WIJKVERENIGING

BENOORDENHOUT

Wijkvereniging Benoordenhout

Secr. Sonderdankstraat 27

2596 SB Den Haag

info@wvbn.nl

www.wvbn.nl

Wijkcentrum Benoordenhout

Bisschopstraat 5

2596 XH Den Haag

        

Aan de leden en donateurs van de

Wijkvereniging Benoordenhout

Den Haag, 31 oktober 2017

Geacht lid van de Wijkvereniging, geachte donateur,

Als het bestuur van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout, gevestigd te Den Haag, roepen wij op en nodigen wij u uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging te houden op donderdag 16 november 2017, aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 in het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) (in de aula), Oostduinlaan 50, 2596 JP Den Haag (gebouw voormalig Aloysius College)

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

1.        Opening en mededelingen;

2.        Bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

4.         Stand van zaken, waaronder het Benoordenhuis

5.        Jaarplan (inclusief begroting) 2018

6.        Contributie 2018. Het voorstel is € 12,50 per lid handhaven.

3.        Benoeming lid van het bestuur

7.        Rondvraag;

Stemgerechtigd is volgens de statuten ieder (betalend) lid. Leden kunnen zijn: een natuurlijk persoon die woont of werkt in het Benoordenhout, dan wel een rechtspersoon. U bent lid, wanneer u zich in het verleden heeft aangemeld als lid, die aanmelding is aanvaard, en het lidmaatschap nog steeds voortduurt.

Alle leden zijn in het ledenregister van de vereniging opgenomen. Het register wordt bijgehouden door Mirjam Kroemer. Betaalt u contributie dan bent u zeker lid. In geval van twijfel of u lid bent, kunt u bellen met Mirjam of mailen naar info@wvbn.nl  of – ook die avond - alsnog lid worden.  

Laat uw stem niet verloren gaan: kunt u niet zelf komen, geeft u een volmacht om namens u te stemmen aan een ander lid, of aan het bestuur. Als lid mag u voor maximaal 4 andere leden als gevolmachtigde optreden. Een concept volmacht treft u hieronder aan. Alleen uzelf als volmachtgever hoeft te tekenen.  Een rechtspersoon, die lid is, wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, of door een gevolmachtigde.

Ook gezinsleden van leden zijn uiteraard welkom op de vergadering. Alleen indien zij zelf ook lid zijn hebben zij stemrecht. Donateurs van de vereniging zijn welkom de algemene ledenvergadering bij te wonen. Een donateur heeft niet stemrecht.

In artikel 11 van de statuten van de vereniging is bepaald t.a.v. het benoemen van bestuurders:

"De benoeming van bestuurders geschiedt uit één (1) of meer voordrachten. Tot - het maken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als dertig ( 30)leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de - Algemene Ledenvergadering medegedeeld. Bij deze mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van het stellen van tegenkandidaten door ten minste dertig ( 30) leden. Een voordracht door dertig (30) leden moet vijf maal (5) vier en twintig (24) uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend."

Het bestuur draagt voor S.P.E. Baecke (Stefan, geboren 1971) te benoemen als bestuurslid. Het is de bedoeling dat hij de portefeuille Joe Ouderen en Expats op zich neemt, als opvolger van Jeannine de Hoop Scheffer, die aan het einde van haar 2e bestuurstermijn is.

Het bestuur wijst u erop dat tegenkandidaten tegen een door het bestuur voorgedragen kandidaat kunnen worden gesteld door ten minste 30 leden. Een voordracht moet vijf maal 24 uur voor de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

De na te noemen bijlage treft u bij deze oproep bijgevoegd aan. Nog electronisch nagezonden zullen worden de concept notulen van de vorige ALV en het jaarplan. Papieren versies van alle bijlagen zijn (t.z.t.) op te vragen bij Mirjam Kroemer, secretariaat/ledenadministratie, 070–3240307 of info@wvbn.nl.

Ook zijn papieren versies van de bijlagen (t.z.t.) voor u ter inzage aanwezig en op te halen in het Wijkcentrum ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH, Den Haag, en/of in de vergaderlocatie bij aanvang van de vergadering .

Namens het bestuur,

Dick Th.J. van der Klei, secretaris

Mail direct: secretaris@wvbn.nl 

Website: www.wvbn.nl

Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Twitter: www.twitter.com/wvbenoordenhout 

Zie ook: https://www.facebook.com/groups/benoordenhout/ 

Bijlagen:

  1. Concept volmacht
  2. Concept notulen vorige algemene ledenvergadering (volgt)
  3. Jaarplan (volgt)

ABN NL44ABNA0449943968

ING  NL34INGB0003804427

KvK  Haaglanden 027107352

ANBI Status