GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         FB06-FONAMENTS CIENTÍFICS I ECOLÒGICS DEL DISSENY

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació Bàsica

8

Departament:     Ciència i tecnologia

Idioma: Català

Horari: 

PRODUCTE: Dilluns de 10:45 a 13:05h i dimecres de 13:05 a 14:55h

MODA: Dimarts de 10:45 a 13:05h i divendres de 9.50 a 11.40h

GRÀFIC: A: Dilluns de 10:45 a 13:05h i dimarts de 08.00 a 09.50h; B: Dilluns de 08.55 a 10.45h i dimecres de 13:05 a 14:55h

INTERIORS: A: Dilluns de 13:05 a 14:55h i dijous de 10:45 a 13:05h; B: Dimecres de 10:45 a 13:05h i dijous de 08.55 a 10.45h

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Inmaculada Candela Terrasa

Correu electrònic:icandela@escoladisseny.com

Horari de tutories: Fes clic per escriure

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: Fes clic per escriure

Miguel Oliver Monserrat

Correu electrònic: moliver@escoladisseny.com

Horari de tutories: Fes clic per escriure

Rosa María Sánchez Martínez

Correu electrònic: rsanchez@escoladisseny.com

Horari de tutories: Fes clic per escriure

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

Aquesta assignatura proporciona als alumnes un conjunt ampli de models i procediments d’anàlisi, càlcul, mesura i estimació sobre les relacions necessàries entre diferents aspectes de la realitat, no només espacials i quantitatius. L'adquisició de representacions lògiques i científiques més tard els valdrà per a la formalització d'un sistema plenament deductiu, independent de la experiència directa però també els servirà de manera més concreta. La formalització i estructuració del coneixement científic com a sistema deductiu els permetrà la construcció d'instruments intel·lectuals eficaços per a interpretar, representar, analitzar i  explicar determinats aspectes de la realitat, a més de contribuir al desenvolupament de les capacitats cognitives dels alumnes.

En definitiva aquesta assignatura proporciona un espai idoni per introduir als alumnes en els aspectes científics de la creació artística i del disseny permetent l'anàlisi dels objectes, respecte a la seva mida, forma, color, interpretació, manipulació i utilització. D'una banda té un papel instrumental proporcionant una sèrie de tècniques i estratègies bàsiques per a la seva aplicació en altres matèries d'aquests estudis i d'altra banda té un paper formatiu a causa del desenvolupament de les capacitats de raonament abstracte que han de permetre enfrontar-se i resoldre problemes del món artístic i del disseny, així com modelitzar situacions.

En les creacions de disseny el component matemàtic i les qualitats físiques són factors que s'han de tenir en compte juntament amb la llum, el color o el volum per dotar el producte de forma, configuració, qualitat i funcionament a més del valor i  significació estètica i social.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria: Ciència aplicada al disseny. El Rol de l'assignatura dins del Pla d'Estudis és reconciliar l'alumne amb les matèries tecnològiques, fent-li veure la seva utilitat, la necessitat d'un mètode científic en el Disseny, incentivant el seu sentit crític i la seva capacitat de relació causa-efecte multifactorial, el qual reforça el sentit Holístic del Disseny. Al mateix temps, reforçar la seva capacitat d'aprenentatge i l'ús d’eines a altres matèries de les distintes especialitats.

2.2. Perfil professional

L'assignatura, dins de la titulació de Disseny, respon a la necessitat del coneixement de les característiques generals dels materials, de la matèria i de la seva mesura. La proporció, el contrast, l'harmonia no es poden comprendre sense conèixer les seves causes (Massa, Volum, etc.) ni com mesurar-les (Matemàtiques i les seves aplicacions). Els materials amb els que es  treballarà no s'utilitzaran correctament si no es coneixen les seves propietats, però per començar, hi ha que conèixer aquestes mateixes i les seves relacions mútues (Físiques i Químiques).

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No es contemplen

3.2. Requisits recomanables

No es contemplen

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals 

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Al ser una assignatura de formació bàsica, no té competències específiques.

5. Resultats d’aprenentatge

  • Resoldre el problemes matemàtics i físics que es plantegen durant el desenvolupament d’un projecte.
  • Utilitzar les transformacions geomètriques amb finalitats analítiques o constructives
  • Conèixer les propietats de la matèria, les seves interrelacions, les seves  manifestacions.
  • Prendre consciència de l'impacte ambiental que els processos d'elaboració generen.
  • Aprendre a prendre decisions per el reciclat i la gestió dels residus que la obtenció dels materials provoca.
  • Assolir i desenvolupar  la formació científica i tècnica exigible a qualsevol titulat que desenvolupi el seu exercici professional a les atribucions corresponents al Graduat en Disseny.

6. Continguts

BLOC TEMÀTIC I. MATEMÀTIQUES

1. Geometria general. Estudio de figures i cossos geomètrics. Polígons i poliedres. Càlcul de longituds, angles, àrees, volums,. Estudi de figures i cossos geomètrics. Polígons i poliedres. Superfícies reglades i bombades.

2. Proporció. Igualtat, identitat, gir, homotècia, simetria central, simetria axial, escales. Proporcionalitat i semblança, l'escala. La proporció: Proporcions estàtiques i dinàmiques. La Divina proporció, Fibonacci i el número φ , el Ken japonès, el Modulor de Le Corbusier. El fractal.

3. Trigonometria: Les raons trigonomètriques, relació entre angles i costats, teorema del sinus i teorema del cosinus.

4. Estadística: Ordenació d'un conjunt de dades, freqüència absoluta, freqüència relativa, percentatge, mitjana, mediana, moda, mesures de dispersió.  Representació gràfica.

5.Algebra bàsica, equacions, congruència dimensional

BLOC TEMÀTIC II. LA MATÈRIA

1.  La matèria, estats i constitució, Estructura de l'àtom. L'enllaç, tipus d'enllaços, propietats dels compostos en funció del tipus d'enllaç propietats, canvis d'estat. Sistema Periòdic, propietats dels elements, interaccions. Característiques i propietats generals dels materials: físiques, mecàniques, tèrmiques i químiques.

BLOC TEMÀTIC III. LLUM I COLOR

1 La llum i el color. Conceptes físics. Percepció ocular, neurobiologia ocular i cortical.  Òptica succinta, mesures fotomètriques, llums. Descripció i física del color, sistemes oberts i tancats. Armonia, síntesi i representació,

BLOC TEMÀTIC IV.

1 Atmosfera: Composició. Cicles dels gasos i dels elements a l’atmosfera i a la natura. Anàlisis de les fonts d’energia: impacto ambiental de les energies convencionals. Energies renovables. Energies no renovables. Canvi climàtic. Exigència de eficiència energètica. Contaminació. Reciclatge. Reutilització de residus. Cicle de vida d'un producte. Obsolescència.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Classe expositiva participativa

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Aprenentatge basat en recerca

Aquest mètode tindrà com a punt de partida un o diversos treballs de recerca que l’estudiant ha de dur a terme durant tot el quadrimestre, el qual serà redactat i exposat oralment i públicament a classe.

Estudi de casos

Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar-ne hipòtesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar-ne els possibles procediments alternatius de solució.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

S’ha de tenir en compte que la distribució de les hores, tant presencials com no presencials, s'adequa al calendari acadèmic.

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

35 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

15 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

10 hores

Activitats de treball no presencial

140 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Resolució de problemes teòrics i casos pràctics

50 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

30 hores

Treball de recerca

Individual

Elaboració treballs de recerca.

30 hores

Estudi

individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector i ordinadors, taller de maquetes, taller de joieria

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix.

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de les pràctiques com de la prova objectiva haurà de ser de 4.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (aptitud, assistència)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04

10%

---

Treballs pràctics individuals

NR

CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17

20%

10%

Proves objectives parcials

R

CA05 CA07

70%

---

Prova objectiva final

R

CA05 CA07

---

90%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Documentació proporcionada pel Departament

9.2. Bibliografia complementària: 

Jr. W.D. Callister “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales” Vol. I y

II. Ed. Reverté, 2001

W.F. Smith “Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales” 3º Ed. Mc-Graw

Hill 1998.

Matila C. Ghyca, “Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes”, Poseidón. 1983

Dan Pedoe, “La Geometría en el arte, Gustavo Gili”. 1982

Lancelot Hogben, “El  universo de los números, historia y evolución de las matemáticas”, Destino, 1966

Bruño, G.M., “Geometría superior”, Ed. Bruño, Madrid, 1981.

Bronshtein, I. y Semendiaev, K., “Manual de matemáticas para ingenieros y estudiantes”, Ed. Mir,

Moscú, 1988.

9.3. Altres recursos: 

----------------------