GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:  EDM07-PATRONATGE I CONFECCIÓ: TRANSFORMACIONS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segon

Segon

Específica

4

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Dilluns 08:00-09:50 Divendres 09:50-11:40

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Cristina Barriga Llorente

Correu electrònic: cbarriga@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Marta Gonzalez Gomez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Matèria: Patronatge i confecció.

Patronatge i confecció: transformacions, es tracta d’una assignatura de segon curs, obligatòria pels alumnes de Disseny de Moda. Pretén aprofundir

coneixements dintre els diferents llenguatges del patronatge i confecció així com facilitar el domini de les eines i instruments adequats per el

desenvolupament i materialització del dissenys de peces de roba. El patronatge com a forma indispensable d’estudi per la recerca de nous volums i nous

camins dels processos creatiu.

2.2. Perfil professional

Assignatura imprescindible com a procés bàsic per al desenvolupament de prototips d’indumentària.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver superat l'assignatura de Patronatge i confecció basics. L ́alumne hauria de tenir coneixements del patrons base.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar

els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

.

4.2. CG/Competències generals 

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE - 14 Conèixer la maquinària i processos de fabricació, producció i manufacturat dels sectors vinculats al disseny de moda i indumentària.

CE - 12 Fomentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.

CE - 15 Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i de realització que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

Suscitar l'interès cap el llenguatge del patronatge com a objecte d’estudi

Conèixer els instruments i fer un correcte ús, per als procediments bàsics de la construcció de prendes.

Capacitat per a la interpretació de dissenys de peces de roba mitjançant la realització dels patrons.

Habilitat per a treballar la construcció de les peces de roba.

Habilitat per a elaborar treballs de recerca dintre la matèria

6. Continguts

Tècniques de confecció, patronatge i escalat. Interpretació de dissenys. Siluetes i creació de volums amb maniquí ( ). Confecció de moulage glasseta.

Manipulacions. Tècniques de confecció per a teixits i materials especials. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura. Transformacions

BLOC TEMÀTIC I . TRANSFORMACIONS Introducció a l'assignatura. Objectius d’aprenentatge de l’assignatura. Continguts temàtics de l’assignatura

(distribuïts en unitats d’aprenentatge)

-Estudi dels diferents tipus de cruces Investigació i transformacions dels distint tipus de punys, colls i mànigues.

-Trasllat pinça de pit.

-Colls: Peter Pan, sastre, smocking i fantasia Mànigues: recta, semi-entallada, raglan, japonesa,pagoda, jamón i màniga capa.

-Transformacions a partir del patró base: jeans, sastre, falda pantaló, falda capa, mitja capa. Vestit, transformacions.

-Pantalons.

-Escalat.

BLOC TEMÀTIC II. CONFECCIÓ Estudi del procés constructiu de la camisa Muntatge de glassilla: falda de talls redons, cos base Muntatge de diferents

tipus de mànigues Muntatge de colls i butxaques.

Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Es posarà a la disposició de l’alumnat materials i recursos per facilitar la comprensió dels continguts de l’assignatura Activitats presencials Classes teòriques:

exposició dels continguts amb recursos visuals i audiovisuals Classes pràctiques: construcció de patrons i confecció de diferentes mostres com a part de un

dossier d’aprenentatge.

L ́assignatura consta d ́activitats teòriques, on es farà l ́explicació dels continguts, i classes pràctiques de realizació de patrons base amb transformacions i

confecció de diferents mostres com a part de un dossier d’aprenentatge. L ́alumnat disposarà de recursos didàctics com a suport per l ́assignatura.

Treballs pràctics, carpeta d ́aprenentatge.

L'alumne ha d´assistir i participar al 70% de les activitats lectives i/o les activitats programades i lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

72 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

22 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

50 hores

Activitats de treball no presencial

25 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Activitats pràctiques de patronatge i confecció

25 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taller de patronatge i confecció:

-Paper per la realització de patrons.

-Tisores de paper.

-Tisores de tela

-Escaire i reglas de patronatge

-Curva francesa

-Glasilla

-Útils bàsics per la confecció: agulles de cap, agulles, fils.

-Marcador

-Maquina plana

-Maquina remalladoras

-Equip de planxat

-Maniquins

7.4 Activitats interdisciplinàries

-Realització de patrons i prototips de faldillas, pantalons, mànigues, vestits amb diferents opcions de transformacions.

-Especejament e industrialització dels patrons (acabats, referències i marges de costura ). E 1:100 , E 1:50

-Dossier d ́aprenentatge

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

Períodes d’avaluació

Avaluació ordinaria

Per aprovar l'assignatura durant l’avaluació contínua l'alumne ha de:

● Assistir i participar al 70% de les activitats lectives i/o les activitats programades.

● Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i obtenir una nota mínima de 5.

● Obtindre una nota mitjana de 5.

Avaluació extraordinària.

Aquells alumnes que no han superat l’assignatura i/o que no han assistit al 70% de les activitats lectives i/o les activitats programades hauran de:

● Lliurar tots els exercicis i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

● Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

Blocs de continguts. En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de

la part suspesa en l’avaluació extraordinària.

Blocs de continguts. En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de

la part suspesa en l’avaluació extraordinària. El plagi será motiu de suspès.

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-1, CA-2, CA-3, CA-4

10%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA-6, CA-7, CA-10, CA-11, CA-13, CA-

14, CA-15, CA-16

60%

---

Treballs i projectes

R

CA-5, CA-6, CA-7, CA-8,CA-9 CA-10,

CA-11, CA-12, CA-13, CA-14, CA-15,

CA-16

30%

50%

Prova objectiva final

R

CA-5, CA-6, CA-7, CA-8,CA-9 CA-10,

CA-11, CA-12, CA-13, CA-14, CA-15,

CA-16

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

-MARTÍ de Missé, Carmen. Patrones Tipo Sistema Marti.. Ediciones Martí Barcelona 1976

-ALDRICH, Winifred. Metric pattern cutting for Women’s wear. Blackwell Publishing UK, 2008

-AMADOR Duarte, Tomás. Sistema de patronaje industrial Amador para señora, caballero y niños. Guerri, 1959

-Manual completo de Costura. Ed. EL Drac.

-RIVIERE, Margarita. Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX. Ed. Grijalbo 1996

-O`HARA Callan ,Georgina: Diccionario de la moda. Ed. Destino 1999

-DENHAM, Carolyn N.K.: El libro de costura de Merchant & Mills Ed. Gustavo Gili SL, 2016

9.2. Bibliografia complementària: 

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions