С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

 ,,ТРИПІЛЬСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР’’  

 (  ідентифікаційний код   22202684)

                                               

                                                                                     

                                                   

с. Трипілля – 2017 р.

І. Загальні положення

        1.1.Комунальний заклад Київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» (скорочена назва КЗКОР «Трипільський НРЦ»)- далі Центр є правонаступником обов’язків та прав КЗКОР «Трипільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів», що належить до об’єктів спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.          

         1.2.Юридична адреса: інд.08722, Київська область, Обухівський район, с.Трипілля, вул. Корнійчука, 1.

        1.3.КЗКОР «Трипільський навчально-реабілітаційний центр» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

       1.4.Засновником Центру є Київська обласна державна адміністрація.

       1.5.Головною  метою  Центру  є   забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

       1.6.Головними завданнями Центру є:

- забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного  освітнього рівня  дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до  їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною та трудовою реабілітацією;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни  та здорового способу життя, початкових  трудових  умінь та навичок;

-  сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання  й  виховання  системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку вихованців;

- здійснення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням їх стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

- надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

- надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які  їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально- виховній, корекційно- розвитковій роботі та реабілітації;

-  організація  профорієнтації та допрофесійної  підготовки.

       1.7.Центр в своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 року № 920 та  власним статутом.

       1.8.Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

       1.9.Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.10. Центр має право:

       1.11. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні  умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються спеціалістами Обухівської районної лікарні, Київської обласної дитячої лікарні, Київської обласної психоневрологічної лікарні, НІІПАГ.

     1.12.Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Структура та режим функціонування  навчально-реабілітаційного Центру

        2.1.Відділення Центру функціонують у єдиній системі. Структурними підрозділами Центру є :

І ступінь(початкова школа):підготовчий,1-4 класи;

ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-9 класи.

      На І-ІІ ступені функціонує  відділення соціально - побутової реабілітації

(інтеграційні класи): для дітей з неврологічними захворюваннями та зниженим інтелектом, які не мають медичних протипоказань для перебування в дитячому колективі;діти-інваліди можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків(чи осіб, які їх замінюють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та соціальної реабілітації, термін якого визначаються обласною та шкільною психолого-медико- педагогічними комісіями.

             Навчання на І-ІІ ступенях здійснюється за трьома варіантами:

І варіант-корекційно- розвивальне навчання (для дітей з затримкою психічного розвитку). Після закінчення видається свідоцтво про базову загальну середню  освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. За бажанням випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в загальноосвітній школі ІІІ ступеня);

ІІ варіант-компенсаторно-адаптаційне навчання (для дітей, які мають низькі навчальні можливості, виражені інтелектуальні порушення, комбіновані вади розвитку).Після закінчення видається свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікаря);

ІІІ варіант – абілітаційне навчання (індивідуально сплановане навчання за спеціально розробленими програмами, залежно від патологій, виходячи із психолого-педагогічних, фізичних, інтелектуальних можливостей дитини. Підлягають діти з розумовою відсталістю, дитячим аутизмом, складними комплексними відхиленнями у розвитку тощо) здійснюються у відділенні соціально- побутової реабілітації;

        2.2.Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 16.08.2012 року  № 920, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за №1219/15910.        

         Термін навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Центру  встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 квітня  2003 року №585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

         Класи та групи Центру комплектуються учнями (вихованцями) відповідно до його структури згідно з нормативами наповнюваності.

         Класи та групи Центру комплектуються учнями та вихованцями з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

         2.3.Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання в навчально-реабілітаційному Центрі діє психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є :

- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного вихованця у динаміці;

- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, кореційно-розвиткової роботи, професійної та медичної реабілітації.

         2.4.Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.    

           Центр може надавати  платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

        2.5.Учні (вихованці) Центру з числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського  піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

       

                             ІІІ. Порядок комплектування Центру

         3.1.Центр комплектується дітьми відповідно до його структури і визначених вікових категорій  департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Питання про кількісний склад загального контингенту вихованців Центру вирішується щороку Київською обласною державною адміністрацією  на основі можливостей матеріально-технічної бази закладу з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Наповнюваність класів (груп) встановлюється окремо для кожного з освітніх підрозділів, що входять в структуру Центру відповідно до чинного законодавства та інструктивно-нормативних документів.

         Направлення дітей до Центру здійснюється департаментом освіти і науки КОДА за заявою батьків (осіб, що їх замінюють) та на підставі висновків обласної психолого-медико-педагогічної консультації, відповідно до медичних показань і протипоказань.

       3.2.Медичними показаннями для зарахування дітей до всіх освітніх підрозділів Центру є весь спектр порушень розумового та(або) психічного розвитку:

 - затримка розвитку за типом конституціонального (гармонійного) психічного і психофізичного інфантилізму;

 - затримка розвитку соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;

- затримка розвитку психогенного походження у разі патологічного розвитку особистості невротичного характеру з явищами психічної загальмованості, психогенної інфантилізації ;

 -   легка розумова відсталість;

 -   легка розумова відсталість ускладнена розладами мовлення;

 -   помірна розумова відсталість;

 -   помірна розумова відсталість  ускладнена розладами мовлення;

 -   ранній дитячий аутизм;

 -  органічна деменція різного походження, яка відповідає  легкій та помірній  розумовій відсталості .

        Не зараховуються  до  Центру   діти  з :

- тяжкою глибокою  розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією;

 -  епілепсією  з частими епілептичними нападами;

 - стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом унаслідок органічного ураження  центральної нервової системи;

 - судомними нападами, шизофренією з наявною продуктивною симптоматикою, тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення;

 -  психічними захворюваннями, тяжкими нервово-психічними порушеннями;

 -  психопатією і психопатоподібних станів різного характеру ;

 - різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними  з первинним  порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;

-   інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

-   бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

-   всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

-   туберкульоз.

        3.3.Питання про відрахування дітей з підрозділів Центру у разі відновлення здоров’я, переведення їх до іншого типу загальноосвітнього навчального  закладу за місцем проживання чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють) вирішуються відповідно до чинного законодавства.

        3.4.Прийом дітей до Центру та формування нових  класів та груп , переведення в інший клас або вікову групу проводяться до початку навчального року.

         У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватись або переводитись  до іншого класу  чи  групи протягом навчального року  на підставі висновку ПМПК та путівки департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

        3.5.Зарахування учнів (вихованців) до Центру  проводиться  наказом директора Центру на підставі таких документів :

         Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки і піклування  діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866.

         3.6.Протягом року проводяться засідання ПМПК (не менше ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою виявлення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно - розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, а для дитини-інваліда – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

      За висновками ПМПК у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні вихованці Центу переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи , які їх замінюють, спільно з органом  управління освітою, після обстеження обласною ПМПК.

         3.7.За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх  замінюють, а також у літній  оздоровчий період .

ІV. Організація діяльності  Центру та соціальний захист вихованців

        4.1.Режим роботи Центру установлюється  адміністрацією Центру з урахуванням особливостей організації навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесів відповідно до контингенту дітей та погоджується з департаментом  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

       4.2.Під час канікул адміністрація Центру сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку, тощо.

       4.3.За заявою батьків або осіб, які  їх замінюють, вихованці Центру на період канікул, святкових та вихідних днів, з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому у супроводі дорослих.

       4.4.Відволікання  вихованців  від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

       4.5.Особливості умов виховання, навчання, утримання вихованців Центру визначаються:

         Відповідно до встановлених норм вихованці забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання і іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), навчально-виробничого навчання та практики, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.  

         Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) здійснюється відповідно до  чинного законодавства.

       4.6.Після закінчення навчання в Центрі випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що був у їхньому користуванні  під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час перебування в навчально-реабілітаційному закладі. Вихованцям, які вибули із Центру з інших причин, безоплатно видається  комплект сезонного одягу   та взуття, що був у їхньому користуванні на момент вибуття. Діти-сироти забезпечуються всім необхідним згідно нормативних документів.

       4.7.Медичне обслуговування вихованців Центру здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису закладу,а також спеціалістами центральної районної лікарні, Київської обласної дитячої лікарні, Київської обласної психоневрологічної лікарні, НІІПАГ.

        4.8.Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного та корекційно-відновлювальних процесів забезпечує соціальний педагог та психолог.

       4.9.Відповідальність за організацію харчування вихованців Центру, додержання у навчально-реабілітаційному закладі вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на  керівника Центру. Харчування в Центрі здійснюється згідно законодавчих нормативних документів.

        Харчування вихованців дошкільного віку Центру здійснюється  відповідно до Закону України «Про дитяче харчування», Закону України «Про дошкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006р.  № 298/227.

        Харчування учнів у спеціальній школі-інтернаті Центру здійснюються відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»          та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. №242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2005р. за № 661/10941.

       4.10.Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів, якість харчування вихованців покладається на медичний персонал Центру, органи охорони здоров’я.

       4.11.Науково-методичне забезпечення діяльності Центру здійснюється відповідно до ст.42 Закону  України  «Про загальну середню освіту».

V. Організація навчально-виховного   процесу

        5.1.Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910.

        5.2.Навчально-виховний процес   у Центрі   здійснюється відповідно до робочих планів, розроблених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України та погоджених  департаментом освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації.

        5.3. Центр працює з постійним та змінним контингентом вихованців:

-  постійний контингент - це учні спеціальної школи (школи-інтернату) та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

-  змінний контингент – це вихованці дошкільного та шкільного віку, які отримують психолого-педагогічну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

        5.4.Центр працює за спеціальними навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і  науки України, і реалізують навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання. У випадках, коли вихованці Центру мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, погодженим  з батьками чи особами, які їх замінюють, приймає рішення про переведення таких учнів  на навчання за індивідуальними навчальними програмами.

         Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України  та  робочого навчального плану закладу, погоджується з батьками чи особами, які їх замінюють, розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником Центру.

        5.5.Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.

        5.6.Центр обирає форми, засоби, методи навчання, в межах зазначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенні про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та цього Статуту.

        5.7.Навчально-виховний процес в Центрі має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння вихованцями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

          Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення  вихованців відповідними засобами  навчання  та реабілітації, медичними заходами .

       5.8.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснюється за адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

        5.9.Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

        5.10.Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

        5.11.Навчання в Центрі передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями  трудовими  вміннями і навичками,  що є основою для подальшої професійної підготовки.

           Трудове навчання організовується на базі навчально-виробничих майстерень, дослідних ділянках і враховує рекомендації лікарів, побажання учнів та батьків.

        При проведенні  уроків трудового навчання  класи поділяються на групи.

        5.12.Мережа класів Центру формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного та корекційно-відновлювального процесів.

        5.13.Навчальний рік в  Центрі розпочинається 1 вересня і закінчується в терміни, визначені навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність приміщень Центру до роботи у новому навчальному році.

        5.14.Структура навчального року (чверті, семестри) встановлюються  Центром у межах часу передбаченого  робочим навчальним планом за погодженням з департаментом освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації.

       5.15.Відволікання учнів (вихованців) від  навчальних занять  та інших видів діяльності забороняється.Крім випадків, передбачених чинним законодавством.

        5.16.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити  менше ніж 30 календарних днів.

       5.17. Тривалість уроку в 1-му класі – 35 хвилин, в  усіх інших класах –

40 хв.

       5.18.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше, ніж 10 хвилин, великої перерви ( після 2, 3 уроків ) -  20 хвилин.

        5.19.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням Державних санітарних правил і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 5.5.2.008-01 та педагогічних вимог, затверджується директором  Центру, погоджується департаментом  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

       5.20.Зміст і обсяг домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня (вихованця).

        5.21.В Центрі здійснюється визначення рівня досягнень учнів (вихованців) відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуються індивідуальні можливості та динаміка позитивного розвитку дитини.

        5.22.Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів (вихованців), їх батьків класним керівником.

       5.23.Учні загальноосвітніх підрозділів Центру звільняються від державної підсумкової атестації .

VІ. Організація реабілітаційного процесу, лікувально-профілактичної допомоги  і відновлювального лікування

        6.1.Реабілітаційний процес включає психолого-педагогічну, соціально-побутову, фізичну, медичну реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка відвідує (перебуває, навчається) Центр.

        6.2.Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

       Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

      Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

        6.3.Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

        6.4.Медичні працівники під час занять  та в позаурочний час здійснюють клінічне спостереження дітей. Для визначення індивідуального  підходу до дитини узагальнюються дані психолого-педагогічного та медичного спостережень. На їх основі уточнюється режим  навчання. Результати  динамічного психолого-педагогічного та медичного спостережень систематизується та слухається на засіданнях психолого-медико-педагогічної комісії  Центру  та педагогічних радах.

       6.5. Медичний  персонал Центру   ознайомлює педагогів, батьків чи осіб, які їх замінюють  з наслідками  поглибленого медичного огляду, клінічними  

проявами аномалії розвитку, особливостями навчання і поведінки дитини з інтелектуальними порушеннями, здійснює роботу з санітарно-гігієнічного виховання дітей.

       6.6. Психологічна реабілітація – система заходів для діагностики, корекції, розвитку та профілактики, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування інтелектуальної та саморегулятивної підструктур особистості як основи для самореалізації кожної дитини, актуалізації компенсаторних можливостей особистості учнів(вихованців).

         Проводиться діагностика стану інтелектуально-вольової  та емоційної сфери вихованців олігофренопедагогом та психологом, дітям надається допомога шляхом застосування сучасних  психокорекційних методик.

        6.7. Педагогічна реабілітація – це діагностика особистості кожного учня, виявлення труднощів у його навчанні, володіння методиками навчання, організація спеціальної диференційованої допомоги і встановлення індивідуальних навчальних програм, організація роботи дитини в спеціальних корекційних групах з розвитку пізнавальної діяльності.

        Педагогічна реабілітація вихованців Центру забезпечується  за рахунок побудови гнучкого особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в умовах збагаченого освітнього середовища поряд із створенням умов для професійного самовизначення та соціальної адаптації особистості .  

       6.8.Соціальна реабілітація вихованців Центру спрямована на підвищення соціального статусу кожного учня в різних дитячих  об’єднаннях. Важливим інструментом соціальної реабілітації є учнівське самоврядування.

         Важливим фактором соціально-особистісного становлення вихованців Центру є їх  раннє професійне самовизначення, яке забезпечується  системою профорієнтаційної роботи .

       6.9.Вибір ефективних напрямків соціально-педагогічної, медичної допомоги учням з інтелектуальними проблемами, здійснює постійно діюча ПМПК  на підставі ретельного всебічного обстеження рівня психофізичних  та навчальних можливостей, фізичного здоров’я учнів.

        6.10.На основі фізичних та інтелектуальних особливостей розвитку вихованців Центру, лікарі спільно з педагогічними працівниками, приймають обгрунтовані рішення щодо трудового навчання з урахуванням майбутньої спеціальності, реальних можливостей їх працевлаштування, форм подальшого професійного навчання.

       6.11.Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у Центрі забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

VІІ.  Учасники навчально-виховного та  реабілітаційного процесів

        7.1. Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного   процесів є :

        7.2.Статус учасників навчально-виховного та корекційно-відновлювального процесів, їх права та обов’язки визначені Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими  актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

       7.3. Учні мають право  на:

       7.4. Учні (вихованці)  зобов’язані  :

       7.5.Педагогічними працівниками Центру повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, педагогічну освіту та відповідну професійно - практичну підготовку  для роботи з категорією дітей Центру, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

      7.6. Педагогічні працівники  мають право:

          Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

        7.7.  Педагогічні працівники   Центру  зобов’язані :

       7.8.Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників  визначається  у встановленому чинним законодавством порядку. Педагогічне навантаження педагогічних працівників  обсягом менше тарифної ставки  встановлюється тільки за їх згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження  протягом навчального року  допускається лише  у разі зміни кількості годин з основних предметів, що передбачається  робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника  з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

      7.9.Директор Центру призначає класних керівників, завідуючих навчальними майстернями, права і обов’язки яких визначаються в установленому порядку. Права та обов’язки педагогічних, медичних працівників, практичного психолога, соціального педагога та обслуговуючого персоналу визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються директором Центру за погодженням з профспілковим комітетом.

      7.10.Педагогічні працівники підлягають  атестації в порядку, встановленому чинним законодавством.

      7.11.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників і інші трудові відносини  регулюються чинним законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.      

      7.12. Права і обов’язки  інженерно-технічних працівників  та допоміжного персоналу Центру регулюються  трудовим законодавством , статутом  та правилами внутрішнього  розпорядку  Центру .

       7.13.Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть однакову відповідальність з Центром за виховання, навчання  і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством  України, адміністрація Центру може порушувати клопотання  про відповідальність таких осіб у тому числі і  позбавлення їх батьківських прав .

       7.14. Батьки чи особи, які  їх замінюють, мають право:

- обирати і бути   обраними  до батьківського комітету  Центру;

- звертатись до органів управління освітою, керівника Центру з питань навчання, виховання, утримання дітей, надання їм  реабілітаційних послуг;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного та корекційно – відновлювального Центру;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування  Центру  та у відповідних державних , судових органах.

        7.15.Батьки чи особи, які їх замінюють  несуть відповідальність за здобуття учнями  спеціальної загальної  середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дітьми спеціальної загальної середньої освіти ;

-  постійно дбати про їх фізичне  здоров’я, психічний стан дітей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, Батьківщини, рідної мови, повагу до національної історії, культури;

        7.16.У навчально- виховному та реабілітаційному процесах можуть брати участь представники підприємств, установ,науково-дослідних, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій у межах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом.

         7.17.Учасники навчально-виховного та реабілітаційного процесів набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Центром.

         7.18. Представники громадськості мають право:

         7.19.Представники громадськості зобов'язані:

         7.20. За успіхи у навчанні та праці для учасників навчально-виховного  та виробничого процесів в установленому чинним законодавством порядку здійснюються різні форми морального і матеріального заохочення.

                                         

VІІІ. Управління  Центром

          8.1.Управління Центром здійснюється Засновником.Оперативне управління та контроль за діяльністю Центру здійснюється департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відповідно до його повноважень. Управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області та перебуває в оперативному управлінні Центру, здійснюється Київською обласною радою .

        Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації:

- здійснює оперативне управління та контроль за діяльністю Центру у межах, передбачених чинним законодавством;

- у встановленому порядку, після відповідних погоджень, за пропозицією директора Центру затверджує штатний розпис та кошторис Центру;

-  у встановленому порядку вирішує питання щодо визначення розміру  премій та надбавок директору Центру та його заступникам;

-  вирішує питання надання директору Центру та його заступникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших відпусток, передбачених чинним законодавством ;

- вирішує питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, продовження  або розірвання контракту з директором Центру;

-   у встановленому порядку затверджує  внесення змін до Статуту Центру.  

        8.2.Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. Директором Центру може бути громадянин України, що має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, має стаж педагогічної роботи не менше трьох років, має досвід організаційної та педагогічної роботи, успішно пройшов в установленому порядку атестацію керівних кадрів освіти та навчання за програмою «Дефектологія».

        8.3.Директор Центру згідно з чинним законодавством  призначається на посаду та звільняється з посади департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступника директора здійснюється департаментом освіти і науки Київської обласної державної  адміністрації за поданням директора  Центру .

       8.4. Призначення на посаду, звільнення з посади інших працівників Центру   й інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту», Законом України «Про професійно – технічну освіту»  та іншими законодавчими актами.

      8.5. Директор Центру:

   - здійснює керівництво  колективом Центру, забезпечує раціональний добір і розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, працівників соціально-психологічної та медичної служби;

   - організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників  для забезпечення єдності  навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної  та соціальної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню  вихованців засобами індивідуальної корекції;

   - відповідає за реалізацію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок  вихованців;

  - діє від імені Центру, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє Центр  в усіх органах  державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах  незалежно від форм власності ;

 - створює необхідні умови для участі вихованців у позакласній та позашкільній  роботі;

 - забезпечує  дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

  -  уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню  вихованцями алкоголю, тютюну, наркотиків;

  - забезпечує  права вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

   - підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення  творчих пошуків, дослідно – експериментальної  роботи педагогів;

   - розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру ;

   - контролює дотримання  режиму роботи Центру, організацію харчування і медичного обслуговування  вихованців;

   -   видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання ;

   - координує  роботу з організації соціально-педагогічного  патронату батьків (осіб, які їх замінюють), родин, що мають дітей, які потребують корекції  психофізичного розвитку;

   -   щороку звітує про свою роботу на загальних зборах .

      8.6.Директор  Центру є головою педагогічної ради – колегіального постійно діючого органу управління  навчального закладу, порядок формування якого визначається чинним законодавством. Робота педагогічної ради планується в довільній формі. Кількість засідань педагогічної ради  визначається їх доцільністю, але не може бути меншою, ніж чотири рази  на рік.

      8.7.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  Центру є загальні збори  його колективу, що скликаються  не менше одного разу на рік.

       Загальні збори :

       8.8.В період між загальними зборами діє Рада Центру. До складу Ради  навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків, громадськості .

                Рада   Центру  :

       8.9.За рішенням загальних зборів або Ради Центру у ній може створюватись і діяти піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет, об’єднання, комісії, асоціації та інші, порядок утворення і діяльності яких регламентується відповідним положенням.  

 

ІХ. Матеріально-технічна база Центру та фінансово-господарська  діяльність

        9.1.Використання матеріально-технічної бази та фінансово-господарська діяльність  Центру здійснюється в порядку, установленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативними актами.

       Матеріально – технічна база   Центру включає будівлі, споруди, землю , комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, які необхідні для організації навчально-виховного процесу,  відновлювальної роботи, реабілітаційних заходів,  вартість яких відображено у балансі  Центру.

       9.2.Майно Центру  згідно з чинним законодавством України та  статуту, належить Центру  на праві повного господарського відання, виходячи з цього, навчально – виховний заклад вчиняє щодо майна дії, що не суперечать  його статуту  та чинному законодавству.  Відчуження основних засобів  відбувається за рішенням Київської обласної ради попередньо погодженим  з департаментом  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

      9.3.Центр є неприбутковою організацією утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.      

       

        9.4.Фінансування Центру здійснюється головним розпорядником  бюджетних коштів на основі власного кошторису, який затверджується  головним розпорядником бюджетних коштів .

        9.5.Джерелами формування кошторису Центру  є кошти освітньої субвенції та обласного бюджету, а також благодійні внески  юридичних та фізичних осіб .

        9.6.Доходи школи-інтернату (кошти обласного бюджету,кошти освітньої субвенції, благодійні внески) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання центру, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.

       9.7.Штатний розпис Центру затверджується департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації у встановленому чинним законодавством порядку.

       9.8.Центр  веде самостійний бухгалтерський  облік.

       9.9.Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в даному навчальному закладі здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно – правових актів.

       9.10.Звітність про діяльність Центру встановлюється відповідно до законодавства.

       9.11.Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновника навчального закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління освітою та інших пов’язаних з ними осіб;

      9.12. У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

                                    Х. Міжнародне співробітництво

       10.1. Центр відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, як на території України так і за її межами.

      10.2. Центр за наявності належної матеріально –технічної   та соціально – культурної баз, має право проводити педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства  прямі зв’язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

      10.3.Участь у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до вимог законодавства.

ХІ. Контроль за діяльністю  Центру

          11.1.Державний  контроль за діяльністю Центру  здійснюється з метою забезпечення   реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти у встановленому  чинним законодавством  порядку.

          11.2.Державний контроль за діяльністю Центру  здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.  

         11.3.Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є державна атестація, що проводиться  не менше ніж раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

          11.4.У період між атестаціями проводяться перевірки Центру з питань, пов’язаних із навчально-виховною, корекційно-розвитковою роботою, реабілітацією, фінансово-господарською діяльністю. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

                            XІІ. Реорганізація або ліквідація Центру

         12.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає засновник.

     Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

     Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником,  а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

     З часу призначення ліквідаційної комісії до  неї  переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

      12.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє  його засновнику(ам).

      12.3.У випадку реорганізації  права  та   зобов'язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.