Indhold

Indledning        3

Vision for Roskilde Kommune        4

Børn        4

Erhverv        5

Frivillighed og medborgerskab        6

Handicap        7

Integration        7

Klima        8

Kommunikation        10

Kultur        11

Skole        12

Social- og Sundhed        14

Trafik        15

Unge        16

Velfærdsteknologi        16

Ældre        17

Økonomi        18


Indledning

Radikale Venstre i Roskilde går til Kommunevalget den 21. november med fire hovedpunkter:

Uddannelse - Grøn vækst - Mangfoldighed -  Økonomi.

.

Radikale Venstre i Roskilde vil i Roskilde byråd prioritere de politiske udfordringer under disse hovedpunkter:

Uddannelse – Folkeskolen står overfor nogle af største udfordringer i samfundet.

Grøn vækst – Klima- og miljøudviklingen skal simpelthen vendes markant inden for det kommende årti.

der kan inspirere og samarbejde med de kommuner og byer i Danmark og Europa, der er længst fremme på dette vigtige område. Perspektivet i en kommunal politik på det grønne område er, at de grønne tiltag inspirerer den generelle vækst i et globalt perspektiv.

Mangfoldighed – Samfundet skal indrettes til at rumme de mange flere subkulturer og livsformer og den stærkere individualitet, der er vokset frem samfundslivet.

Økonomi – Styringen af den offentlige økonomi skal styrkes med prioriteringer og fornuft, hvis velfærdssamfundet skal bevares.

Vision for Roskilde Kommune

Gode betingelser for en god kommune

Roskilde Kommune har en placering, der gør den attraktiv. Den ligger tæt på arbejdspladser, både lokalt og i hovedstadsområdet. Den har med især Roskilde Fjord en naturskønhed, der er tiltrækkende, og den har en historie, der gør den interessant som turistby.

Infrastrukturen er for så vidt angår de ydre forbindelser tilfredsstillende. Der er motorvej til København og Holbæk og Roskilde by er i mange år endnu en vigtig jernbanestation for trafikken mellem landsdelene.

Borgerne er generelt veluddannede og har gode indtægter. Desuden er der i kraft af foreningslivet et meget aktivt civilsamfund, som er med til at udvikle ideer og skabe sammenhængskraft i kommunen. Roskilde Festivalen er et eksempel på en unik begivenhed, som har gjort Roskilde kendt i musikalske og kulturelle sammenhænge.

Radikale Venstre arbejder for åbenhed, rum for myndigt borgerliv og en bæredygtig kommune som spydspids inden for arbejdet for et bedre klima.

Udfordringer i Roskilde Kommune

Omdrejningspunktet i kommunen vil også fremover være byen Roskilde. Tendensen til at ville flytte fra land til lidt større byer må forventes at fortsætte. Det vil forøge presset på, hvilke kommunale aktiviteter, der kan bibeholdes eller etableres i mindre bysamfund i kommunen.

Med hensyn til infrastruktur står kommunen overfor flere udfordringer: Der er endnu ikke en motorvejsforbindelse, som giver en hurtig forbindelse mod Fyn og Jylland og mod Lolland-Falster og Tyskland. Endvidere kan der være en risiko for, at den nye jernbaneforbindelse fra København over Køge vil efterlade Roskilde i en ringere situation end nu.

Endvidere er der behov for trafikale initiativer, især kollektiv trafik, der kan binde kommunen bedre sammen og sikre alle borgere mulighed for at komme hurtigt til
Roskilde.

Det vil Det Radikale Venstre arbejde for i Roskilde Byråd:

Børn

Radikale Venstre i Roskilde går ind for det frie valg af en pasningsordning til den enkelte familie - og bakker op om at kommunen har et varieret pasningstilbud for børn i 0 - 6 års området..

Radikale Venstre i Roskilde mener, at uanset om man vælger dagpleje, institution eller privatpasning for sit barn, så skal der skabes plads til leg, læring og udvikling for barnet. Børn i Roskilde kommunes dagtilbud skal sikres rolige og trygge forhold, hvor de kan lege, lære, udvikle sig, gå på opdagelse, bruge deres fantasi og få omsorg, boltre sig og fordybe sig, lære af de voksne og hinanden. Det er ikke kun barnet, der skal udvikle sig – det skal medarbejderne også – og Radikale Venstre i Roskilde kommune vil også gerne have forældrene mest muligt med i dagligdagen i institutionerne.

Radikale Venstre i Roskilde har to overordnede mål med en børnepolitik. Vi vil arbejde for større forældreindflydelse på børnepasningsområdet, og for at kvaliteten kan holdes i top.

 

Dagtilbud i Roskilde Kommune skal kunne ruste børn til at møde verden, og denne opgave skal varetages af personale med en pædagogisk faguddannelse. Radikale Venstre i Roskilde kommune mener, at normeringen af ansatte i institutionerne skal stemme overens med antallet af børn. Vi vil arbejde for, at de retningslinjer angivet af BUPL vedr. normeringen, skal tilgodeses.


Radikale Venstre  ønsker således bedre normeringer: Over en årrække er det vores mål, at der som minimum kan være 2 pædagoger og 1 medhjælper pr. 10 vuggestuebørn og pr. 19 børnehavebørn.

Alle har et ansvar for barnets trivsel i dagtilbud og børnenes trivsel generelt. Forældre til børn i Roskilde kommunes 0-6 års dagtilbud skal opleve, at deres børn trives i dagtilbuddene. Et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre medvirker til børns trivsel. Forældre til børn i dagtilbud skal ligeledes opleve, at de ansatte på en tilfredsstillende måde skaber en god dialog og et godt samarbejde mellem forældre og personale.

Radikale Venstre i Roskilde kommune mener, at forældreinddragelse er et væsentligt element i udviklingen af kommunens institutioner. Derfor bør der gennemføres et eftersyn af strukturen omkring områdeledelse.

Efter indførsel af områdeledelse, som Radikale Venstre i Roskilde kommune er tilhænger af, er der desværre blevet meget langt fra forældrene i den enkelte institution til kommunen. Idet områdets inputs til kommunen selvsagt skal dække alle områdets institutioner er det vanskeligt at finde fælles holdning til andet end overordnede emner, da forskelligheden i nogle områder - hvad angår type, antal børn og beliggenhed - er for stor.

For at sikre et fortsat stort engagement fra Roskildes forældre skal der findes en måde, hvorpå forældrekontaktudvalgene kan sikres den rette indflydelse på områdets og dermed kommunens beslutninger. 

Radikale Venstre i Roskilde vil arbejde for at søsætte et projekt om barnets overgang fra dagtilbud til skole og SFO, så alle kommunens børn får den samme og bedst mulige start, når de forlader den trygge børnehave for at starte en ny verden i skole og SFO.

Der er familier, hvor hverdagen besværes af forskellige problemer, som giver barnet utrygge rammer. Radikale Venstre foreslår, at kommunen ser på, hvordan man kan frigøre ressourcer blandt socialrådgiverne i kommunen til, at de kan være til stede i daginstitutionerne. Det kan styrke den tidlige opsporing af børn med problemer i hjemmet, og det kan styrke dialogen med og hjælpen til forældrene.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Erhverv

Et velfungerende erhvervsliv er for Radikale Venstre en forudsætning for udviklingen i vores land og lokalt i Roskilde Kommune.

Vi vil arbejde for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal bidrage til at fastholde og udvikle kommunens virksomheder, så fremtidens virksomheder får brug for endnu flere kvalificerede medarbejdere, som på sigt ønsker at bosætte sig i Roskilde Kommune. Dette vil øge skattegrundlaget i kommunen.        

Radikale Venstre i Roskilde vil arbejde for, at små og store virksomheder sikres de bedst mulige rammebetingelser for at drive virksomhed i Roskilde Kommune.

En forudsætning for, at det er attraktivt at drive virksomhed i Roskilde Kommune er, at kommunen stiller gode rammevilkår til rådighed.

Det skal være enkelt og let at henvende sig til kommunen og søge om råd og vejledning ved start og udbygning af virksomhed. For det eksisterende erhvervsliv skal kommunen tænke erhvervets vækstmuligheder ind i lokalplaner og planer for udbygning af den eksisterende infrastruktur. Det vedrører den offentlige trafik - som etablering af S-tog til Roskilde og understøttelse af energivenlig transport..

Erhvervslivet i Roskilde Kommune

I vores kommune skal Jobcenteret/Erhvervskontoret stå klar med ekspertise vedrørende efteruddannelse, vedligeholdelse af kompetencer samt rådgivning vedrørende iværksætteri. Dette er særlig vigtigt i den kommende tid, hvor det bliver stadig vanskeligere at finde arbejde uden erhvervsrettede kvalifikationer.

På samme måde som virksomheder og lokalforeninger har bidraget med jobrotation, skal Roskilde Kommune også medvirke aktivt i lignende projekter.

Vores by rummer nogen af landets største turistattraktioner. Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, det kommende Rock Museum og det lokalhistoriske museum, en fantastisk natur og en verdensberømt festival.

Disse attraktioner bidrager årligt til at gøre Roskilde Kommune kendt i hele verden. De turister som kommer for at besøge Roskilde Kommune er en stor gevinst for kommunens erhvervsliv. Radikale Venstre i Roskilde vil arbejde for, at Roskilde Kommune udvikler sin position som førende turistkommune i Danmark.

Det kan vi gøre fx gennem lokalplaner, der tilgodeser mulighederne for, at Roskilde Kommune udvikler sig til en kommune, som turister har lyst til at besøge. Hotel, camping og andre muligheder for overnatning i kommunen skal derfor udbygges.  

I Roskilde Kommune er vi begunstiget ved at være hjemsted for flere store uddannelsesinstitutioner med et bredt udbud af uddannelser på det mellemlange og lange uddannelsesniveau. Mange studerende og undervisere pendler hver dag til Roskilde for at undervise eller studere.

Radikale Venstre i Roskilde vil arbejde for, at en større del af de studerende og de mange undervisere finder det attraktivt at slå sig ned i Roskilde Kommune med deres familier. Derfor er det vigtigt, at Roskilde Kommune bliver en attraktiv kommune for nye borgere gennem velfungerende institutioner og gode boliger..

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Rum for det myndige borgerliv

Radikale Venstre i Roskilde ønsker at støtte og udvikle frivilligheden og medborgerskabet i Roskilde Kommune. Frivillighed og medborgerskab er en forudsætning for et sundt og velfungerende samfund. Vi tror på den myndige borger - og vi tror på, at der skal være og skabes et rum for, at myndige borgere kan deltage i civilsamfundet og administrere deres liv.

Foruden at give mange gode kompetencer så kan frivillighed og medborgerskab også udvikle og gavne kommunens velfærd.

Radikale Venstre i Roskilde ser store perspektiver i det frivillige sociale arbejde. De kommende år får Roskilde Kommune mange ældre medborgere, der har brug for omsorg. I ældreplejen kan frivilligheden spille en afgørende rolle i forhold til de ældres trivsel.

Det kan eksempel være ”unge til gammel”-ordninger, hvor de ældste i grundskolen får en ældre borger som ven. Kommunen ønsker også at støtte op omkring de frivillige i kommunens væresteder.

For at øge kendskabet til muligheden for at gøre en indsats ønsker Radikale Venstre Roskilde etableringen af en officiel frivillighedsdag, hvor kommunens borgere kan komme og møde de frivillige foreninger og blive involveret i deres arbejde. Samtidig vil en Frivillighedsdag være en fejring af de tusinder af borgere, der gør en indsats i foreninger.

Rammerne for det frivillige arbejde skal være i orden. 

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Handicap

Den fysiske tilgængelighed er afgørende for, at borgere med funktionsnedsættelser kan være så selvhjulpne som muligt i deres dagligdag. Uden en tilgængelig offentlig transport og et tilgængeligt bymiljø bliver det vanskeligt for borgere med funktionsnedsættelser at passe for eksempel et arbejde eller en uddannelse.

Det er ikke kun den fysiske tilgængelighed, som er vigtig for borgere med funktionsnedsættelser. Det er den digitale tilgængelighed også.

Vi vil i de kommende år opleve en gradvis bevægelse hen mod mere og mere digital selvbetjening på nettet og tilsvarende mindre fysisk kontakt mellem borger og kommune. Det er derfor afgørende, at tilgængeligheden i disse systemer og til stede så borger med funktionsnedsættelser ikke hægtes af.

Det er på landsplan regeringens mål at 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, og derfor er det især vigtigt, at vi får børn og unge med særlige behov med.

Danmarks råstof vil i fremtiden være en veluddannet befolkning.Derfor er det netop i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, at vi skal sikre, at alle - uanset behov - kan få en uddannelse, så de kan ruste sig til fremtiden.

Bliver man af den ene eller anden årsag på et tidspunkt i livet ramt af en funktionsnedsættelse, skal man have den nødvendige hjælp til at kunne komme tilbage til et så normalt liv, som der nu er mulighed for. Det gælder både bilisten, der har været indblandet i en alvorlig trafikulykke, eller den ældre der har mistet synet eller hørelsen.

Det er helt afgørende, at disse mennesker ikke efterlades på perronen, men fortsat kan køre med toget.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Integration

Integration handler om deltagelse, medborgerskab og ansvar for vores fælles samfund. Integration handler om at føle sig hjemme. Ikke det modsatte. Integration finder sted, hvor mennesker mødes, og derfor er integration et fælles ansvar, og alle kan bidrage. Integration vedrører ikke kun danskere med en anden etnisk baggrund, men det handler om inkludering af alle mennesker på arbejdsmarkedet og i det sociale liv.

Mangfoldighed og forskellighed kan være en vigtig ressource. En ressource, som skal udvikles og plejes. Roskilde kommune bør fortsat være et sted, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.

Roskilde Kommune gør allerede rigtig meget for at fremme integrationen og derigennem at skabe et fælles samfund, med lige vilkår for alle borgere uanset etnicitet. Jobcentrenes opkvalificerende kurser i matematik og læse- skrivefærdigheder til de arbejdsløse, som kan få et bedre jobsøgnings grundlag, hjælp til iværksætteren for at fremme erhvervslivet og et ekstra økonomisk løft til skoler med mange tosprogede er blandt de mange tiltag, som Radikale Venstre i Roskilde mener, at kommunen fortsat bør arbejde med.

Udfordringer

Radikale Venstre i Roskilde erkender, at der er udfordringer i de sociale boligbyggerier i Roskilde, hvor der er en høj koncentration af arbejdsløse og borgere af anden etnisk oprindelse end dansk.

Udfordringerne løses ikke ved nedrivning af boligområder, men ved at skabe varierede boformer i områderne, så boligbyggerierne kan fungerer som en del af bymiljøet.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Klima


På Radikale Venstres initiativ har kommunen i den forløbne periode sat mål om at reducere CO2-udledningen i kommunen med 35 pct. i 2020. Men vi tror på, at kommunen skal gå videre: 50 pct reduktion i 2025.

Erfaringer fra andre kommuner viser også, at der på langt sigt er god økonomi i at være på forkant med udviklingen inden for CO2-reduktion. Det gælder både i forhold til at øge offentlig og privat ekspertise på området og i forhold til at spare penge på langt sigt.


Kommunen har allerede en gennemarbejdet og velgennemtænkt klimastrategi. Som det fremgår af ovenstående, må der imidlertid skrues yderligere op for ambitionerne
. 

Kommunen skal sikre, at vi lever op til de allerede vedtagne mål. Radikale Venstre i Roskilde ønsker derfor, at der nedsættes et permanent Klimasekretariat i forvaltningen, der løbende skal overvåge og koordinere, at vi lever op til målsætningerne.

Sekretariatet skal løbende udvikle nye ideer til CO2-reduktion i kommunen som geografisk område. Det skal ske i tæt dialog med eksterne parter og den øvrige forvaltning, samt ved sparring og sammenligning med andre kommuner

Der skal sættes fart på reduktionen af kommunens CO2-udledning.


Kommunen må gå endnu mere aktivt ind i arbejdet med at skaffe investorer og få private til at investere i vedvarende energi: vindmøller, solceller, jordvarme m.m. Kommunen kan f.eks. selv tage initiativ til projekterne, så kun investeringerne mangler. Private der på eget initiativ ønsker at igangsætte projekter inden for vedvarende energi bør støttes mest muligt.

Roskilde Kommune skal bidrage til den nødvendige CO2-reduktion. Dette betyder, at hvis omstillingen på kommunens eget område i forhold til f.eks. sol- og vindenergi ikke er effektiv nok, bør kommunen investere i vedvarende energi (f.eks vindmølleparker) udenfor kommunens område – en model der eksempelvis har været anvendt af Københavns Kommune. Som udgangspunkt bør det dog tilstræbes, at reduktionen i videst muligt omfang sker lokalt.

Kommunen bør øge kravene til nybyggeri, så der ikke kun kræves lavenergi, men decideret 0-energiløsninger, hvilket betyder, at alt byggeri - over en lang tidshorisont -  skal kunne producere sin egen energi, f.eks. via solceller, eller sluttet andre vedvarende energikilder.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Kommunikation

Mængden af informationer fra kommune til borger stiger til stadighed. Det er afgørende for Radikale Venstre i Roskilde, at borgerne altid kan se sig selv i den kommunikation, som de møder fra kommunen - og at de altid ser en vej til direkte kontakt og dialog med kommunen.

 Borgerne skal altid have adgang til de nødvendige informationer fra Roskilde Kommune - både i forbindelse med egne oplysninger hos kommunen og i forhold til kommunens arbejde i øvrigt.  Desuden skal kommunen være tilgængelig døgnet rundet for kommunikation via digitale selvbetjeningsløsninger

Det skal være et grundlæggende princip, at kommunen kommunikerer modtagerorienteret. Det vil sige:

Kommunen skal betjene sig af de relevante måder at kommunikere med borgeren på, men skal samtidig med tiden tilpasse sig udviklingen i kommunikation - f.eks. hen mod mere digitalt baseret kommunikation.

Dog skal kommunen fortsat i den kommende byrådsperiode sørge for at imødekomme særlige behov - eksempelvis fra det  mindretal af borgere, der ikke er på nettet - i forhold til kommunikation per papirbrev og tilgængelighed per telefon.

Kommunen skal også yde hjælp til de borgere, der har svært ved at manøvrere i digital kommunikation - bl.a. ved at have medarbejdere, der kan komme ud til borgerne og yde bistand ved digital kommunikation med kommunen og andre offentlige instanser.

 

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

  1. den skal være uafhængig af teknologisk platform: Windows, Linux, Apple o.s.v. Al information og ikke-fortrolige data skal kunne tilgås uanset platform og enhed (pc, mobil eller tablet)
  2. kommunen skal stille ikke-fortrolige data - kortdata, pressemeddelelser, dagsordener, undersøgelser, fakta om kommunen - til rådighed for borgerne via åbne standarder, så borgerne selv kan downloade og håndtere data.

Kultur

Radikale Venstre vil arbejde for en mangfoldig kommunal kulturpolitik, der betyder tilbud og muligheder for alle uanset alder og baggrund. Kulturpolitikken skal være præget at kulturelle initiativer og tilbud, der er indbydende, engagerende og gerne aktiverende for kommunens borgere. Kulturpolitikken skal desuden kunne motivere erhvervslivet og turistvirksomhederne til at deltage aktivt i kommunens kulturliv.

Roskilde Kommune har desuden nogle væsentlige historiske og kulturelle positioner, som kommunens kulturpolitik skal være med til at fastholde via en stadig udvikling.

Kommunens biblioteksvæsen skal kunne tilbyde et stærkt udbud af litteratur og musik og i øvrigt være helt fremme i forhold til den stadige udvikling af digitale muligheder for at læse bøger, se film, høre musik m.m. Tilgængeligheden til bibliotekernes tilbud skal samtidig nå alle borgere i byen uanset alder og baggrund og fremme en udvikling i dialog.

Bibliotekernes funktion som kulturcentre og mødested i kommunen skal bevares og styrkes. Der skal foregå både store og små arrangementer, og det skal fortsat være en oplevelse med muligheder at tage en tur på biblioteket i den almindelige åbningstid.

Folkeoplysningsudvalget skal udgøre et vigtigt og synligt bindeled mellem politikere, borgere og initiativtagerne til fritidsaktiviteterne.

Idrætslivet er en vigtig del af kommunens kulturliv. Radikale Venstre i Roskilde vil især støtte breddeidrætten. Vi er på ingen måde modstander af eliteidrætten. Imidlertid er det vigtigere, at kommunens borgere har mulighed for at dyrke idræt i hverdagen, end at byens fodboldhold kommer i Superligaen.

Det skal prioriteres, at der er gode rammer for, at den enkelte borger kan dyrke sin idræt i det daglige liv såvel i foreningsregi som i et mere uorganiseret regi. Det betyder ikke mindst, at idrætsfaciliteterne skal være vedligeholdt og tidssvarende samt tilgængelige.

Den er en stærk museumskultur i Roskilde Kommune, der skal bevares ved, at der sker en stadig fornyelse - ikke mindst i forhold til aktiviteter for børn.

Radikale Venstre i Roskilde vil være med til at bevare og styrke Roskildes position som musikby inden for alle musikkens genrer.

Kulturpolitiske udfordringer i Roskilde Kommune.

Den kommunale kulturpolitik har en nøglerolle i forhold til at gøre Roskilde Kommune til en god kommune at bo og leve i. Folk kan godt lide at bo et sted, hvor der sker noget, og hvor der er noget at se på, gå til eller deltage i, når man har lyst til det. Kulturlivet og de kulturelle tilbud kan være udslagsgivende, når folk vælger, hvor de vil bo.

Roskilde har en geografisk placering, der betyder, at der er mange kulturelle tilbud inden for rækkevidde udenfor kommunens grænse. Kommunens kulturtilbud skal kunne modstå til denne konkurrencesituation, hvilket kræver kvalitet og realistiske vurderinger af mulighederne.

Det er vigtigt, at kulturpolitikken indeholder mangfoldighed. Kulturen indeholder altid nogle hovedtendenser og strømninger, som rigtig mange interesserer sig for. Men det er en vigtig opgave for den kommunale kulturpolitik at sørge for en mangfoldighed i tilbud og muligheder, der giver plads til de aktiviteter, der måske ikke er så trendy eller så synlige.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

      andet værksteder og øvelokaler.

Skole

Folkeskolen er for alle. Det er vores fælles kulturinstitution, hvor børnene skal bibringes viden og færdigheder i basale værktøjer for at have det bedst mulige udgangspunkt i arbejds- og dagliglivet som voksen.

Endvidere er det skolens opgave at uddanne eleverne til engagerede borgere, der kan deltage aktivt i det demokratiske samfundsliv.

Folkeskolen skal indrettes, så den kan rumme, motivere og udfordre alle børn. Mange børn har imidlertid særlige behov, og for at de skal kunne tilgodeses i den almindelige skole, skal der gives den fornødne støtte. Sådan skal det naturligvis også være i Roskilde Kommune.

Høj kvalitet i undervisningen
Elever og forældre på Roskildes kommuneskoler skal også fremover møde velforberedte og engagerede lærere og pædagoger, der udvikler undervisningen og aktivitetstilbuddene.

Medarbejderne med deres faglighed er skolens vigtigste ressource - og af samme grund er det yderst vigtigt med løbende efteruddannelse.

Radikale Venstre i Roskilde vil arbejde for, at der bliver afsat flere penge til efteruddannelse, så den enkelte medarbejder i folkeskolen mindst hver tredje år får mulighed for efteruddannelse, der går udover kommunens egne efteruddannelsestilbud.

Der bør endvidere åbnes mulighed for, at der bliver etableret en Personlig Uddannelses Pulje ( PUP), hvor kommunen og den enkelte medarbejder indbetaler en procentdel af bruttolønnen. Ordningen skal være valgfri for medarbejderen. PUP skal sikre, at medarbejdere får flere midler til efteruddannelse efter eget valg ud fra ønsker om kompetenceudvikling.

Det gælder også inden for IT. Fremtiden er digital - og avanceret IT skal være en naturlig del af hverdagen i folkeskolen. Elever og lærere skal have adgang til de nyeste maskiner, software og webtjenester i klasseværelset,

Det handler ikke kun om mængden af interaktive tavler og nye computere i klasseværelserne. Det handler om pædagogisk at integrere brugen af IT-værktøjer i undervisningen. Derfor skal alle medarbejdere i folkeskolen – lærere og pædagoger -  i Roskilde Kommune besidde basale digitale færdigheder.

Børnene i folkeskolen skal således bibringes en digital dannelse, der sikrer, at de kan navigere trygt og årvågent på de digitale platforme.

Plads til alle elever i folkeskolen

Radikale Venstre i Roskilde bakker op om målsætningen vedrørende øget inklusion af elever med særlige behov i de almindelige klasser, så børnene oplever at blive en ligeværdig del af fælleskabet.

Det er imidlertid meget vigtigt, at arbejdet bliver fulgt op med iværksættelse af de tiltag og den støtte, der er nødvendige for, at målsætningerne bliver opfyldt: videndeling mellem medarbejderne, løbende inddragelse af forældrene og etablering af støtteordninger.

Endelig lægger Radikale Venstre i Roskilde vægt på, at der bliver sat flere penge af til efteruddannelse af skolens medarbejdere, så de har viden om arbejdet med inklusion af elever med særlige behov og de krav, som det stiller til pædagogikken.

Øget inklusion skal ikke være en spareøvelse, men handle om at indlemme det enkelte barn i fællesskabet i de almindelige klasser.

En fælles skole

Den bedste udgave af skolen bliver skabt ved et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og elever med rum for de enkelte skoler til at eksperimentere og skabe deres egen profil.

Folkeskolen er et fælles rum, der kun udvikler sig, hvis børn, forældre og medarbejdere føler et medejerskab til skolen. De rammer ønsker Radikale Venstre i Roskilde at sikre de næste fire år i Roskilde Kommune.

Der forestår fortsat et stort arbejde med at implementere  folkeskolereform i Roskilde Kommune. Reformen kræver en ekstra indsats fra lærerne - og det har vist sig at være svært at håndtere inden for de vilkår, lærerne arbejder efter. Derfor ønsker Radikale Venstre, at der bliver indgået en lokalaftale mellem kommunen og lærerne, så lærerne sikres rum og arbejdsro til at skabe den bedst mulige skole i Roskilde Kommune.

For at fremme et fortsat godt samarbejde om folkeskolen i Roskilde Kommune foreslår Radikale Venstre i Roskilde, at der bliver oprettet en følgegruppe med repræsentanter for lærere, skoleledere og forvaltning til at overvåge overgangen til den nye overenskomst og sikre en tæt dialog om eventuelle udfordringer ved overgangen. .

 

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Social- og Sundhedsområdet

For Radikale Venstre i Roskilde skal forebyggelse, sundhedsfremme og hjælp til selvhjælp være omdrejningspunktet i Roskilde Kommunes social- og sundhedspolitik. Det er endvidere vigtigt, at kommunens medarbejdere på disse områder har adgang til den nyeste viden og de bedste erfaringer, og at der derfor anvendes ressourcer til organisering af en god videndeling.

Desuden skal der arbejdes for at afbureaukratisere området og for at intensivere indførelsen af ny teknologi i levering af ydelserne.

Der er perspektiv i at forebygge sygdomme i stedet for blot at vente og så behandle dem, når de er opstået. Forebyggelse kan være med til at reducere livsstilssygdomme, hospitalsindlæggelser og langtidssygemeldinger og støtte den enkeltes uafhængighed i forhold til støtte fra andre. Det er vigtigt, at forebyggelsen begynder tidligt. Fokus på børnesundheden er derfor vigtig i forebyggelsespolitikken.

Princippet om hjælp til selvhjælp i socialpolitikken skal fremme den enkeltes frihed og selvstændig i forhold til livsførelsen. Arbejdet inden for det sociale område skal være fordomsfrit og båret af en interesse for at tage nye metoder i anvendelse.

Udfordringer

Det er et kommunaløkonomisk krav at få mest muligt ud af hver krone i den kommunale kasse, der går til social- og sundhedsområdet. Dette skyldes ikke mindst, at den demografiske udvikling med tiden giver en større andel af ældre medborgere, og at de forskellige aktuelle livsstilsproblemer med sundhedsskadelige konsekvenser (fedme, rygning m.m.) vil give et øget pres på det kommunale budget.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Trafik

Radikale Venstre har grøn transport som mærkesag. Dette kommer også til udtryk i Roskilde, hvor Radikale Venstre i Roskilde støtter alle initiativer for udviklingen af en mere klimavenlig, smidig og effektiv transport for alle kommunens borgere. Ligeledes arbejder Radikale Venstre for, at alle borgere i byer og på landet skal opleve en høj trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsplanen i Roskilde kommune skal være med til løbende at forbedre transportmulighederne og sikkerheden for passagererne.

Kollektiv- og persontransport

Radikale Venstre i Roskilde mener vi, at udviklingen af infrastrukturen er nødvendig for borgernes mulighed for at transportere sig både her og nu og på længere sigt. På samme måde mener vi, at kommunen kan styrke bæredygtige transportformer gennem løsningen af kommunale transportopgaver. Eksempelvis vil al mindre persontransport; dvs. få personer og korte afstande, allerede i dag kunne løses med små eldrevne biler og lidt større transportopgaver ved brug af hybridbiler.

Radikale Venstre i Roskilde ønsker især en styrkelse af en bæredygtig busdrift i både bykernen og i landområderne. Dette naturligvis med anvendelsen af miljøvenlige busser som eldrevne-, hybrid- og brintdrevne busser.

Et godt eksempel på miljøvenlig busdrift er S-busserne, som mange gange dagligt kører i gennem kommunen. En udbygning af disse teknologier i forbindelse med den kollektive transport, vil også øge mulighederne for en introduktion af teknologierne inden for individuel transport.

I Radikale Venstre i Roskilde mener vi, at det offentlige skal være i front med pilotprojekter, der kan bane vejen for individuelle løsninger.

Mange borgere i Roskilde vælger dagligt at benytte sig af cyklen som transportmiddel, hvad enten det er til og fra arbejde, uddannelse eller fritid. Muligheden for at tage cyklen med i S-busserne og i toget, har været med til at gøre det muligt for flere mennesker at benytte sig af denne både klimavenlige og sundhedsfremmende transportform.

Radikale Venstre i Roskilde støtter derfor alle initiativer for udviklingen af både mere cykeltrafik og kollektiv trafik i kommunen.

I 2011 udråbte Roskilde kommune året til at være et cykelby-år, hvor borgerne havde mulighed for at låne og afprøve en el-cykel som transportmiddel.

Med opbakning fra Radikale Venstre i Roskilde blev der ligeledes etableret cykelparkeringer, flere cykelstier og muligheden for at låne en cykelpumpe ved stationer og busholdpladser. Desuden har Radikale Venstre i 2013-2017 sikret en rekordhøj andel af kommunens investeringer i veje, øremærket til cykelstier.

Det arbejde skal fortsætte i de næste fire år, så kommunen får flere deciderde supercykelstier, der - bl.a. med el-cyklernes øgede udbredelse - giver bedre vilkår for pendlere til at gå fra biler til cykler.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Unge

En engageret ungdom i Roskilde skaber ejerskab af byen og er med til at udvikle byrummet til gavn for alle aldersgrupper.

De unge i Roskilde har vist fantastisk initiativlyst og vilje til forandring.

Roskildes ungepolitik skal være en drivkraft for at skabe engagement og innovation blandt Roskildes unge i samarbejde med byrådet.

Radikale Venstre Roskilde vil i løbet af den næste valgperiode sætte forskellige ungdomspolitiske mærkesager på dagsordenen. Roskilde Kommune har udviklet sig meget hurtigt over de seneste år, rent ungdomspolitisk. Den udvikling skal fortsætte.

Radikale Venstre i Roskilde mener, at Roskildes unge fortjener et sted, hvor de kan udvikle deres kreative evner. Om det er politiske foreninger eller madlavningshold, så skal ungehuset kunne rumme mange foreninger. Et ungehus vil ligeledes skabe ejerskab. Det ejerskab er de unge i Roskilde klar til at gribe.

I forbindelse med etableringen af et ungehus bør Roskilde Kommune nedsætte en gruppe, der skal udarbejde en strategi for, hvordan kommunen rammer alle unge med ungehuset og ikke blot de aktive unge fra fx INSP, Hal12 eller Gimle.

Gruppen skal bestå af konsulenter fra kommunen, eksperter, der har erfaringer fra lignende projekter i andre byer, og kommunens ungeudvalg.

I Roskildes Ungeudvalg sidder nogen af de mest engagerede unge. De skal tages med på råd, når der udvikles politik, der har en konsekvens for unge. Radikale Venstre i Roskilde vil være garant for, at Ungeudvalget tages mere med på råd, når der udvikles politik i Roskilde.

Radikale Venstre i Roskilde vil fortsat bidrage til en udvikling af landdistrikterne til gavn for ungdommen. Det være sig i legepladser, boldbaner, skaterbaner osv. Det er vigtigt, at ungdommen bliver stimuleret til at tage ansvar for deres miljø.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for:

Velfærdsteknologi

Radikal Venstre i Roskilde ønsker at være med til at udbrede og udnytte de muligheder, velfærdsteknologien kan give for at skabe en bedre og mere selvhjulpen hverdag for borgeren, der har behov for hjælp. Velfærdsteknologi vil samtidig være med til at borgeren bevare selvrespekten, og den vil derudover kunne være med til at give en værdig pleje af nuværende eller højere kvalitet.

Fremtidens udfordringer i forbindelse med flere ældre og syge borgere er et fokusområde over hele landet. Samtidig stiller fremtidens ældre nye krav til servicen, og de har andre kompetencer, end dem der ses hos de nuværende ældre. Fremtidens ældre er dem, der i dag bruger netbank, bestiller rejser på nettet og kommunikerer med venner og familie via Facebook. Når de over de næste år begynder at efterspørge den kommunale hjælp, skal vi være klar til at levere en kvalificeret og tidssvarende service.

Radikal Venstre i Roskilde fokuserer på, at velfærdsteknologiske projekter bliver båret frem af brugernes ønsker og identificerede behov, således at velfærdsteknologiens anvendelighed i driften kommer i fokus.

De velfærdsteknologiske løsninger kan reducere borgernes afhængighed af det offentlige. De velfærdsteknologiske løsninger skal bevare eller styrke evnen til at klare sig selv i daglige gøremål, med fokus på tryghed, sikkerhed og mobilitet i dagligdagen.

De velfærdsteknologiske løsninger skal være med til at styrke arbejdsmiljøet. Dette kan være mindre fysisk belastning for medarbejderne eller ved en bedre og mere hensigtsmæssig drift. De velfærdsteknologiske løsninger kan således være med til at imødekomme udfordringerne i forhold til både rekruttering af medarbejdere samt nedslidning af medarbejdere.

Velfærdsteknologi kan og skal give nytte på forskellige niveauer:

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for

Ældre

Medborgere i den tredje alder er borgere som alle andre. Radikale Venstre i Roskilde accepterer ikke betegnelser som ”ældrebyrden”, men konstaterer, at det kræver ressourcer at sikre, at ældre kan være lige i muligheder med andre medborgere.

Vi finder det vigtigt at tage afsæt i, at gruppen af ældre har et meget forskelligt behov for kommunal indsats. Nogle har behov for konkret støtte i form af hjemmehjælp, sundhedspleje eller madordninger, mens andre mere har brug for faciliteter, som kan understøtte et aktivt socialt og kulturelt liv, også for enlige.

Samtidigt er der i gruppen af ældre et stort potentiale for en frivillig indsats over ældre med handicap el. lign. Det Radikale Venstre ser her gode muligheder for at supplere kommunens indsats med basal hjælp og pleje.

Med hensyn til alderssammensætning er Roskilde tæt på landsgennemsnittet og står ikke i en ekstraordinær situation med hensyn til at kunne tilbyde en god service.

Ældrepolitiske udfordringer i Roskilde Kommune.

Det Radikale Venstre vil arbejde for at forholdene i kommunen er sådan, at de ældre ønsker at blive boende i kommunen efter et erhvervsaktivt liv. Imidlertid kan der være ønsker om mindre og lettere tilgængelige boliger. Det er derfor vigtigt, at der er en boligmasse, hvor der også er mindre lejligheder i trygge omgivelser, ligesom der skal være mulighed for fx bofællesskaber.

Mange ældre medborgere har i større eller mindre grad nedsat funktionsevne. Det er i det væsentlige en kommunal opgave at kompensere herfor. Det kræver bl.a. at der tilbydes offentlig transport, der kan sikre adgang til kommunale institutioner og læger og til indkøbsmuligheder.

Det kræver også, at det er let at komme i kontakt med kommunen. Mange er ikke fortrolige med digital kommunikation eller har af andre grunde brug for telefonisk eller personlig kontakt for at løse hverdagens problemer.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for

Økonomi

Roskilde Kommune har i dag et fornuftigt grundlag for at finansiere både sin daglige service af borgerne og de fremadrettede investeringer. Der er attraktivt at bo i kommunen, bl.a. da der i og tæt på kommunen er gode beskæftigelsesmuligheder.

Det betyder, at borgerne i gennemsnit har indkomster, der kan sikre de indtægter, som gør kommunen i stand til at løfte sine opgaver – også selv om udligningsordninger betyder, at der overføres midler til andre kommuner med svagere indtægtsgrundlag.

Kommunen har imidlertid en gæld på godt 1 milliard kroner, svarende til ca. 15.000 kr. pr. indbygger og ca. 20 pct. af et årligt driftsbudget (netto). Selv om gælden er overkommelig, koster den renter og skal afdrages. Det betyder, at der er et betydeligt beløb, der ikke kan bruges til andre formål.

Udfordringer i Roskilde Kommune.

Det er afgørende at Kommunen fremover som minimum kan fastholde sit indtægtsgrundlag i kraft af indkomster hos borgere og erhvervsvirksomheder. Det kræver at Roskilde kommune også fremadrettet er en attraktiv kommune at bosætte sig eller etablere sig i.

På udgiftssiden vil den øgede andel af ældre medborgere alt andet betyde stigende udgifter til omsorg og pleje i den kommende valgperiode. Gælden skal nedbringes over en kort årrække. Det lave renteniveau må ikke blive en undskyldning for at udsætte afviklingen.

Samtidigt er det vigtigt at der tages initiativer – også udgiftskrævende investeringer – der sikrer at kommunen også på 10-20 års sigt kan have en økonomi i balance.

Radikale Venstre vil i Roskilde byråd arbejde for: