ПРОГРАМА НА КУРС: “МАРКЕТИНГ”, учебна 2018-2019 г.

проф. д. ик. н. Невяна Кръстева, асистент: ас. Ирена Младенова

Студенти: 4-ти курс “Стопанско управление”, “Икономика”, “Европеистика”

Зала 300, събота 9 часа

6 октомври

1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВ МИКС

1.1. Същност и определения за маркетинг

1.2. Основни маркетингови функции

1.3. Ролята на маркетинга във фирмата

2. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

2.1. Елементи на маркетинговата обкръжаваща среда

2.2. Маркетингови проучвания

2.3. Алгоритъм на маркетинговите проучвания

Разяснения за играта от П. Сеизов - 12 часа

13 октомври

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ - „Син океан”

3.1. Обща структура на стратегическия  маркетингов план

3.2. Значение на стратегическия маркетингов план

Разяснения за играта от П. Сеизов - 12 часа

20 октомври

4. ПРОЦЕСЪТ НА ИНОВАЦИИ

4.1. Същност на процеса на иновации

4.2. Маркетинг на високите технологии

4.3. Ефективно управление на иновациите

4.4. Организация на процеса за разработка на нови продукти

11.30 - Иван Петров

„Маркетингови проучвания”

27 октомври

5. МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА (СТОКОВА) ПОЛИТИКА.

5.1. Маркетингова и технико-технологична целесъобразност

5.2. Жизнен цикъл на продукта

5.3. Взаимодействие “продукт-услуга”

11.30 - Алексей Потебня

„Маркетинг на бързооборотни стоки

3 ноември

6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.

6.1. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.2. Социални фактори, влияещи върху потребителското поведение

6.3. Типове потребителско поведение

„Данон”- Тинка

10 ноември

7. СЕГМЕНТИРАНЕ

7.1. Същност на пазарния сегмент

7.2. Процедура по сегментиране на пазара

7.3. Избор на подходящ сегмент (целеви пазар)

7.4. Международно сегментиране

8. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА

8.1. Позициониране на продукта

8.2. Подходи за позициониране

8.3. Елементи на позицията

8.4. Формиране на пазарна позиция

„Де кони- 1 тест

Л. Кокарешкова, Ив. Пантелеев, Дигитален маркетинг

17 ноември

Междинен тест

24 ноември

Празник на университета

1 декември

9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА

9.1. Пласментна политика

9.2. Видове системи за реализация

9.3. Десетте мита за дистрибуцията

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация

Ирина Христова „Интеграл”

8 декември

Студентски празник- самоподготовка

15 декември

9. МАРКЕТИНГОВА ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА

9.1. Пласментна политика

9.2. Видове системи за реализация

9.3. Десетте мита за дистрибуцията

9.4. Условия, изискващи промяна на системата за реализация

10. МАРКЕТИНГОВА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

10.1. Развитие на ценова стратегия

10.2. Приложение на ценовите методи

10.3. Осем принципа на ценообразуването

5 януари

11. МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА.  КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС .ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

11.1. Взаимодействие между теория на комуникациите и теория на размяната

11.2. Комуникационен микс

11.3. Интегрирани маркетингови комуникации

12. РЕКЛАМА

12.1. Видове реклама

12.2. Правила да изработване на рекламните послания

12.3. Психология на визуалното в рекламата

13. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

13.1. Същност е цели на връзките с обществеността

13.2. Методи и средства на връзките с обществеността

13.3. Вътрешни и външни връзки с обществеността, оперативен и кризисен PR

13.4 . Маркетингови връзки с обществеността

14. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

14.1. Форми и стилове на личната продажба

14.2. Етапи на личната продажба

15. КРАТКОСРОЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

15.1. Етапи в разработването на кампания за стимулиране

15.2. Видове стимули

Кубрат

Де Кони - 2 тест

Емил Георгиев Де кони

12 януари

Тест - финален

Предварителен изпит - финален тест за текущ контрол

Оценките от текущ контрол ще се обявят до 20 януари. Нанасянето на оценките в книжките ще стане от асистента на определена от него дата или на официалната дата на изпита. Дата на Финален изпит- предстои да се уточни. На междинния тест, предварителния изпит и на финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Литература:

1. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 388 стр.

2. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, ISBN: 978-619-160-147-9, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, 369 стр.

Или

1. Кръстева Невяна, Основи на маркетинга, Авангард, 2009 или „Маркетинг по време на рецесия”, 2009

2. Кръстева Невяна, „Маркетинг - теории, термини, тестове“, Авангард, 2007 г.

Книгите се продават в книжарница „Хеликон“, както и в книжарницата на МВБУ, ул. Винсент Ван Гог 7, тел. на книжарката: Ани - 0888565620.

Уважаеми колеги,

Започва новата учебна 2018-2019г. Предстои ни заедно да опознаем основите на маркетинга. Пред вас е програмата за курса лекции. С вашия асистент ще провеждате упражнения. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции (колоквиум). Под ръководството на П. Сеизов ще можете да участвате в маркетингова игра в Интернет.

Оценката от текущ контрол ще се формира от:

Междинен тест - 30 точки

Финален тест (предварителен изпит) - 30 точки

Интернет игра -20 точки

Упражнения - 20 точки

Курсова задача - 20 точки

Други - успешно решаване на интерактивен тест 5 души по 5 точки - за показалите най-добрите резултати.

Сборът е по-голям от 100, за да могат студентите да правят точки от различни елементи. За текуща оценка финален тест е задължителен. Възможно е през семестъра преподавателят да поставя допълнителни задачи.

Задание за курсова задача:

1. Курсовата работа ще бъде работата върху маркетингов текст, предоставен от проф. д. ик. н. Н. Кръстева. Трябва да реферирате изложението на български език като изложите най-важните идеи, дефиниции, постановки или упражнения и казуси от раздадените материали.  Трябва да се представи на хартиен носител до 12 януари 2019 г. и да се изпрати на мейл: nevianak@mail.bg до 10 януари 2019г. Препоръчителен обем 5-8 стр. Файлът трябва да бъде в Word, 30 реда 60 знака и да се наименова с факултетния номер на студента и номера на материала. Например, ако номерът на студента е 6666, а номерът на материала 11, файлът се наименова 6666_11.doc и се прилага /attach/ към мейла, а не се изпраща като писмо. В subject на мейла се посочва- kursova rabota marketing SU2019.

2. «Как навлизането на роботите (изкуственият интелект, обучаващите се машини и авангардните алгоритми) в обслужването и производството ще се отразят на маркетинга?»; (тази тема е само за студенти от спец. „Европеистика” и студенти на обмен в чужбина). Курсовата работа на тази тема се подготвя в обем от ок. 8-10 стр. на английски език, без copy paste (работите ще минат turn it in).

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. –източниците да не са по-стари от 2012г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2013, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва - kursova rabota marketing SU2019. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2019г.

Забележка: 1. За студентите от спец. „Европеистика” точките от упражнения се трансформират в точки от двете курсови задачи – до 40 точки (всяка задача по 20т.).

2. Студенти на обмен в чужбина пишат на мейла за курсови работи със subject: student abroad Marketing SU 2019, подготвят курсова работа по двете общи теми за курса с тегло 40% от финалната оценка (след полагане на тест на изпитната дата).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!