PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

PEC

CEIP LA SOLEDAT

(REVISIÓ CURS: 2016/17)

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

ÍNDEX

1.- Les característiques de l'entorn del centre i els seus trets d'identitat.

1.1. Ubicació i situació socioeconòmica i cultural de la zona. 1.2. Tipologia escolar. 1.3. Trets d'identitat del centre.

2.- Valors i objectius educatius. 2.1. Objectius generals. 2.2. Objectius específics

3.- Gestió del centre.

4.- Coordinació amb serveis i institucions.

5.- Avaluació del PEC.

6.- Documents

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

1.- Les característiques de l'entorn del centre i els seus trets d'identitat.

1.1. Ubicació i situació socioeconòmica i cultural de la zona.

El CEIP La Soledat està situat al barri de Palma del mateix nom. És una barriada que va néixer als anys seixanta i va créixer ràpidament incorporant la població immigrant d’origen peninsular que arribava de forma massiva a l’ampar del boom turístic.

Al llarg dels anys, la primera població es va anar substituint. Primer s’hi va ubicar un grup nombrós d’ètnia gitana que provenia del poblat de Son Banya. I uns anys després va començar la incorporació d’immigrants magrebins, molt nombrosos en l’actualitat. Als darrers cinc anys la incorporació d’immigrants subsaharians és massiva.

És així que, en l’actualitat, ja no hi ha famílies d’origen mallorquí, i les d’origen peninsular se desplacen a altres barris tot d’una que poden. Les poques que hi resten solen tenir problemes econòmics greus, d’atur, problemes de marginació i en molts de casos es tracta de famílies multiproblemàtiques amb expedients oberts als Serveis Socials i Protecció de Menors. El nivell sociocultural i econòmic és baix i hi ha un grau elevat d’analfabetisme a nivell parental, així com també molt poca competència lingüística en qualsevol de les llengües oficials de la nostra comunitat, sobretot en llengua catalana. La llengua de relació entre les diferents comunitats, en el millor dels casos, és el castellà.

1.2. Tipologia escolar.

Titularitat: CEIP depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat. Govern de les Illes Balears.

Nivells educatius: Educació Infantil i Primària.

Número d'unitats: 3d'EI i 12 d'EP.

Número d'alumnes: 337 (75 d'EI / 262 d'EP) el 2017.

Ubicació de l'escola: Carrer Regal no 16 Palma . L'escola compta amb una entrada per aquest carrer.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

1.3. Trets d'identitat del centre.

Dins el marc del nostre centre pretenem dur a terme un procés educatiu que:

Sigui democràtic i participatiu, tenint en compte tots els membres de la

comunitat escolar.

Potencii l'educació en els valors de respecte, solidaritat i tolerància.

Proporcioni atenció individualitzada psicopedagògica i d'orientació

educativa segons els nivells i necessitats.

Valori l'esforç i el progrés personal i promogui el respecte per les

diferències (sexe, raça...)

Contacte

CEIP La Soledat

Carrer Regal, 16

07007 Palma

Illes Balears

Telèfon i fax: 971274929

ceiplasoledat@educaib.eu

El centre disposa de :

15 aules

3 despatxos per equip directiu

1 despatx per EOEP i arxiu de documents

6 petits espais habilitats per: P.T., A.L., A.D.

1 aula de música/ anglès.

1 aula multiusos habilitada com a gimnàs i aula de psicomotricitat.

Hi ha una cuina que s'empra per fer tallers.

A l’antic habitatge del conserge s’han habilitat els següents espais: biblioteca i sala per desdoblaments.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

L'horari del centre és de jornada continuada (de 9 a 14 h.)

L'Institut d'Educació Secundària que ens correspon per mapa escolar és l'I.E.S Aurora Picornell.

2.- Valors i objectius educatius.

2.1.Objectius generals.

Centrar la tasca educativa de l'escola en el respecte d'un mateix i de

l'altre, el diàleg, la reflexió i la col·laboració. Contribuir a crear un clima de confiança, tranquil·litat i ordre que doni seguretat als professors, alumnes i pares.

Fomentar la capacitat d'observació i l'adquisició d'hàbits de convivència,

higiene i treball.

Mantenir una actitud oberta envers els canvis científics, tecnològics,

socials i artístics.

Proporcionar als alumnes elements, instruments i tècniques de treball intel·lectual que l'ajudin al seu autodesenvolupament i autonomia.

Respectar les diferències de cada alumne afavorint una educació no sexista i integradora on tots tenguin cabuda per igual atenent a la individualitat i a la diversitat.

Fomentar i incrementar l'ús de la llengua catalana i el coneixement de la

cultura i de les tradicions pròpies, des de l ́etapa d ́Educació Infantil.

Motivar als alumnes perquè en el seu temps d'oci participin en les activitats oferides per les entitats del barri o pel Centre en horari no lectiu.

Mantenir relacions periòdiques amb les famílies per afavorir el seu

coneixement de l'escola així com la seva participació i col·laboració.

Afavorir la participació del professorat en activitats de formació

permanent.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

2.2. Objectius específics

D'àmbit pedagògic.

Treballar dins la línia d'ensenyament actiu i motivador on els alumnes

puguin desenvolupar la iniciativa, la creativitat i l'esperit crític.

L'escola vetllarà per l'assoliment de les competències clau de

l'alumne, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant, tenint en compte la diversitat de l'alumnat.

Conscienciar els alumnes en el respecte i conservació del medi ambient.

Treballar la lecto-escriptura des de l ́etapa d ́Educació Infantil.

Fomentar el gust per l'esport, els jocs i la música com a instruments de

plaer, d'expressió i d'aprenentatge per a un millor desenvolupament integral de la persona.

Potenciar l'ús de les noves tecnologies aplicades a les àrees del

currículum

D'àmbit institucional:

Potenciar una participació activa de tots els membres de la Comunitat

Escolar dins la vida social i cultural del Centre i el seu entorn.

Treballar i actuar per aconseguir i mantenir un aspecte agradable i

estètic del Centre, respectant les dependències i el material de l'escola.

D'àmbit administratiu:

Desenvolupar i potenciar eines útils per a la comunicació externa i

interna.

D'àmbit humà i de serveis:

Tenir molt present el Reglament d'Organització i Funcionament (ROF),

del centre a la vida diària del centre escolar.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

3 Gestió del centre.

El Director juntament amb l'equip Directiu dirigeix la gestió del centre. Aquesta es duu a terme democràticament, amb la participació de tots els sectors que integren la comunitat escolar. Per això, s'estableixen els òrgans de gestió i participació més adients.

El centre compta per a la gestió interna i l'assessorament amb els òrgans següents:

Consell Escolar

Claustre de Professors

Equips de Cicle

Comissió de Coordinació Pedagògica

Comissió de Lingüística

Comissió de Biblioteca

Comissió de Convivència

Comissió de Salut

4.- Coordinació amb serveis i institucions.

EOEP (Orientador i PTSC)

Centre de Salut.

CMSS Llevant Sud, Llevant Nord i Gregal ( Ajuntament de Palma ).

Fundació Rafa Nadal.

ASPAS

5.- Avaluació del PEC.

Es pretén que el nostre PEC sigui un projecte viu. D'aquesta manera, prestarem especial atenció al desenvolupament de la posada en pràctica del mateix, així com als resultats finals obtinguts. En aquest sentit, el seguiment i avaluació del mateix tindrà una especial importància en el marc de la nostra intervenció.

En el nostre cas, ens proposam realitzar una avaluació en dos àmbits:

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

a) Avaluació de procés.

Interna: som responsables únics del PEC, per la qual cosa una vegada a l'any, coincidint amb l'elaboració de la Memòria Anual, el revisarem, a fi de detectar possibles disfuncions i desajustaments indesitjats per a poder corregir les desviacions sobre la marxa.

Col.lectiva: realitzarem un seguiment dels problemes i objectius. A més de l'equip Directiu, intervindran en aquesta avaluació el claustre i el Consell Escolar.

b) Avaluació final de resultats.

S'avaluarà sota els criteris següents:

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre i impuls de la participació en aquests dels diversos col·lectius de la comunitat educativa.

Gestió dels recursos humans i materials per a proporcionar una oferta educativa àmplia i ajustada a les demandes socials.

Organització de les activitats complementàries que afavoreixin l'obertura del centre connectant aquest amb el seu entorn.

Disponibilitat per atendre l'alumnat i les seves famílies oferint informació i responent a les seves demandes.

Impuls i posada en marxa de programes i iniciatives d'innovació i formació que milloren el funcionament del centre.

Com a resultat del procés d ́avaluació, l'equip de cicle acordarà les propostes de millora pertinents pel proper curs. El/la Cap d'Estudis recollirà les conclusions i propostes del curs anterior en forma d'objectius i orientacions per al curs corresponent.

Els àmbits on es dur a terme l'avaluació seran:

Reunions regulars d'Equip Directiu, claustre, comissió pedagògica i Cicle.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC ) CEIP LA SOLEDAT

Reunions d'avaluació de nivell a final de trimestre.

Reunions extraordinàries.

Tant a l'avaluació de procés com a l'avaluació final de resultats, es procedirà a valorar el grau de consecució dels objectius proposats en el present PEC, i a les accions duites a terme per a aconseguir-los. Els resultats de l'avaluació duita a terme es presentaran a la comunitat educativa per mitjà de dues vies principalment.

1. L'equip docent serà informat a través de la presentació de la Memòria Anual al final de cada curs.

2. El Consell Escolar rebrà i discutirà el PEC elaborat.

6.- Documents

6.1.Concreció curricular (CC).

6.1.1 Programacions didàctiques. 6.1.2. Programacions d'aula.

6.2. Reglament d'organització i funcionament (ROF).

6.2.1. Pla d'emergència

6.3. Pla de convivència.

6.4. Pla d'Acció Tutorial.

6.5. Projecte Lingüístic de centre (PTIL)

6.6. Pla d'Atenció a la Diversitat.

6.6.1. Pla d'acolliment