminnan suunnittelusta
 2. Valmistelee johtokunnan ja vuosikokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa
 3. Huolehtii asiakirjojen päivittämisen internetin pilvipalveluun ja arkistoi seuran asiakirjat
 4. Laatii kokousten pöytäkirjat
 5. Laatii vuositilastot, seuran toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhdessä johtokunnan ja muiden vastuullisten kanssa
 6. Valmistelee huomionosoitusten myöntämisen ja antamisen
 7. Ylläpitää luetteloa annetuista huomionosoituksista

Seuran nimenkirjoittamisoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja johtokunnan erikseen nimeämällä henkilöllä – kahdella yhdessä.

Toimikunta:

Johtokunnassa jokaisella jäsenellä on oma toimintavastuualueensa. Johtokunta päättää toimikunnat ja vahvistaa niihin kuuluvat jäsenet, joita toimikunnan puheenjohtaja on esittänyt. Toimikunta pitää kokouksista kirjallista muistiota, joka saatetaan johtokunnalle tiedoksi.

Tällä hetkellä on toiminnassa seuraavat toimikunnat:

Seuran muut johtokunnan nimeämät toimihenkilöt:

Jäsenet saavat harrastaa ja kilpailla seurassa ja ovat velvoitettuja osallistumaan kisajärjestelytalkoisiin.

Vuosikalenteri

TAMMIKUU

johtokunnan järjestäytyminen

toimikuntien järjestäytyminen

kuntorastitoiminnan suunnitteleminen

HELMIKUU

johtokunta valmistelee kevätkokousasiat

Toimintakäsikirjan päivitys

MAALISKUU

seuran kevätkokous helmi-huhtikuussa

avustusanomus kaupungille

HUHTIKUU

Ankkurirastit

TOUKOKUU

johtokunnan kokous – välitilinpäätös

Tiomila

KESÄKUU

Jukola

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

avustusanomus kaupungille

LOKAKUU

Halikko-viesti

25-Manna

johtokunta valmistelee syyskokousasiat

MARRASKUU

seuran syysvuosikokous loka-joulukuussa

JOULUKUU

seuran palkitsemistilaisuus ja joulujuhla

3. Jäsenasiat

Seuran jäseneksi voi liittyä nettisivujen kautta täyttämällä lomakkeen, minkä jälkeen saa selkeät maksuohjeet. Nettisivuilta löydät ajankohtaiset jäsenedut ja jäsenmaksuun sisältyvät edut. Seurassamme suositaan perhekohtaista maksua, jossa kaikki perheenjäsenet voivat halutessaan kuulua seuraan jäsenenä.

Jäsenyys oikeuttaa ostamaan Suunnistusliiton kilpailulisenssin, jolla saa oikeuden suunnistaa kansallisissa suunnistuskilpailuissa. Kilpailuihin ilmoittaudutaan Suunnistusliiton IRMA-palvelun kautta. Seuran jäsenenä voi osallistua seuran järjestämiin taitoharjoituksiin, testijuoksuihin, maasto- ja yhteislenkeille, saliharjoituksiin, jumppasalivuoroihin sekä seuran mestaruuskilpailuun. Lisäksi voi osallistua viesteihin seuran joukkueissa.

Ankkurikortti sisältää seuran jäsenyyden. Ankkurikortin lunastaneille seura maksaa normaalin ilmoittautumisajan osallistumismaksut keskitetysti seuraavin tarkennuksin:

Ankkurikortin lunastaneet saavat osallistua maksutta Ankkurin omille Maanantairasteille, Street O-tapahtumiin, seuran mestaruuskilpailuun sekä Nuori Suunta -harjoituksiin. Seuran järjestämiin taitoharjoituksiin, testijuoksuihin, maasto- ja yhteislenkeille, saliharjoituksiin ja jumppasalivuoroihin osallistuminen on myös maksutonta.

Nuori Suunta- kortti sisältää kalenterivuoden kaikki Nuori Suunta -harjoitukset ja –kilpailut, leirit (leireistä peritään omavastuuosuus 0-50%, omavastuun osuus ilmoitetaan leirikutsussa) sekä SSL:lle suoritettavan vakuutuksellisen kilpailuluvan. Nuori Suunta –kortti sisältää myös seuran jäsenyyden, eli kaikki muutkin seuran harjoitukset ja seuran mestaruuskilpailut ovat käytettävissä.

Jäsenetuja:

Jäsenen velvollisuudet:

Seuran tapahtumat järjestetään talkooperiaatteella, joten seura edellyttää jäseniltään muutaman kerran vuodessa toimitsijana olemista ennen kaikkea Ankkurirasteilla ja Halikko-Viestissä. Lisäksi talkoolaisia tarvitaan Maanantairasteilla, Street O-tapahtumissa, Nuori Suunta-harjoituksissa, Hippo-suunnistuskoulussa ja muissa harjoituksissa ja tapahtumissa. Seuratoimintaan osallistuminen on mukavaa hommaa ja sitä paitsi samalla pääsee mukavasti tutustumaan seurakavereihin.

Yhteiskuljetuksia harjoituksiin ja kilpailuihin suositellaan, ellei ole järjestetty bussikuljetusta. Tämä säästää ympäristöä ja vuorollaan harjoitusten ja kilpailujen järjestäjiä pysäköinnin helpottuessa.

Kilpailu- ja harjoituspaikoilla toivotaan pukeuduttavan seuran varusteisiin. Jos ei ihan uusinta paitaa ja verkkaria omista niin mielellään kuitenkin seuran virallisen varustetoimittajan Trimtexin vanhempaan malliin. Tarkemmat toimintaohjeet Trimtex-yhteistyösopimuksen ja henkilökohtaisten sponsorointisopimusten käytännöistä löytyvät nettisivuiltamme. 

Jäsenedut edellyttävät jäsenmaksujen suorittamista ajallaan ohjeiden mukaisesti. Jäsenasioita käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.


4. Talousasiat

Seuramme on urheiluseurana yleishyödyllinen yhdistys ja sen toimintaa säätelevät Suomen lait ja asetukset sekä yhdistyksen omat säännöt. Seuran rahaliikenne hoidetaan seuralle nimettyjen pankkitilien kautta. Käteiskassojen käyttäminen rajoittuu kilpailu- ja kuntorastitoimintaan. Laskutus hoidetaan seuran rahastonhoitajan kautta. Maksuliikennettä valvotaan hyvän hallintotavan mukaan ja jokaiselle maksulle osoitetaan asiatarkastaja.

Ennakkoon sovittuja, kilpailujen järjestämisestä aiheutuvia matka- ja kulukorvauksia maksetaan näitä tarkoitettuja lomakkeita vastaan. Lomakkeet löytyvät seuran nettisivuilta (bit.ly/angakuitti). Kulukorvauksien perusteet päätetään johtokunnassa ja niissä huomioidaan verohallinnon käytännöt. Tulorekisteriin ilmoitetaan tarvittavat tiedot.

Satunnaiset talkootyöt tulonlähteenä

Seura ja sen jäsenet voivat kerätä toimintaansa varoja talkootyöllä seuraavin ehdoin:

 1. Korvauksen saaja voi olla vain rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö
 2. Talkootyökorvaus kohdistetaan tasapuolisesti koko seuralle tai erikseen jollekin toimikunnalle
 3. Työ on tilapäistä eikä se ole liiketoimintaa
 4. Työtä ei tehdä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
 5. Työ ei saa edellyttää mitään erityistä ammattitaitoa
 6. Seura on vakuuttanut talkootyöläiset

Avustukset

Seura voi hakea Salon kaupungilta yleisavustusta, ohjaaja-avustusta ja kartta- ja koulutusavustusta sekä erillistä markkinointitukea. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä voi hakea seuratukea.  Ykkösakseli ry:n  myöntämän Leader-tuen mahdollisuudet otetaan huomioon.

5. Tiedottaminen

Seuran johtokunta on vastuussa tiedottamisesta. Johtokunnan nimeämä markkinointi- ja viestintätoimikunta hoitaa käytännön toteuttamiseen liittyvät asiat ja pyrkii kehittämään seuratoimintaa ottaen huomioon sosiaalisen median uusimmat kanavat. Seuran pääasiallinen tiedottamiskanava on internetsivut osoitteessa www.angelniemenankkuri.com


6. Harjoittelu, valmennus ja harrastesuunnistus

Seuramme toimintamuodot:

 1. Urheilutoiminta: jäsenistölle suunnatut urheiluharjoitukset / tapahtumat / tilaisuudet, lähes joka päivä jokaiselle jotain.
 2. Kilpailujen järjestäminen: Ankkurirastit ja Halikko-viesti sekä muut yksittäiset kilpailut (vähintään 1 nuorten kilpailu / vuosi)
 3. Nuorisotoiminta: toiminta ympärivuotista.

a) Alkeissuunnistus ja seuratoimintaan tutustuminen HIPPO –suunnistuskoulussa 6-12 -vuotiaille,

b) Nuori Suunta –suunnistusharjoitukset kesäkaudella maaliskuusta syyskuuhun 6-16 –vuotiaille 4 eri tasoryhmässä,

c) Juoksuharjoittelu ja saliharjoitukset talvikaudella lokakuusta maaliskuuhun 4 eri tasoryhmässä.

d) Leiripäiviä eri juniori-ikäryhmille 2-4krt vuodessa.

e) Nuorisotoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa SSL:n tapahtumissa ja lajihankkeissa.

f) Lasten ja nuorten vanhemmat voivat osallistua vapaasti kaikkiin nuorisotoiminnan talvikauden harjoituksiin itse samalla liikkuen.

 1. Harrastesuunnistus: Maanantairastit, Street O-tapahtumat, Salon kaupungin mestaruuskilpailut, alueen kuntosuunnistustapahtumat, koulutustapahtumat.
 2. Edustussuunnistukseen kuuluvat seuran yli 16 -vuotiaat tavoitteellisesti harjoittelevat urheilijat. Ryhmän toiminta on osittain avointa kaikille seuran jäsenille. (Toimintalinja 2015.)

Seuran harjoitusleirejä järjestetään valmennus- ja nuorisotoimikuntien laatimien suunnitelmien perusteella. Liiton valmennusryhmäläisiä tuetaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän osallistuessa Suunnistusliiton valmennusleireille.

Seuran jäsenille järjestetään monipuolisia harjoituksia valmennus- ja nuorisotoimikuntien laatimien ohjelmien mukaan läpi vuoden. Talviaikaan harjoittelu muodostuu erilaisista  juoksuharjoituksista,  vaelluksista, taitoharjoituksista, testijuoksuista sekä monipuolisista saliharjoituksista. Suunnistuskaudella harjoitukset ovat erilaisia taito- ja juoksuharjoituksia. Harjoitukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille. Seura on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa alueen yhteisiä suunnistusharjoituksia.

Lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolisia suunnistusharjoitteita ja liikuntakokemuksia. Suunnistuksellisten asioiden lisäksi harjoituksissa painotetaan tasavertaisuutta, iloisuutta, aktiivisuutta, yhdessä tekemistä sekä luonnon kunnioitusta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Toiminta on ympärivuotista ja harjoittelussa huomioidaan eri taitotasot ja fyysisen kunnon tasot tekemällä harjoituksiin erilaisia ryhmäjakoja.

Kuntorastitoiminta jatkuu ympärivuotisesti edelleen yhteistyössä Salon Viestin, Salon Vilppaan ja Rasti-Perniön kanssa. Järjestelyvastuu kiertää viikoittain neljän seuran kesken. Tavoitteena on järjestää suunnistusta harrastaville ja lajiin tutustujille laadukkaita tapahtumia hyvissä maastoissa hyvillä kartoilla ja radoilla. Maanantairastit halutaan pitää Salon alueen johtavana kuntosuunnistustapahtumana. Yhteistyössä Salon Viestin kanssa järjestettävät Street O-tapahtumat ovat koko perheelle sopivaa tekemistä suunnistuksen parissa. (Toimintasuunnitelma 2019.)

Seuran kartat - liikuntapaikka

Seuralla on 71 karttaa pääasiassa entisen kunnan Halikon alueella. Seuran nettisivuilta niihin voi tutustua paremmin. Kartta käyttämisestä on sovittava etukäteen Matti Mäkisen kanssa (matti.makinen (at) angelniemenankkuri.com. Koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita, harjoittelu niillä tapahtuu johdetusti Angelniemen Ankkurin kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa.

Ilmoittautuminen kilpailuihin:

Kilpailuihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti IRMA:n kautta (Suunnistusliiton ilmoittautumispalvelu netissä https://irma.suunnistusliitto.fi). Irmasta näkee lisäksi kansallisen kilpailukalenterin. Lisenssit lunastetaan Suomisport-järjestelmän kautta.  Suomisportista saatava henkilökohtainen Sportti-id -numero tulee jokaisen itse tallentaa tietoihinsa IRMAssa. Vain sillä tavoin tieto lisenssin olemassa olosta siirtyy IRMAan ja ilmoittautuminen kilpailuihin onnistuu. Kilpailuihin ilmoittautuminen (lukuunottamatta aluekisoja) vaatii lisenssin. Alle 14-­vuotiailla lisenssi on Nuori Suunta-kortti.

Suunnistuskilpailuissa sarja määräytyy sukupuolen ja syntymävuoden mukaan. Tietoa tunnuksista:

7. Seura kilpailujen järjestäjänä

Ankkurirastit:

Seura järjestää perinteisesti kevätkansalliset huhtikuussa rastikauden avaajana. Osanottajia kisassa on yli 1000.

Halikko-viesti ja lasten Halikko-juoksu:

Halikko-viesti on 15-osuuksinen seuraviesti, jota on järjestetty vuosittain jo vuodesta 1989. Tapahtuma kerää vuosittain paikalle noin 2000 suunnistuksen ystävää. Halikko-viestissä joukkueet koostuvat eri-ikäisistä suunnistajista. Joukkueen nuorimpien ollessa vasta 14-sarjalaisia, voivat vanhimmat olla yli 60-vuotiaita. Osuuspituudet vaihtelevat 3 kilometristä 7 kilometriin. Osanottajia kisassa on yli 2000.

Kilpailuihin valitaan Kartta- ja kilpailutoimikunnan toimesta erillinen järjestelytoimikunta. Kilpailuvastuut ja –tehtävät jakautuvat seuraavan mallin mukaan. Linkeistä löytyy lisätietoa tehtävästä:

Kilpailunjohtaja: Kartta- ja kilpailutoimikunnan valitsemana

Ratamestarit: Kartta- ja kilpailutoimikunnan valitsemana 1 -  3 hlö

Valvoja: Ulkopuolinen valvoja

Tulospalvelu: n. 15 hlö ammattilaisen johtamana

Tulostaulu: 1 – 2 hlö

Kuulutus: 3 – 4  hlö

Kenttätoiminnot: 5  - 10 hlö

Paikoitus: 10 – 15 hlö

Lähtö: 6 – 9 hlö

Maali: 5 hlö

Info: 3-4 hlö

Ravintola: n. 20 hlö

Palkintojenjako:  3 hlö

WC: 2-3 hlö

Pesu: 4 hlö

Jätehuolto:  1 – 2 hlö

Media: 1 hlö

Kuntorastit: 2 – 3 hlö

Rastiralli: 2 – 3 hlö

Muksula: 7 hlö

VIP:  2 hlö

Mainokset: 1 hlö

Ensiapu: 2 hlö ja SPR

Kartat: 1 hlö

Rastipukit: 6 - 10 hlö

yhteensä: 100 – 120 hlö

Seura edellyttää, että kaikki aktiivijäsenet osallistuvat vähintään yhteen etukäteistalkootapahtumaan ja varsinaisen kilpailupäivän järjestelytehtäviin, sisältäen kilpailukeskuksen purkamisen. Ennakkotehtävistä saa tietoa seuran nettisivuilta.

Lisäksi seura pyrkii järjestämään 2 - 4 vuoden välein kansallista kisaa suuremman suunnistustapahtuman esim. FinnSpring2014, EP-SM 2018 ja FinnSpring2020, SM-sprintti 2020.

8. Seuran omistama omaisuus

Seuran omistuksessa ollut Ankkurikellari-kiinteistö on myyty 2018 Kokkilan Juustokivi Oy:lle.

Seuralla on seuraavaa vuokrattavaa kalustoa. Tiedustelut: elina.kivela (at) salo.fi

TELTAT (hinnat pystytettynä): -lisäksi kuljetus 50 snt/km

WC-kalusto (tiedustelut: kallio.risto (at) gmail.com)

9. Osaamisen ja osallistumisen kehittäminen

Seuratoiminnan koulutukset tarjoavat seurajohdolle ja seurojen vastuuhenkilöille sekä -toimijoille mahdollisuuden oman osaamisen sekä seuran toimintojen kehittämiseen. Seuratoiminnan koulutuksia järjestävät lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja muut palveluntarjoajat.

Suunnistusliiton koulutustarjontaan ovat esim: (www.suunnistusliitto.fi)

Liikunnan aluejärjestöjen tarjoamia koulutuksia esim:

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös ohjaaja- ja valmentajakoulutusta sekä erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle. Koulutuksia voi tiedustella suoraan oman alueen aluejärjestöstä.

Urheiluseuratoimintamme vakuudeksi sitoudumme seuraavaan:

Seuran johtaminen

Seuran urheilutoiminta

Seuran viestintä

SEURAMME NYT JA TULEVAISUUDESSA:

LÄHTEET:

Toimintalinja2015

Seuran säännöt 2013

Jäseneksi

Toimintasuunnitelma2019

Suomen Suunnistusliitto


Suunnistajan reitit Angelniemen Ankkurissa