Bestyrelsesmøde DKF

Dagsorden 2018.03.16

Dato

Fredag d. 16. marts  2018 kl 18.00-22.00

Sted

Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Deltagere

Ansvarlige benævnes med initialer.

Ole Tikjøb (OT), Peter Nyegaard (PN), Bolette Fokdal (BF),

Tom Faurschou (TF), Jeppe Jørgensen (JJ),  Christian Jacobsen (CJ), Lisbet Praëm (LP)

Derudover deltager i pkt 0 BT, FP, VK, IL, SK, FP, KNI, CL

Afbud

Lau Larsen (LL)

Referent

LP

Nr.

Punkt

Kommentar/beslutning/opgave

Bilag

Ansvar

Velkommen

OT bød velkommen. OT roste det gode arbejde, som sekretariatet har ydet. Både omkring Årsmagasin og Årsmødemateriale. OT hilste fra LL, der desværre er syg.

Omkring OTs sygdom: OT er færdigbehandlet med kemo og har det godt.

OT

0.

Praktisk gennemgang

 1. Årsmøde - Dag 1 - ikke delt offentligt
 2. Årsmøde - Dag 2 - ikke delt offentligt

Praktik blev gennemgået og det blev oplyst, at Per Scales ikke genopstiller som suppleant til DKF’s Appeludvalg. Det gør i stedet Nina Mortensen.

0.1

0.2

CL

LP

Godkendelse af referat

 1. LINK
 2. Referat blev godkendt

OT

Godkendelse af dagsorden

Pkt 4.5 om godkendelse af Sletten Kajakklub blev tilføjet.

OT

Diskussion

 1. DKF deltagelse i netværk for SPF politikere
 2. DKF deltagelse i DIF kongres 2018

Konklusion

ad 1) PN har tilmeldt sig. Der tages umiddelbart efter Årsmøde stilling til, om endnu et bestyrelsesmedlem skal tilmeldes.

ad 2)  PN og OT deltager. BF deltager lørdag (dagprogram)


3.1

3.2

OT
OT

Beslutning

 1. Underskrift regnskab og protokollat - ikke delt offentligt
 2. Kontingent 2019
 3. Placering af Klubsamling/Årsmøde 2019 - ikke delt offentligt
 4. Justeringer af bestemmelser og forretningsgang
 5. Godkendelse af Sletten Kajakklub.

Konklusion

Ad 1) Regnskab og protokollat blev underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 2) Forslag om kontingentstigning sættes til afstemning på Årsmødet.

Ad 3) Årsmøde foreslåes afholdt 23.-24. marts eller, 2-3. november.

Ad 4) LL, LP og Nina Mortensen foretager den afsluttende  redaktion af konkurrencebestemmelser.

Ad 5) Sletten Kajakklub godkendes som medlem.

4.1

4.2

4.3

4.4

CJ

BF/CJ

CJ

LL/LP

Status / orientering formænd

 1. OT
 2. PN
 3. BF

Følgende blev suppleret mundtligt

 1. OT
 • Appelsag i DIF Idrættens Appelinstans  fra Holte Roklub har fået udsættelse til 20 marts.
 • OT har holdt møde med DIFs formand Niels Nygaard om det fremtidige samarbejde.
 • DKF har indbragt en sag om anerkendelse af 2 klubber for DIF Idrættens Appelinstans.
 • DFfR søger ny formand.
 • Frederikshavn Kajakklub overvejer at melde sig ind igen.
 • Lille medlemsfremgang på ca 2 %.
 • Næstformand Thomas Back er gået ud af Idrætsforum København, da han har fået job i Københavns Kommune.
 1. PN
 • Supplerede med informationer om projekt Outdoor fra DGI Midtjylland har et projekt. DGI vender tilbage med et udspil om fast samarbejde med Silkeborg Kommune.
 1. BF
 • 60 + camp sat på kalender.  dialogmøder med politiet undervejs. Godt Milano coregroup-meeting, hvor Danmark satte sit præg og Schweiz blev nyt medlem.

5.1

5.2

5.3

OT

PN

BF

Status / orientering sekretariatet

 1. Samlet for medarbejderstaben

CJ supplerede med:

 • Lars Robl tiltrådt som sportschef
 • Der er aftalt møde med Gjensidige Forsikringer om det fremtidige samarbejde.

6.1

CJ

Status / orientering bestyrelse

 1. LE (Landshold og Elite)
 2. MK (Motion og Konkurrence)
 3. UA (Udvikling og Aktivitet)
 4. KFM (Klub, Facilitet & Miljø)

Her blev suppleret med:

 1. Polo: TF har haft en snak med Silas om, hvad der sker i polomiljøet. Det er aftalt, at bestyrelsen planlægger dialogmøder under DT-turneringen. FT har modtaget ros til DKF for støtte omkring Irland. TF italesatte problemet med for mange afbud fra atleter til samlinger. Det skal der gøres noget ved. I kontrakter fra 2019 sættes målsætninger ind. CJ gjorde opmærksom på Kirkbi- midler, der kan søges.
 2. DT er faldet på plads
 3. -
 4. JJ medunderskriver på et brev fra Friluftsrådet til regering om at der ikke er behov for flere regler. Suså-løbet må ikke gennemføres. Vi skal forfølge at et løb, der foregår over en sø af en kommune defineres som kajakløbsbane.

Mødedato med DFfR er fastlagt. Her skal arbejdet om det fælles strategispor sættes på skinner.                

7.1

7.2

7.3

7.4

TF

LL

IB

JJ

Økonomi

 1. Balance 2018

CJ viste 2 nye redskaber til  at følge økonomien. Likviditetsbudget ser fornuftigt. I Protokollen får alle forbund inklusiv DIF en påtale om, at der ikke er tilstrækkelig funktionsadskillelse.

8.1

CJ

Eventuelt

Bestyrelsen sagde ja til en henvendelse fra Silkeborg Kajakklub, som ønskede at vise en event film på Årsmødet under punktet eventuelt.

9.1

OT

Mål vi vil nå

 • OL medaljer 2016 og 2020

 • 200 klubber & 25.000 medlemmer i 2020

 • Fra 11 % til 15 % medlemmer under 18 år i

              2020

 • Vækst i uddannede for tur/kap på EPP og instruktøruddannelse

 • Udvikle og afvikle koncepter til forbedring af breddens kano- og kajakfærdigheder med 10%

 • Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer i 20% af klubberne inden 2020


Til dagsorden

Næste punkt

 Bilag 0.1   2018.03.16

Form

Praktisk gennemgang

Ansvarlig

CL

Emne

Praktisk gennemgang - Klubsamling

Opgave

Se opgavefordeling i fanebladet “Temadag ansvar” i dokumentet her (ikke offentligt) 

Baggrund

Bestyrelsen skal koordinere de sidste elementer

Indstilling

Næste opfølgning


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 0.2   2018.03.16

Form

Praktisk gennemgang

Ansvarlig

LP

Emne

Praktisk gennemgang - årsmøde

Opgave

Se dagsorden i årsmødemateriale

Baggrund

Bestyrelsen skal koordinere de sidste elementer.

Nyt er

Det der er anderledes i år er, at dele af Årsmødematerialet gennemgås lørdag. Således forventer vi, at selve årsmødet varer omkring 2 timer og afsluttes med frokost. Men det kan vi ikke vide med sikkerhed.

Bestyrelsen deltager på diverse workshops, lørdag og opstår der ændringsforslag på workshops, så skal vi lørdag aften have ændringsforslag klar og distribueret på papir.

Hver bestyrelsesmedlem skal aflevere 1 slide til fremlæggelse på årsmødet søndag, der opsummerer lørdagens workshop. Kan sættes ind her - hvis driller send på mail til lisbet.

Indstilling

Næste opfølgning


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 3.1   2018.03.16

Dagsordens punkt

3.1

Form

Diskussion

Ansvarlig

OT

Emne

DKF deltagelse i netværk for SPF politikere

Opgave

Drøfte DKF’s deltagelse i DIF nye netværk

Baggrund

 

På toplederseminaret i Herning blev netværksgrupper for specialforbundspolitikere præsenteret.

 

Netværkene etableres i regi af DIF’s HR-gruppe, og har til formål at styrke specialforbundenes ledelse, organisation og virke, samt styrke relationerne på tværs af forbund.

 

Vi gør os meget umage for at gøre netværkene relevante og udbytterige for alle, så derfor håber vi også, at endnu flere melder sig på banen inden 1. marts for en plads i netværket.

 

Læs mere i vedhæftede om netværkenes formål, mødefrekvens, indhold mv.

 

- og tak for de positive tilbagemeldinger vi allerede har modtaget fra en række forbund om en plads i netværket.

 

Link (ikke offentligt)

Indstilling

Drøftes

Næste opfølgning

Afhænger af udfald


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 3.2   2018.03.16

Dagsordens punkt

3.2

Form

Diskussion

Ansvarlig

OT

Emne

DKF deltagelse i DIF kongres 2018

Opgave

Drøfte hvem der deltager på vegne af DKF

 

Baggrund

DIF indbyder til kongres den 4. maj

Hvordan spiller idrætten sammen med FN´s verdensmål?

En spændende dag, hvor en lang række eksperter og praktikere i og uden for idrættens verden sætter fokus på, hvad idrættens rolle er og kan blive i forhold til FN´s verdensmål.

http://event.dif.dk/DIF18/arrangementet.html 

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og udpeger.

Næste opfølgning

Afhænger af udfaldet.


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 4.1   2018.03.16

Form

beslutning

Ansvarlig

CJ

Emne

Underskrift regnskab og protokollat

Opgave

Regnskab og protokollat skal drøftes, godkendes og underskrives forud for årsmødet.

Baggrund

Materialet er udsendt til bestyrelsen

Indstilling

Godkendes og underskrives

Næste opfølgning

Årsmødet


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 4.2  2018.03.16

Form

beslutning

Ansvarlig

CJ/BF

Emne

Kontingent 2019

Opgave

Bestyrelsen skal mundtligt drøfte forslag til kontingent 2019. 

Baggrund

Der er jf mailkorrespondance udarbejdet et forslag med kontingentstigning i 2019 på 5 kr pr medlem (før rabat)  Således er der sikret at der et udgangspunkt for drøftelsen af dette punkt på årsmødet.

2019 budgettet er ikke udarbejdet i detaljer men alene i prognose form. De 3 største udefrakommende dele af økonomien kendes dog allered jf aftaler med TD, DIF og BDFL. Det tilsammen indikere at der skabes mere ubundet økonomi for at kunne fastholde aktivitets og ambitionsniveau samtidig med at alle forpligtelser overholdes.  

Indstilling

Bestyrelsen drøfter forslaget og evt. ændringsforslag

Næste opfølgning

Årsmødet.


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 4.3   2018.03.16

Form

beslutning

Ansvarlig

CJ/OT

Emne

Placering af Klubsamling/Årsmøde 2019 - ikke delt offentligt

Opgave

Årsmøde / Klubsamling kan med fordel fastlægges allerede nu.

Baggrund

Årsmødet skal afgøre om vi holder fast i nuværende mødedatoer eller skifter til efteråret.

Bestyrelsen fastlægger derefter mødedatoen under hensyn til andre opgaver og arrangementer.

Mulige datoer (ikke offentlig)

Indstilling

Bestyrelsen fastlægger 2 mulige datoer. En forår en efterår.

Næste opfølgning

Årsmødet 2018


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 4.4   2018.03.16

Form

beslutning

Ansvarlig

LL/LP

Emne

Justeringer af bestemmelser og forretningsgang

Opgave

Drøfte, vedtage eller forkaste ændringsforslag som bestyrelsen er bemyndiget til at behandle. 

Baggrund

I forbindelse med opfølgning på de tidligere behandlede (og vedtagen) ændringsforslag har FP gennemgået en del af bestemmelserne. Her er identificeret en række forhold er enten bør ændres som en konsekvensrettelse i forlængelse af tidligere ændringer (redaktionelle ændringer) og en række forhold der ikke afspejler de senere års praksis (tilpasning til reel praksis) bl.a. som følge af anvendelse af forskellige nyere teknologier.

Link til forslag (ikke offentlig)

Indstilling

Forslagene drøftes

Næste opfølgning

Eventuelle ændringer gennemføres i den kommende udgave af “DKF Love og bestemmelser”


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 5.1   2018.03.16

Form

orientering

Ansvarlig

OT

Emne

Status

Opgave

 

Orientering

Sport Event Denmark 10 års jubilæum

Den 18. januar blev det markeret med et godt seminar i Idrættens Hus med flere rigtig gode indlæg og med deltagelse af flere ministre og borgmestre.

Fonden Danmarks Rostadion

På bestyrelsesmødet den 6. februar fik vi en god orientering, og der sker lige nu rigtig meget  og tidsplanen forventes at holde, mangler stadig de sidste penge for at projektet kan udføres i det fulde omfang, men der er er god optimisme om at det vil lykkes. Lige nu holdes der møder om genhusning og den fremtidige drift.

Brugergruppemedlemmerne vælges/udpeges for 2 år, og det sker igen fra 1. april, eneste ændring er at vi til brugerrådet indstille Christian Jacobsen i stedet for Bo og nu med Lars Robl som suppleant. Christian har været med gennem hele processen, og Lars vil nu i første omgang koncentrere sig om de kommende WC og mesterskaber og ikke mindst tage hånd om vore mange roere, og når så centeret i 2020 er klar, så er det Lars der indgår i stedet for Christian.

Den 4. april er Fondens bestyrelse inviteret med til et bagrundsgruppemøde, her vil det færdige projekt blive præsenteret.

Internationale Events

Den 24. februar var Christian og jeg inviteret til et møde med Lars Damgaard og Janne Pretzmann fra Silkeborg Kajakklub vedr. deres tidligere henvendelse om et ønske om at afholde større events i Silkeborg. Vi havde et rigtig godt møde, og de fik udleveret rigtig meget materiale med vore erfaringer, og de blev orienteret om, hvordan mulighederne ser ud i de kommende år.

Der arbejdes videre i Silkeborg med rigtig god opbakning fra kommunen.

Den 12. april er vi inviteret til et møde med Event Trekantområdet, der også har et ønske om at afholde internationale maratonmesterskaber.

World Paddle Award

Flot arrangement i Silkeborg den 24. februar med fin international deltagelse, og Finn Larsen, Maribo Kajakklub fik en rigtig flot hæder og meget velfortjent, et stort tillykke Finn med den fornemme pris.

Tak til arrangørerne Ole Torp, Tom Faurschou og Martin Christensen samt Silkeborg Kommune.

Anden hæder

Mange byer fejrer i øjeblikket mange af deres dygtige idrætsudøvere og idrætsledere, det er sket i bl.a. Gentofte, Maribo og Silkeborg. I Gentofte blev Helle Juell, Hellerup Kajakklub kåret som årets idrætsleder og I Silkeborg blev Lars Damgaard ligeledes kåret som årets idrætsleder, et stort tillykke til jer begge, det er meget velfortjent.

Team Danmark

Den 1. marts mødtes jeg med flere af mine forbundsformænds kollegaer for at drøfte mulige kandidater til Team Danmarks bestyrelse. Vi kom frem til flere rigtig gode kandidater, og de er nu videresendt til DIFs bestyrelse.

100 års jubilæum

Kalundborg Roklub kan den 18. marts fejre 100 års jubilæum, det fejres med en reception den 17. marts, det falder desværre sammen med vort årsmøde, så vi kan desværre ikke deltage. Vi fremsender hilsen og gave og ønsker dem et stort tillykke med jubilæet.

         


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 5.2   2018.03.16

Form

orientering

Ansvarlig

PN

Emnet

Status

Opgave

 

Orientering

Tour de Gudenå

Global Paddle Award

Gudenåkomiteen,

Det Grønne Råd

Bevæg Dig For Livet

White Water Viborg

Marathon NM, EM og WC på dansk vand

Diverse

Planlægningen af Tour de Gudenå er så småt igang.

Kommune er kontaktet for div. tilladelser, og der pågår dialog med DGI Midtjylland om evt. fællesaktiviteter i start-områderne i Silkeborg og Ans.

DGI Midtjylland har med et potentielt Outdoor-projekt under Bevæg Dig For Livet taget kontakt til Silkeborg Kommune.

Vi bifalder DGI Midtjyllands initiativ i Danmarks Outdoor Hovedstad, men opfordrer kraftigt til, at initiativer i regi heraf skal supplere og styrke lokale idrætsforeninger (herunder kajakklubberne), idet der skal skabes synergieffekter med eksisterende aktiviteter som f.eks. Tour de Gudenå.

Vores opfordring synes at være modtaget positivt og ved møde og senest Skype den 26. februar er videre process for “køreplan” aftalt. Mere information følger.

 

Deltog den 24. februar ved Global Paddle Award.

Et rigtigt flot arrangement, hvor bl.a. Finn Larsen blev hædret for mange års flot indsats

Tak til World Paddle Award for en hel fantastisk aften i Silkeborg, virkelig flot arrangeret stor tak til Ole Torp og Tom Faurschou.

Og et kæmpe stort tillykke til alle de internationale vindere, som var rejst til Danmark til arrangementet.

 

Der er ansøgt om min fortsatte deltagelse i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

Gudenåkomiteens sekretariat har kvitteret for modtagelsen af ansøgningen om medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

 

Gudenåkomitéen sammensætter det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen på deres første møde i 2018 (forventeligt 16. marts 2018), hvorefter alle ansøgere orienteres om sammensætningen. De udvalgte medlemmer indkaldes herefter til møderækken i 2018 af sekretariatet.

Jeg er af Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids og Idrætsudvalg indstillet til at fortsætte medlemsskabet af Det Grønne Råd/Silkeborg Kommune.

Der foregår yderst spændende nye ting i Danmarks Outdoor Hovedstad - som også omfatter kajak.

Deltog ved DIF dialogmøde om BDFL den 8. februar.

Se yderligere omtale af BDFL fra Christian Jakobsen og Vasant.

Generelt kan det dog konstateres, at Bevæg dig for livet – kano og kajak er kommet godt fra start i 2017, og vi forventer at vi også i 2018 og 2019 at hjælpe mange kano- og kajakklubber med rekruttering og fastholdelse.

Naturligvis måtte  DGI og DKF, som i andre specialforbund, bruge tid på at lære hinanden at kende.

Det var ikke muligt at færdigudvikle alle koncepter for støtte til klubber inden sæsonstart 2017, men vi har gennemført ”håndholdte” aktiviteter samtidigt med at vi arbejdede på koncepterne i 2017.

Derfor kunne vi gennemføre en del aktiviteter, events og forløb på vandet, men klubtuningsforløbene er først påbegyndt fra efteråret 2017.

 

Kom og prøv.

Vi hjælper klubber med markedsføring, drejebøger og konsulentrådgivning til gennemførelse af Kom og prøv-events. Man kan downloade målrettede markedsføringsmaterialer og få hjælp til at promovere sit arrangement på forskellige platforme.

I 2017 var målsætningen 500 deltagere, og vi havde 2.133 deltagere.

I 2018 forsætter vi støtten til klubbernes egne Kom og prøv-arrangementer. Samtidigt lægger vi særlig vægt på, at der bliver kano- og kajakaktiviteter i forbindelse med store events som Havnens Dag (9. juni 2018).

En vigtig erfaring fra 2017 er, at deltagerne på Kom og prøv synes, at det er rigtigt sjovt, men at de gerne vil prøve lidt mere, inden de melder sig ind i en klub. Vi anbefaler derfor, at man følger Kom og prøv op med Kajak-Intro, Polo-Intro osv. som et introduktionsforløb i klubben.

 

Kajak-Intro

Mange interesserede synes, at et længerevarende kajakkursus er for stor en mundfuld at forpligte sig til. Vi har derfor lavet et kort introduktionsforløb på 3x3 timer, så man kan få en fornemmelse af kano- eller kajak, inden man melder sig ind i en klub. Man kan lave Kajak-Intro, Polo-Intro, Havkajak-Intro osv. afhængigt at klubbens fokus.

I 2017 var målsætningen 96 deltagere, og vi havde 98 deltagere.

Det har vist sig, at formatet passer rigtig godt til kajakpolo, og omkring 2/3 af deltagerne på Polo-Intro har meldt sig ind i en klub.

 

Klubtuning

Er vores udviklingsforløb til kano- og kajakklubber. Vi fokuserer på rekruttering og fastholdelse. Forløbene tuner klubberne, så de bliver bedre i stand til at konvertere deltagere på events til medlemmer og til at fastholde medlemmerne.

Vi tilpasser forløbene til den enkelte klub, så man bygger på klubbens styrker og arbejder med netop det, der er vigtigt for klubben. Det er klubben selv, der skal arbejde med de indsatser, man beslutter, men der er en konsulent med i hele forløbet. Vi har sat 5 Klubtuningsforløb i gang i 2017.

 

Blå Stier

Arbejdet med Blå Stier omfatter både den politiske interessevaretagelse – i praksis arbejdet med miljø og adgang til vandet og udbredelsen af et nationalt netværk af kajakruter. I 2017 blev der registreret 15 nye ruter på udinaturen.dk og vi har aftaler om at lægge yderligere 19 ruter ind. Vi samarbejder både med lokale turistorganisationer og havkajakroere om at føje deres ruter til netværket og om at kortlægge og beskrive nye ruter.

Lær mere om de nye initiativer i 2018 ved Årsmødet.

Intet nyt at berette.

Der pågår spændende initiativer for at få EM og WC i maraton til Danmark. Med afsæt i det forestående NM i Silkeborg samt generel politisk opbakning synes drømmene absolut realistiske.

Jeg har henover vinteren nydt at deltage ved Havneræs, møder for udvikling af outdoor-konceptet omkring Gudenåen, stævneplanlægning o.s.v. Det tegner til et super spændende 2018 :-)


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 5.3   2018.03.16

Form

orientering

Ansvarlig

BF

Emne

Status

Opgave

 

Orientering

Vores “nye” bogholder Hanne er dygtig og har overblik. Hun og Christian følger vores likviditet nøje med det nye likviditetsbudget. Indtil nu passer det fint.

Vi er begyndt at kigge på budget 2018 og skal finde nogle besparelser der.


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 6.1   2018.03.16

Dagsordens punkt

6.1

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

SEK

Emne

Status / orientering for medarbejderstaben

Direktøren

CJ

Personale/sekretariat

De forskellige opstartsopgaver for året og forberedelsen af årsmøde / klubsamling holder alle travlt beskæftigede.

Der er afviklet nogen ferie i den mellemliggende periode.

Irene er i gang med at varetage det fælles strategispor med DFfR, og der arbejdes vis a vis med DFfR mhp. at få rekrutteret en deltidsmedarbejder der med base i DFfR kan varetage den anden halvdel af sporet.

Vi har også i den seneste periode implementeret nyt 100% mobil baseret telefonsystem. Vi tror efter at børnesygdomme er behandlet, at det vil give en bedre service og styrke arbejdsdelingen på en arbejdsplads ,hvor mange er meget på farten.

Der er gået en del energi med at sikre, at alle medlemstal kom i hus. Efterfølgende skal der så arbejdes med vejledning af de foreninger, der dyrker kano og kajak, men som ikke ved første øjekast passer ind i DIF stadigt mere rigide fortolkning af medlems-begrebet. Det er tankevækkende at: DKF får hul igennem til nogle af de miljøer, som kan være af afgørende betydning for succes med vision 25-50-75. Samtidig så bliver CFR/DIF/medlemstal.dk mere bureaukratiske og medvirker til at holde forskellige strukturer ude af idrætsfamilien. Det leder tankerne hen til “Forandringens usamtidighed” fra kurset i Forandringsledelse som BF og CJ deltog i.

Elite

Senior sprintlandsholdet er nu i Florida. Ny Sportschef Lars  Chr. Robl tiltrådt 20/2 og opgaveoverdragelse er godt i gang. Der er stort fokus på at sikre det fundamentale (tilmelding / planlægning til stævner). FP arbejder sig igennem samtaler med KC’er og særlige atleter i de enkelte centre. Ungdomssamlinger sprin har været ramt af vejrlig - men alle når en samling.

Rostadion

Der er rigtig meget fart i projektet nu. Der arbejdes med de sidste detaljer i indretning. Der arbejdes fra myndigheders side med diverse klager og dispensationer. Der arbejdes med detaljerne omkring genhusningen når centeret fra sommeren 2018 lukkes ned. Endelig så arbejdes der med hvordan driften skal foregå i fremtiden. Hvordan bliver den til driften ansatte stab forankret? Hvem træffer de daglige beslutninger o.l.. Der arbejdes ligeledes med brugerrådets rolle. Samlet medfører dette en del mødeaktivitet.

Internationalt

Vi afventer svar fra ICF på den formelle ansøgning på World Cup sprint 2020.  CAS forventes at starte behandling af sagen vdr. SUP tilhørsforhold marts / april med en forventning om en kendelse i juli i august.

Vi havde et meget vellykket EPP core group møde i Milano hvor flere års udviklingsarbejde blev konsolideret til forbedrede standarder for uddannelse. I tillæg dertil havde vi den glæde at byde Schweiz velkommen som nyt medlem.

     

Møder

Der har været afviklet styregruppe i BDFL hvor CJ og VK deltog. God fremgang på de fleste felter. Sport Event Denmark har afholdt 10 år jubilæumseminar hvor Lars Løkke Rasmussen samme med bl.a Brian Mikkelsen roste SEDK for en indsat som DKF også har været en vigtig del af. CL og CJ holdt møde med Schweiz ift. optagelse i EPP. Der har været afholdt ordinært regnskabsmøde møder revisor. Frederiksberg jobcenter har præsenteret hvad de kan hjælpe med. I Silkeborg afviklede vi møde i klubben vdr. strategie for større internationele arrangementer i byen.  WPA i Silkeborg gav også mulighed for at introducere LCR til en række nøglepersoner og drøfte samarbejde bl.a. om slalomanlæg med byens administration. Et møde med Idræts Forum København sigtede på at styrke IFK’s evne til at varetage DKF’s interesser i københavn, og samlet set bedre varetage de blå’s interesser.  

 

Ansatte

Medlemsservice - LP/kni

Vi har været i dialog med alle instruktører, der skal recertificeres. Der har vist sig en en ekstra barriere, idet det vil koste ca. 40.000 kr, at indføre certificeringsordningen. Vi arbejder på, en løsning for alle, der har recertificeret, og afventer politisk løsning på de økonomiske udfordringer.

Medlemsoptælling er endnu ikke offentlig. Men her de foreløbige tendenser. LINK - ikke offentligt

Dialog med Frederikshavn om indmeldelse.

Miljø & facilitet - IL

 • Deltagelse i Søfartstyrelsens workshop vedr. havplanen:
  Søfartstyrelsen vil gerne have konkrete data om, hvilke friluftsaktiviteter findes der i kystområdet for at integrere dem i deres planlægning. Alle klubber skal tastes i deres database før 14. marts.
  Friluftsrådet ønsker at starte lobbyarbejde for at få ministereren til at sikre at friluftsorganisationerne bliver partnere på lige fod med industrien i tilrettelæggelse af havplanen.
 • Miljøseminar: Odense Roklub har sagt ja til at være vært for DKF of DFfRs miljøseminar d. 26. maj. Fokus er på naturen som motor for klubbernes udvikling og økonomi, nye teknologier til turen, klubhusets miljøtjek og samarbejdet med DFfR i et fælles miljøspor.
 • IL  skal i samarbejde med KajakRepublic finde en dato til affaldsindsamling i Københavns Havn. Fisketorvet ønsker at være sponsor for aktiviteten.
 • Kanokortet med tips og råd til kanoroere (begyndere) og information om naturen er udkommet og skal deles til Klubsamling og til relevante kanoudlejere.Der arbejdes på at få en kajakfolderen i tryk før Klubdsamlingen.
 • Løbende arbejde med miljøpostkassen

Børn og Ungdom - IL/SK

 • Har fået ansøgninger til DKFs fire lånepakker med børnekajakker: Ansøgningerne kommer fra Haderslev, Limfjorden, Føns Søsport og Neptun.
  Flere af de klubber som har lånt pakken i de sidste år har klaget over kajakkernes tilstand. Pakkerne har været i omløb siden 2008 og er nedslidte. Der bør overvejes at investere i nye kajakker, eller nedlægge tilbuddet.
 • Tilmelding til Ungdomstræf for Havkajak i Middelfart er åben.
 • Klubbesøg i januar hos Guldborgsund Roklub: de vil gerne strukturere deres børnearbejde, har allerede 10 børn i klubben.
 • Klubbesøg i Nykøbing Falster Roklub d. 20 marts. De ønsker at få unge medlemmer i klubben.
 • Kontakt til klubberne vedr. mulighed for afholdelse af sommerskoler.
 • Der er sendt fondsansøgninger afsted til nye udstyrspakker og til opstart af et sommer skoleprojekt. Der er søgt støtte for knap 400.000 og der er søgt hos omkring 8 fonde.
 • Sommercamp i vordingborg har fået 45.000 i støtte fra vordingborg kommune til at rekruttere lokale unge.

Kajakpolo - SK

 • Der er planlagt et trænerkursus d 6-8 april i Viborg
 • Der bliver inviteret til DT2018 snarest. Arrangør klubber begynder at være på plads.
 • Stor opbakning til U14 og U16 samlinger

Surfkajak

 • IPP3 i surfkajak - Vi kører for første gang et Ipp3 kursus i surfkajak. Kurset arrangeres af Hp kajak og fritid (Jesper Tilsted) - vi hjælper med at lave læreplaner og fastsættelse af niveau.

60+ Camp - SK

 • Arbejdet med 60+ Senior camp er igang. Den er planlagt til at løbe af stablen d 11-13 juni

Nye klubber - SK

 • Vi er igang med opstart af en ny klub i Rødby som meget gerne vil arbejde med kajakpolo. De har ikke rovand, men udelukkende en svømmehal
 • Vi er blevet kontaktet af en gruppe kajakroere der meget gerne vil starte en ny klub i sydhavnen i København.  Der er en facebookgruppe på 400 personer der gerne vil organiseres i en klub.

Kommunikation, nye klubber og kursusudbydere, sikkerhed -LP

Københavns havn har lukket havnen med jerngitre. Det giver klubber syd for Københavns havn nogle begrænsninger. Men ikke værre, end man kan benytte en overbæring. Vi er i dialog med myndigheder for at opnå de mest mulige forhold for vores klubber. Et møde mellem ro og kajakklubber samt Københavns Politi er endnu en gang blevet udskudt af politiet. Det er væsentligt, at vi får afholdt mødet før sæsonen rigtigt går i gang, så vi i år kan undgå farlige situationer under politiets eftersættelser. Der mangler en større forståelse for dels hvad vi kan forvente af politiet og hvad politiet kan forvente fra vores medlemmer.

Kurser /IPaddle/Memberlink/Webshop/Kalender/Kursusportal KNI

I seneste Nyhedsbrev kørte vi en A/B test. A: tog udgangspunkt i nyheden fra DIF om at klubberne kan søge penge i en  ny DIF og DGI pulje på 45 millioner. B tog udgangpunkt i information om kurser. B var den klart mest læste. Det er glædeligt at medlemmerne i høj grad efterspørger vores kurser.

IPP uddannelse - CL

 • Herunder også arbejde med handicap / para - se program.
 • EPP core group møde - med justering af den internationale standard i EPP 4 hav, EPP 3-4 tur, EPP 3-4 slalom, EPP 3 kap til følge.  Disse standarder vil bliver implementeret i IPP.
 • Førstehjælpskurser sat i drift. Der er stor interesse for at deltage.
 • Surfski arbejdsgruppe skudt i gang.
 • Aktiviteter i BDFL:
 • klubudvikling i Gladsaxe Kano og Kajakklub.
 • diverse møder  

BDFL

VK/BT

Klubtuning

 • Forløb i gang i
 • Vordingborg Roklub
 • Skovshoved Roklub
 • Graasten Roklub
 • Høruphav Roklub
 • Assens Roklub
 • Gladsaxe

Paddlers-uddannelse

Paddlers First

Evt info fra møde med Lars Houbak

Havnens Dag

Elitesektionen

LR/FP/MB

LR:

 • Status på lejligheder i Værebroparken er den, at der p.t. synes at være 3 atleter, der ønsker hjælp til lejlighed. Primo april/2018 bliver der et værelse ledigt hos Emma. TDK oplyser samtidig at vi står øverst på ventelisten til en 3-værelses lejlighed i Værebroparken og at der skal forventes ca. 2 måneders ventetid.
 • Et af de primære fokusområder for den nye SC er en øget sammenhængskraft mellem elitecenter, kraftcentre og klubber med henblik på udvikling af det fulde potentiale. Kaftcentrenes kerneopgave ses her at være centralt. Der initieres et projekt med arbejdstitlen “Øget sammenhængskraft i DKF elitestruktur” rettet mod midlerne fra Salling Fonden og Kirkbi Fonden.
 • Fokus for SC har i denne første periode været at skaffe overblik og samtidig tilsikre at de mange forskellige deadlines (konkurrencer) bliver overholdt. Endvidere er fokus på fact finding, relationsskabelse, forventningsafstemning med interne og eksterne samarbejdspartnere samt løbende afvikling/afslutning /overdragelse af opgaver fra tidligere job og undervisningsforpligtelser på RUC.

FP:

 • 4 stk. kraftcentre har haft besøg af Talentchef Finn Pape for bl.a. at lave individuelle udviklingsplaner for en række udvalgte “Top-talenter”. De 2 øvrige kraftcentre besøges snarest.
 • Træningsweekender for U Bruttolandshold er startet op igen efter ca. 2,5 måneders pause. Desværre har vi måtte aflyse én af samlingerne pga. vejret. To samlinger bliver afholdt, således at alle aldersgrupper får en enkelt samling her i foråret.  
 • Frem mod sæsonstart bliver iagttagelses-procedurer og udtagelses-procedurer til sæsonens internationale opgaver for U landsholdene gennemgået, og evt. forbedringer der skaber større gennemsigtighed for alle involverede parter bliver kommunikeret ud til alle inden sæsonstart.
 • Efter sæsonstart bliver der afholdt 3 stk. træningsweekender for nye U16, U18 og U23 Bruttohold. Der er lavet aftaler med Lyngby, Nybro-Furå og 361 og at huse disse samlinger.

Stabsfunktioner KNI/LP

Tværgående

KNI

LP

Partner / sponsor

KKR:

 • Opel aftale bliver forbedret med nye tilbud til DKF medlemmer. Partner programmet har vist at være bæredygtigt og er kommet rigtigt godt fra start.
 • Fondsarbejde i samarbejde med konsulenter og BF fortsætter, de første resultater af arbejdet er allerede kommet i hus.
 • Udvikling af webshop og fanware muligheder fortsætter.
 • Ny samarbejdspartner i DKF - KajakSport i Virum
 • Fokus på at udvikle samarbejdet yderligere med nuværende sponsorer og nye sponsorer.
 • Se supplerende kommentarer (bilag 6.1 B IKKE til deling)

Indstilling


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 7.1   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

TF

Emne

Status Landshold og Elite

Opgave

 

Orientering

Orientering fra Elite organisationen under personale.

Vi er rigtig godt i gang med sæson 2018. Vi har haft samlinger for alle vores U-bruttolandshold, og de testresultater vi ser er positive, og det lover godt for sæsonen.

Dog er det ikke tilfredsstillende, at der har været for stor afbudsprocent til et par af vores U-Landsholdssamlinger, dette vil vi komme til at følge op på med SKC/KC.

 EC er i Florida nu og vil komme hjem i april, træningen går godt, og vi glæder os til de kommer hjem til deltagelse i CPH Spring Regatta.

Alle vores eliteklubber og SKC/KC tager afsted på forårs træningslejr fra den 16/3 og nogle fra den 24/3 og er væk i ca. 2-3 uger rundt i hele Europa. Dette er en god udvikling vi ser, som har en meget positiv indvirkning på vores udvikling og resultater.

Jeg vil også gerne sige velkommen til Lars Robl. Jeg glæder mig meget til vores samarbejde. Lars har været til to samlinger U16 & U18/U23 i Silkeborg og har haft mulighed for, at møde vores unge talenter. Vores talenter har sat stor pris på at møde vores nye sportschef.

Polo: Silas og jeg har vendt vores referat og er kommet frem til, at vi vil afholde et dialogmøde ved en af DT stævnerne, og dette skal sikre vi får alle med fra Polomiljøet. Poul Helge vil sende forslag til punkter til sådan et dialogmøde.


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 7.2   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

LL

Emne

Status Motion og konkurrence

Opgave

 

Orientering

NM Maraton - møde med Silkeborg afholdt  den 24.01, god organisation og samme koncept som i 2014. Stævne manual og aftale udfærdiget - indbydelse lavet og godkendt med ændringer - således at der fredag aften afholdes NM Short Track.

Oceanrace - opstartsmøde afholdt den 15.02 - arbejdsgruppe nedsat med Casper Licht som tovholder - et rigtigt godt møde hvor flere gode ideer blev drøftet - i 2018 vil der forsøges afholdt to

Surf-Camp/Surf Clinic i Klampenborg og en Work-shop i Århus med udgang fra en af Århus klubberne.

Gruppen vil ligeledes være til rådighed med råd og vejledning ved Agger Ahtlon.

Official kurser - hhv. vest/øst i februar og marts - måtte begge aflyses grundet for få deltagere - det er aftalt at der forsøges med nye datoer. Silkeborg og Nybro vender tilbage med datoer.

Polo -  er i dialog med PS omkring DT 2018 - der mangler p.t. arrangør til DT 4 runde - finalestævne - PS gør endnu et forsøg med af finde arrangør inden årsmødet.

PS er enig i at der nedsætte en stævnegruppe med henblik på styring af DT - programlægning - resultatformidling - m.m. PS vil bistå med hjælp og vejledning og deltager i et opstartsmøde.

Der er lavet aftale med Skovshoved Roklub om, at deres Int. Poloturnering i august også bliver afholdt som Open Nordic Championship.

CPH Spring Regatta - efter et par forespørgelser fra Norge og Sverige omkring tidsplan og løbsafvikling har et udkast til indbydelse været rundsendt til kommentarer - regattaen udvides med start fredag fra kl. 16.00  med starter på 1000 m indledende og SF. Lørdag 200 m samt finaler 1000 m

og søndag 500 m og afsluttet senest søndag kl. 16.00.

Indbydelse udsendt og de første tilmeldinger er allerede modtaget.

Dansprint Maraton Cup - regler for 2018 samt løb for DMC 2018 er udfærdiget og klar til hjemmeside - så snart aftalen med Dansprint er på plads.

Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 7.3   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

IB

Emne

Status: Uddannelse og Aktivitet

Opgave

 

Orientering


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 7.4   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

JJ

Emne

Status Miljø og faciliteter

Opgave

 

Orientering


Til dagsorden

Næste punkt

Bilag 8.1   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

CJ

Emne

Tage stilling til balancen

Opgave

Til hvert bestyrelsesmøde er der opfølgning på den økonomiske situation.

Baggrund

Balance er som forventet

Balance er nu udarbejdet på en ny måde så der medtages realiseret til opgørelsesdato vs budget til opgørelsesdato samt realiseret vs total budget. Side 1 - 2 viser nu summeringer på hovedområder (KPI)og nøgletal udover driften (ventende udlæg mastercard, ventede udlæg rejsekonto (flybiletter) samt debitorforfaldsaldo (hvad har DKF til gode). Debitorforfald er også bogført under indtægter når de opkræves -  men debitorforfaldsaldo er på opgørelsesdato endnu ikke registreret i banken. (det er alt det blå) De sidste sider er de almindelige driftskonti inkl noter.  (det er alt det grønne)

Link (ikke offentlig)

Direkte fra økonomissystemet generes en tableau- fil (DKF 20180228.twbx) som ikke kan redigeres. Det giver mulighed for at se de enkelte postering, forskellige automatisk opstillinger fx et TD regnskab pr dd og endelig giver det mulighed for at kontrollerer at der er overensstemmelse mellem det sekretariatet meddeler og det reelt bogførte.  Denne placeres i mødemappen til download. For at læse filen skal Tableau Reader installeres- hent den nye version her:

http://www.tableausoftware.com/products/reader 

Likviditet er over det forventede.

Der er fortsat kun relativt få aktiviteter der er betalt. Florida træningslejr er den største - og pt indenfor budgettet.

Likviditetsbudgettet er tilpasset seneste oplysninger og den forventet likviditet på 1 mio er pr 28/2 på 1.4 mio. Det skyldes at en del af Florida udgifter samt udgifter til WC  og EM sprint endnu ikke er forfalden. Likviditetsbudgettet (på hovedposter)

Link (ikke offentligt) 

Til bestyrelsens orientering og opfølgning (ikke delt offentlig) er der følgende retningslinjer og procedurer fastlagt.

Sponsorat og partnerskaber status

Se bilag 6.1 b samt “budget 2018” faneblad “Fundraising” (ikke offentlig)

Prokura

Foretningsgang side 66 (DKF love og bestemmelser)

Procedure beskrivelse ift ISC

https://docs.google.com/document/d/1tVAC-WQmoksA0Hup7bee8xpzeCGu39p_i-McLlpTUBg/edit?usp=sharing

Supplerende procedure-beskrivelse ift personale

https://sites.google.com/kano-kajak.dk/howto/%C3%B8konomih%C3%A5ndtering?authuser=0 

Supplerende procedure-beskrivelse ift mastercard

https://docs.google.com/document/d/1PY8BEoBXNnAKe0b7JLZ6RcUHjpjMI4Zra8EQdKC67UU/edit?usp=sharing 

Indstilling

Bestyrelsen tager stilling til balancen

Næste opfølgning

Løbende


Til dagsorden

Bilag 9.1   2018.03.16

Form

Diskussion/beslutning/orientering

Ansvarlig

OT

Emne

Eventuelt

Opgave

 

Baggrund

Indstilling

Næste opfølgning