Comenius un eTwinning projekts

 “MMM: More Meaningful Math” (2013-2015)

Matemātiskā kompetence ir daudzu disciplīnu, profesiju un dzīves jomu neatņemama daļa. Zemi izglītojamo sasniegumi matemātikā ir daudzu valstu problēma, kas ir jārisina, veicinot skolēnu motivāciju apgūt šo mācību priekšmetu. Sešu valstu skolu (Pestalozzi Gymnasium, Unna - Vācija,  Privātā vidusskola “Klasika”, Rīga - Latvija, Sint Donatusinstituut in Merchtem - Beļģija, C.O. Grandes Communes in Petit Lancy - Šveice, Lyceum Linopetras, Limassol - Kipra, IES Schaman, Gran Canaria - Spānija) skolotāji ir apvienojušies vienā komandā projektā „MMM: More Meaningful Math” ar mērķi iesaistīt skolēnus problēmu risināšanā, kuras cieši saistītas ar reālo dzīvi un zināšanu praktisku pielietošanu un IKT izmantošanu. Sākumā šis projekts tika reģistrēts kā eTwinning projekts, vēlāk tas kļuva par Comenius projektu. Skola jau īsteno vienu Comenius projektu, bet administrācija, skolotāji un vecāki uzskata, ka “MMM” ir ļoti lietderīgs projekts, jo tas cieši saistīts ar mācīšanās procesu. Tādēļ mēs tajā piedalāmies ar pašfinansējumu. Projektā iesaistīti skolēni vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Darbs notiek angļu valodā gan virtuālajā vidē TS, gan projekta dalībniekiem tiekoties klātienē. Skolotāju darbošanās projektā ietver sevī daudzveidīgu pedagoģisku metožu izmantošanu, metodisko materiālu izstrādāšanu, kas veicina aktīvu mācīšanos, kreatīvo un kritisko domāšanu, pieredzes apmaiņu.

MMM materiāli pieejami adresē:

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=33311216

Projekta darba metodes

Savā projekta darbā skolotāji pamatā balstās uz empīriskām metodēm un izziņas darbības organizācijai izmanto problēmmeklējumu metodi. Projekta laikā skolēni strādā grupās un individuāli, prezentējot sava darba rezultātus semināros, starptautiskās tikšanās laikā, kā arī ievietojot tos elektroniskā veidā TS vidē. Ar grupu darbu šeit jāsaprot darbs starptautiskajās tematiskajās komandās „Architecture”, „GeoGebra”, „Sport”, „Cooking Maths”, „Nature”, „Water”, „Beauty”, „Hazard”, kur katrs skolēns var izvēlēties pēc savām interesēm, kādā komandā darboties. Tieši šajās komandās strādājot, projekta dalībnieki individuāli risina pētnieciska veida uzdevumus. Ikviens komandas dalībnieks veic savu uzdevumu, sagatavo tā risinājuma prezentāciju, ko ievieto TS vidē. Grupu darbs norisinās dažādās aktivitātēs starptautiskās tikšanās laikā. Pētnieciskā darba iemaņas skolēni parādīja, piemēram, divpusējās tikšanās Latvija-Vācija laikā, kur tika pētītas dažādas funkcionālo sakarību īpašības. Grupu darbs tiek izmantots arī nacionālajā komandā, kad tās dalībnieki veido, piemēram, videofilmas, prezentācijas, plakātus savas valsts un komandas darba prezentēšanai starptautiskās tikšanās laikā. Lai veicinātu skolēnu interesi par projektu, kā pirmā motivējošā aktivitāte tika piedāvāta radošā darbnīca „Smilšu arhitektūra” brīvā dabā ārpus skolas. Dažāda vecuma skolēni tika apvienoti darba grupās, plaknē attēloja iedomātas pils arhitektūru, smilšu kastē veidoja šīs arhitektūras objektus, veica objektu tilpuma aprēķinu, eksperimentāli pārbaudīja aprēķinu precizitāti.

Mācību programmas integrācija

Darbošanās sākumā projekta dalībvalstu skolotāji apsprieda un salīdzināja matemātikas mācību programmu saturu, lai plānotās aktivitātes atbilstu katras valsts skolēnu vecumposmam. Projekta integrācija mūsu skolā izmantojamā mācību programmā sākās ar motivējošu uzdevumu risināšanu.

Skolēni mācību stundās un arī ārpus skolas telpām (radošā darbnīcā pētniecisko dienu ietvaros) risināja skolotāju izvēlētus vai sastādītus uzdevumus par mācību programmā iekļautām tēmām atbilstoši savai klašu grupai. Uzdevumi bija izvēlēti tā, lai skolēni to risināšanas procesā varētu izlemt, kurai tematiskai starptautiskai komandai pievienoties. Starptautiskās tikšanās laikā Vācijā un Beļģijā galvenais akcents tika likts uz ģeometrijas uzdevumu risināšanu saistībā ar arhitektūras objektiem. Risinot šāda veida uzdevumus, skolēni atsvaidzināja un nostiprināja zināšanas par dažādām mācību programmā iekļautajām ģeometrijas tēmām. Divpusējās tikšanās Latvija - Vācija laikā tika pētītas funkcionālās sakarības fizikālos un sadzīviskos procesos (tēma „Funkcijas”), risināts optimizācijas uzdevums, origami tehnikā veidots viens no Platona daudzskaldņiem – kubs (tēma „Stereometrija”). Laikā starp tikšanās reizēm starptautiskajās komandās risināmie uzdevumi aptver visas mācību programmā iekļautās tēmas, tai skaitā arī varbūtību teoriju un statistikas elementus. Darbojoties projektā, skolēni attīstīta pētniekam svarīgas iemaņas – novērot, plānot, analizēt datus. Viņi ne tikai iemācās darīt, bet arī saprot – ko, kā un kāpēc dara.

Komunikācija starp projekta partneriem

Formālā komunikācija starp partneru skolām, to skolotājiem un skolēniem notiek TS vidē, ar elektroniskā pasta starpniecību, bet neformālai komunikācijai tiek izmantots sociālais tīkls facebook.com, elektroniskais pasts, Skype, mobilās ierīces. Tādā veidā tika organizēts arī projekta logo konkurss. Katra valsts iesniedza 2-3 labākos darbus un pēc tam katras valsts pārstāvji izvēlējās, viņuprāt, labāko variantu. Par projekta logo kļuva tas zīmējums, kurš saņēma vislielāko balsu skaitu. Protams, ka verbālā komunikācija sevišķi produktīvi izpaužas starptautiskās tikšanās laikā, kad skolēni un skolotāji prezentē savas valstis, komandās starp tikšanās reizēm paveikto darbu un piedalās dažādās aktivitātēs. Skolēni diezgan brīvi komunicē angļu valodā, tādēļ ar verbālo saziņu lielu problēmu nav. Ja tādas tomēr rodas, tad palīgā tiek aicināti angļu valodas skolotāji. Lai izanalizētu starp projekta dalībniekiem esošās komunikācijas kvalitāti un efektivitāti, tikšanās laikā Beļģijā, Merchtemā, tika organizēts seminārs, kur ar iepriekš sagatavotiem ziņojumiem uzstājās katras dalībvalsts skolēni. Viņi izteica arī savus priekšlikumus komunikācijas uzlabošanai. Skolēni izteica priekšlikumu, ka TS vidē nepieciešams dot vairāk komunikācijas iespēju. Lai apkopotu projekta ietvaros paveikto, mūsu skolā regulāri tiek organizēti semināri, kur katrs projekta dalībnieks prezentē savu paveikto darbu. Ar diskusiju starpniecību tiek izvērtētas kā uzdevumu risināšanā pielietotās metodes, tā arī iegūtie rezultāti. Skolas foajē ir uzstādīts stends ar projekta informāciju, bet matemātikas kabinetos regulāri tiek izvietoti jaunākie metodiskie materiāli. Projekta darbs izsmeļoši atspoguļojas skolas mājaslapā un skolas avīzē.

Sadarbība starp partneru skolām

Katras projekta dalībvalsts koordinators organizē nacionālās komandas darbu starp tikšanās reizēm, kā arī vada starptautisko komandu. Katra valsts organizē vienu tematisku starptautisko tikšanos. Katrai valstij ir uzticēts arī kāds papildus pienākums. Piemēram, Kipra organizēja projekta logo konkursu, Latvijai nākamgad būs jāuzņemas organizēt videokonferenci “Skaitļa Pī dienas svinības”. Gatavojoties divpusējai tikšanās reizei Latvija - Vācija, mūsu skolas skolotāji sadarbībā ar Vācijas kolēģi veidoja darba lapas funkcionālo sakarību pētīšanas aktivitātēm. Vācijas kolēģe izmantoja savā darbā materiālus optimizācijas uzdevuma “Novērošanas kamera” risināšanai, bet Spānijas pedagogi smēlās idejas un iedvesmu no materiāla par Platona daudzskaldņiem un to veidošanu origami tehnikā, ko izstrādājuši mūsu skolas skolotāji. Savukārt, mēs ikdienas mācību procesā matemātikas stundās izmantojam Beļģijas skolotāju izstrādātos metodiskos materiālus par matemātikas datorvidi GeoGebra.

Tehnoloģiju pielietojums

IKT tiek izmantotas informācijas iegūšanai, apstrādei, prezentēšanai (informācijas meklētāji Internetā, prezentāciju veidošanas vides prezi.com, glogster.com, Microsoft Office biroja pakete, grafiskās un attēlu apstrādes programmas), kā arī komunikācijai (TS, facebook.com, elektroniskais pasts, Skype, mobilās ierīces). Piedaloties projekta aktivitātēs, skolēni mācās strādāt ar Latvijā mazāk populāru matemātikas datorvidi GeoGebra un izmantot to dinamisku plaknes un telpisku konstrukciju veidošanā. Lai efektīvi lietotu šo datorvidi, nepieciešamas algebras un ģeometrijas zināšanas, tādēļ darbošanās ar GeoGebru motivē skolēnus tās nepārtraukti pilnveidot un nostiprināt. Ar šīs datorvides palīdzību skolēni labāk izprot tēmu „Funkcijas”, konkrēti – funkciju grafiku novietojumu koordinātu plaknē. GeoGebra tiek izmantota arī kā palīglīdzeklis dažādu matemātikas uzdevumu risināšanā, kā arī starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai ar tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, kulturoloģija (pielietojot ģeometrijas zināšanas par riņķa līniju, regulāriem daudzstūriem un datorvidi GeoGebra, skolēni veidoja Vecrīgas baznīcu vitrāžu konstrukcijas, sakrālās ģeometrijas enerģētisko kodu un mandalu konstrukcijas). GeoGebra tika izmantota arī, radot darbus projekta logo konkursam, kurus atzinīgi novērtēja citu valstu pārstāvji.

Rezultāti, ietekme un dokumentācija

Darbošanās projektā rada lielāku daudzveidību matemātikas stundās un ārpusstundu pasākumos, kā arī bagātina skolotājus ar jaunām idejām un iedvesmo strādāt kreatīvi un radoši. Nākotnes skolas laboratorijas apmeklējums Briselē sniedza izpratni par tām moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām mācību procesa organizēšanā, par kurām mēs vēl nezinājām. Piedaloties starptautiskajās tikšanās, mūsu skolēni ar katru reizi vairāk sajūt sevi par pilnvērtīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, iepazīst citu Eiropas valstu kultūru un tradīcijas. Skolas ieguvums ir iespēja izmantot Spānijas pieredzi CLIL metodoloģijas pielietošanai mācību stundās, prestiža celšana skolēnu vecāku un pārējās sabiedrības acīs. Projekts ir guvis lielu skolēnu vecāku atbalstu ne tikai morālā, bet arī materiālā ziņā. Bez vecāku materiālā atbalsta braucieni uz citām valstīm nevarētu notikt, kā arī mēs nevarētu uzņemt projekta dalībniekus no partnervalstīm. Darbs projektā vēl turpināsies arī nākamajā mācību gadā, bet šī gada veiksmīgākais iznākums ir tas, ka mūsu skolotāji – projekta dalībnieki ir izveidojuši apjomīgu metodisko materiālu klāstu. Šīgada augusta DZM skolotāju konferencei “Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” tiek gatavota uzstāšanās ar aktivitāšu cikla “Matemātika arhitektūrā” ietvaros izstrādāto materiālu izlases prezentāciju. Esam uzrādījuši visas saites uz projekta plānošanas un norises dokumentāciju. Ja gadījumā jums neizdodas tiem piekļūt, tad pēc kontaktēšanās ar jums paziņosim savu lietotājvārdu un paroli.

Iegūtās balvas

  1. Etwinning Nacionālais kvalitātes sertifikāts.
  2. Etwining Eiropas kvalitātes sertifikāts.
  3. Eiropas balva par labāko angļu valodas lietojumu projektā.

C:\Users\acer\Documents\TS_DE\price ceremony.JPG