III Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim

24 maja 2018 r.

 

 

                

                Po raz trzeci na najstarszym uniwersytecie papieskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico in Polonia e all'estero” (tłum. „Nauczanie prawa kanonicznego i wyznaniowego w Polsce i za granicą”), której współorganizatorem corocznie jest Wydział Prawa i Administracji UWM.

                Konferencję otworzył ks. prof. Janusz Kowal - Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Obradowano w trzech panelach naukowych. W sumie uczestnicy wysłuchali 34 referatów. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci instytucji naukowych z takich krajów jak: Czechy, Hiszpania, Polska, Słowacja, Ukraina i Włochy. Warto odnotować, że aż 20 referatów wygłosili reprezentanci Wydziału Prawa i Administracji UWM. Celem konferencji była analiza zakresu merytorycznego i procesów nauczania prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i poza jej granicami. Wartością dodaną konferencji była wymiana doświadczeń dotycząca procesu nauczania tych przedmiotów. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. następujące tematy: Catholic schools and universities in the Polish legal system; The relevance of the study of Canon Law for the peaceful management and resolution of legal conflicts; Do police officers need to know canon law?; The importance of canon law teaching in faculties of law. Koordynatorem konferencji z ramienia WPiA UWM była dr Justyna Krzywkowska.

                 

Reprezentacja WPiA na międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie

 

 

                W dniach 20-21 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ukraina w warunkach reformowania systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie międzynarodowe”. W konferencji, której współorganizatorem było m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, czynny udział wzięli pracownicy oraz studenci WPiA UWM. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu instytucji naukowo-badawczych, np. z Ukrainy, Litwy, Polski (KUL, UJ, UWM), Niemiec, Czech, Gruzji czy ze Słowacji. Obradowano w 8 sekcjach tematycznych (sekcja 1. ogólnoteoretyczne i historyczno-prawne podstawy formowania państwa; sekcja 2. zasady publiczno-prawne ochrony praw człowieka; sekcja 3. prywatno-prawne zasady realizacji praw człowieka; sekcja 4. nowoczesne trendy i wezwania globalne w rozwoju stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego; sekcja 5. aspekty organizacyjno-prawne gwarantowania bezpieczeństwa ekonomicznego: stan współczesny i perspektywy; sekcja 6. formy psychologiczne i centry współdziałania między subiektami w prawnym i socjalnym polu Ukrainy; sekcja 7. teoretyczne i praktyczne problemy przeciwdziałania korupcji politycznej; sekcja 8. historyczny, kulturowy i prawny wymiar współczesnego społeczeństwa informacyjnego). Wystąpienia reprezentacji WPiA UWM spotkały się z uznaniem słuchaczy i dyskutantów.

                Oprócz udziału w konferencji i kwerendy bibliotecznej na Uniwersytecie Lwowskim i na Wydziale Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego odbyliśmy spotkanie się z abpem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. Natomiast  oficjał ks. dr Edward Gabryel przekazał nam informacje na temat funkcjonowania Sądu Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego z siedzibą we Lwowie. Podczas zwiedzania różnych pomieszczeń Kurii Archidiecezji Lwowskiej dotarliśmy do Muzeum Archidiecezjalnego, gdzie znajduje się wiele pamiątek związanych z Janem Pawłem II.

                Na prośbę pracowników Kurii Lwowskiej opiekun KN Fides dr Justyna Krzywkowska wygłosiła wykład otwarty na temat pomocy parafii dla sądów kościelnych w badaniu nieważności małżeństwa dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach.

                W ramach pobytu na Ukrainie zwiedziliśmy wiele pięknych zabytków sakralnych, np. Cmentarz Łyczakowski - miejsce pochówku wielu zasłużonych Polaków (Maria Konopnicka, Wojciech Kętrzyński, Franciszek Stefczyk czy Gabriela Zapolska), Cmentarz Orląt Lwowskich czy Lwowską Katedrę. Dotarliśmy także do Zbaraża, twierdzy znanej z „Ogniem i mieczem”.

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego

We wszystkich procesach, tak świeckich, jak i kościelnych, chodzi o to, by dotrzeć do prawdy, aby było więcej sprawiedliwości i dobra. Cykliczna konferencja naukowa z zakresu prawa procesowego, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UWM w dniu 24 kwietnia 2018 r., zgromadziła liczne grono prelegentów, słuchaczy i dyskutantów. Współpraca sądów w zakresie dowodzenia - pod takim hasłem została przygotowana przez Katedrę Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego V Ogólnopolska Konferencji Prawa Procesowego. Współorganizatorami konferencji były trzy koła naukowe aktywnie działające na Wydziale, a mianowicie Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”, Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów.

Prace przygotowawcze trwały kilka miesięcy. Ich koordynatorem była dr Justyna Krzywkowska. Nadesłano ponad 120 zgłoszeń. Zostały wybrane te tematy, które zawierały problem badawczy związany z tematyką konferencji. Patronat naukowy nad konferencją objęli: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Naczelna Rada Adwokacka. Pozyskano aż 15 patronów medialnych, w tym Telewizję Olsztyn, Radio UWM FM oraz wydawnictwa i portale prawnicze.

Uczestników konferencji przywitał dr hab. Jarosław Szczechowicz. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos w kolejności zabrali: Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki; Prodziekan ds. nauki, ks. prof. Mieczysław Różański; ks. prof. Ryszard Sztychmiler; mec. Agata Rewerska ze Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum oraz mec. Bartosz Lewandowski, reprezentujący Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W sumie zostało wygłoszonych 89 referatów. W konferencji czynny udział wzięło 11 profesorów, 19 doktorów, 26 magistrów. Nie zabrakło także wystąpień wyróżniających się w nauce studentów z ponad 10 uniwersytetów.

Podczas konferencji przedstawione zostały przemyślenia różnych szkół prawniczych. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawicieli następujących uczelni: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nie zabrakło również gości z zagranicy (Rosja, Wiedeń, Słowacja).

Celem konferencji była analiza norm prawnych oraz praktyki w zakresie dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w Polsce zarówno w systemie prawa państwowego, jak i w prawie kanonicznym. Swoim patronatem konferencję objął Minister Sprawiedliwości.

Poprzednie edycje konferencji:
2010 - Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami
2012 - Problemy z sądową ochroną praw człowieka
2014 - Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych
2016 - Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Sekcja nauk polityczno-prawnych w ramach 47. edycji MSKN

 

 

                W dniu 26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie odbyła się sekcja nauk polityczno-prawnych zorganizowana w ramach 47. edycji MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Seminarium miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem była wymiana osiągnięć studenckich kół naukowych działających na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą. Uczestnikami seminarium byli studenci I i II stopnia, jak również doktoranci.

                W tym roku akademickim koordynatorem sekcji nauk polityczno-prawnych była studentka III roku prawa studiów niestacjonarnych MAGDALENA SASIN, sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides.

                W skład komisji oceniającej weszły: dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz (przewodnicząca), dr Monika Giżyńska i dr Justyna Krzywkowska. Komisja oceniała nie tylko poziom merytoryczny, ale również posługiwanie się zrozumiałym słownictwem właściwym dla tematu, estetykę wykonania oraz układ prezentacji multimedialnej, zaangażowanie w przedstawienie tematu, jak również wykorzystanie zaplanowanego czasu.

                Punktualnie o godz. 10.40 rozpoczęły się prelekcje. W ramach sekcji wygłoszono 9 referatów. Wśród referujących byli reprezentacji następujących uczelni wyższych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Ligia Jankowska, Remigiusz Trybus, Analiza siły autorytetu na przykładzie relacji dowódca - podwładny (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

II miejsce - Magdalena Zapała, Michał Maślanka, Rola działań psychologicznych w wojsku (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

III miejsce - Krzysztof Wróblewski, Międzymorze w polityce zagranicznej Polski po 2015 roku (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

III miejsce - Aleksandra Rzepecka, Klaudia Mulka, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw - analiza przypadków (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)

wyróżnienie - Paulina Kędziorek, Uprowadzenie rodzicielskie w świetle obowiązującego prawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

                Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników sekcji nauk polityczno-prawnych  ufundowali: prodziekan ds. nauki ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM oraz dr Justyna Krzywkowska z Katedry Praw Czlowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego.

 

 

 

Konferencja: Samorząd Terytorialny a Władza Centralna

13 kwietnia 2018 roku Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego zorganizowało I OKN: Samorząd Terytorialny a Władza Centralna. Podczas Konferencji odbyła się druga zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt.

Wykład otwarty 10 kwietnia 2018 roku “Konstytucja dla Biznesu”

10 kwietnia 2018 roku Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego zorganizowało wykład otwarty poświęcony problematyce”Konstytucji dla Biznesu”, który został przeprowadzony przez Pana Andrzej Guzowskiego z Departamentu Doskonalenia Regulacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

III miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas V Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców - Dr Martyna Seroka

Dr Martyna Seroka zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas V Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbyła się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu. Dr M. Seroka przedstawiła referat pt. Wybrane orzecznictwo polskich sądów w sprawach z zakresu pszczelnictwa. Podczas wystąpienia omówiła ciekawe i jednocześnie kontrowersyjne judykaty sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych związanych z pszczelnictwem.

I OKN: Sport i Kultura Fizyczna w XXI wieku-wyzwania dla ustawodawcy

23 marca 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się I OKN: Sport i Kultura Fizyczna w XXI wieku-wyzwania dla ustawodawcy. Wydarzenie zostało przygotowane przez Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy merytorycznym wsparciu katedry. Podczas konferencji głos zabierali wybitni specjaliści z zakresu prawa sportowego, sędziowie międzynarodowi oraz czynni praktycy. Zakres tematu był niezwykle szeroki, począwszy od kwestii karnych a kończąc na problematyce dopingu.

Obraz może zawierać: ludzie siedzą, salon, tabela i w budynku

Dr Andrzej Gawliński otrzymał Certyfikat Suicydologa z rąk prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta

22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się I Kongres Suicydologiczny, najważniejsze jak dotąd wydarzenie w historii polskiej suicydologii. Kongres odbył się pod hasłem przewodnim „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. W obradach wzięło udział kilkaset osób, w tym naukowcy z Niemiec, Austrii, Holandii i Irlandii.

Podczas Kongresu, prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst wręczył doktorowi Andrzejowi Gawlińskiemu, pracownikowi Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Certyfikat Suicydologa. Podstawą do otrzymania Certyfikatu było posiadanie znacznego dorobku naukowego z zakresu suicydologii, działalność popularyzatorska oraz praca na rzecz zapobiegania samobójstwom. Dr Gawliński znalazł się w gronie nielicznych naukowców, którzy otrzymali Certyfikat Suicydologa, potwierdzający m.in. kwalifikacje do prowadzenia działalności edukacyjnej i prewencyjnej z suicydologii.

Wycieczka dydaktyczna do Biblioteki Uniwersyteckiej studentów z WPiA

Dnia 5.03 2018 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM. W wycieczce udział wzięli studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, członkowie Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety& Law” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UWM. Pomysłodawcą wycieczki była Panią Doktor Martyną Seroka, opiekun Koła.

Wycieczka miała na celu pokazanie studentom jak łatwo i sprawnie można poruszać się po terenie biblioteki, aby bez większego wysiłku znaleźć wszystko, co jest niezbędne do pisania prac naukowych, referatów, prezentacji itp. Pracownice biblioteki z wielką pasją oraz zaangażowaniem przedstawiły wiedzę na temat zasobów biblioteki oraz sposobów korzystania z niej. Pani Elżbieta Borejko przeprowadziła dla studentów krótki kurs w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism, gdzie studenci pod jej czujnym okiem mogli nauczyć się płynnego poruszania po stronie internetowej Biblioteki w poszukiwaniu niezbędnych pozycji naukowych. Dzięki Pani Agnieszce Dąbrowskiej każde miejsce w bibliotece stało się znajome. W razie jakichkolwiek problemów Panie zawsze będą służyć studentom pomocą. Wycieczka okazała się bardzo przydatna, ponieważ pozwoli studentom koła zaoszczędzić czas, który zwykle poświęcali na błądzenie po bibliotece w poszukiwaniu  potrzebnych informacji.

Wykład otwarty dr Macieja Dudy nt “Syndrom sztokholmski oraz relacje pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa”

W dniu 26 lutego 2018 r. dr Maciej Duda wygłosił wykład otwarty nt. „Syndrom sztokholmski oraz relacje pomiędzy ofiarą i sprawcą przestępstwa” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podczas „Dni Kryminologicznych” organizowanych przez ELSA Gdańsk.

Wizyta dydaktyczna Koła Naukowego “Vestigium”

W dniu 20 lutego 2018 r. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium” wraz z mgr Natalią Dąbkowską uczestniczyło w wizycie dydaktycznej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania budynku sądu. Podczas wycieczki studenci mieli okazję zobaczyć sądowy areszt dla oskarżonych oczekujących na wokandę, salę sądową przystosowaną do przeprowadzania rozpraw w przypadku oskarżonych o najpoważniejsze zbrodnie oraz sądowe archiwum. Po krótkim zwiedzaniu sądu nastąpiło spotkanie z sędzią Olgierdem Dabrowskim-Żegalskim – wiceprezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie, rzecznikiem prasowym ds. karnych Sądu Okręgowego w Olszynie, który przybliżył uczestnikom kwestie dotyczące zawodu sędziego oraz działalności sądu. Po wykładzie słuchacze mogli przymierzyć togi oraz zasiąść za sędziowskim stołem. Najważniejszym punktem wizyty było uczestnictwo w rozprawie karnej w charakterze publiczności.  Sprawa dotyczyła przestępstwa z art. 148 § 1 Kodeksu karnego tj. zabójstwa w typie podstawowym. Podczas procesu studenci mieli okazję przyjrzeć się pracy 5-osobowego składu sędziowskiego, prokuratora, obrońcy oraz biegłych sądowych. Po zakończonej rozprawie dzięki uprzejmości składu sędziowskiego studenci mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzonego procesu.

Wizyta “Vestigium” w Zakładzie Karnym

W dniu 24 stycznia 2018 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM odwiedzili Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu. Podkreślić należy, iż nie była to pierwsza wycieczka dydaktyczna studentów do zakładu karnego. Studenci podczas poprzednich wizyt w innych zakładach karnych dowiedzieli się jak ogólnie funkcjonuje polski system penitencjarny oraz jak wygląda zakład karny przeznaczony dla osadzonych mężczyzn. Zasady funkcjonowania kobiet w zakładzie karnym, przebywania ich w Domu dla Matki i Dziecka oraz egzystowania dziecka w warunkach izolacji więziennej były zagadnieniami najbardziej interesującymi studentów. Na wszystkie pytania studentów odpowiedzieli oprowadzający uczestników wycieczki wychowawcy zakładu karnego. Pokazali oni również ciekawe materiały filmowe dotyczące jednostki. Tak duża dawka praktycznej wiedzy ułatwi niewątpliwie studentom zrozumienie teoretycznych zagadnień kryminologicznych przyswojonych podczas zajęć dydaktycznych na Uczelni.

Konkurs z Kryminologii

Tradycją Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest coroczna organizacja Konkursu Wiedzy z Kryminologii. Współorganizatorem tegorocznej już XI Edycji Konkursu było Studenckiego Koło Naukowe Kryminologii „Vestigium”. Problematyka tegorocznego konkursu dotyczyła przestępczości gospodarczej. Konkurs składał się z dwóch etapów. Zgodnie z regulaminem do pierwszego etapu mogli przystąpić wszyscy zainteresowani tematyką kryminologiczną studenci kierunków takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka oraz administracji i cyfryzacja Wydziału Prawa i Administracji. Pierwszy etap, który odbył się 11 stycznia 2018 r., polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 27 pytań. W eliminacjach wzięło udział ok. 400 osób. W tym etapie zostało wyłonionych 12 finalistów. Finał Konkursu odbył się 25 stycznia 2018 r. w Auli Karmazynowej Centrum Konferencyjnego. Do drugiego etapu przystąpiło 7 osób. Finaliści byli zobligowani do ustnej odpowiedzi na pytanie wylosowane z listy. Pytania finałowe odnosiły się do publikacji Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej: W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Warszawa 2015 oraz P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013. Komisja Konkursowa składała się z pracowników Katedry: dr Moniki Kotowskiej, dr Joanny Narodowskiej oraz zaproszonych gości: Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierda sędziego Dąbrowskiego-Żegalskiego, Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe Daniela Brodowskiego i Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Północ dr Bartłomieja Gadeckiego. Każdy z finalistów miał 7 minut na zaprezentowanie wylosowanego zagadnienia. Uczestnicy finału omówili następujące kwestie:

Cykl spotkań “Rozmowy o Ojczyźnie” - wykład dr Marcina Kazimierczuka

Na zaproszenie gospodarzy cyklu spotkań pod wspólnym tytułem "Rozmowy o Ojczyźnie", dr Marcin Kaziemierczuk miał przyjemność wygłosić wykład nt. Koncepcji tròjpodziału władzy, jako pracownik Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Zapraszamy do wysłuchania relacji:

https://ro.com.pl/rozmowy-o-ojczyznie-i-trojpodzial-wladzy/01372221#.WlhqwRP29X4.facebook

Ogólnopolska Konferencja Naukowa” Odpowiedzialność władzy publicznej”

Dnia 18 grudnia 2017 roku Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Postępowania Cywilnego wraz z kołami naukowymi zorganizowały I Ogólnopolską Konferencję Naukową “Odpowiedzialność Władzy Publicznej”. Podczas wydarzenia prelegenci zastanawiali się nad  kształtem regulacji prawnych, które dotyczą szeroko rozumianej odpowiedzialności władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych oraz innych podmiotów. Konferencja zgromadziła ponad 106 prelegentów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo do dobrej administracji”

        Dnia 13 grudnia 2017 roku Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wraz z Kołem Naukowym zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową” Prawo do dobrej administracji”. Prelegenci podczas obrad zastanawiali się nad kształtem obecnej administracji publicznej, istotą prawa do dobrej administracji, a także nad jej historycznym rozwojem.  Publiczność mogła zapoznać się z licznymi referatami, które poruszały tak istotne zagadnienia dla nauki prawa jak decyzja kasacyjna, uznanie administracyjne czy odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych. Celem naukowym wydarzenia było wykreowanie optymalnej koncepcji “dobrej administracji”, która byłaby zarówno gwarantem ochrony praw jednostki i efektywnie realizowałaby zadania publiczne.Podczas konferencji naukowej została zorganizowana zbiórka karmy oraz koców dla zwierząt z olsztyńskiego schroniska. Dzięki zaangażowaniu studentów udało się zebrać liczne datki, które pomogą zwierzętom przetrwać ten trudny okres.

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

Dnia 12.12. 2017 roku w Auli Cytrynowej Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law wraz z opiekunem dr Martyną Seroką zorganizowało spotkanie ze Strażnikiem Miejskim Panem Kamilem Sułkowskim (rzecznik prasowy Straży Miejskiej zajmujący się także profilaktyką). Spotkanie te zapoczątkowało tegoroczny cykl „spotkań z ciekawą osobą”, które zapoczątkowało Koło. Gość opowiedział uczestnikom spotkania o pracy w Straży Miejskiej w Olsztynie, przybliżył również specyfikę tej pracy oraz przytoczył ciekawe historie, których z wielkim zainteresowanie wysłuchali studenci. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się, że Straż Miejska nie tylko nakłada grzywny za popełnienie czynów zabronionych, lecz także zabezpiecza imprezy masowe, festyny, przemarsze, orszaki, a także zajmuje się również profilaktyką, która jest prowadzona

w szkołach podstawowych, liceach a nawet na Uniwersytetach III Wieku. Straż Miejska współpracuje z innymi instytucjami  m. in. Strażą Graniczna, ZDZiT, MOPS oraz Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta. Do ich działań należy doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, a także czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

Seminarium Naukowe o celowości kary dożywotniego pozbawienia wolności

W dniu 7 grudnia 2017 r. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Kryminologii „Vestigium” zorganizowała seminarium naukowe traktujące o celowości kary dożywotniego pozbawienia wolności. Na seminarium zostali zaproszeni eksperci: vice-prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie – sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, kierownik penitencjarny Aresztu Śledczego w Olsztynie – kpt. Michał Mazur oraz psycholog z Zakładu Karnego w Barczewie – kpt. Ewelina Walerzak. Z ramienia organizatora, jako ekspert, wystąpiła dr Monika Kotowska. Członkowie SKNK „Vestigium” przedstawili, w formie debaty oksfordzkiej, wady i zalety wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności

Udział pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Piłkarskiego

W dniu 1 grudnia 2017 r. przedstawiciele Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej wzięli czynny udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Piłkarskiego organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji wygłaszając następujące referaty:

Wizyta “Vestigium” w Zakładzie Karnym w Barczewie

W dniu 30 listopada 2017 r. dr Monika Kotowska oraz mgr Natalia Dąbkowska zorganizowały dla członków Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji wycieczkę dydaktyczną do Zakładu Karnego w Barczewie. Po zakładzie karnym gości oprowadził wychowawca ds. kulturalno-oświatowych kpt. Robert Karabin.

Debata Oskfordza “Czy cudzoziemiec powinien mieć prawo do możliwości przekroczenia granicy przed otrzymaniem statusu uchodźcy”

W dniu 29 listopada 2017 r. reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium” w składzie: Aleksandra Górczyńska, Piotr Obrębski, Tomasz Rydel oraz opiekun naukowy dr Maciej Duda wzięła udział w zorganizowanej przez ELSA Olsztyn debacie oksfordzkiej nt. „Czy cudzoziemiec powinien mieć prawo do możliwości przekroczenia granicy przed otrzymaniem statusu uchodźcy?” dyskutując z drużyną Koła Naukowego Ekonomii i Prawa (opiekun naukowy – mgr Jerzy Kawa).

Sprawozdanie z wycieczki dydaktycznej do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej UWM

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety&Law wraz z opiekunem dr Martyną Seroką z Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UWM. Dowódca zmiany Wiesław Gikowejno zapoznał studentów z systemem monitorującym miasteczko kortowskie, a także udzielił informacji, jak wygląda praca przy monitoringu „od kuchni”. Strażnicy kortowscy pracują w systemie trzyzmianowym, obserwują 160-hektarowy obszar, który podzielony jest na strefy. Większość kamer zaopatrzona jest w systemy automatyczne, obrotowe, dzięki czemu wszystkie trasy komunikacyjne są objęte ich zasięgiem, co w znacznym stopniu przyczynia się do szybkiego ujęcia sprawcy.

Operator monitoringu po zauważeniu sytuacji, która kwalifikuje się do podjęcia interwencji, natychmiast przekazuje informację strażnikom będącym w terenie. Dowódca zmiany pozostaje z nimi w stałej łączności radiowej i telefonicznej. Każde zdarzenie mające miejsce w miasteczku kortowskim musi być uprzednio skonsultowane ze Strażą Kortowską, a dopiero na jej wniosek może przyjechać Policja. Pracownicy Straży Uniwersyteckiej muszą być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także posiadać odpowiednie licencje. Ich działalność opiera się na podstawie ustawy o ochronie osób

i mienia, a także obowiązuje ich ustanowiony regulamin.

Pan Dowódca W. Gikowejno udzielił także kilku cennych rad, które przydadzą się studentom przyszłej pracy w służbach mundurowych. Zwrócił on szczególną uwagę na to, że należy stawiać ludzi ponad paragrafy. W trakcie interwencji nie ma czasu na zastanawianie się, należy działać szybko i sprawnie, tak żeby nie zrobić krzywdy ani sobie, ani innemu człowiekowi. Swoje wystąpienie zakończył pięknymi słowami: „Kiedy uda się uratować życie drugiemu człowiekowi,to nie ma nic piękniejszego, nie da się opisać uczuć, które temu towarzyszą. To właśnie wtedy czuję się, że warto było pracować te 30 lat”.

Dzięki monitoringowi i pracy Strażników Uniwersyteckich zarówno studenci, pracownicy, jaki i przybyli do campusu uniwersyteckiego goście mogą czuć się bezpiecznie. Podkreślić należy, że praca Straży zdecydowanie przyczynia się do zminimalizowania przestępczości związanej z kradzieżami, bądź też różnymi wybrykami chuligańskimi na terenie Kortowa.

Kinga Szmigel

Prezes Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety&Law

 

Dr Andrzeja Gawlińskiego nagroda za najlepszą pracę doktorską

Dr Andrzej Gawliński otrzymał nagrodę w XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska za pracę doktorską pt. "Namowa lub pomoc w samobójstwie - aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne". Promotorem pracy był prof. Jarosław Moszczyński. Nagrodę wręczył prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego podczas uroczystości, która miała miejsce w Auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 28 listopada 2017 roku. Gratulujemy!

 

Wizyta u SKN "Ius Homini" u pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Dnia 28.11.2017 r, członkowie koła naukowego z dr Maciejem Lubiszewskim na czele uczestniczyli w wizycie u Pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, p. Justyną Chrzanowską.

Było to dla nas bardzo wartościowe doświadczenie - pomijając sam fakt spotkania się z niekwestionowanym ekspertem, a zarazem bardzo uprzejmą osobą, mogliśmy zadać wiele pytań i poznać pracę w ministerstwie "od kuchni".

Poruszaliśmy przeróżne tematy - p. Justyna opisała nam przebieg procedury pilotażowej przed ETPC, dała nam wskazówki jak można dostać się do pracy jako prawnik w MSZ, opowiedziała o tym, jak jest stosowana Europejska Konwencja Praw Człowieka przez polskie sądy, poruszyliśmy temat kwestii życia poczętego na tle konwencji i rozwiązań krajowych, dowiedzieliśmy się jak przebiega współpraca między rządem a organizacjami pozarządowymi i poznaliśmy najświeższe postępowania przed Trybunałem odnośnie Polski.

Okazało się, że jako Polska mamy powody do dumy - od dłuższego czasu liczba postępowań przed ETPC spada, zaś nasz kraj uchodzi za chętnie współpracujący z Trybunałem Strasburskim.

Wzbogaceni tą wiedzą, możemy dalej pogłębiać tematykę w naszym kole.

Paweł Ośko

Prezes Koła Naukowego Ius Homini

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Dnia 17 listopada 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wraz z Kołem Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Temat konferencji brzmiał „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Program był niezwykle bogaty, poruszał obrany temat na wielu różnych płaszczyznach. W ramach swoich wystąpień uczestnicy mówili m.in. o przestępstwach internetowych, etycznych aspektach informatyzacji, czy też problematyce informatyzacji organów administracji. Zdecydowaną zaletą konferencji była duża reprezentacja ekspertów, zarówno wybitnych teoretyków, przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków. Wśród ekspertów biorących udział w obradach konferencji był min.  r.pr. Roman Bieda, który ma bogate doświadczenie praktyczne z zakresu szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Swoje spostrzeżenia na dany temat przedstawiło szerokie grono studentów i doktorantów. Żeby pozwolić zaprezentować się wszystkim chętnym, konieczne było zorganizowanie ośmiu różnych paneli. Również przez studentów zostały przygotowane liczne postery naukowe. Nie wolno zapomnieć także o zagranicznych gościach przybyłych ze Słowacji. Spojrzenie na tematykę konferencji z innej perspektywy niż krajowa było cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu naukowym.

Należy zwrócić uwagę na licznych biernych uczestników konferencji. Okazała reprezentacja zainteresowanych studentów była z pewnością najlepszą nagrodą za trudy włożone w opracowanie wystąpienia i wielką zachętą do dalszej pracy dla wszystkich uczestników. Największym zainteresowaniem cieszył się oczywiście panel główny, jednak inne panele również przyciągnęły słuchaczy zafascynowanych prezentowanymi zagadnieniami. O szczerym zainteresowaniu odbiorców świadczyły również liczne pytania z ich strony, prowokujące do wielu ciekawych dyskusji.

Nie dałoby się jednak odnieść takiego sukcesu bez odpowiedniej organizacji ze strony technicznej. Sprawnie działający sekretariat umożliwił uczestnikom łatwe i bezproblemowe załatwienie wszystkich formalności. Między wystąpieniami natomiast można było odpocząć w specjalnie do tego celu przygotowanym bufecie.

Na koniec szczególne podziękowania należą się wszystkim Patronom Honorowym. Wyrazy wdzięczności dla Jego Magnificencji Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzego Kasprzaka, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego, prezesa Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczyk, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Wydawnictwa Naukowego Beck.

 Mgr Katarzyna Ćwik uzyskanie projektu badawczego i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, art. za 9 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr. Katarzyna Ćwik została wykonawcą tematu badawczego „Analiza systemów implementacji i funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA na podstawie doświadczeń wybranych państw”, finansowanego ze środków MNiSW dla młodych naukowców. Przedmiotem badań podjętych w ramach wskazanego tematu badawczego, będącego częścią dysertacji doktorskiej jest szczegółowa analiza funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA wybranych państwach. Proces badawczy skoncentrowany jest przede wszystkim na diagnozie ich systemów implementacji oraz procesów i narzędzi kontroli jakości, jak również określenia dalszych kierunków rozwoju w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących ograniczaniu zjawiska kontaminacji materiału badawczego. Na obecnym etapie została zakończona pierwsza faza projektu, stąd też nie można mówić jeszcze o efektach jego całkowitego sfinalizowania.

Pani mgr Katarzyna Ćwik była uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych, International Scientific Conference “New methods, instrumentation and ideas for analysis and microscopy in forensic science”, Praga , 13-14 listopada 2017 r. i zaprezentowała temat: „The subjectivism of genetic research in the light of implementation of modern technologies”

Referat dr hab. Piotra Chlebowicza podczas III Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej

W dniu 9 listopada 2017 roku dr hab. Piotr Chlebowicz wziął udział w Gdyni w III Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej wygłaszając referat pt. „Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”.

Katedra Prawa Finansowego - październik - listopad  2017

Prof. Mariola Lemonnier wzięła udział jako współorganizator oraz prelegent w konferencji międzynarodowej nt. "Reforma prawa umów we Francji w świetle prawa polskiego, niemieckiego i szwajcarskiego" współorganizowanym przez Association Henri Capitant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 16 listopada 2017
Podkreślenia wymaga iż członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. Henri Capitant (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française) poza prof Lemonnier jest również dr Michał Mariański.

Strona Konferencji : https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/konferencja-miedzynarodowa-reforma-prawa-umow-we-francji-w-swietle-prawa-polskiego-niemieckiego-i-szwajcarskiego.html ***

W dniu 11 października 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania". To temat który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. W wyniku doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego trwają poszukiwania rozwiązań dopasowanych do zmienionych realiów rynku finansowego oraz nowego rozumienia relacji pomiędzy stanem i sposobem ochrony konsumenta a stabilnością systemu finansowego.
W Konferencji w ramach panelu eksperckiego wyniki swoich badań wygłosili : prof Mariola Lemonnier oraz dr Michał Mariański nt. SYSTEM OCHRONY KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH WE FRANCJI: DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

link do strony Konferencji : https://rf.gov.pl/inicjatywy/dzialalnosc-edukacyjna/Konferencja__Jak_chronic_konsumenta_na_rynku_finansowym__Modele__doswiadczenia__wyzwania____Warszawa__11_pazdziernika_20__22652

Sprawozdanie z udziału w Kongresie Ikona 2017

W dniach 17-19 listopada 2017 r. reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki UWM oraz doktorantki z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego wzięli udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Ikona, który odbył się w Warszawie, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Sztuk Pięknych.

Kongres skierowany był do liderów kół naukowych, wykonawców projektów badawczych, opiekunów naukowych oraz przedstawicieli uczelni. Głównymi celami Kongresu były: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku, nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.

Pierwszego dnia nastąpiło otwarcie Kongresu, podczas którego gości powitali:

·         Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,

·         prof. Marcin Pałys - rektor Uniwersytetu Warszawskiego,

·         prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

·         Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentom.

Uczestnicy mogli także wysłuchać dwóch wykładów

·      „Jak mówić o nauce? Sztuka prezentacji założeń i wyników badań naukowych”, poprowadzonego przez dr. Tomasza Różka

·      „Na jakie środki publiczne mogą liczyć młodzi naukowcy?”, wygłoszonego przez Bartłomieja Banaszaka, naczelnika Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki MNiSW.

Drugiego dnia uczestnicy Kongresu mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniach, które odbywały się na UW oraz ASP w Warszawie. Zajęcia odbyły się w trzech ścieżkach tematycznych:

1. pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych,

2. zarządzanie czasem, zespołem, i projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych,

3. profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej.

Trzeciego, ostatniego dnia w Gali Akademickiej na Zamku

Królewskim w Warszawie przywitano wszystkich gości oraz otworzono uroczystą Galę. Nastąpiło wręczenie nagród  w Konkursie StRuNa 2017 oraz wśród środowiska doktoranckiego ProDok 2017 i ProPAN 2017. Uczestnicy mogli także wysłuchać występu kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Wydział Prawa i Administracji oraz SKN Kryminalistyki podczas Kongresu IKONA 2017 reprezentowały:

·     mgr Katarzyna Ćwik, doktorantka (Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej),

·     mgr Natalia Kulbacka - Burakiewicz, doktorantka (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) oraz

·     lic.Milena Powirska, Prezes SKNK

Udział pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w konferencji naukowej

W dniach 18-20 października 2017 r. pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej) zorganizowanej przez Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wygłosili następujące referaty:

Prof. Jarosław Moszczyński konferencja międzynarodowa IAFS 2017, Toronto

                    W dniach 21-27 sierpnia 2017 r.  miała miejsce w Toronto największa na świecie, odbywająca się co trzy lata, konferencja nauk sądowych: 21st Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences  (www.iafstoronto2017.com). Dwie poprzednie odbyły się w Seulu (2014) oraz na Maderze (2011). W konferencjach tych uczestniczy blisko 2 tys. naukowców i ekspertów z całego świata. Udział w nich daje możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kryminalistyki i innych dziedzin nauk sądowych. To doskonała platforma wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania kontaktów. Przy okazji można także zwiedzić miejscowe atrakcje turystyczne.

                    W konferencji w Toronto uczestniczył dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński, gdzie wygłosił referat z zakresu badań pisma ręcznego, pt. The multi-individuality of handwriting”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników (abstrakt w załączeniu). Polską kryminalistykę reprezentowali także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011, podczas konferencji na Maderze, prof. J. Moszczyński miał wystąpienie na temat subiektywizmu w badaniach kryminalistycznych. Warto podkreślić, iż zakwalifikowanie referatu na konferencję IAFS jest wyjątkowo trudne.

 

Dr Wojciech Kasprzak wydanie monografii autorskiej

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa monografia autorstwa Pana dr Wojciecha Kasprzaka o tytule „Patologie gier cyfrowych. Studium z zakresu polityki kryminalnej” wydanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Książka porusza praktycznie ignorowaną w polskiej nauce tematykę wpływu gier cyfrowych na zachowania patologiczne w ujęciu kryminalistyczno – kryminologicznym.

 

Wystąpienie na konferencji „XIII International Scientific Practical Conference “Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice”, Palanga, 14-16 września 2017r z referatem na temat: „The overinterpretation of regulations about registration in forensic databases – cases study”.

Wystąpienie na międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli Grupy Roboczej ds. DNA ENFSI, Wilnie, 26-28 kwietnia 2017r, gdzie zaprezentowany został temat „Where is the key? Survey on implementation systems of Elimination DNA Databases”.

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się artykuł autorstwa Pani mgr. Katarzyny Ćwik pt. „Eliminacyjna Baza Danych DNA – szansa czy zagrożenie? Przegląd funkcjonowania baz eliminacyjnych na przykładzie wybranych państw” [w:] Problemy kryminalistyki, Nr 295 (1) /2017, s. 3-17, Wydawnictwo CLKP. – 9 pkt MNiSW.

Aktywność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Od września do października 2017 roku

 

  1. We wrześniu 2017 r. ukazała się wydana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej monografia naukowa pt. Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda (red.), Olsztyn 2017, ISBN 798-83-62383-94-8, ss. 205.
  2. W dniach 18-20 października 2017 r. pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej) zorganizowanej przez Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).  Przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wygłosili następujące referaty:
  1. W dniu 26 października 2017 r. Kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej – prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski – odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk prawnych.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Od kodeksu karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych.

W dniu 14 czerwca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UWM odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od kodeksu karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń, Katedrę Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej oraz Katedrę Prawnej Ochrony Państwa. Inspiracją do organizacji tego wydarzenia byłą obchodzona w tym roku dwusetna rocznica wprowadzenia do porządku prawnego Kodeksu Karzącego Królestwa Polskiego. Konferencja była okazją do wymiany poglądów na temat ewolucji przepisów karnych od 1818 roku do czasów współczesnych. Podczas Konferencji swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele środowisk naukowych specjalizujący się w dziedzinie nauki prawa karnego, wieloletni praktycy oraz studenci. W gronie prelegentów znaleźli się reprezentanci ośrodków naukowych z całej Polski.                 Podczas sesji plenarnej, uczestnicy oraz przybyli goście mieli przyjemność wysłuchania ciekawych prelekcji m.in.  ks. dr hab. Mieczysława Różańskiego, prof. UWM na temat przestępstw przeciwko religii w Kodeksie Karnym z 1932 roku. Dalsza część Konferencji obywała się równolegle podczas dwóch sesji: w pierwszej z nich głos zabrała dr hab. Krystyna Szczechowicz - kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej. Zarówno przemówienie Pani Profesor Szczechowicz dotyczące dzieciobójstwa w polskich kodyfikacjach jak i pozostałe wygłoszone referaty wzbudziły żywe zainteresowanie i skłoniły do debaty na tematy poruszone przez prelegentów. Podczas drugiej sesji, swoje poglądy prezentowali przede wszystkim studenci i doktoranci. Poruszana przez nich tematyka była bardzo zróżnicowana. Wszyscy prelegenci dokonali wnikliwej i merytorycznej analizy prezentowanych zagadnień odwołując się przy tym do bogatej literatury i orzecznictwa.

Warto także wspomnieć, że patronat nad inicjatywą objęły portale prawnicze m.in. Pokój adwokacki, serwis ArsLege, a także Fundacja Angeli Iustitia- Anioły Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

Dr Justyna Krzywkowska  - członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

                W dniu 4 września 2018 r. w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (SKP), podczas którego dr Justyna Krzywkowska ponownie została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej (kadencja 2018-2021).

 

                Stowarzyszenie Kanonistów Polskich posiada osobowość prawną zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i kanonicznego. Celem SKP jest rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce poprzez:

- wspieranie kontaktów między kanonistami i innymi pracownikami instytucji kościelnych,

- organizowanie sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy,

- wydawanie publikacji,

- współpracę ze stowarzyszeniami kanonistów w innych krajach oraz z instytucjami naukowymi i kościelnymi.

 

Działalność 5-osobowego Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków, wybieranych na 3 lata przez Walne Zebranie.

 

Do SKP należy ponad 800 osób, które ukończyły studia z prawa kanonicznego lub interesują się prawem kanonicznym z racji wykonywanych zadań.

 

Zarząd SKP

ks. prof. zw. dr hab. Józef Krukowski - prezes

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski - wiceprezes

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - sekretarz-skarbnik

ks. dr hab. Józef Krzywda, prof. UPJPII - członek Zarządu  

ks. dr Czesław Bielec - członek Zarządu -

 

Komisja Rewizyjna:

ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR - przewodniczący

dr Justyna Krzywkowska - członek

ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski - członek