GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l'assignatura/codi: EDG05-ENVASOS I EMBALATGES

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Segon

Segon

Específica

6

Departament:   Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Dilluns 10,45-- 13,05   DT 8-9,50  DC 13,05-14,55  DJ 9,50-11,40

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/escoladisseny.com/envases-y-embalajes/

Professorat responsable:

Mariano Aguilar

Correu electrònic:  maguilar@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta Gonzalez

Correu electrònic:mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L´assignatura “d’envasos i embalatges” pertany a la matèria de “projectes de disseny gràfic”. Envasos i embalatges: aspectes tècnics, industrials, formals, funcionals, comercials, de comunicació

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat dei cartró,, plàstic i metàŀlics proporcionant els coneixements i de desenvolupament creatiu d’un projecte

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat la matèria de fonaments del disseny

3.2. Requisits recomanables

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

 - Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

 - Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

 - Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

 - Establir estructures organitzatives de la informació.

 - Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte.

- Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte

5. Resultats d’aprenentatge

PROJECTAR

Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

Prendre decisions argumentades en cada una de les fases de desenvolupament del projecte

Seleccionar el tipus d’embalatge amb criteri Tenir en compte les implicacions funcionals, econòmiques i tecnològiques del producte Solucionar un projecte d’embalatge en l’aspecte de disseny i de condicionants tècnics

Aplicar solucions d’ idees creatives i innovadores Establir estructures organitzatives de la informació

Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicacionals del projecte

Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, destreses, i procediments adequats.

Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament dels materials utilitzats en el disseny de productes, serveis i sistemes.

Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

EXECUTAR

Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual. Dominar els processos de producció d’imatges, impressió, distribució, mitjans i suports materials

Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte

6. Continguts

Envasos i embalatges. Tipologies i materials. Forma i funció. Aspectes gràfics i comunicatius, psicològics i de persuasió. Aspectes d'ús i ergonòmics. Aspectes de protecció i distribució. Procediments d'ompliment, dosificació, d'impressió i etiquetatge. Aspectes ecològics. Solucions per minimitzar l'impacte ambiental. Normativa aplicable. Realització de projectes d'envasos i embalatges. Gràfica i comunicació aplicada als envasos. Mètodes de recerca en disseny.

UD1. INTRODUCCIÓ

Envasos i embalatges: història, concepte, funcions.

UD2. ASPECTES MERCADOTECNICS I SEMIÒTICS DELS ENVASOS

Gràfica i comunicació aplicada als envasos.

Aspectes gràfics, comunicacionals, psicològics i de persuasió

El llenguatge dels envasos: formes, cromatisme, materials, imatges, atributs Disseny d'envasos i embalatges.

Mètodes de creativitat.

Forma-funció.

Formats i codis de producte

Mètodes d'investigació en el disseny

Anàlisi d'envasos i embalatges del nostre entorn

Forma i significat

El consumidor

Metodologia general pel disseny d'un envàs.

El punt de venda.

L'Envàs al lineal.

UD3. TIPOLOGIES I MATERIALS

Paper i cartró

Paper, i cartró, naturalesa, fabricació, propietats, tipologies. Impressió i etiquetatge

Cartó i cartoné.

Capses plegables: les seves parts, tipus de plegats, tipus de tancaments, llengüetes, solapes, fons automàtic.

Capses de cartró corrugat: fabricació, impressió, troquelat

Vidre. Característiques i classificació. Processos de fabricació. Tipus de corona. Impressió i etiquetatge

Materials plàstics

Envasos metàl·lics

UD4.PROCESSOS, TÈCNIQUES I NORMATIVA

Processos d'etiquetatge

Tècniques d'impressió

Protecció i distribució

Normativa aplicable

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades. L’assignatura es farà amb el mètode expositiu. Es pot definir com la presentació d’un tema estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a un objectiu determinat. Aquesta metodologia es centra fonamentalment en l’exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi, i l’aprenentatge basat en problemes / projectes. Mètode d’aprenentatge que té com a punt de partida un problema dissenyat pel professorat i que l’estudiant ha de resoldre o en el qual l’estudiant du a terme un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, el disseny i la realització d’una sèrie d’activitats. L’aprenentatge per descobriment és la base d’aquests mètodes. La informació de partida subministrada pel professorat és incompleta i l’estudiant ha de complementar-la mitjançant l’estudi de les fonts adequades

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

64 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

17 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

44 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

86 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

66 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador i projector a l’aula

7.4 Activitats interdisciplinàries

Amb Materials i sistemes de reproducció i impressió

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses relacionades amb el packaging

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats.

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de tots els treballs aprovats.

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació corresponents.

L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

L’assistència per a tenir avaluació contínua haurà de ser de mínim un 80 % de les hores lectives.

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua). 

No recuperable (NR): activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superarla en el període de recuperació del calendari acadèmic.  Recuperable (R): activitat que es pot superar en el període de recuperació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA01- CA03

20%

---

Treballs i projectes

R

CA-1- CA17

80%-

50%

Prova objectiva final

R

CA-4- CA14.

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

VIDALES GIOVANNETTI, Ma. Dolores. El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de envases y embalajes. Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. México, 1995.

LEFTERI CHRIS  Así se hace. Técnicas de fabricación para diseño de producto. i. Editorial Blume. ISBN 978-84-9801-258-3

L JACKSON. PAUL  •Estructuras de packaging.Diseño de cajas y formas tridimensionales. Paul Jackson. Promopress. ISBN-13:978-84-92810-30-7

9.2. Bibliografia complementària: 

A.A.V.V. Ecodiseño de envases. El sector de la comida rápida. Elisava Edicions, Barcelona, 2000.

CALVES, Giles ¿Qué es el packaging? G. Gili. Barcelona. 2004

CLIFF, Stafford. Packaging. Diseños especiales. Año: 1993

CONWAY LLOYD, Morgan. Diseño de Packaging (Colección Prographics) Index Book

DENISON, Edward. Packaging. Envases y sus desarrollos. Año: 1999

DESIGN,Mono; AMBROSSE, Gavin ; HARRIS, Paul . This side up : diseños de packaging originales. Index Books. 2003

EMBLEM A. y EMBLEM H. (Eds.). Fundamentals of Packaging Technology, The Institute of Packaging, Reino Unido, 1999.

EMBLEM A. y EMBLEM H. Packaging 2 Dispositivos de cierre (Fundamentos de Diseño) Ed. Index Book, 2000

FISHEL, Catherine. Perfect Package. Editorial Rockport. EEUU, 2003

HOFFMAN, D. Donald. Inteligencia visual. Cómo creamos lo que vemos. Paidós transiciones. Barcelona, 2000.

LOZANO, Juan Ramón. La nueva normativa de los envases y embalajes. Ed. FC MORILLAS & ASSOCIATES Packaging e Identidad Corporativa desde el punto de vista de este grupo de diseñadores. Editorial Index Book

MUNARI, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología procesual. Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1983.

PATHAK Haresh. Structural package designs, diseños de estructuras para embalajes. The pepin press 1999 PIPES, Alain. El diseño tridimensional. Del diseño a la pantalla. Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1989.

SALA, Màrius, Lürzer’s Special Archive Packaging Design, Lürzer’s Archive SALA, Màrius, Lürzer’s Special Archive Packaging Design 2, Lürzer’s Archive SALA, Màrius, Packaging made in Spain 02,Barcelona: Index Book, 2001

SANDERS, Norman y BEVINGTON, William. Manual de producción del diseñador gráfico. Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1986.

SELECT A Graphic Design from Spain, Index Book, 2000 STEWART, B. Packaging Desing Strategy, Pira International, 1994.

WONG, Wucius. Fundamentos de diseño Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona, 1995.

9.3. Altres recursos: