DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22202 Primošten

        GODIŠNJE IZVJEŠĆE O

OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA

DJEČJEG VRTIĆA OPĆINE PRIMOŠTEN ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Ravnateljica : Erika Nižić

Kolovoz, 2019.

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN

KLASA:601-07/19-04/1

UR.BROJ:2182/1-12/5-1-2-19-1

Primošten,29. kolovoza 2019.

Na temelju članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u Dječjem vrtiću (Narodne novine broj 83/01 ) uz predhodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća od dana 29. kolovoza 2019.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, na 36. Sjednici dana 29. kolovoza 2019.godine donosi;

                   GODIŠNJE IZVJEŠĆE O

OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA  RADA

   DJEČJEG VRTIĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

        ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Primošten, kolovoz 2019.

SADRŽAJ:

 1. OSNOVNI PODACI O VRTIĆU
 2. USTROJSTVO RADA
 3. MATERIJALNI UVJETI
 4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE
 1. Prehrana
 2. Dnevni odmor
 3. Mjere zdravstvene zaštite
 4. Mjere za osiguranje higijene
 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
 2. PROGRAM PREDŠKOLE I EKOPROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU
 1. Program predškole
 2. Eko program
 1. IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
 2. SURADNJA S RODITELJIMA
 1. Roditeljski sastanci
 2. Kreativne radionice
 3. Druženja s roditeljima, svečanosti i priredbe
 4. Aktivno sudjelovanje u životu odgojnih skupina
 1. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA
 2. IZVJEŠĆE RADA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGINJE
 3. IZVJEŠĆE RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA
 4. IZVJEŠĆE RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE
 5. IZVJEŠĆE RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA
 6. IZVJEŠĆE RADA RAVNATELJICE
 7. IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADIONICA „RASTIMO ZAJEDNO“
 8. IZVJEŠĆE EKO PROGRAMA
 9. ZAKLJUČAK

 1. OSNOVNI PODACI O VRTIĆU

Naziv:                                         Dječji vrtić Općine Primošten

Sjedište:                                      Ulica Svetog Josipa 7

Tel/fax:                                       022/570-083

Općina:                                       Primošten

Osnivač:                                      Općina Primošten

Županija:                                     Šibensko - kninska

e-mail:                                         djecji.vrtic.bosiljak@si.t-com.hr

                                                    djecji.vrtic.bosiljak@gmail.com

Dječji vrtić Općine Primošten, Primošten (udaljnjem tekstu: Dječji vrtić) organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

 1. USTROJSTVO RADA

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

 1. Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu.

        a) cjelodnevni 10-satni boravak

        -za djecu rane  dobi od 1. do 3. godine života

        -za djecu vrtićke dobi od 3. do 7. godine života

          b) produljeni  i poslijepodnevni  boravak

          - za djecu vrtićke dobi od 3. do 7. godine života

          c) smjenski program

          -za djecu vrtićke dobi od 3. do 7.godine života

       

 1. Obogaćene programe:

 1. Ostali programi:

                -  Klub Očeva

Druge kraće i rekreacione programe tijekom godine:

 1. sportska igraonica – 2 puta tjedno po 45 min u popodnevnim satima temeljem provedenih anketa
 2. Plesna igraonica – 2 puta tjedno po 45 minuta u popodnevnim satima temeljem provedenih anketa
 3. jednodnevni izleti na području naše i susjednih županija

-zimovanje djece (jednodnevno i višednevno)

-programi umjetničkog, kulturnog, i sportskog sadržaja - učestvovanje u javnim nastupima

-šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama

-obilježavanje svjetskih dana, svečanosti

-posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama

 1. ustrojstvo rada u ljetnim mjesecima temeljem prijava roditelja-korisnika usluga (srpanj-kolovoz 2019.)

Program i rad vrtića provodio se u skladu s pedagoškim smjernicama. U redoviti program intergrirani su specifični sadržaji različitih priznatih programa i pristupa odgoju i obrazovanju djece kao što su: elementi programa Korak po korak, elementi programa Odgoj za održivi razvoj (ekološki elementi), elementi situacijskog pristupa, elementi Reggo koncepcije (rad na projektima) i dr.

U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u RH, uz redovite programe i

obogaćene programe odgojno-obrazovnog rada, u Dječjem vrtiću se provodio i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada prema donesenom Sigurnosno-zaštitnom i preventivnom programu u dječjem vrtiću:

 1. FIZIČKA SIGURNOST DJETETA
 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA
 3. MJERE SIGURNOSTI U PREHRANI
 4. MINIMUM HIGIJENSKIH MJERA I PLAN DEZINFEKCIJE DJEČJEG VRTIĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

TABELARNI PRIKAZ USTROJA PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA

Tabela 1 : Raspored djelatnika u objektu

« BOSILJAK «

PRIMOŠTEN

ravnateljica

1

psihologinja

1

pedagoginja

1

medicinska sestra

1

odgojitelji

8

domaćica/spremačica

2

Kuhar/ica

2

logopedica

            1

Računovođa

            1

Tajnica

             1

UKUPNO

            19

Ukupno: 19 djelatnika

Tabela 2 : Broj djelatnika prema stručnoj spremi

     STRUČNA SPREMA

VSS

VSŠ

SSS

KV

NKV

ravnateljica

  -

  1

  -

  -

   -

psihologinja

  1

  -

  -

  -

   -

pedagoginja

  1

  -

 -

medicinska sestra

-

1

-

-

-

odgojitelji

  -

  8

  -

  -

   -

domaćica/spremačica

  -

  -

  -

  -

2

Kuhar/ica

  -

  -

 2

  -      

   -

logopedica

 1

-

-

-

-

Računovođa

 1

Tajnica

 1

UKUPNO

  5

10

 2

  -

2

Tabela 3 : Raspored djelatnika prema godinama radnog staža

               GODINE RADNOG STAŽA

0 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

ravnateljica

1

psihologinja

1

pedagoginja

1

Zdravstvena voditeljica

1

odgojitelji

6

1

1

domaćica/spremačica

1

1

kuhar/ica

1

1

logopedinja

1

računovođa

1

Tajnica

     1

UKUPNO

14

1

1

3

Tabela 4 : Organizacija radnog vremena odgojnih skupina prema broju djece i

                 radnom vremenu          

 

« BOSILJAK «

 PRIMOŠTEN

skupine

4

djeca

80

odgojitelji

8

ostali zaposlenici

11

radno vrijeme

6.30-21.00

Tabela 5 : Ustrojstvo radnog vremena primarnog boravka  

     OBJEKT

SKUPINA/ODGOJITELJICA

  RADNO VRIJEME

«Bosiljak«- Primošten

Mješovita /cjelodnevna – Jagoda Matošin , Marija Bilić Savić

6.30-16.30

Mješovita poludnevna skupina – Anita Kelava, Božana Tokalić

8.00-14.00

Skupina rane dobi- Kristina Radić, Tihana Sučić

6.30-17.30

Mješovita  skupina– Anica Skorić ,Marica Stojanov

14.00-21.00

Tabela 6 : Godišnja i mjesečna satnica za odgojitelje

    Mjesec

 Broj radnih

      dana

  Blagdani

   Ukupno

  radnih sati

  Broj sati

      rada

    Broj  sati

ostalih poslova

Rujan

20

-

160

110

50

Listopad

22

1

176

121

55

Studeni

21

1

168

115,5

52,5

Prosinac

19

2

152

104,5

47,5

Siječanj

22

1

176

121

55

Veljača

20

-

160

110

50

Ožujak

21

-

168

115,5

52,5

Travanj

21

1

168

115,5

52,5

Svibanj

22

1

176

121

55

Lipanj

18

2

144

99

45

Srpanj

23

-

184

126,5

57,5

Kolovoz

20

2

160

110

50

UKUPNO

249

11

1992

1369,5

622,5

Dnevno i tjedno radno vrijeme utvrđeni su Ugovorom o radu. Pedagoška godina počinje 1. rujna 2018.god, a završava 31. kolovoza 2019. godine.                                                                                                                      

Prema članku 29. Državnog pedagoškog standarda odgojitelji su obvezni u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djetetom i skupinom djece provesti 27,5 radnih sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena. Ostali poslovi odgojitelja obuhvaćaju planiranje, programiranje i vrednovanje rada, pripremu prostora i poticaja, suradnju i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima te poslove stručnog usavršavanja.

Prema članku 32. Državnog pedagoškog standarda stručni suradnici obvezni su u neposrednome pedagoškom radu s djecom, odgojiteljima i roditeljima provoditi 25 radnih sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

Poslovi iz stavka 1. članka 32. DPS koji se obavljaju u neposrednome pedagoškom radu i drugi odgovarajući poslovi obavljaju se u sklopu 7-satnoga radnog vremena, a ostatak se odnosi na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnoga usavršavanja, planiranja, pripreme za rad i druge poslove.

        

Tabela 7 : Tjedna satnica odgojitelja primarnog boravka    

       VRSTA POSLA

BROJ SATI  

Izravni rad s djecom

      27,5

Pripreme, planiranje, valorizacija    

        8

Individualno stručno usavršavanje

       2,5

Suradnja s roditeljima

        1

Ostali poslovi

        1

UKUPNO

       40

Rad je organiziran kroz petodnevni radni tjedan, a zaposleni imaju 40 – satno radno vrijeme.

Tabela 8 : Radno vrijeme ostalih zaposlenika

        

IME I  PREZIME

 RADNO MJESTO

RADNO VRIJEME

PAUZA

Erika Nižić

ravnateljica

7.00 – 15.00

klizno

Ines Jakelić

psihologinja

7.00 – 15.00

klizno

Jelena Šore

pedagoginja

11.00 – 15.00

klizno

Silvana Bolanča

domaćica/spremačica

9.00 – 17.00

15.00-15.30

Maja Šušak

logopedinja

9.00 - 17.00

klizno

Jadranka Prgin

domaćica /spremačica

13.00 – 21.00

17.00-17.30

Marija Čobanov

kuharica

7.00 – 15.00

10.00-10.30

Jakov Blažević

kuhar

14.30 – 18.30

klizno

Bernarda Nižić

tajnica

7.00 – 15.00

klizno

Andriana Čobanov

računovođa

7.00 – 15.00

klizno

Matea Šupe

Zdravstvena voditeljica

11.00 – 19.00

klizno

Tabela 9 : Organizacija rada za vrijeme ljeta

         Skupine

Odgojiteljice prisutne

 u VII. i VIII. mjesecu

    Radno vrijeme

- u skladu s anketama koje su se provele u lipnju 2019. godine

- prema

rasporedu godišnjih odmora

6.30 – 16.30

I ovu godinu organizirana  su ljetna dežurstva za zaposlene roditelje.

 1. MATERIJALNI UVJETI RADA

Nakon 40 godina djelovanja (tijekom kojih se vrtić 5 puta selio) u raznoraznim nenamjenskim i neadekvatnim prostorima, Dječji vrtić Općine Primošten se u kolovozu 2010. godine preselio u novoizgrađeni vrtić koji se nalazi u prizemlju polivalentnog objekta, u kojem su osim vrtića još smješteni knjižnica i uredi općine. Općina Primošten kao Osnivač vrtića osigurala je prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe kao i druge uvjete propisane Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima.

OSTVARENO U VRTIĆU

IZVOR SREDSTAVA

NAPOMENA

Nabaviti novu radnu odjeću, obuću

vrtić

Tijekom godine

CD - Player

Vrtić

Rujan 2018.

Oprema i didaktika za sobe dnevnog boravka

vrtić

Tijekom godine

Potrošni materijal

vrtić

Tijekom godine

Uredski materijal

vrtić

Tijekom godine

Nadopunili stručnu literaturu

vrtić

vrtić

Tijekom godine

Uredski stol

vrtić

Prosinac 2018.

Kutija puna osjećaja

vrtić

Ožujak  2019.

Montessori komplet za razvoj: Motorike, Samostalnosti , Senzorike , Izražavnja , Socijalizacije i Intelektualni razvoj

vrtić

Tijekom godine

Polica “Plavi val”

vrtić

Svibanj 2019.

Sanacija zidova u kuhinji , hodniku i sobi

vrtić

Tijekom godine

OSTVARENO U DVORIŠTU

IZVOR SREDSTAVA

Izrada povrtnjaka- kupnja i sadnja sezonskog povrća

Vrtić

Tijekom godine

Kupnja vrtnog programa za održavanje povrtnjaka

Vrtić i donacija komunalnog poduzeća „Bucavac“

Tijekom godine

Održavanje i uređivanje sprava na igralištu

Vrtić , djelatnici „Bucavca“

Tijekom godine

 1. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

Planirane zadaće za unaprjeđivanje ustrojstva njege i skrbi za tjelesni rast djece usklađene su s Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (N.N. br. 105/02.).

 1. Prehrana

Jelovnike sastavlja glavna kuharica u suradnji s ravnateljicom prema propisanim normativima, a energetska i zdravstvena ispravnost redovito se kontrolira od strane ZZJZ. Vrši se kontrola HACCP sustava (procesa analize opasnosti kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka skrajnim ciljem – osiguravanje zdravstveno ispravne hrane)

Tjedni jelovnici stavljaju se na oglasne ploče za roditelje kako bi imali uvid u tjedni jelovnik. Za djecu koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti uzimati svaku vrstu hrane koja se u vrtiću priprema, u suradnji s roditeljima i prema uputama liječnika, omogućuje se priprema hrane koju takva djeca smiju uzimati.

PLAN OBROKA ZA:

Tijekom cijelog dana djeci su na raspolaganju čaj i voda, svi obroci poslužuju se po sobama, a djeca imaju mogućnost samoposluživanja.

 1. Dnevni odmor

Dnevni odmor za djecu rane dobi i ostalih skupina, koja za odmorom imaju potrebu, organizira se od 11.30 (rane dobi ) odnosno 12.00 (vrtić).

 1. Mjere zdravstvene zaštite

Zdravstvenoj preventivi, skrbi i zdravlju djece, prehrani te praćenju rasta i razvoja djece daje se posebna pozornost.

Pri dolasku u vrtić, djeca trebaju obaviti potreban liječnički pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, a vrtić uspostaviti evidenciju zdravstvenog stanja svakog djeteta.

Svakodnevno se s djecom provode tjelesne aktivnosti, vodeći pri tome računa da se svaku priliku iskoristi za boravak na vanjskom prostoru, u našim dvorištima ali i u gradskim parkovima, livadama, šumama.Vodila se briga o pravilnoj organizaciji dnevnih aktivnosti, pravodobno zadovoljavanje potrebe za hranom, igrom, dnevnim odmorom, ovisno o dobi i potrebama djeteta.

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.  medicinska sestra je s djecom provodila zdravstveni odgoj prvenstveno vezan uz pravilne prehrambene navike, održavanje osobne higijene i higijene prostora u kojem žive, učenje ponašanja kojima se čuva tjelesno i mentalno zdravlje i sl.

Tabela 10. Zdravstveni odgoj tijekom 2019. Godine

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

Higijensko pranje ruku

Zdrava prehrana

Važnost redovitog tjelesnog vježbanja

Osobna higijena

Osjetila

Opasnosti u našoj okolini

Dezinfekcija

Voće i povrće

Higijena zubi

Lijekovi kemikalije

Masti bjelančevine ugljikohidrati

Odjeća i obuća

Pratilo se zdravstveno stanje djece, s naglaskom na prevenciju zaraznih bolesti, nepravilnog razvoja sustava za kretanje i prevenciju pretilosti, te antropometrijska mjerenja djece.

Tabela 11:Razlozi ispisa, izostanka i najučestalija oboljenja djece po rangu učestalosti

rang

RAZLOZI ISPISA

RAZLOZI IZOSTANAKA

OBOLJENJA

1.

zdravstvene poteškoće

bolest djeteta

bolesti dišnog sustava

2.

financijski razlozi

školski praznici i blagdani

bolesti oka i uha

3.

promjena mjesta boravka

godišnji odmor

zarazne bolesti

Antropološka mjerenja tjelesne visine i tjelesne težine djece.

Prvo mjerenje je provedeno u 10 -11 mjesecu 2018. godine, drugo antropološko mjerenje je provedeno u 03.- 04. mjesecu 2019.godine.

 

Nastojimo preventivno djelovati kroz razna događanja i zbivanja. Briga o zdravlju počinje od samog upisa djeteta u skupinu rane dobi / vrtić i traje tijekom cijelog boravka djeteta u predškolskoj ustanovi odnosno do polaska u školu. Okolnosti življenja djeteta u predškolskoj ustanovi se razlikuju od okolnosti življenja u obitelji te o njima vodimo brigu.

Bitnu zadaću našeg rada predstavlja siguran boravak djece u vrtiću s ciljem.

Tijekom godine vodili smo brigu o zdravlju i higijeni:

 1. Upis u vrtić uvjetovan je liječničkom potvrdom o izvršenom sistematskom pregledu za novo prijavljenu djecu.
 2. Pri upisu djece pratili smo djecu koja imaju alergije te sve upute proslijedili čajnoj kuhinji
 3. Pobol djece je uredno praćen prema priloženim liječničkim potvrdama
 4. Zadaća prevencije oboljenja, infekcija i intoksikacija ostvarivala se pravilnom izmjenom ritma aktivnosti tijekom boravka, pravodobnom izolacijom bolesne djece, pravilnom higijenom igračaka, prostora boravka, sanitarnih prostorija i redovitog svakodnevnog boravka na zraku.
 5. Prevencija povreda provodila se uređenjem dvorišta i korištenjem atestiranog didaktičkog materijala.
 6. Izvršena je provjera dokumentacije o cijepljenju  djeteta  protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja.
 7.  Jelovnici su redovito rađeni prema normativima prehrane  propisanim za sve vrtiće uz strogu kontrolu korištenja  higijenski  ispravne hrane.
 8. Kontinuirano se provodio zdravstveni odgoj djece koji je poticao proširenje  spoznaje i razvoj svijesti o osobnoj  higijeni i pozitivnom odnosu i povjerenju prema liječniku.  
 9. Pri provedbi izleta djece u prirodu i izleta posebna pozornost poklanjala se higijensko-zdravstvenim mjerama.

U dječjem vrtiću Općine Primošten nositelji svih zadataka i sadržaja su: ravnateljica, psihologinja, pedagogica , logopedica ,odgojitelji/ce i medicinska sestra u suradnji sa svim zaposlenicima, roditeljima i stručnjacima. Sve aktivnosti se provode konstantno tijekom godine.

Sadržaj rada

Razdoblje provođenja

Izvršitelj/ica

Inicijalni razgovor s roditeljima

U kontinuitetu (naglasak na period: svibanj)

Pedagogica , Logopedica

Liječnička potvrda pri dolasku u vrtić i nakon duže bolesti

Prije polaska u skupinu rane dobi/vrtić i nakon duže bolesti

Medicinska sestra

Provođenje antropometrijskih mjerenja

2x godišnje

Medicinska sestra

Psihologijsko praćenje djece

U kontinuitetu

Psihologinja

Praćenje djeteta pred polazak u školu

U kontinuitetu

Psihologinja, pedagogica

Liste praćenja djece

4x godišnje

Odgojitelji, psihologinja

 1. Mjere za osiguranje higijene

Odražavali su se i unapređivali sanitarno-higijenski uvjeti (prostor sobe dnevnog boravka, hodnik, sanitetski prostor, zdravstveni materijal).

Sadržaj rada

Razdoblje provođenja

Izvršitelj/ica

Čišćenje i dezinfekcija prostora

svakodnevno

Spremačica

Dezinfekcija igračaka

Svakodnevno i mjesečno

Odgojitelji/ce i spremačice

Dezinsekcija i deratizacija prostora

2x godišnje

Controlmatik

Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti

4x godišnje

Zavod za javno zdravstvo

Ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka

4x godišnje

Zavod za javno zdravstvo

Godišnji pregledi djelatnika

1-2x godišnje

Odgojitelji/ce, spremačice i kuharica

Suradnja s epidemiološkom službom

2x godišnje i po potrebi

Ravnateljica / epidemiolog

 1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

U pedagoškoj godini 2018./2019. u vrtić je upisano 80 djece u tri dobne vrtićke skupine, te jednu  odgojnu skupinu rane dobi.

Kao i svake godine u mjesecu rujnu, a kod neke djece i duže, u svim skupinama rad se temeljio na adaptaciji novoupisane djece, adaptaciji djece koja prelaze iz jedne skupine u drugu ali i međusobnoj adaptaciji novoupisane djece i djece koja već pohađaju vrtić.

Planiranje odgojno-obrazovnog rada temeljili smo na odgojnim opažanjima i na praćenju interesa grupe u kojoj odgojitelj radi, ali i na praćenju posebnih interesa i sposobnosti svakog djeteta. U skladu s tim projektno smo planirali, stvarali poticajno okruženje, mijenjali centre aktivnosti, itd. To je proces koji zahtjeva punu suradnju svih sudionika.

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE RADA ODGOJNE SKUPINE RANE DOBI  

Opći podaci  grupe

Odgojno-obrazovna skupina „Smjehuljci“ u rujnu broji 14 djece, od toga je 12 novoupisanih. Skupina se sastoji od 7 dječaka i 7 djevojčica. Tokom pedagoške godine jedna djevojčica se prebacuje u drugu, vrtićku skupinu. Jedna djevojčica se ispisuje u prosincu zbog čestog poboljevanja . U svibnju skupini se pridružuje dječak (1,6 g.) a u lipnju djevojčica od godine i tri mjeseca.

Najčešći razlozi izostanaka su bili zbog uobičajenih bolesti (razne bolesti, viroze, upale grla, uha, pluća ili sl. te putovanja djeteta. Jedan od dječaka je izostajao duži period zbog loma bedrene kosti.

Odgojno  - obrazovni rad

 1. Uvjeti rada u grupi

SDB-a odgojno-obrazovne skupine bogato je opremljena didaktičkim materijalima, koji su se tijekom pedagoške godine stalno izmjenjivali sukladno dječjim interesima i potrebama, te nadopunjavali novim materijalima. Stoga, kroz godinu su se uključivali i isključivali određeni centri.

Potrošni materijal se nabavljao redovito i u dovoljnim količinama. Roditelji su također sudjelovali u donaciji igračaka te neoblikovanog materijala.

 1. Samoprocjena vlastitog rada

Aktivnosti su se planirale prema potrebama i interesima djece, njihovom razvojnom dobi te sposobnostima, karakteristikama i mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

 Veliki naglasak je bio na samostalnosti djece u osnovnim životno-praktičnim aktivnostima. Tokom cijele godine se najviše radilo upravo na tom području.

Većina aktivnosti i razvojnih zadaća je ostvareno, posebno:

Kod neke djece potrebno je dodatno raditi na razvoju samostalnosti, pozitivne slike o sebi, na poticanju izražavanja emocija te sposobnosti samokontrole.

Obilježili smo, posjetili, organizirali i sudjelovali u:

15.10.2018. – obilježavanje „Dana kruha“

20. 10. 2018. – obilježavanje „Dana jabuka“

22. 11.2018. – Jesenska svečanost

18.12.2018. - Božićna predstava

30.12.22018.- predstava „Pipo piše djeda Mrazu“

26.11.2018.-27.11.2018.- Advent; Božićna  radionica za roditelje

18.12. 2018. Božićna priredba „Isusovo rođenje“

14.02.2019. Valentinovo        

19.03.2019. Dan očeva

14.01.2019. predstava „Ružno pače“

22.04.2019. Dan planeta Zemlje

11. 04.2019. Uskrsna radionica za roditelje – pletenje maslinovih grančica

21.04.2019. Uskrs

15.05.2019. Majčin dan

08.05.2019. „Olimpijsko srce Primoštena“ – dječja olimpijada

12.014.06.2019. Zajednički izlet djece i roditelja – „Buffalo Bill city“, Vrsi, Zadar

29.06.2019. Ljetne maškare

6.2019. Završna svečanost

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Tijekom ove pedagoške godine realizirana su 5 Odgojiteljskih vijeća.

Suradnja sa radi ostvarivanja postavljenih zadaća: stručnjacima, roditeljima i drugima

        

        

Stručna literatura koristila se tijekom cijele godine.

Edukacije:

SURADNJA SA RODITELJIMA

U ovoj pedagoškoj godini održan je jedan roditeljski sastanak te 7 individualnih razgovora/sastanaka.

Ostvarena je jako dobra suradnja sa roditeljima. Sudjelovali su u opskrbljivanju pedagoški neoblikovanim materijalima te didaktičkim materijalima. Imali smo i brojne donacije igračaka od strane roditelja iz drugih skupina. Nekolicina mama sudjelovala je na raznim radionicama, a neki roditelji su se okušali i u dramskim vodama glumeći u božićnom igrokazu „Isusovo rođenje“.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA ODGOJNE SKUPINE "JEŽINCI "

Opći podaci grupe        

        Odgojno obrazovna skupina „Ježinci “ u rujnu broji 23 djece, od toga 11 dječaka i 12 djevojčica. Jedno dijete se ispisuje radi preseljenja. Najčešći razlozi izostanka bili su uobičajene bolesti kod djece koje se javljaju sezonski; razne viroze, upale grla i uha. Crijevne viroze bile su učestale kroz mjesec siječanj i travanj.

Odgojno obrazovni rad

 1. Uvjeti rada u grupi

U ovoj pedagoškoj godini izmijenilo se 6 odgojiteljica što na djecu nije utjecalo jer su naviknuli na promjene. Soba dnevnog boravka odgojno obrazovne skupine bogato je opremljena didaktičkim materijalima. Potrošni materijal se nabavljao u suradnji s ravnateljicom vrtića. Roditelji su također sudjelovali u donaciji igračaka te neoblikovanog materijala. Sukladno dječjim interesima SDB nadopunjavala su se novim materijalima kao i novim centrima. Prostorno uređenje je nekoliko puta izmijenjeno i nadopunjavano, naročito obiteljsko dramski centar. Oformili smo i centar slikovnica kojeg smo nazvali „Svijet bajki“ te „Mirni kutak “. Preuređeni obiteljsko dramski centar pokazao se funkcionalnijim i privlačnijim djeci te su u njemu često boravila. Također smo iskoristili prostor dvorane naše općinske zgrade za provedbu odgojno obrazovnog rada s djecom od 6.godina.

SAMOPROCJENA VLASTITOG RADA

U ovoj školskoj godini na osnovi procjene djece, stavili smo veliki naglasak na socio-emocionalni razvoj. Osim toga razvijali smo i planirali druga razvojna područja. Djeca su pokazala samoinicijativu najviše u likovnim i tjelesnim aktivnostima. Pojedina djeca zahtijevala su dodatan individualni rad sa stručnim suradnicima. Rad sa logopedom  i pedagogom rezultirao je velikim napretkom kod djece. Suradnja i zajedničko planiranje aktivnosti s pedagogom  nam je uvelike pomogao u rješavanju problemskih situacija.

Naravno da je i dalje potrebno poticati i razvijati sve aspekte dječjeg razvoja. Povećani rad na socio-emocionalnom razvoju, povećao je kod djece osjećaj smirenosti, a smanjio osjećaj ugroženosti. Djeca su vidljivo osvijestila i primijenila  u interakcijskom odnosu suradnju s drugom djecom, poštivanje pravila i dogovora kao i samoprihvaćanje i nepotiskivanje emocija.

Projekt „ Bajke“ proizašao je na osnovu dva likovna natječaja i interesa djece, dok je projekt „Brodovi“ proizašao od jednog djeteta. koje je svoj interes i ljubav prema brodovima prenio na većinu djece.

Većina planiranih aktivnosti je ostvarena;

Sudjelovali smo:

Stručno usavršavanje

U ovoj školskoj godini realizirano je 5odgojiteljska vijeća.

Suradnja sa stručnjacima:

U ovoj pedagoškoj godini odrađena su 3 roditeljska sastanka i 11 individualnih sastanaka

 1. Informativni roditeljski sastanak
 2. Tema „Priprema za školu“
 3. CAP

GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA ODGOJNE SKUPINE„CUKARINI“

Godišnje izvješće rada mješovite odg. skupine "Cukarin"

Opći podaci grupe        

Odgojna-obrazovna skupina "Cukarin" u rujnu broji 24 djece. Skupina se sastoji od 8 dječaka i 15 djevojčica. U dogovoru sa stručnim timon jednu djecojčicu prebacujemo u mješovitu odg. skupinu "Ježinci" pa se odg. skupina Cukarini tada sastoji od 23 djece. Najčešći razlozi izostanaka bile su običajene bolesti kod djece koje se javljaju svake godine (razne viroze, upale grla i uha i sl.)

Odgojno-obrazovni rad

 1. Uvjeti rada u grupi

Svi centri u SDB-a bogato su opremljeni didaktičkim materijalima koju su se više puta tijekom pedagoške godine izmjenjivali, sukladno interesu djece i potrebama vezanim za ostvarivanje planiranih aktivnosti, te programa rada općenito. Isto tako, prostor SDB-a mijenjao se u skladu sa godišnjim dobima, važnijim blagdanima te projektima. Odgojiteljice su same izradile mnogo didaktičkih materijala (memory slagalice, lotto, razne umetaljke i dr.)

 1. Samoprocjena vlastitog rada        

U prvom tromjesečju, a i većem dijelu pedagoške godine, rad je bio fokusiran na poticanju razvoja samostalnosti, sigurnosti, osjećaja pripadnosti grupi, prihvaćanje pravila grupe, te poticanje poželjnih oblika ponašanja. Veći dio planiranih zadaća iz ovog područja razvoja uspješno je realiziran. Što se tiče razvojnih zadaća iz drugih područja, ove pedagoške godine, posebno smo zadovoljni rezultatima vezanim za poticanje razvoja radoznalosti i inicijativnosti djeteta, te otkrivanja radosti i koristi učenja. To se najbolje vidjelo tijekom 2 projekta koja smo ostvarili ovu ped. godinu: Projekt "Gusari" i projekt "Put oko svijeta".

"Put oko svijeta"

Djeca su pokazala iznimnu zainteresiranost za sve ponuđene aktivnosti, a mi smo se trudile obogatiti im iskustvo dovođenjem brojnih gostiju u našu SDB-a. Neke od zadaća iz ovih projekata koje bismo izdvojile kao iznimno uspješno realizirane:

Sudjelovali smo:

16.10.2018.-obilježavanje "Dana kruha"

17.10.2018.-vožnja mini podmornicom primoštenskim akvatorijem

30.10.2018.-lutkarska predstava "Složna obitelj" - produkcije Z iz Splita

31.10.2018.-posjet mjesnom groblju, obilježavanje dana Svih svetih

7.11.2018.-posjet Narodnoj knjižnivi Ante Starčević- obilježavanje Mjeseca knjige

21.11.2018.-"Jesenska svečanost"         

30.11.2018.-posjet rendžera iz NP Krka- radionica "Žabe"

6.12.2018.-priredba za Sv. Nikolu, u srudanji s Klaunom Šarenkom

13.12.2018.- obilježavanje blagdana Sv. Luce

18.12.2018.-božićna priredba "Isusovo rođenje"

14.1.2019.- izlet u Splitu - predstava "Ružno pače", posjet "Muzeju osjetila

3.3.2019.- sudjelovanje u mjesnoj povorci maškara- grupna maska:"Gusari"

22.3.2019.-predstava: "Marioneta"

10.4.2019.-Umjetnička organizacija Artis - Hrvatska tradicijska glazbala

24.,25.,26.4.2019.-"Dani otvorenih vrata vrtića"

8.5.2019- izlet Vrsi - ranč "Buffalo Bill City"

26.6.2019.-završna priredba naše odgojne skupine

Stručno usavršavanje

U ovoj pedagoškoj godini realizirano je Odgojiteljskih vijeća, 1.Ciklus Unicef-ovih radionica "Rastimo zajedno" u trajanju od 22 sata- Primošten- odgojiteljica voditeljica radionica, Rana identifikacija te odgojno - obrazovne značajke djece s poteškoćama iz spektra autizma .

Stručna literatura koristila se tijekom cijele godine.

Suradnja sa stručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja postavljenih zadaća.

Suradnja sa stručnjacima:

U ovoj pedagoškoj godini realizirana su 3 roditeljska sastanaka, te 14 individualnih razgovora

13.9.2018.-informativni roditeljski sastanak

27.11.2018.- komunikacijski roditeljdki sastanak, tema: "Priprema za školu"

21.11.2018.-"Adventski vijenac" - radionica s roditeljima

3.2019.-uskršnja radionica- pletenje maslinovih grančica

U sklopu projekta "Put oko svijeta" imali smo brojne prezentacije sa raznih putovanja od strane djece i roditelja (bivših i sadašnjih)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  RADA  POSLIJEPODNEVNE  ODGOJNE SKUPINE

 Opći podaci grupe

                Odgojno obrazovna skupina  u rujnu broji 21-dno, od toga  4-oro novoupisane djece. Skupina broji 10 dječaka i 11 djevojčica. Na inzistiranje roditelja jedno dijete prelazi u skupinu „Cukarini“. Jedno dijete ispisuje se tijekom prosinca mjeseca, razlog je teška adaptacija te roditelji odustaju. Iz istog razloga ispisuje se i još jedno.

                Ostala djeca uspješno su se adaptirala. Međutim u travnju počinje adaptacija još jednog djeteta  koja dolazi samo u popodnevnu smjenu. Adaptacija je djelomična, i na kraju školske godine povremeno plače. Jedno dijete (sa poteškoćama) također dolazi samo u popodnevnu smjenu u dogovoru sa stručnim suradnicima te boravi kraće  u grupi.

        Najčešći razlozi izostanka bili su uobičajene bolesti kod djece koje se javljaju sezonski; razne viroze, upale grla i uha, crijevne viroze bile su učestale kroz mjesec siječanj i travanj.

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

 1. Uvjeti rada u grupi

Soba dnevnog boravka odgojno obrazovne skupine opremljena je didaktičkim materijalima. Međutim s obzirom na brojčano stanje dvije skupine  te raspon dobne skupine uvijek se može više ciljano prema dobnoj skupini.

Potrošni materijal se nabavlja u suradnji s ravnateljicom vrtića. Roditelji su također sudjelovali u donaciji igračaka te neoblikovanog materijala. Sukladno dječjim interesima SDB nadopunjavala su se novim materijalima kao i novim centrima. Prostorno uređenje je nekoliko puta izmijenjeno i nadopunjavano, naročito obiteljsko dramski centar. Oformili smo i Centar slikovnica te „Mirni kutak “. Preuređeni obiteljsko dramski centar pokazao se funkcionalnijim i privlačnijim djeci te su u njemu često boravila.

Isto tako iskoristili smo prostor dvorane naše općinske zgrade gdje se uglavnom provodio odgojno obrazovni rad s djecom do 6.godina.

SAMOPROCJENA VLASTITOG RADA

U ovoj školskoj godini na osnovi procjene djece, stavili smo veliki naglasak na socio - emocionalni razvoj. Osim toga razvijali smo i planirali druga razvojan područja. Djeca su pokaza samoinicijativu najviše u likovnim i tjelesnim aktivnostima. Neka djeca zahtijevala su dodatan individualni rad kao i suradnju sa stručnim suradnicima. Veći broj djece posjećivao je logopeda u sklopu vrtića. Rad s logopedom pokazao se napretkom kod djece, kao i rad s pedagogom koji nam je uvelike pomogao u rješavanju problemskih situacija.

Naravno da je i dalje potrebno poticati i razvijati sve aspekte dječjeg razvoja. Intenzivan rad na socio - emocionalnom razvoju, povećao je kod djece osjećaj smirenosti, a smanjio osjećaj ugroženosti. Djeca u vidljivo osvijestila i primijenila  u interakcijskom odnosu suradnju s drugom djecom, poštivanje pravila i dogovora kao i samo prihvaćanje i izražavanje emocija.

Projekt „ Bajke“ proizašao je na osnovu dva likovna natječaja.

Većina planiranih aktivnosti je ostvarena.

Sudjelovali smo:

15.10.2018. – obilježavanje „Dana kruha“

18.10.2018. – obilježavanje „Dana kravate“

20. 10. 2018. – obilježavanje „Dana jabuka“

22. 11.2018. – Jesenska svečanost

18.12.2018. - Božićna predstava

30.12.22018.- predstava „pipo piše djeda Mrazu“

26.11.2018.-27.11.2018.- Advent; radionica za roditelje

06.12.2018. „Zlatne priče Sv.Nikole“

14.02.2019. Valentinovo

19.03.2019. Dan očeva

14.01.2019. predstava „Ružno pače“

08.05.2019. 2019. Muzej osjeta u Splitu

21.04.2019. Uskrs

15.05.2019. Majčin dan

08.05.2019. Olimpijada

12.06.2019. Završna svečanost

Stručno usavršavanje

                U ovoj školskoj godini realizirano je 5 odgojiteljska vijeća. Suradnja  sa stručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja postavljenih zadaća

Suradnja sa stručnjacima:

U ovoj pedagoškoj godini odrađena su 3 roditeljska sastanka i 11 individualnih sastanaka

 1. PROGRAM PREDŠKOLE I EKO PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU

 1. Program predškole

Program predškole  u dječjem vrtiću djeci omogućuje raznovrsne razvojne poticaje, povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja kao i  prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja.

Polaznici predškole sposobni su:
- vladati svojim fiziološkim potrebama
- govorno se izražavati
- vješto se kretati u prostoru i djelovati u njemu
- razlikovati ponašanja koja sredina ocjenjuje kao pozitivna od negativnih
- usvojiti pojmove i generalizirati ih
- logički misliti i zaključivati na temelju poznatih im elemenata
- shvatiti postupke i uzroke nečijeg djelovanja
- usmjeravati pozornost na različite stvari, shodno motivaciji
- shvatiti pojam vremena, ali samo za sadašnjost.

Cilj programa predškole je poticanje cjelovitog razvoja djeteta te priprema djeteta za polazak u školu. To se odnosi na usvajanje predčitačkih i predmatematičkih vještina, razvoj grafomotorike i predpisačkih vještina, ali i stjecanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Planiranim grupnim aktivnostima poticalo se kod djece razvoj pažnje i pamćenja, razvoj operativnog mišljenja, razvoj slušanja, govora i jezika, tolerancija i međusobna suradnja, poštivanje pravila, stjecanje iskustva i spoznaja o prirodnoj i društvenoj sredini, kao i razvoj senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale. Program predškole djeci daje priliku za poticanje razvoja svih njihovih osobnih potencijala i sposobnosti pa time i vještina i navika koje će im pomoći da što uspješnije izvršavaju očekivanja koja pred njih postavljaju škola i obitelj.

Najvažnija funkcija programa predškole je razvoj vještina potrebnih za školu, stvaranje radnih navika i socijalizacija djeteta u skupini vršnjaka.

Ostale funkcije programa predškole obuhvaćaju i razvoj socijalnih vještina koje dijete ne može steći u obiteljskom domu niti povremenim odlaskom s roditeljima na dječje igralište, kazalište ili na neko drugo mjesto gdje ima mnogo djece. Dijete se u vrtiću osamostaljuje, uči se brinuti o sebi, razvija inicijativnost, uči prepoznati i uvažavati emocije drugih. Mnogo toga ima prilike raditi s vršnjacima: zajedno sjediti, slušati priču, graditi i kreirati, dijeliti i primati te na kraju igre složiti i pospremiti igračke. Dijete uči izraziti svoju osobnost ali i poštivati pravila igre, uči kako se pomiriti s prijateljem i kako pokazati drugima da su mu dragi i pomagati im.

Potiče se razvoj specifičnih vještina u koje spadaju predčitalačke, govorne, predmatematičke i predpisačke vještine.

Navedene predvještine razvijaju se od najranijih dana, u interakciji djeteta s poticajnom okolinom. Stoga je važno dijete okružiti različitim materijalima kojima će manipulirati, kao i pisanim materijalima koji će pobuditi interes za slova. Iskustva pokazuju da je najbolja priprema za školu ona koja se odvija putem igara u kojima će dijete uživati, pri čemu okolina treba pokazati interes za ono što dijete radi.

 1. Eko program

Osnovni cilj Eko programa je razvijanje ekološki osviještenog djeteta promovirajući ponašanja, vještine i navike življenja usmjerene na vrijednosti odgoja za održivi razvoj, povećati razinu znanja, sposobnost i motiviranost predškolske djece za očuvanje i brigu za okoliš, kroz usvajanje novih spoznaja i vještina.

Eko program provodio se kao svakodnevna aktivnost, unutar redovnog programa vrtića što znači da je bio integriran u svakodnevni odgojno-obrazovni rad.

Eko program provodio se u Dječjem vrtiću  kao sastavni dio Godišnjeg plana i programa vrtića.

Korisnici programa bila su sva djeca, u skupini rane dobi i vrtićke dobi.

Za pedagošku godinu 2018./2019. izradili smo program i plan djelovanja u provođenju eko programa, koji se nastavlja na  teme: OTPAD, VODA  i ZDRAV ŽIVOT . U proteklim pedagoškim godinama započeli smo s aktivnostima i projektima vezanim uz ove teme, a kroz ovu godinu nastavili smo se nadograđivati na iste teme i jednu temeljitije obrađivali.Kroz ovu pedagošku godinu nastavili smo raditi na temu otpad recikliranje u suradnji s Udrugom Lijepa naša.Naš vrtić je sudjelovao i likovnim natječajima s ciljem recikliranja neoblikovani materijala, tetrapak ambalaže i sl. .

Više o aktivnostima Eko programa nalazi se u Godišnjem Izvješću  Eko vrtića za 2018./2019. godinu.

 1. IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Stručno usavršavanje provodilo se s ciljem unapređivanja odgojno-obrazovne prakse svakog pojedinca i ustanove u cjelini te je jedan od glavnih uvjeta za kvalitetan rad.

Svi stručni djelatnici su izradili individualni plan stručnog usavršavanja, na temelju kojeg se izradio nacrt stručnog usavršavanja u skladu s mogućnostima ustanove.

Stručno usavršavanje se provodilo:                                                                                                                              

Osoblje vrtića se stručno usavršavalo ovisno o ponudi seminara AZOO, Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i ostalih.

SKUP/TEMA

MJESTO/VRIJEME

Tim za održivost i zagovaranje

1 polaznik

Zagreb, rujan 2018.

Erasmus regionalna radionica ,područje odgoj i obrazovanje , Ključna aktivnost 2

1 polaznik

Zadar , rujan 2018.

Inkluzivnost u predškolskim ustanovama

1 polaznik

Omiš , studeni 2018.

Radionica o provedbi projekta u sklopu „Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja“

3 polaznik

Zagreb, studeni  2018.

Uloga u ispitnim povjerenstvima za stažiranje

1 polaznika

Omiš, prosinac 2018.

Državni stručni skup za ravnatelje

1 polaznik

Primošten,ožujak 2019.

Holističi pristup zdravlju djeteta – prehrana,rekreacija

1 polaznik

Zabok , svibanj 2019.

Zakon u vrtiću

1 polaznik

Zagreb, lipanj 2019.

Montessori edukacije 600 sati  

2 polaznika

Zagreb , listopad 2018.- lipanj 2019.

Značajke djece s poteškoćama iz spektra autizma

2 polaznika

Primošten,ožujak,  2019.

 

Terapija igrom ; vještine i intervencije u radu s djecom

  4 modula , 1 polaznik

Split , rujan - prosinac, 2018

Music as Support to Train Language Skills: Concepts, Methods, and Techniques to Empower and Rehabilitate Speech  Disorders in Children and Adults through Evidence-Based Musical Activities

1 polaznik

Srpanj, 2019.

 

KORAK PREMA INKLUZIJI

Šest zaposlenika Dječjeg vrtića Općine Primošten educirano je tijekom provedbe programa  „KORAK prema INKLUZIJI“ koji je provodio UNICEF u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak“ uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stečeno teoretsko znanje pomoglo je educiranim odgojiteljima posebno na području inkluzije djece s poteškoćama ali i za planiranje svakodnevnog odgojnog obrazovnog rada.

Literaturu smo nadopunili naslovima:

1. Mala škola roditeljstva I ; Dubravko Sabo

2. Male lutkarske kuće ; Sonja Cacaj Ajh

3. Spajalica ; Željka Živković i Sanja Brajković

   100 vježbi , savjeta i igara za poboljšanje koncentracije

4. Odgojitelj u igri s djecom ; Jasna Majer , Vesna Nelović  

5. Slagalica ; Željka Živković i Sanja Brajković

   101suradnička  igara

 6. Čarobna vrećica ; Željka Živković i Sanja Brajković

    100 igara iz područja osjeta

 7. Frst step 1 ; Dubravka Blažić , Dragana Grozdanić

8.  Ljepa naša domovina

9.  Poticanje djece prema odgojnoj  metodi Marije Montessori ; Claudia Schafer

10. Pomozimo im rasti ; Mirjana Milanović i suradnice

        Tijekom godine imali smo pretplatu na „Unikat „Moj vrtić“ i „Dijete, vrtić, obitelj“.

Za potrebe predškolaca ove godine smo koristili radne listove Naklada Cvrčak ; Priprema za školu

 1. SURADNJA S RODITELJIMA

Poticanje suradničkih odnosa sa djetetovom obitelji, prvenstveno roditeljima, u svrhu ostvarivanja optimalnih uvjeta za djetetov rast i razvoj, jedan je od prioritetnih zadataka zacrtanih u Godišnjem planu i programu rada ustanove, ali je i jedan od ciljeva Razvojnog plana ustanove u procesu samovrednovanja ustanove.

Suradnja s roditeljima temeljila se na međusobnom uvažavanju i nadopunjavanju uloga a na dobrobit djeteta. Takvom suradnjom stvara se pozitivni odgojni utjecaji koji potiču cjelokupan razvoj djeteta.

Naš zadatak je da na prirodan, spontan i susretljiv način pronađemo put do svakog roditelja, te ga zainteresiramo za život i rad u vrtiću.

 1. Roditeljski i individualni sastanci

U ovoj pedagoškoj godini organizirano je šest roditeljskih sastanka na kojima je sudjelovala većina roditelja te su se aktivno uključivali u sve rasprave i organizacije na razini skupina. Četiri sastanka su održana tijekom rujna na temu o adaptaciji djece te o organizaciji rada ustanove. Dva sastanka su bila tijekom pedagoške godine na temu: „Priprema djeteta za polazak u školu“ i „CAP-program prevencije “.

Na individualnim sastancima općenito se razgovaralo o ponašanju pojedinog djeteta, interesima djeteta za različite aktivnosti, kvaliteti hranjenja, socio-emocionalnim odnosima i ostalom.

Održavani su i individualni kontakti sa stručnim suradnicama psihologinjom, logopedinjom i pedagogicom.

Između ostalog, roditelji su mogli dobiti kratke informacije pri dolasku i odlasku djece u/iz vrtića, te putem Kutka za roditelje.    

 1. Razne radionice

Likovne radionice za roditelje na kojima su se izrađivali advenski vijenci ili čestitke, su se održavale tijekom  prosinca 2018.god.

 Uskršnje radionice za roditelje održane su tijekom travnja. Tema radionica: Pletenje maslinovih grančica  / kreativne ideje za Uskrs. Na radionice se odazvalo manji broj roditelja iz sve četiri skupine. Uz međusobno pomaganje, odrađena je radionica uz pregršt ideja i kreativnih izrada.

Također, tijekom godine organizirane su radionice za roditelje u sklopu programa “Rastimo zajedno” (11 radionica uz 2 dodatne radionice ) .

 1. Druženja s roditeljima, svečanosti i priredbe

6. prosinca 2018. – priredba za Svetog Nikolu –priredba u vrtiću

19. prosinac 2018. – Božićna priredba u parku s roditeljima  

Završna svečana priredba održana je u prostoru hotela “Zora” 11.lipnja 2019. s početkom u 17.00 sati zahvaljujući suradnji s roditeljem. U priredbi su uključena sva djeca predškolci I djeca iz smjenskih skupina .Nakon predstave u predvorju samog hotela “Zora” organizirano je druženje i  zakuska djece, odgojitelja i roditelja. Roditelji su sudjelovali u donošenju različitih slastica i sokova.

 1. Aktivno sudjelovanje u životu odgojnih skupina

23.- 26. travnja 2019.god kroz cijeli tjedan  obilježavali smo Dane Otvorenih Vrata vrtića u kojim su roditelji i posjetitelji ( budući korisnici) tijekom cijelog tijedna boravili u skupinama svoje djece te zajedno s njima i odgojiteljima sudjelovati u različitim aktivnostima.

8. svibnja 2019. - 11.“Olimpijsko srce Primoštena“ Dječja olimpijada / natjecanje na kojem su uz djecu sudjelovali i roditelji u natjecateljskim disiplinama .

14. lipnja 2019. – izlet završni s roditeljima  „Buffalo Bill City „ Vrsi

9.SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

Obilježili smo, posjetili, organizirali i sudjelovali u:

15.10.2018. – obilježavanje „Dana kruha“

17.10.2018. – Vožnja mini podmornicom Primoštenski akvatorijem

18.10.2018. – Obilježavanje „Dana Kravate“

20. 10. 2018. – Obilježavanje „Dana jabuka“

30.10.2018. – Lutkarska predstava „Složna obitelj „ produkcija Z iz Splita

31.10.2018. – Posjet mjesnom groblju , obilježeavanje dana Svih Svetih

21.i 22. 11.2018. – Jesenska svečanost po skupinama

26.11.2018.-27.11.2018.- Advent; Božićna  radionica za roditelje

30.11.2018. – Posjet rendžera iz NP Krka – radionice po skupinama

06.12.2018. – Zlatne priče Svetog Nikole , dolazak Svetog Nikole

13.12.2018. – Obilježavanje blagdana Svete Luce

18.12.2018. – Božićna predstava  u parku „ Isusovo rođenje „

30 .12.22018.- Predstava „Pipo piše djeda Mrazu“

14.01.2019. -Predstava „Ružno pače „

14.02.2019.- Valentinovo

03.03.2019. – Sudjelovanje u mjesnoj povorci Maškara – grupna maska Gusari

19.03.2019.- Dan očeva

22.03.2019. - Predstava „Marionete „

10.04.2019.- Umjetnička organizacija Artis – Hrvatska tradicionalna glazbala

11.04.2019.- Uskršnja radionica za roditelje ; pletenje maslinovih grančica

21.04.2019. – Uskrs

23. - 26.04.2019. -Dani otvorenih vrata  , druženje po skupinama

15.05.2019.- Majčin dan

08.05.2019.- „Olimpijsko srce Primoštena“ – dječja olimpijada

12.06.2019.- Završna svečanost u hotelu „Zora „ pozdrav s predškolcima

14.06.2019.- Zajednički izlet djece i roditelja – „Buffalo Bill city“, Vrsi, Zadar

26.06.2019. – Zavšna svečanost odgojne skupine „Cukarini „

29.06.2019. - Ljetni karneval – sudjelovanje u mjesnoj povorci

07.07.2019.-  Eko Limach Fest , Primošten , sudjelovanje

10.GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA PSIHOLOGINJE

Rutinski poslovi psihologinje u Godišnjem planu i program rada psihologinje razrađeni su kroz slijedeće zadatke koji predstavljaju različite vrste interakcija psihologinje i drugih sudionika odgojno obrazovnog procesa:

1.        Planiranje, programiranje, evidentiranje, evaluiranje i izvješćivanje

2.        Interakcija s djecom  

3.        Interakcija s roditeljima

4.        Interakcija s odgojiteljima

5.        Interakcija sa izvanvrtičkim subjektima

6.        Evaluacija odgojno-obrazovnog rada i izvješćivanje

7.        Permanentno osobno stručno usavršavanje

8.        Stručni doprinos i promicanje djelatnosti

U skladu sa predviđenim planom i programom za pedagošku 2018./2019. godinu ostvareni su poslovi i bitne zadaće psihologinje: utvrđivanje razvojnog statusa djece, prevencija, rana intervencija i inkluzija djece s poteškoćama, unaprjeđenje kulture ustanove, razvoj suradničkih odnosa, a sve u suradnji sa članovima stručnog tima, ravnateljicom, odgojiteljima,  te ostalim važnim čimbenicima izvan Ustanove.

Preventivni programi, edukacija (roditelja i odgojitelja) i praćenje razvoja sve djece dijelovi su prevencije, dok je dijagnostika specifičnih posebnih potreba, savjetovanje odnosno direktna terapija utvrđenih posebnih potreba djece sastavni dio rane intervencije. Kod praćenja razvoja djece (kao dijela prevencije), te dijagnostike posebnih potreba djece (kao dijela rane intervencije), iste metode rada mogu biti korisne i za prevenciju i za intervenciju.

1.        Planiranje, programiranje, evidentiranje, evaluacija i izvješćivanje

Obuhvaćalo je izradu Godišnjeg plana i programa rada psihologinje, izradu individualnog Programa stručnog usavršavanja, vođenje Dnevnika rada, vođenje individualnih dosjea djece s posebnim potrebama. Također obuhvaća i rad sa sadržajem kabineta predškolskog psihologa, odnosno sa testovima i drugim psihologijskim instrumentima, listama za procjenu razvoja, podsjetnicima i protokolima za praćenje ponašanja djeteta, praćenje odgojno-obrazovnog procesa, za utvrđivanje posebnih potreba djece, kao i sa literaturom, priručnicima i stručnim materijalima, te dokumentacijom psihologa.

Realizirani su poslovi vezani  uz upis djece u predškolsku ustanovi koji su obuhvaćali pregled inicijalnih upitnika te liječničkih nalaza djece s poteškoćama.

2.        Interakcija s djecom  

Prilikom polaska u vrtić i perioda adaptacije psihologinja je obavljala poslove prikupljanja anamnestičkih podataka i inicijalnog opažanja, te je ostvarivala kontakt s djecom tijekom inicijalnog intervjua.

Kontinuirano je vršila praćenje i procjenu djetetovog razvojnog statusa, razvojnih i posebnih potreba i mogućnosti putem Listi praćenja karakteristika ponašanja djeteta. Također, vršila je identifikaciju djece s trajnim ili privremenim posebnim potrebama te kod djece s prolaznim potrebama pratila je provedbu specifičnih odgojnih postupaka i analizirala postignuti napredak.

Aktivnosti u interakciji s djecom obuhvaćale su opservaciju djece u odgojnoj skupini kroz aktivnosti djece te kroz odgovarajuće kraće programe; praćenje i procjenu stjecanja socijalnih vještina i izgradnje pozitivne slike o sebi te izgradnje samopoštovanja.

3.        Interakcija s roditeljima

Zadaća ostvarivanja kontakta s roditeljima odvijala se putem  izrade pisanog materijala i uputa o polasku u vrtić, edukativnih letaka i brošura za roditelje. Psihologinja je putem inicijalnih razgovora prikupljala anamnestičke podatke o novoupisanoj djeci, te je informirala i savjetovala roditelje o procesu adaptacije.

Određeni broj roditelja samoinicijativno se javljao na savjetodavni razgovor, a s određenim brojem roditelja suradnja je uspostavljena na inicijativu psihologinje koja je uglavnom bila rezultat opservacije djece u skupinama te informacija i inicijative dobivene od strane odgojiteljica. Roditelji su se na razgovor vrlo često obraćali zbog govornih poteškoća, radi procjene psihofizičkog stupnja razvoja svoje djece, problema u ponašanju djeteta, djetetove adaptacije na promjenu prebivališta, odgode upisa djeteta u školu.

Također, surađivalo se s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, prvenstveno radi savjetodavnog rada i psihološke podrške u suočavanju s djetetovom teškoćom.

Provodila se edukacija i osposobljavanje roditelja putem savjetovanja, konzultacija, terapijskog djelovanja i pisanih materijala.

Održan je 5. ciklus radionica za roditelje „Rastimo zajedno“.

 1. Interakcije s odgojiteljima

Polaskom djeteta u vrtić veoma je važan prijenos sažetih podataka o djetetovom razvoju i obitelji odgojiteljima skupine u koju dijete dolazi. Većinu informacija koje je psihologinja proslijedila odgojiteljima, dobiveni su iz inicijalnog upitnika.

Psihologinja je surađivala s odgojiteljima na praćenju djetetova razvoja putem razvojnih lista i upitnika, te je informirala odgojitelje o opaženom. Odgojitelji su se konzultirali i savjetovali s psihologinjom na osnovu rezultata praćenja djeteta.

Također, individualno se sastajala sa odgojiteljicama svake skupine zasebno, posuđivala im je stručnu literaturu iz područja psihologije, davala pisane i usmene smjernice za pojedinu djecu sa prolaznim poteškoćama.

Najčešće teme su bile problemi s pojedinom djecom u skupini ali i sa nekim roditeljima.

Odgojitelje se upućivalo na dodatno informiranje i osposobljavanje.

5.        Interakcija sa izvanvrtićkim subjektima

Suradnja i konzultativni rad sa stručnjacima drugih vrtića ili drugih institucija (dječji vrtići: Osmijeh, Sunce, gradski vrtići Šibenik). Suradnja sa Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac, i drugim institucijama prema potrebi i aktualnostima.

6.         Evaluacija odgojno-obrazovnog rada i izvješćivanje

Psihologinja je sudjelovala na odgojiteljskim vijećima i stručnom aktivu.

Izradila je Godišnje izvješće o radu psihologinje.

7.        Osobno stručno usavršavanje

Psihologinja je planirala no nije ostvarila osobno stručno usavršavanje zbog nenadanog bolovanja.

8.Stručni doprinos promicanje djelatnosti

Edukativni i savjetodavni rad s odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima drugih vrtića.

11. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA PEDAGOGINJE

U osnovi zadaće stručnog suradnika pedagoga je unapređivanje odgojno-obrazoven prakse u suradnji sa svim čimbenicima i djelovanjem kroz sva tri ekološka prostora vrtić-dijete-obitelj, u skladu sa humanističkim smjernicama kurikuluma.

U svrhu ostvarivanja temeljnog cilja odgojno-obrazovne djelatnosti, primjenjivali smo humanistički pristup teoriji i praksi. Rad se temeljio na kompetenciji razvoja predškolskog odgoja i programskom usmjeravanju odgoja i obrazovanja predškolske djece, konvenciji o pravima djeteta sukladno djetetovim potrebama, mogućnostima, interesima sposobnostima.

 1. USTROJSTVO RADA I MATERIJALNI UVIJETI

U protekloj pedagoškoj godini 2018./2019. organizirane su ukupno četri  odgojnih skupina.  Tokom pedagoške godine broje djece, u pojedinim skupinama,se mijenjao zbog ispisivanja i uključivanja nove djece.  

Kao pedagogica radila sam na zadacima praćenja rada odgojitelja. Sudjelovala sam u unapređivanju organizacijsko-materijalnih uvjeta rada u vrtiću.  

Ulažu se maksimalni napori da se u postojećim prostorijama stvore što bolji uvjeti, te nabavi dodatna oprema i didaktički materijali kako bi se formirali novi interesni centri i potakla kreativnost odgojitelja.

Suradnja s roditeljima se odvijala na način da je veliki dio roditelja uspješno surađivao, dodajući svoj doprinos sudjelovanjem na roditeljskim sastancima, radionicama, individualnim sastancima, svakodnevno komunicirajući sa odgojiteljima, pedagogicom, ravnateljicom, pokazujući interes za brojna događanja u vrtiću.

 1. OPĆI PEDAGOŠKI POSLOVI

Pedagoški poslovi su bili usmjereni na neposredan rad s djecom, suradnju  s roditeljima i odgojiteljima. U svakom od ova tri područja ostvarile su se programske aktivnosti i zadaće.

2.1. NEPOSREDNI RAD S DJECOM

U neposrednom radu s djecom upoznata sam sa specifičnim osobitostima, potrebama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi. Radila sam na zadovoljavanju djetetovih potreba u situaciji kada ih nije bila u mogućnosti zadovoljiti odgojiteljica. U sklopu svakodnevnog rada poticala sam i razvijala samopouzdanje i sigurnost kod djece, razvijala prijateljske odnose s djece. Razvijajući empatiju, prepoznavala sam osnovne potrebe i osobine djece u skladu s tim reagirala (potreba za utjehom, zaštitom, te osnovne fizičke, intelektualne, emocionalne potrebe). Djeca su imala potpunu slobodu u izražavanju svoga mišljenja, potreba, osjećaja, eventualnih strahova i probleme. Pomagala sam djeci da stvore pozitivu sliku o sebi (spoznaja vlastitog JA). Djeca su se međusobno poštivala, uvažavala različitosti, pri čemu se djelovalo preventivno na negativne oblike ponašanja, nasilje i agresivnost uvažavajući razgovor, komunikaciju i slušajući jedni druge.

Kroz svakodnevne aktivnosti koristila sam situacijski pristup djeci, naglašavajući sebe kao promatrača, poticatelja, suigrača, pomagača komunicirajući s manjim skupinama kao zainteresirani partner i oslonac djetetu. Također sam posvećivala pažnju soci-emocionalnom sazrijevanju djece, komunikaciji dijete-dijete , dijete-odgojitelj i dijete-roditelj. Djelovala sam na raznim aktivnostima ustanove: važniji datumi i događanja u vrtiću, priredbe , kazališne predstave.

Radila sam sa djecom školskim obveznicima kako bi procijenila zrelost i spremnost za školu.

Sudjelovala sam u poslovima upisa, analizi dokumentacije potrebne za upis, provela sam obradu djece predškolaca koji je uključivalo testiranje grafomotorike, informativnosti o pojavama u prirodi i društvu, spoznajni razvoj i zaključivanje, te ispitivanje fonetskog sluha. Obradu sam provela prateći princip rada obrade predškolaca u školi. Organizirala sam radionice za predškolce u svrhu bolje pripremljenosti za školu.

Tijekom ove pedaoške godine završila sam edukaciju: Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom. Koju sam uvelike primjenjivala u individualnom radu sa djecom.

Sudjelovala u planiranju i organizaciji, posjeta, druženja, izleta, svečanosti, raznih manifestacija:  Mjeseca hrvatske knjige, obilježavanja dana planeta Zemlje, Dječja Olimpijada…

2.2. RAD SA ODGOJITELJIMA

Kao stručni suradnik kontinuirano sam pomagala odgojiteljima u kreiranju primjerenog modela rada i neposrednog promatranja djeteta u akciji kako bi prepoznala i procijenila potrebe djeteta. Putem stručnih aktiva, tematskih sastanaka , utjecala sam na odgojitelje u osvještavanju nužnosti stalnog sagledavanja razine vlastite prakse (otvorenosti za novine). Vodila sam  individualni savjetodavni rad s odgojiteljima, konzultacije i dogovori o specifičnim situacijama u grupi.

U suradnji s odgojiteljima pratila sam napredak i provođenje individualiziranog pristupa kod djece koja imaju poteškoća i zastoje u nekom segmentu razvoja.

Pratila provođenje programa predškole te pružala pomoć odgojiteljici u programu predškole.

Pružala sam stalnu pomoć i podršku u kvalitetnoj interakciji odgojitelja i roditelja, te kontrolirala i vrednovala odgojno- obrazovni rad, kao i prezentaciju, te afirmaciju njihovih dostignuća u praksi (stalan uvid u dokumentaciju odgojitelja-orijentacijski dvomjesečni i tromjesečni planovi, tjedni i dnevni planovi, izvješća odgojitelja o svom radu). Održavala sam stručne aktive s odgojiteljima o evaluaciji i samovrednovanju odgojno-obrazovnog rad dajući pri tome upute o pisanju pedagoške dokumentacije.

 2.3. SURADNJA SA RODITELJIMA

Kroz razne oblike rada uspješno sam surađivala s roditeljima. Radila san na obostranom informiranju s roditeljima kod prijema novog djeteta (inicijalni intervju), proširivala edukativne sadržaje u suradnji sa roditeljima (savjetovališta, kutić za roditelje), kontaktirala redovito sa roditeljima, u cilju usuglašavanja odgojnih postupaka u obitelji i vrtiću.

Na roditeljskim sastancima održavala sam temu „Priprema za polazak u vrtić“, „Priprema za školu“, „Cap program"  (zajedno sa odgajateljicama) što je poslužilo kao dodatna pomoć u pristupu roditelja s djecom. Roditelji su postajali sve bliži vrtići kao zajedničkoj organizaciji humanitarnih aktivnosti, prodajnih izložbi, izleta, proslava i druženja.

Anketama i upitnicima, prigodnim plakatima, edukativnim materijalima nastojala sam povećati zanimanje roditelja za što kvalitetnijim osmišljavanjem vremena što ga provode sa svojom djecom, inicirati uspješnu komunikaciju dijete-roditelj, aktivno slušajući što im djeca žele reći, stvarati atmosferu uzajamnog poštivanja i konstruktivnog rješavanja problema.

 1. SURADNJA SA RAVNATELJICOM

Uspješno sam surađivala s ravnateljicom u provođenju realizacije postojećih programa s djecom, za njihovo obogaćivanje i ostavrivanje novih programa i sadržaja odgojno-obrazovnog rada.

         Surađivale smo u postavljanju, ostvarivanju i procjeni bitnih zadaća i sadržaja iz Godišnjeg plana i programa rada ustanove, u unapređivanju i osuvremenjivanju segmenata mikroorganizacije njege i odgojno obrazovnog rada (preklop odgojitelja, struktura radnog vremena, dnevni odmor, obroci, osmišljavanje i organizacija unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića.

Također smo  surađivala  u ostvarivanju projekata odgojnih skupina i na nivou ustanove. Zajednički smo  podizale kvalitetu programa i njegove prilagođenosti zadovoljavanju razvojnih potreba djece u cjelini i potreba roditelja.  

Zajednički  smo planirale rad odgojiteljskog vijeća,  izabirale stručnu literaturu i organizirale usavršavanja unutar ustanove. Kontinuirao smo radile na osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje potreba svih sudionika te na opremanju potrebnim didaktičkim materijalima za raznovrsnije aktivnosti djece u vrtiću .

4.PROGRAMIRANJE , VREDNOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Izradila sam makro i mikro plana pedagoga (Godišnji plan i program pedagoga, mjesečni planovi, dnevnik rada, Godišnje izvješće o realizaciji), plan stručnog usavršavanja s pedagoškim i metodičkim sadržajima, protokole praćenja odgojno obrazovnog procesa sa sastavnicama: organizacija prostora, motivacija djece, poticaji i vrste djelatnosti, projekti, sklopovi aktivnosti iz područja dječjih prava, planiranje, procjene i valorizacija, te ostalu dokumentaciju o djeci (intervjui s roditeljima, izjave roditelja, ankete i sl.).

U suradnji sa ravnateljicom izradila sam (Godišnji plan i program rada ustanove).
Sudjelova sam u izdradi kurikuluma( našeg vrtića).

Osobno se usavršavala putem seminara, radionica i stručne literature.

Seminari i radionice: Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom (tri modula, rujan, listpad, studeni),  TA 101: Uvodna edukcija iz transakcijske analize (prosinac)

Također sam, zajedno sa ostalim članicama CAP- tima, provodila CAP-program. Cap program je provođen u tri dijela. predavanje za osoblje vrtića,  predavanje za roditelje i radionice za djecu.

12.GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZDRAVSTVENE VODITELJICE

Opis posla zdravstvenog voditelja u dječjem vrtiću grupiran je u 4 područja:

Da bi ova četiri područja rada bila zadovoljena, potrebna je kvalitetna organiziranost zdravstvenog voditelja i dobra suradnja sa djelatnicima vrtića i roditeljima.

Nastojala sam i u ovoj školskoj godini poduzeti osnovne mjere kako bi zadovoljili minimalne uvjete za ova četiri područja djelovanja. Budući da sam i prošlu školsku godinu radila kao zdravstveni voditelj, nastavila sam pratiti rad i potrebe djece u vrtiću.

Ovisno o potrebama, obradila sam par aktualnih tema (Zarazne dječje bolesti) koje su bile dostupne na oglasnim pločama u vrtiću.

U siječnju sam započela sa radom, vodeći se programom zdravstvenog odgoja.  Prema programu, s djecom sam obradila sljedeće teme:

Teme su obrađivane uglavnom sa djecom predškolske dobi u mješovitoj skupini. Poseban naglasak stavljam na temu Zdrave prehrane budući da naš vrtić nosi ime Eko vrtića. Zajedno s odgajateljicama odradili smo važnost voća i povrća u svakodnevnoj prehrani i prehrambenu piramidu.  Kroz igru i predavanja djeca su naučila razlikovati voće i povrće, i imenovati pojedine vrste. Također su u suradnji s nama izradili prehrambenu piramidu.

Temu Prehrane povezali smo s higijenom zubi i „ pojavom Grica i Greca “ , stanovnika nezdrave hrane i najvećih neprijatelja naših zubi. Ova je tema u mješovitoj skupini djece predškolske dobi bila posebno zanimljiva. Proveli smo antropološka mjerenja na početku listopad-studeni  i u ožujak - travanj. Antropološka mjerenja kao i spomenute teme obrađene su u suradnji s odgajateljima. S obzirom na  pojave zaraznih i drugih oblika dječjih bolesti, osim tema  su bile dostupne na oglasnim pločama u vrtiću.

         Ovisno o potrebi, sa roditeljima sam obavljala konzultacije o pojedinim zdravstvenim temama. Ponekad su te konzultacije bile u neposrednom kontaktu, ponekad telefonski. Najčešći razlozi su bili pojava neke zarazne bolesti u vrtiću ili informiranje o preventivnim zdravstvenim mjerama.

U vrtiću su provedene mjere higijensko – sanitarnog nadzora.

Pomoćno osoblje vrtića je redovito provodilo dezinfekciju i pranje igračaka.

Nedavno smo imali i radni komisijski sastanak za upise u iduću pedagošku godinu čime smo završili s formalnim radom i programom za ovu pedagošku godinu.

      13. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA LOGOPEDA

Stručni suradnik logoped zaposlen je u Dječjem vrtiću Općine Primošten od 12. travnja 2019. na pola radnog vremena. Od 10.07.2019.god. zaposlena je na puno radno vrijeme.

        

 1. Planiranje i priprema za ostvarivanje programa

Planiranje i priprema uključivali su izradu Godišnjeg plana i programa rada logopeda, planiranje logopedske trijaže, izradu trijažnih, dijagnostičkih i terapijskih materijala, poboljšanje postojećih materijala, probir djece s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama,  planiranje tijeka logopedske terapije, određivanje općih i specifičnih ciljeva za svako pojedino dijete te planiranje optimalnog rasporeda logopedskih terapija s obzirom na specifičnosti svakodnevnog vrtićkog rasporeda.

 1. Izravan rad s djecom

Provođena je sustavna identifikacija djece s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama kroz trijažu po grupama i u razgovoru s odgojiteljima. Zatim je provedena logopedska dijagnostika te su identificirana djeca bila testirana standardiziranim logopedskim testovima, testovima za internu uporabu te su po potrebi poslana na daljnja testiranja. Djeca kod kojih je utvrđeno postojanje komunikacijskih i/ili jezično-govornih teškoća uključeni su u kontinuiranu individualnu logopedsku terapiju na tjednoj bazi.

 1. Suradnja s roditeljima

Roditelji djece uključene u logopedsku terapiju bili su informirani o rezultatima logopedske procjene i o potrebi za uključivanjem djece u terapiju. Roditelji su savjetovani o tome kako će teći terapija te su zamoljeni za kontinuiranu suradnju s logopedom. Po potrebi, logoped je pozivao roditelje na individualni razgovor pri čemu su se uzimali detaljni anamnestički podaci, provelo se individualno savjetovanje roditelja u svrhu kvalitetnog poticanja komunikacijskih i jezično-govornih vještina te su djeca po potrebi poslana na dodatne specijalističke preglede i tretmane.

 1. Suradnja s odgojiteljima

Logoped se kontinuirano konzultirao s odgojiteljima i prikupljao informacije o djeci koja imaju komunikacijske i/ili jezično-govorne teškoće. Također, logoped je radio na jačanju kompetencija odgojitelja u svrhu bolje prevencije i prepoznavanja komunikacijskih i jezično-govornih teškoća. Po potrebi, odgojitelji su zajedno s logopedom sudjelovali na logopedskim terapijama te su savjetovani na koji način poticati komunikacijske i jezično-govorne vještine kod pojedine djece unutar skupine.

        

 1. Suradnja s drugim stručnim suradnicima u ustanovi i izvan nje

Na dnevnoj bazi logoped je bio u dogovoru s ravnateljicom vrtića vezano za sva tekuća događanja, pitanja, probleme te planove za edukacije, nabavu materijala i organizaciju rada logopeda u vrtiću.  Nadalje, provodilo se redovito konzultiranje sa stručnim suradnikom pedagogom s ciljem pružanja kvalitetnije podrške djeci s teškoćama i kvalitetne komunikacije između stručne službe vrtića i roditelja.

Također, logoped je zajedno s pedagogom,  po potrebi sudjelovao na inicijalnim razgovorima za upis djece u vrtić s ciljem identifikacije komunikacijskih i jezično-govornih teškoća. Konačno, kontaktiralo se Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ u Šibeniku u svrhu izmjene informacija o djeci koja su uključena u terapiju u navedenom Centru, Logopedski kabinet „Kod logopeda“ u Zagrebu s ciljem slanja djece na detaljnu logopedsku procjenu, KBC Zagreb Kliniku za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata  te Logo centar Blaži u svrhu savjetovanja s iskusnim logopedima i mentorima o tijeku logopedske terapije kod pojedine djece.  

 1. Vođenje dokumentacije

Stručni suradnik logoped izradio je Godišnji plan i program stručnog suradnika logopeda za 2019. godinu, Godišnje izvješće stručnog suradnika logopeda za 2019. godinu, sudjelovao je u Godišnjem izvješću rada ustanove Dječjeg vrtića Općine Primošten. Također, logoped redovito vodi Dnevnik pripravnika stručnog suradnika logopeda te individualne dosjee djece uključene u logopedsku terapiju.  

 1. Promicanje rada i stručno usavršavanje

Unutar ustanove, stručni suradnik logoped radio je na jačanju kompetencija odgojiteljica u području komunikacijskog i govorno-jezičnog razvoja. Redovito je pratio stručnu literaturu, domaća i strana istraživanja iz područja logopedije. Sudjelovao je na međunarodnoj ljetnoj školi Music as Support to Train Language Skills: Concepts, Methods, and Techniques to Empower and Rehabilitate Speech  Disorders in Children and Adults through Evidence-Based Musical Activities od 22. do 26. srpnja 2019. godine.

8.Vrednovanje rezultata

Stručni suradnik logoped redovito je evaluirao rezultate logopedske terapije i po potrebi revidirao njezin tijek.

 14. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA RAVNATELJICE

Posao ravnatelja je upravljanje i rukovođenje cijelom ustanovom,briga za osiguranje svih materijalnih,organizacijskih i financijskih uvjeta za provedbu odgojno-obrazovnog rada,te koordiniranje svih službi vrtića.

Plan rada ravnatelja realiziran je prema Godišnjem planu i programu rada,motivacija djelatnika,praćenju ostvarenja zadanih aktivnosti i osiguranju adekvatnih uvjeta za realizaciju istih

15.IZVJEŠĆE O PROGRAMU RADIONICA „RASTIMO ZAJEDNO“

Kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu Prve tri su najvažnije! stvoren je Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno" koje se od 2008. godine provode s roditeljima najmlađe djece širom Hrvatske, a od studenog 2012. se provodi i u našem vrtiću.

Voditeljice koje su prošle edukaciju u okviru UNICEF-ovog projekta i stručno usavršavanje iz područja ranog razvoja djece i poticajnog roditeljstva su Ines Jakelić - psihologinja, Erika Nižić - ravnateljica i Jagoda Matošin - odgojiteljica.
Radionice za roditelje „Rastimo zajedno" omogućuju protok novih informacija, znanja, vještina i podrške roditeljima te promiču rast i razvoj i roditelja i djeteta.

Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjivali su ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznavali su bolje sebe kao roditelja, uviđali načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznali i za druge moguće načine.

Također su se upoznali sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja). Uz to, preispitivali su vrijednosti u podlozi vlastitog roditeljstva, učili o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježbali komunikacijske vještine i odgovarali na druga pitanja za koja su roditelji izrazili interes.

Program radionica za roditelje "Rastimo zajedno" podijeljen je u jedanaest širih tema, jedanaest  radionica:

1.    Roditelji 21. stoljeća
2.    Četiri stupa roditeljstva
3.    Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
4.    Sva naša djeca i kako ih volimo
5.    Slušanje – važna vještina roditeljstva
6.    Kako dijete uči o svijetu oko sebe
7.    Granice: zašto i kako?
8.    Kreiramo i biramo rješenja
9.    Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
10.    Biti roditelj: utjecaji i izbori
11.    Završetak i novi početak


Svaki roditelj je dobio na radionicama mapu s pisanim prilozima i stručnim tekstovima. Po završetku radionica roditelji su se nastavili družiti u Klubu roditelja „Rastimo zajedno" s roditeljima „prve generacije“ polaznika programa „Rastimo zajedno“.

Iako je biti roditelj oduvijek bilo lijepo, važno, naporno i odgovorno, roditeljstvo nikad nije bilo složenije ni pod većim pritiscima nego danas. Zbog toga u današnje vrijeme uz prava djeteta, postoji i pravo roditelja na podršku koje im pripada zato jer su roditelji.

16.IZVJEŠĆE EKO VRTIĆA

Od dobivanja  statusa međunarodne eko-škole, nastavljamo sa  zadaćom odgoja mlade generacije osjetljive po pitanju  zaštite okoliša, koja brigu za okoliš promiče kao trajnu vrijednost i način življenja. Za pedagošku godinu 2018./ 2019. god.  izradili smo program i plan djelovanja u provođenju eko programa, koji se nastavlja na tri teme :OTPAD , VODA I ZDRAV ŽIVOT         

Teme:

Naziv teme: Zdrav život


Ostvareni ciljevi:

Realizirani zadaci:


Vrijeme realizacije:


Nositelji:

Naziv teme: Voda


Ostvareni ciljevi:


Realizirani zadaci:


Vrijeme realizacije:


Nositelji:

Naziv teme: Otpad


Ostvareni ciljevi:


Realizirani zadaci:


Vrijeme realizacije:


Nositelji:

Eko koordinatori su radili na zadacima:

Suradnja s roditeljima:

Sastanci eko odbora:

17.  ZAKLJUČAK

Cilj ustanove bio je ispunjenje svih zadaća ovog Programa i svih drugih zadaća koje je pred nju postavio Osnivač, Županija i Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Hrvatske.

Pritom je uloga odgojitelja kao i stručnog suradnikabila od presudne važnosti, a od njega se zahtijevalo odgovoran, pošten i kreativan rad ispunjen ljubavlju prema svom pozivu i djeci.

Većina planiranog za pedagošku godinu 2018. / 2019. je i ostvarena.

Primošten, kolovoz 2019.        

Ravnateljica:                                                                                          Pedagoginja:

Erika Nižić                                                                                             Jelena Šore, prof.

____________________                                                                                          _____________________