Privacy Statement Swip Swap B.V.

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur Swip Swap B.V., hierna: Swip Swap. Swip Swap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75300583 en is gevestigd aan Oranjeplein 264 (6224KZ) te Maastricht. In dit document wordt uitgelegd hoe Swip Swap omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Swip Swap de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Swip Swap, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Swip Swap, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Swip Swap verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Swip Swap verwerkt worden, hebben ten doel om:

E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

U kunt zich via onze website www.swipswap.nl registreren voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert, dan vragen wij u om toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel om u marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails als u daartoe toestemming hebt gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat wij de inhoud van marketing e-mails kunnen personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kan door u op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

Swip Swap kan via e-mail contact met u opnemen om u aan te bieden uw inhoud op onze sociale mediaprofielen te delen of om deel te nemen aan onze marketingcampagnes. Het doel hiervan is het vergroten van de publiciteit van u en Swip Swap of om u ruilmogelijkheden te bieden.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Swip Swap  worden persoonsgegevens verwerkt. Swip Swap verwerkt uitsluitend gegevens die Swip Swap noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Swip Swap  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.swipswap.nl en/of app indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Swip Swap biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Swip Swap verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. In ieder geval bewaart Swip Swap uw gegevens zolang als dat dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of voor zolang u een actief account heeft op de app van Swip Swap.

Verwerking door derden

Swip Swap deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Swip Swap kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Swip Swap is wettelijk verplicht om persoonsgegevens en/of gebruiksgegevens te verstrekken aan opsporings-, strafrechtelijke of toezichthoudende instanties indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het vermijden van risico's voor het publiek en voor de vervolging van criminele handelingen.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Swip Swap neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Toegang tot uw account is beschermd door een wachtwoord of authenticatie via Apple of Google. Alleen met het wachtwoord, of door middel van authenticatie via Google of Apple kunt u overgaan tot het maken van een ruilafspraak of toegang krijgen tot de chatfunctie. Verstrek het wachtwoord aan niemand. Zodra u de diensten van Swip Swap tijdelijk niet meer wenst te gebruiken, vergeet dan niet de app te sluiten of het device te vergrendelen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website en/of app stemt u in met de disclaimer. Swip Swap behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of app en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website en/of app over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website en/of app is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Swip Swap aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website en/of app. Het gebruiken van deze website en/of app komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website en/of app. Aan de inhoud van de website en/of app kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website en/of app zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Swip Swap voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Swip Swap maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Swip Swap mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Swip Swap gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Swip Swap worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Swip Swap  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via support@swipswap.email.

Gebruik Social Media

Swip Swap maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Swip Swap u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Melden van suïcidale posts

In uitzonderlijke gevallen, waarin we suïcidale posts op onze website en/of app waarnemen, kunnen we deze bij de politie melden. In die gevallen verstrekken we uw gebruiksnaam, e-mailadres, naam, IP-adressen en meest recente log-ins, telefoonnummer (indien geverifieerd), schermafdruk waarin de suïcidale verklaring verschijnt. We verstrekken de gegevens in die omstandigheden om uw vitale belangen te beschermen krachtens art. 6(1)(d) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Swip Swap met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via support@swipswap.email. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Swip Swap u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Swip Swap zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Swip Swap kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 8 januari 2021.