ADMISSIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

                          

3

INSTRUCCIONS PER AL PROCÉS D'ADMISSIÓ

CURS 2018-2019

PDA BARCA DEL BOU, 6 - 03503 - Benidorm - Tlf 96.6870700- Fax 96.6870701- www.iesperemaria.com - 03010132@edu.gva

INFORMACIÓ PRÈVIA IMPORTANT

1- El procés d'admissió no és la matrícula. Un alumne es matricula després de ser admès.

2- Tots els alumnes que vulguin cursar 1r de FP Bàsica han de sol·licitar l'admissió, encara que hagin estudiat en el mateix centre on volen cursar ara cicles formatius.

3- Només s'ha de presentar una única sol·licitud d'admissió, i presentar al centre que trien com a primera opció, indicant si ho desitgen fins a 5 centres més, per ordre de preferència.

  La presentació de dues sol·licituds en dos centres diferents suposa l'anul·lació de totes dues, i la impossibilitat d'accés.

Qui pot cursar l'FP Bàsica?

 Podran cursar els qui compleixin els requisits següents:

1- Tenir entre 15 i 17 anys (complerts o per complir en l'any natural). Podran els majors de 17 si no tenen cap titulació i sobren places. La prioritat per accedir es dóna per edat:

- Primer:  els que tinguin o compleixin 16 anys en l'any natural.

- Segon: els que tinguin o compleixin 15 anys en l'any natural.

- Tercer: els que tinguin o compleixin 17 anys en l'any natural.

Dins de cada grup d'edat, es dóna prioritat per ordre alfabètic a partir de la lletra B (per al 2018)

2- Haver cursat almenys, 2n de l'ESO.

3- Haver estat proposat pels professors del centre d'origen i acceptat pels pares.

L'haver pertangut al centre on es vol cursar la FP Bàsica no es té en compte en l'admissió.

¿Quan cal presentar la sol·licitud?

  • Admissió ordinària: del 18 al 31 de maig

  • Admissió extraordinària: del 12 al 17 de juliol.

Quins documents cal aportar?

1. Instància de sol·licitud d'admissió: 2 opcions a triar.

- Telemàtica: es fa i envia telemàticament,i s'aporta justificant al centre de 1a opció. Es pot realitzar a la secretaria del centre amb assessorament durant el període d'admissió. Es recomana aquesta opció. Manual de sol·licitud telemàtica aquí.

- Per escrit: es recull sol·licitud al centre, o es descarrega ainternet,s'omple i lliurament al centre de 1a opció.

2. Consell Orientador delCentre, expedit pel director i tutor del centre d'origen de l'alumne

3. Document de consentiment dels pares.

4. Còpia document d'identificació: DNI,NIE, Visat d'estudis, empadronament, targeta d'estudiant estranger.

Quan sabré si estic admès?

PROCÉS ORDINARI

  • Llista provisional 14 de juny.
  • Reclamacions del 14 al 18 de juny.
  • Llista definitiva 26 de juny.

PROCÉS EXTRAORDINARI

  • Llista provisional 20 de juliol.
  • Reclamacions del 20 al 24  de juliol.
  • Llista definitiva 25 de juliol. 

Quan faig la matrícula?

- Si estàs admès,el dia 26 de Juny o 25 juliol podràs recollir la matrícula a la secretaria del centre, i t'indicarem a més la data de matrícula. No venir a matricular-se en la data indicada suposa perdre la plaça. En cas que no vulgues la plaça, i participar de nou en el procés extraordinari, has de sol·licitar la renúncia de la plaça.

- Si no estàs admès se't comunicarà en el seu cas el centre on hauràs de realitzar la matrícula, d'acord a les teves peticions.

Legislació

- Ordre que regula el procés d'admissió i el calendari d'admissió