PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE  IL:LUSTRACIÓ/FOTOGRAFIA (LOE)

MÒDUL   MFC02-MITJANS INFORMÀTICS

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

ANUAL

4

8

Departament:    Mitjans Informàtics

Professorat responsable:

Eva Satorra (Il·lustració)

Correu electrònic: esatorra@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Caterina Ramon Bordoi (Fotografia)

Correu electrònic: cramon@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cap de departament

Cap de departament Fátima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Mitjans informàtics s'entén com el mòdul que afegeix a la formació de l´alumne la capacitat d'utilitzar l´ordinador com a eina en el procés creatiu d´un projecte d´il.lustració o fotogràfic, comprenent les tècniques més usuals de dibuix o tractament d'imatges digitals bidimensionals enfocades tant a projectes destinats a la impressió com a projectes amb finalitat digital. Per altra banda, es dona la introducció d’eines informàtiques per a l'animació digital lineal o interactiva.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Es recomana tenir coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

-Analitzar l’evolució dels mitjans informàtics en la societat actual i la presència de les noves tecnologies en la realització i edició de imatges.

-Conèixer els fonaments informàtics, la relació maquinari i programari i comprendre les seves caracteristiques i funcions. -Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals de la imatge digital vectorial i la imatge bitmap, el tractament de la tipografia digital, sistemes de color i formats adequats a cada necessitat.

-Digitalitar imatges, emmagetzemar i convertir a formats adequats.

-Conèixer i utilitzar les aplicacions dels programas informàtics especifics de disseny.

-Utilitzar els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del propi treball.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

1. Evolució de la informàtica i Internet. La societat de la informació. Programari lliure.

2. Sistemes operatius. Ordinador, perifèrics i xarxes, cloud computing.

3. Sistemes de colors, digitalització, vectorització, OCR. Tipografia digital.

4. Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius.

5. La imatge vectorial. Programari de creació. L’àrea de treball. Eines de dibuix.

6. Organització d’objectes: Capes, agrupaments, màscares, estils.

7. La imatge bitmap. Programari de creació, tractament i gestió d’imatges bitmap i fotografia digital. Eines de dibuix.

8. Fotografia digital. Preparació dels fitxers per distribució i sortida.

9.Tipus d’arxius per a la distribució i sortida. Organització de la informació.

4.2.Distribució temporal

IL.LUSTRACIÓ I FOTOGRAFIA (2 sessions de 2 hores a la setmana.)

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Sep

17-21

Presentació

--

Sep

24-28

Classe expositiva.

Oct

1-5

1. Evolució de la informàtica i Internet. La societat de la informació. Programari lliure.

Classe expositiva.

Oct

8-12

2. Sistemes operatius. Ordinador, perifèrics i xarxes, cloud computing.

Classe expositiva.

Oct

15-19

Classe expositiva.

Oct

22-26

 3. Sistemes de colors, digitalització, vectorització, OCR. Tipografia digital.

Classe expositiva.

Exercici 1

Oct-Nov

29-2

Classe expositiva.

Nov

5-9

4. Comunicació entre diferents entorns. Importació i exportació d’arxius

Classe expositiva.

Nov

12-16

5.La imatge vectorial. Programari de creació. L’àrea de treball. Eines de dibuix.

Classe expositiva.

Nov

19-23

Classe expositiva.

Nov

26-30

Classe expositiva.

Dec

3-7

Classe expositiva.

Dec

10-14

Classe expositiva.

Dec

17-21

6.Organització d’objectes: Capes, agrupaments, màscares, estils

Classe expositiva.

Entrega exercici1

Dec

24-28

NADAL

Jan

31-4

NADAL

Jan

7-11

7.La imatge bitmap. Programari de creació, tractament i gestió d’imatges bitmap i fotografia digital. Eines de dibuix.

Classe expositiva.

Exercici 2

Jan

14-18

Classe expositiva.

Jan

21-25

Classe expositiva.

Jan-Feb

28-1

Classe expositiva.

Feb

4-8

Classe expositiva.

Feb

11-15

Classe expositiva.

Feb

18-22

Classe expositiva.

Feb-Mar

25-1

Classe expositiva.

Mar

4-8

Classe expositiva.

Mar

11-15

Classe expositiva.

Mar

18-22

Classe expositiva.

Mar

25-29

Classe expositiva.

Apr

1-5

8.Fotografia digital. Preparació dels fitxers per distribució i sortida

Classe expositiva.

Apr

8-12

Classe expositiva.

Entrega exercici 2

Apr

15-19

SETMANA SANTA

Classe expositiva.

Apr

22-26

SETMANA SANTA

Classe expositiva.

Apr-May

29-3

Classe expositiva.

May

6-10

9.Tipus d’arxius per a la distribució i sortida. Organització de la informació.

Classe expositiva.

May

13-17

Classe expositiva.

May

20-24

May

27-31

Entrega exercici 3

Jun

3-7

Jun

10-14

Jun

17-21

EXAMENS_ordinari

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica: DELGADO, JOSE MARÍA: Illustrator CS6, ANAYA Multimedia, Madrid 2012

DELGADO, JOSE MARIA Photoshop CS6. ANAYA Multimedia. Madrid.2012

HALL, ANDREW (2011): Ilustración. Blume, Barcelona

5.2. Bibliografia complementària

CORTÉS MORENO, MIGUEL ANGEL (2004): Introducción a la informática. Anaya multimedia, Madrid.

ALBERTO PRIETO ESPINOSA (2006): Introducción a la informática. Mcgraw-Hill / Interamericana de España, S.A. CASTELLS, MANUEL (2000): La era de la información (Volumen I. La sociedad red), Alianza Editorial, Madrid.

Lloyd, I. J. (2000). "Legal Aspects of the Information Society". OUP: First edition. ISBN: 978 0406 929 587.

5.3. Altres recursos

Tutorial wordpress: http://tutorialwp.wordpress.com/2008/12/05/manual-wordpress-27/

Creative Commons: http://creativecommons.org

World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.org

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Ensenyament teòric

- Classe presencial (lliçó magistral grup-classe).

- Exposicions i debats de treballs.

- Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic

- Treball individual amb assistència i guiatge del professor-a.

- Resolució de problemes professionals amb solucions alternatives.

- Debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, jocs de simulació.

6.3. Instal·lacions del centre i material

 Aula d´informàtica amb ordinadors individuals.

- Aula virtual de la assignatura.

- Projector i/o TV.

- Scanner.

- Impressora.

- Pissarra.

- Hosting.

- Biblioteca del centre.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Es preveu la possibilitat de realització de treballs conjunts amb altres assignatures.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Activitats no presencials:

-Treballs teòrics i pràctics.

-Estudi teòric i pràctic (hores de dedicació a l’assignatura per part de l‘alumne per a adquirir les destreses de la matèria).

-Visites a exposicions, empreses, fires, etc.

-Assistències a Congressos, jornades, conferències, talleres, etc

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega: 

● En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l’exercici (tant natius-amb la versió indicada-com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el professor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.

● En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

● Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor.

 Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Mínims: Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre.

 Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

CA1 Valorar argumentadament l’evolució tecnològica i la importància de les noves tecnologies en els processos productius, industrials i artístics i específicament en l’exercici professional de la il·lustració i el disseny gràfic en els seus diferents àmbits. CA2 Identificar els components físics i lògics d’un sistema informàtic.

CA3 Comprendre i utilitzar adequadament els diversos tipus de formats gràfics per a aplicacions gràfiques i multimèdia i les diferents possibilitats d’organitzar la informació.

CA4 Preparar els formats, resolució i mida per a treballar en aplicacions gràfiques i multimèdia.

CA5 Diferenciar els formats d’imatge digital vectorial i bitmap i comprendre les seves característiques fonamentals.

CA6 Emprar amb destresa les eines d’il·lustració vectorial i bitmap.

CA7 Seleccionar i utilitzar correctament els materials i equips informàtics en el desenvolupament del propi treball tant en el procés creatiu i projectual com en la comunicació.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Treballs i projectes

R

CA1-, C2A-, CA3-. CA4, CA5. CA6, CA7

100

60%

Prova objectiva final

R

CA1-, C2A-, CA3-. CA4, CA5. CA6, CA7

0

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

60%

Prova objectiva final

R

40%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

(

------------------------