GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG04-METODOLOGIA DEL PROJECTE GRÀFIC

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Segon

Primer

Específica 

8

Departament:  Projectes i teoria del disseny  

Idioma: Català/castellà

Horari: 

D Gràfic-2A Dimarts de 13:05 hrs a 14:55 hrs i Dijous 9:50 hrs a 13:05 hrs
D Gràfic-1B Dilluns de 9:50 hrs a 13:05 hrs i Dimecres de 10:45 hrs a 13:05 hrs

Web de l’assignatura:  https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/metodologia-del-proyecto-grafico-edg04/

Professorat responsable:

Mariano Aguilar

Correu electrònic:  maguilar@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta Gonzalez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com 

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L'assignatura “metodologia del projecte gràfic” s'estudia en el 3er semestre i és de caràcter semestral. L'assignatura de "metodologia del projecte gràfic" pertany a la Matèria de "projectes de disseny gràfic" es relaciona a continuació, durant el 4art semestre amb "projectes de disseny gràfic".

2.2. Perfil professional

El perfil del graduat en disseny correspon al d’un professional qualificat capaç de concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, capaç d’integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius. L'assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador gràfic els elements i les eines necessàries per incidir en els aspectes metodològics del projecte gràfic.

El disseny gràfic és comunicació, és crear propostes on la imatge, el missatge i el concepte convergeixen i són sempre el resultat d'un laboriós procés que combina la exploració i el descobriment. Les funcions habituals d'un dissenyador són fer anuncis de publicitat, merchandising, dissenyar cartells, flyers, publicacions, informes, catàlegs...el dissenyador persuadeix i influeix també en l'opinió pública, (en el cas de publicitat política o la propaganda), el que dissenya ha de servir per instruir a la gent... Aquests problemes de disseny han de produir-se en un procés de disseny meditat i estructurat a consciència i des del començament, basat en l'exploració, experimentació i discerniment sobre les idees que formaran la proposta de disseny final d'acord amb la tipologia del problema. Aquest procés s'ha de dur a terme per afavorir l'àmbit professional del dissenyador gràfic, establert en la relació entre dissenyador i "el client", i fonamentant en els valors de respecte, confiança, ètica.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Haver superat la matèria de fonaments del disseny

3.2. Requisits recomanables 

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació

4.3.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

- Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

- Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

- Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

- Establir estructures organitzatives de la informació.

- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica

- Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

- Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

A. COMUNICAR: COMPETÈNCIA EN EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ DEL DISSENY

CE-DG1 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

B. ANALITZAR: COMPETÈNCIA D’ANÀLISI CRÍTICA I VALORACIÓ DEL DISSENY

CE-DG3 Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

CE-DG4 Establir estructures organitzatives de la informació.

CE-DG5 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE- DG6 Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte.

CE-DG10 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

C. PROJECTAR: COMPETÈNCIA EN DISSENY

CE-DG11 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG12 Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

CE- DG14 Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte

D. EXECUTAR: COMPETÈNCIA DE REALITZACIÓ

6. Continguts

1. El procés projectual com a recerca.

2. Estudi de la metodologia i el procés projectual adaptat a cada projecte.

3. Mètode obert i creatiu d'estructuració i configuració de missatges gràfics i de la seva organització industrial tenint en compte la contextualització i els aspectes socials, culturals, tècnics i funcionals.

4. Mètodes de recerca en el disseny.

5. Desenvolupament de petits projectes de disseny.

Continguts específics:

 UD1 Definició de la idea de Metodologia

 UD2 El procés projectual a les metodologies aplicades al disseny

 UD3 Desenvolupament de projectes de disseny

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

L’assignatura es farà amb el mètode expositiu. Es pot definir com la presentació d’un tema estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a un objectiu determinat.

Aquesta metodologia es centra fonamentalment en l’exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi, i l’aprenentatge basat en problemes / projectes. Mètode d’aprenentatge que té com a punt de partida un problema dissenyat pel professorat i que l’estudiant ha de resoldre o en el qual l’estudiant du a terme un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, el disseny i la realització d’una sèrie d’activitats. L’aprenentatge per descobriment és la base d’aquests mètodes. La informació de partida subministrada pel professorat és incompleta i l’estudiant ha de complementar-la mitjançant l’estudi de les fonts adequades

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

18 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

56 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

6 hores

Activitats de treball no presencial

120 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

100  hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne. Sala d’estudi i biblioteca

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet Projector i pantallaPissarra Pantoneres Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc. Recursos multimèdia. Webgrafia Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

-No hi ha criteris

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats.

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de valors numèrics obtinguts en els treballs aprovats, dels quals la UD1 es valorarà en un 33%, la UD2 en un 33% i la UD3 en un 33% de la nota final.

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 80 % de les hores lectives.

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua).

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01- CA13.

20%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA01- CA03.

10%

---

Treballs i projectes

R

CA01- CA17

70%

50%

Prova objectiva final

R

CA-, CA-, CA-, etc.

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

AICHER, Olt. El mundo como proyecto. Barcelona, GG Diseño, 2007

FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico, una metodología creativa. Barcelona: Paidós, 2005.

JONES, Christopher. Métodos de diseño, Barcelona, G.G. 1982.

KOREN, Leonard i WIPPO, Robert. Recetario de diseño gráfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño, Barcelona, G.G. 1981.

LUPTON, Ellen /COLE PHILLIPS, Jennifer. Diseño Gráfico. Nuevos fundamentos. Barcelona, Gustavo Gili, 2009

LUPTON, Ellen. Design Thinking. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1985

MUNARI Bruno.Como nacen los objetos. Barcelona Editorial Gustavo Gili.

PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004.

SOLANAS DONOSO, Jesús. Diseño, arte y función. Barcelona: Salvat, 1985

SWAN, Alan. Bases del diseño gráfico. Barcelona: Blume, 1992

9.2. Bibliografia complementària: 

Compren principalment apunts de las metodologíes aplicades al disseny de: Cristopher Jones,  Morris Asimow, Bruce Archer , Bruno Munari, Ryan Hambry, Jorge Frascara.

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions