Privacy beleid Swip Swap

Verklaring inzake gegevensbescherming

Datum laatst bijgewerkt: 2020-01-20

1. Algemeen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de “App” Swip Swap zoals geëxploiteerd door  SWIP SWAP b.v. (hierna te noemen "Swip Swap"), een bedrijf dat gevestigd is aan Oranjeplein 264, 6224 KZ te Maastricht, Nederland.

Meer gegevens over hoe u met ons in contact komt vindt u aan het eind van deze verklaring inzake gegevensbescherming onder art. 13.

We nemen uw privacy uiterst serieus. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of leasen. Alle gegevens zullen door ons worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of dat nodig is voor de levering van onze diensten, of tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van uw gegevens.

De diensten die wij leveren via de App kunnen alleen functioneren indien we specifieke gegevens met betrekking tot u verzamelen, opslaan, overzetten, verwijderen en / of anderszins gebruiken (“Verwerken” of “Verwerking"). Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevens”) zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft welke Gegevens we van u verzamelen en met welk doel we het Verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten die wij op de App aanbieden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw Gegevens, met name de wettelijke rechten die u hebt met betrekking daartoe.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden ("AV") die de basis vormen van uw contract met Swip Swap voor het gebruik van de App ("Gebruikscontract"). In het geval van discrepantie tussen de AV en deze verklaring inzake gegevensbescherming, zijn de bepalingen van de laatstgenoemde van toepassing.

2. Welke gegevens Verwerken we van u?

2.1 Verbinding met App

Wanneer u verbinding maakt met de App, Verwerken we de volgende gegevens (logfiles):

Zonder uw expliciete toestemming zullen we de persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit gedeelte, met name het IP-adres, nooit gebruiken, tenzij het gebruik daarvan noodzakelijk is (i) voor de levering en verbetering van onze diensten en / of (ii) voor beveiligingsdoeleinden, met name het voorkomen van cyberaanvallen, zoals data scraping en denial of service-aanvallen en voor het voorkomen van ontoelaatbare meervoudige applicaties.

2.2 Registratie als lid

Om ons platform te kunnen gebruiken hebt u een Swip Swap-account nodig. Hiervoor moet u zich registreren als lid op de App.

U zult worden gevraagd om de volgende gegevens in te voeren op onze de App:

2.3 Gebruik van Platform voor ruiltransacties

We zullen Gegevens over uw ruiltransacties op het platform opslaan en Verwerken (bijv. artikel, de staat van het artikel, het artikel waarmee geruild wordt, tijdstip van transactie etc.).

Indien u artikelen ruilt via onze App, dan verzamelen we aanvullende Gegevens die u aanmaakt wanneer u de artikelen aanbiedt voor verkoop, met name foto’s, evenals tekst en andere omschrijvingen (bijvoorbeeld de staat). Deze Gegevens zijn alleen zichtbaar voor gebruikers van de App.

2.4 Communicatie

Wanneer u onze diensten gebruikt, dan verzamelen we ook de volgende Gegevens:

Om technische redenen blijft de inhoud die u genereert online na het eind van uw gebruikersovereenkomst. Desalniettemin zal uw naam niet zichtbaar zijn en er zal een mededeling staan dat de inhoud afkomstig is van een lid dat niet langer actief is (zie onze AV).

3. Doelen waarvoor we uw Gegevens Verwerken

Voor zover niet reeds aangegeven onder 2, Verwerken we uw Gegevens met het volgende doel:

3.1 Levering van onze diensten

We Verwerken uw Gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de gebruiksovereenkomst, voor het leveren van de diensten die u gebruikt op onze App

3.2 Wettelijke rechten, verbetering van onze App, preventie en detectie van ontoelaatbare activiteiten, systeembeveiliging

We zullen uw Gegevens ook verwerken om de volgende legitieme belangen van Swip Swap en / of eventuele derden te behartigen:

3.3 E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via onze website www.swipswap.nl registreren voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert, dan vragen wij u om toestemming om uw e-mailadres te Verwerken met als doel om u Marketing E-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen Marketing e-mails als u daartoe toestemming hebt gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat wij de inhoud van Marketing E-mails kunnen personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel Gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd (zie 3.3).

Uw toestemming voor het verzenden van Marketing E-mails kan door u op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de Marketing E-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

3.4 Melden van suïcidale posts​

In uitzonderlijke gevallen, waarin we suïcidale posts op onze website waarnemen, kunnen we deze bij de politie melden. In die gevallen verstrekken we uw gebruiksnaam, e-mailadres, naam, IP-adressen en meest recente log-ins, telefoonnummer (indien geverifieerd), schermafdruk waarin de suïcidale verklaring verschijnt. We verstrekken de Gegevens in die omstandigheden om uw vitale belangen te beschermen krachtens art. 6(1)(d) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.​

3.5 Contact met u opnemen over kansen

Wij kunnen via e-mail contact met u opnemen om u aan te bieden uw inhoud op onze sociale mediaprofielen te delen of om deel te nemen aan onze marketingcampagnes. Het doel hiervan is het vergroten van de publiciteit van u en Swip Swap of om u ruilmogelijkheden te bieden, wat een gerechtvaardigd belang is krachtens Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

4. Online beveiliging

Toegang tot uw account is beschermd door een wachtwoord dat u instelt. Alleen met dit wachtwoord kunt u overgaan tot het maken van een ruilafspraak, of toegang krijgen tot de chatfunctie.

Verstrek dit wachtwoord aan niemand. Zodra u de App niet meer wilt gebruiken, vergeet dan niet de app te sluiten of het device te vergrendelen.

We nemen alle noodzakelijke technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies en toegang evenals tegen ongeoorloofde wijziging, verstrekking of verwijdering. Toegang tot uw Gegevens is beperkt tot de personen die dat nodig hebben voor het doel als beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Dergelijke personen moeten zich houden aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Verstrekking van uw Gegevens aan derden

Swip Swap is wettelijk verplicht om persoonsgegevens en / of Gebruiksgegevens te verstrekken aan  opsporings-, strafrechtelijke of toezichthoudende instanties indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het vermijden van risico’s voor het publiek en voor de vervolging van criminele handelingen.

In alle andere gevallen zullen uw Gegevens alleen worden doorgegeven aan derden wanneer u toestemming hebt gegeven of derden zelf toegang hebt verstrekt tot uw Gegevens.

6 Analytics 

6.1 Gebruik van Google Analytics

Deze app gebruikt Google Analytics for Mobile Apps, een analysedienst van Google Inc. ("Google"). De informatie die wordt geproduceerd met betrekking tot uw gebruik van de app wordt doorgaans overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Op ons Platform hebben we IP-anonimisering geactiveerd, zodat, binnen EU-lidstaten of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben getekend, uw IP-adres vooraf zal worden afgekort door Google. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google Server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Google zal deze informatie namens Swip Swap gebruiken om uw gebruik van de App te evalueren, rapporten te genereren over activiteit en Swip Swap te voorzien van aanvullende diensten met betrekking tot de App.

Voor een overzicht gegevensbeschermingsregels van Google, klik hier.

7. Recht van wijziging

Aangezien we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht om deze verklaring inzake gegevensbescherming op ieder gewenst moment te wijzigen, met inachtneming van de relevante regelgeving. Eventuele wijzigingen zullen onverwijld op deze pagina worden gepubliceerd. Ongeacht het voorgaande, dient u deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

8. Opslagduur van uw gegevens

Tenzij anders aangegeven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of bepaald door een statuut, bewaren wij alle gegevens onbeperkt bij Google (analytics of firebase) 

9. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Gegevens

Krachtens wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, hebt u op ieder gewenst moment het recht:

U hebt ook het recht op uitzonderlijke gronden om af te zien van de verplichte Verwerking van uw Gegevens. Wanneer uw persoonlijke Gegevens worden Verwerkt voor direct marketing-doeleinden, kunt u bezwaar maken tegen deze Verwerking (recht op bezwaar).

U hebt daarnaast het recht om op ieder gewenst moment iedere toestemming die u hebt gegeven als onderdeel van het registreren voor of het gebruik van onze diensten in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking en op basis van de gegeven toestemming.

Als u een van de in dit gedeelte vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Swip Swap via de onderstaande contactgegevens. Ongeacht andere rechtsmiddelen, hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

10. Onze contactgegevens

Indien u vragen hebt met betrekking tot de Verwerking van uw gegevens als onderdeel van uw gebruik van het Platform of met betrekking tot uw rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

support@swipswap.email

SWIP SWAP b.v.

Oranjeplein 264,

6224 KZ

Maastricht (NL)