PEMERINTAH KABUPATEN ………………………….

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ………………….

SEKOLAH DASAR NEGERI ……………..

Alamat : Jl………………KODEPOS……………..

SURAT TUGAS

Nomor : 421.2 /     / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini         :

        Nama                                : …………………………..

        N I P                                : …………………………..

        Pangkat, Golongan/Ruang        : …………………………..

        Jabatan                                : …………………………..

        Unit Kerja                        : …………………………..

Memberi tugas kepada        :

Nama                                : …………………………..

        N I P                                : …………………………..

        Pangkat, Golongan/Ruang        : …………………………..

        Jabatan                                : …………………………..

        Unit Kerja                        : …………………………..

Untuk mengikuti Seminar untuk ,,,,,,,,,,,,,,,,,, dalam rangka ……………. dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari                : ……………………………….

Tanggal        : ……………………………….

Waktu                : ……………………………….

Tempat        : ……………………………….

Demikian surat tugas ini dibuat, kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.        

                                                                ……………, …………..

Kepala Sekolah

Pejabat Yang dituju                                                …………………………………..

NIP. ………………………….

…………………………………