GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior de Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG07-MATERIALS I SISTEMES DE REPRODUCCIÓ I IMPRESSIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

 Gràfic

segon

segon

Específica

6

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: castellà/ català

Horari: Grup A, dimecres de 10,45 a 13,05 i divendres de 12,10 a 14

             Grup B, dilluns de 8,55 a 10,45 i dimarts de 9,50 a 11,40

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTI1Njk0ODc0MTZa?hl=es

Professorat responsable:

Federico García Balestena

Correu electrònic:fgarcia@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ---------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Pertany a Ciència i Tecnologia aplicada al Disseny Gràfic 

2.2. Perfil professional

La assignatura introdueix l´alumne en els processos d´impressió artesanals i industrials. En el coneixements dels materials i processos i en la preparació dels originals per a la impressió digital i convencional.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

-

3.2. Requisits recomanables 

-

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionants tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG01. Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual

CE-DG02. Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG11. Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexes.

CE-CE CE-DG14. Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar-los d'acord amb els objectius comunicacionals del projecte. CE-DG15. Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

CE-DG16. Dominar els processos de producció d'imatges, sons, impressió, mitjans i suports materials

5. Resultats d’aprenentatge

-Dominar els processos i materials de les diferents tècniques de gravat i estampació

-Assolir els coneixements bàsics per a entendre els diferents processos d'impressió no tradicional.

-Aplicar les especificacions necessàries per a la presentació correcta dels originals a imprenta.

-Utilitzar la terminologia de la matèria.

-Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat dels projectes

6. Continguts

BLOC TEMÀTIC I: Sistemes tradicionals de gravat i estampació. 

1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA A LES TÈCNIQUES GRÀFIQUES ARTÍSTIQUES Sistemes d’impressió: Gravat en relleu / gravat al buit / en pla / de tamís. Grups de tècniques: Mètodes directes / indirectes / tècniques additives. L’evolució tècnica de la imatge gràfica pre-fotogràfica. Conceptes, medis, materials, processos, edició i conservació

2. GRAVAT EN RELLEU Materials i instruments de la xilografia La talla al fil (a fibra) i la talla a la testa (contrafil). Tècniques d’impressió xilogràfiques. El linoleogravat. Tècniques de desbast i d’impressió. Impressió a dos colors.

3. GRAVAT AL BUIT Materials i instruments de taller. Mètodes directes (punta seca i talla dolça). Mètodes indirectes, els mordents. Aiguafort de línia i aiguatinta. Impressió calcogràfica a colors.

BLOC TEMÀTIC II: Processos i sistemes de reproducció i impressió industrials 

1. SUPORTS, TINTES Paper com a suport .Història i fabricació i composició del paper. Classificació paper. Elecció del paper, usos i aplicacions .Tintes i pigments Evolució, composició i fabricació .Tipus i característiques. Adequació tintes als diferents sistemes gràfics .Relació tintes i suports gràfics

2. PROCESSOS D’IMPRESSIÓ INDUSTRIAL I EVOLUCIÓ DELS SISTEMES DE REPRODUCCIÓ GRÀFICA FINS LA PUBLICACIÓ DIGITAL .Injecció i làser. Impressió tipogràfica .Litografia Offset .Offset digital. El gravat al buit Flexografia, Termogravat i altres sistemes d’impressió Serigrafia

BLOC TEMÀTIC III: Preimpressió, art final i producció 

1. PREIMPRESSIÓ DIGITAL .La digitalització .El tractament digital de la imatge i del text. L’autoedició. Tipus d’originals i la seva reproducció .Sistemes de trames i tipus de tramats. Gestió del color L’escàner i la importació d’imatges. L’optimització i la resolució. Format digital per a imatge i text. Imposició .Preparació dels documents per a l’impressor. Sistemes de sortida

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Exercicis pràctics a on l´alumne treballi els continguts teòrics. Cada exercici es presentarà amb una informació teòrica per el seu correcte desenvolupament Activitats de recerca i exposició pública.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

16 hores

Classes pràctiques

Individual

Resolució de problemes pràctiques a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació

4 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Desenvolupament de projectes

80 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Grup gran

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

10 hores

*Les hores presencials poden variar del grup A al B en funció del calendari

7.3 Instal·lacions del centre i material

Taller de tècniques gràfiques

7.4 Activitats interdisciplinàries

-

7.5 Activitats complementàries

Visita a Graphispag

Altres per definir

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

1,2,4

5%

---

Treballs i projectes

R

5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16.

70

50%

Prova objectiva final

R

5,6,7

25%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

DAWSON, J. Guía completa de grabado e impresión. Tres Cantos. Hermann Blume Ediciones. 1996.

GATTER, Mark. Listo para imprenta;.Barcelona. Edit. Index Book S.L. 2005.

JOHANSSON, Kaj . Manual de producción gráfica: recetas. Barcelona. Edit. G. Gili S.A. 2004

BLASCO,Laia. Sobre impresión. Barcelona. UOC. 2017

9.2. Bibliografia complementària: 

-

9.3. Altres recursos: 

Material audiovisual

Material gràfic

Web: cnice preimpresión, procesos y materias primas

10. Altres observacions 

-