Ogólnopolska Konferencja Naukowa” Odpowiedzialność władzy publicznej”

Dnia 18 grudnia 2017 roku Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Postępowania Cywilnego wraz z kołami naukowymi zorganizowały I Ogólnopolską Konferencję Naukową “Odpowiedzialność Władzy Publicznej”. Podczas wydarzenia prelegenci zastanawiali się nad  kształtem regulacji prawnych, które dotyczą szeroko rozumianej odpowiedzialności władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych oraz innych podmiotów. Konferencja zgromadziła ponad 106 prelegentów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo do dobrej administracji”

        Dnia 13 grudnia 2017 roku Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wraz z Kołem Naukowym zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Naukową” Prawo do dobrej administracji”. Prelegenci podczas obrad zastanawiali się nad kształtem obecnej administracji publicznej, istotą prawa do dobrej administracji, a także nad jej historycznym rozwojem.  Publiczność mogła zapoznać się z licznymi referatami, które poruszały tak istotne zagadnienia dla nauki prawa jak decyzja kasacyjna, uznanie administracyjne czy odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych. Celem naukowym wydarzenia było wykreowanie optymalnej koncepcji “dobrej administracji”, która byłaby zarówno gwarantem ochrony praw jednostki i efektywnie realizowałaby zadania publiczne.Podczas konferencji naukowej została zorganizowana zbiórka karmy oraz koców dla zwierząt z olsztyńskiego schroniska. Dzięki zaangażowaniu studentów udało się zebrać liczne datki, które pomogą zwierzętom przetrwać ten trudny okres.

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

Dnia 12.12. 2017 roku w Auli Cytrynowej Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law wraz z opiekunem dr Martyną Seroką zorganizowało spotkanie ze Strażnikiem Miejskim Panem Kamilem Sułkowskim (rzecznik prasowy Straży Miejskiej zajmujący się także profilaktyką). Spotkanie te zapoczątkowało tegoroczny cykl „spotkań z ciekawą osobą”, które zapoczątkowało Koło. Gość opowiedział uczestnikom spotkania o pracy w Straży Miejskiej w Olsztynie, przybliżył również specyfikę tej pracy oraz przytoczył ciekawe historie, których z wielkim zainteresowanie wysłuchali studenci. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się, że Straż Miejska nie tylko nakłada grzywny za popełnienie czynów zabronionych, lecz także zabezpiecza imprezy masowe, festyny, przemarsze, orszaki, a także zajmuje się również profilaktyką, która jest prowadzona

w szkołach podstawowych, liceach a nawet na Uniwersytetach III Wieku. Straż Miejska współpracuje z innymi instytucjami  m. in. Strażą Graniczna, ZDZiT, MOPS oraz Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta. Do ich działań należy doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, a także czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

Sprawozdanie z wycieczki dydaktycznej do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej UWM

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety&Law wraz z opiekunem dr Martyną Seroką z Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UWM. Dowódca zmiany Wiesław Gikowejno zapoznał studentów z systemem monitorującym miasteczko kortowskie, a także udzielił informacji, jak wygląda praca przy monitoringu „od kuchni”. Strażnicy kortowscy pracują w systemie trzyzmianowym, obserwują 160-hektarowy obszar, który podzielony jest na strefy. Większość kamer zaopatrzona jest w systemy automatyczne, obrotowe, dzięki czemu wszystkie trasy komunikacyjne są objęte ich zasięgiem, co w znacznym stopniu przyczynia się do szybkiego ujęcia sprawcy.

Operator monitoringu po zauważeniu sytuacji, która kwalifikuje się do podjęcia interwencji, natychmiast przekazuje informację strażnikom będącym w terenie. Dowódca zmiany pozostaje z nimi w stałej łączności radiowej i telefonicznej. Każde zdarzenie mające miejsce w miasteczku kortowskim musi być uprzednio skonsultowane ze Strażą Kortowską, a dopiero na jej wniosek może przyjechać Policja. Pracownicy Straży Uniwersyteckiej muszą być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także posiadać odpowiednie licencje. Ich działalność opiera się na podstawie ustawy o ochronie osób

i mienia, a także obowiązuje ich ustanowiony regulamin.

Pan Dowódca W. Gikowejno udzielił także kilku cennych rad, które przydadzą się studentom przyszłej pracy w służbach mundurowych. Zwrócił on szczególną uwagę na to, że należy stawiać ludzi ponad paragrafy. W trakcie interwencji nie ma czasu na zastanawianie się, należy działać szybko i sprawnie, tak żeby nie zrobić krzywdy ani sobie, ani innemu człowiekowi. Swoje wystąpienie zakończył pięknymi słowami: „Kiedy uda się uratować życie drugiemu człowiekowi,to nie ma nic piękniejszego, nie da się opisać uczuć, które temu towarzyszą. To właśnie wtedy czuję się, że warto było pracować te 30 lat”.

Dzięki monitoringowi i pracy Strażników Uniwersyteckich zarówno studenci, pracownicy, jaki i przybyli do campusu uniwersyteckiego goście mogą czuć się bezpiecznie. Podkreślić należy, że praca Straży zdecydowanie przyczynia się do zminimalizowania przestępczości związanej z kradzieżami, bądź też różnymi wybrykami chuligańskimi na terenie Kortowa.

Kinga Szmigel

Prezes Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety&Law

 

Dr Andrzeja Gawlińskiego nagroda za najlepszą pracę doktorską

Dr Andrzej Gawliński otrzymał nagrodę w XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska za pracę doktorską pt. "Namowa lub pomoc w samobójstwie - aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne". Promotorem pracy był prof. Jarosław Moszczyński. Nagrodę wręczył prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego podczas uroczystości, która miała miejsce w Auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 28 listopada 2017 roku. Gratulujemy!

 

Wizyta u SKN "Ius Homini" u pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Dnia 28.11.2017 r, członkowie koła naukowego z dr Maciejem Lubiszewskim na czele uczestniczyli w wizycie u Pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, p. Justyną Chrzanowską.

Było to dla nas bardzo wartościowe doświadczenie - pomijając sam fakt spotkania się z niekwestionowanym ekspertem, a zarazem bardzo uprzejmą osobą, mogliśmy zadać wiele pytań i poznać pracę w ministerstwie "od kuchni".

Poruszaliśmy przeróżne tematy - p. Justyna opisała nam przebieg procedury pilotażowej przed ETPC, dała nam wskazówki jak można dostać się do pracy jako prawnik w MSZ, opowiedziała o tym, jak jest stosowana Europejska Konwencja Praw Człowieka przez polskie sądy, poruszyliśmy temat kwestii życia poczętego na tle konwencji i rozwiązań krajowych, dowiedzieliśmy się jak przebiega współpraca między rządem a organizacjami pozarządowymi i poznaliśmy najświeższe postępowania przed Trybunałem odnośnie Polski.

Okazało się, że jako Polska mamy powody do dumy - od dłuższego czasu liczba postępowań przed ETPC spada, zaś nasz kraj uchodzi za chętnie współpracujący z Trybunałem Strasburskim.

Wzbogaceni tą wiedzą, możemy dalej pogłębiać tematykę w naszym kole.

Paweł Ośko

Prezes Koła Naukowego Ius Homini

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Dnia 17 listopada 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wraz z Kołem Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Temat konferencji brzmiał „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Program był niezwykle bogaty, poruszał obrany temat na wielu różnych płaszczyznach. W ramach swoich wystąpień uczestnicy mówili m.in. o przestępstwach internetowych, etycznych aspektach informatyzacji, czy też problematyce informatyzacji organów administracji. Zdecydowaną zaletą konferencji była duża reprezentacja ekspertów, zarówno wybitnych teoretyków, przedstawicieli świata nauki, jak i praktyków. Wśród ekspertów biorących udział w obradach konferencji był min.  r.pr. Roman Bieda, który ma bogate doświadczenie praktyczne z zakresu szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Swoje spostrzeżenia na dany temat przedstawiło szerokie grono studentów i doktorantów. Żeby pozwolić zaprezentować się wszystkim chętnym, konieczne było zorganizowanie ośmiu różnych paneli. Również przez studentów zostały przygotowane liczne postery naukowe. Nie wolno zapomnieć także o zagranicznych gościach przybyłych ze Słowacji. Spojrzenie na tematykę konferencji z innej perspektywy niż krajowa było cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu naukowym.

Należy zwrócić uwagę na licznych biernych uczestników konferencji. Okazała reprezentacja zainteresowanych studentów była z pewnością najlepszą nagrodą za trudy włożone w opracowanie wystąpienia i wielką zachętą do dalszej pracy dla wszystkich uczestników. Największym zainteresowaniem cieszył się oczywiście panel główny, jednak inne panele również przyciągnęły słuchaczy zafascynowanych prezentowanymi zagadnieniami. O szczerym zainteresowaniu odbiorców świadczyły również liczne pytania z ich strony, prowokujące do wielu ciekawych dyskusji.

Nie dałoby się jednak odnieść takiego sukcesu bez odpowiedniej organizacji ze strony technicznej. Sprawnie działający sekretariat umożliwił uczestnikom łatwe i bezproblemowe załatwienie wszystkich formalności. Między wystąpieniami natomiast można było odpocząć w specjalnie do tego celu przygotowanym bufecie.

Na koniec szczególne podziękowania należą się wszystkim Patronom Honorowym. Wyrazy wdzięczności dla Jego Magnificencji Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzego Kasprzaka, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego, prezesa Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczyk, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Wydawnictwa Naukowego Beck.

 Mgr Katarzyna Ćwik uzyskanie projektu badawczego i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, art. za 9 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr. Katarzyna Ćwik została wykonawcą tematu badawczego „Analiza systemów implementacji i funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA na podstawie doświadczeń wybranych państw”, finansowanego ze środków MNiSW dla młodych naukowców. Przedmiotem badań podjętych w ramach wskazanego tematu badawczego, będącego częścią dysertacji doktorskiej jest szczegółowa analiza funkcjonowania eliminacyjnych Baz Danych DNA wybranych państwach. Proces badawczy skoncentrowany jest przede wszystkim na diagnozie ich systemów implementacji oraz procesów i narzędzi kontroli jakości, jak również określenia dalszych kierunków rozwoju w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących ograniczaniu zjawiska kontaminacji materiału badawczego. Na obecnym etapie została zakończona pierwsza faza projektu, stąd też nie można mówić jeszcze o efektach jego całkowitego sfinalizowania.

Pani mgr Katarzyna Ćwik była uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych, International Scientific Conference “New methods, instrumentation and ideas for analysis and microscopy in forensic science”, Praga , 13-14 listopada 2017 r. i zaprezentowała temat: „The subjectivism of genetic research in the light of implementation of modern technologies”

Katedra Prawa Finansowego - październik - listopad  2017

Prof. Mariola Lemonnier wzięła udział jako współorganizator oraz prelegent w konferencji międzynarodowej nt. "Reforma prawa umów we Francji w świetle prawa polskiego, niemieckiego i szwajcarskiego" współorganizowanym przez Association Henri Capitant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 16 listopada 2017
Podkreślenia wymaga iż członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. Henri Capitant (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française) poza prof Lemonnier jest również dr Michał Mariański.

Strona Konferencji : https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/konferencja-miedzynarodowa-reforma-prawa-umow-we-francji-w-swietle-prawa-polskiego-niemieckiego-i-szwajcarskiego.html ***

W dniu 11 października 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Jak chronić konsumenta na rynku finansowym? Modele, doświadczenia, wyzwania". To temat który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. W wyniku doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego trwają poszukiwania rozwiązań dopasowanych do zmienionych realiów rynku finansowego oraz nowego rozumienia relacji pomiędzy stanem i sposobem ochrony konsumenta a stabilnością systemu finansowego.
W Konferencji w ramach panelu eksperckiego wyniki swoich badań wygłosili : prof Mariola Lemonnier oraz dr Michał Mariański nt. SYSTEM OCHRONY KONSUMENTÓW USŁUG FINANSOWYCH WE FRANCJI: DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

link do strony Konferencji : https://rf.gov.pl/inicjatywy/dzialalnosc-edukacyjna/Konferencja__Jak_chronic_konsumenta_na_rynku_finansowym__Modele__doswiadczenia__wyzwania____Warszawa__11_pazdziernika_20__22652

Sprawozdanie z udziału w Kongresie Ikona 2017

W dniach 17-19 listopada 2017 r. reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki UWM oraz doktorantki z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej oraz Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego wzięli udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Ikona, który odbył się w Warszawie, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Sztuk Pięknych.

Kongres skierowany był do liderów kół naukowych, wykonawców projektów badawczych, opiekunów naukowych oraz przedstawicieli uczelni. Głównymi celami Kongresu były: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku, nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.

Pierwszego dnia nastąpiło otwarcie Kongresu, podczas którego gości powitali:

·         Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,

·         prof. Marcin Pałys - rektor Uniwersytetu Warszawskiego,

·         prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

·         Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentom.

Uczestnicy mogli także wysłuchać dwóch wykładów

·      „Jak mówić o nauce? Sztuka prezentacji założeń i wyników badań naukowych”, poprowadzonego przez dr. Tomasza Różka

·      „Na jakie środki publiczne mogą liczyć młodzi naukowcy?”, wygłoszonego przez Bartłomieja Banaszaka, naczelnika Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki MNiSW.

Drugiego dnia uczestnicy Kongresu mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniach, które odbywały się na UW oraz ASP w Warszawie. Zajęcia odbyły się w trzech ścieżkach tematycznych:

1. pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych,

2. zarządzanie czasem, zespołem, i projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych,

3. profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej.

Trzeciego, ostatniego dnia w Gali Akademickiej na Zamku

Królewskim w Warszawie przywitano wszystkich gości oraz otworzono uroczystą Galę. Nastąpiło wręczenie nagród  w Konkursie StRuNa 2017 oraz wśród środowiska doktoranckiego ProDok 2017 i ProPAN 2017. Uczestnicy mogli także wysłuchać występu kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Wydział Prawa i Administracji oraz SKN Kryminalistyki podczas Kongresu IKONA 2017 reprezentowały:

·     mgr Katarzyna Ćwik, doktorantka (Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej),

·     mgr Natalia Kulbacka - Burakiewicz, doktorantka (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) oraz

·     lic.Milena Powirska, Prezes SKNK

Udział pracowników Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w konferencji naukowej

W dniach 18-20 października 2017 r. pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Darf die Kunst alles? Aktuelle Rechtsentwicklungen aus deutscher und polnischer Perspektive“ (Czy sztuce wolno wszystko? Aktualne kierunki rozwoju prawa z perspektywy polskiej i niemieckiej) zorganizowanej przez Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wygłosili następujące referaty:

Prof. Jarosław Moszczyński konferencja międzynarodowa IAFS 2017, Toronto

                    W dniach 21-27 sierpnia 2017 r.  miała miejsce w Toronto największa na świecie, odbywająca się co trzy lata, konferencja nauk sądowych: 21st Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences  (www.iafstoronto2017.com). Dwie poprzednie odbyły się w Seulu (2014) oraz na Maderze (2011). W konferencjach tych uczestniczy blisko 2 tys. naukowców i ekspertów z całego świata. Udział w nich daje możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kryminalistyki i innych dziedzin nauk sądowych. To doskonała platforma wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania kontaktów. Przy okazji można także zwiedzić miejscowe atrakcje turystyczne.

                    W konferencji w Toronto uczestniczył dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński, gdzie wygłosił referat z zakresu badań pisma ręcznego, pt. The multi-individuality of handwriting”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników (abstrakt w załączeniu). Polską kryminalistykę reprezentowali także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011, podczas konferencji na Maderze, prof. J. Moszczyński miał wystąpienie na temat subiektywizmu w badaniach kryminalistycznych. Warto podkreślić, iż zakwalifikowanie referatu na konferencję IAFS jest wyjątkowo trudne.

 

Dr Wojciech Kasprzak wydanie monografii autorskiej

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa monografia autorstwa Pana dr Wojciecha Kasprzaka o tytule „Patologie gier cyfrowych. Studium z zakresu polityki kryminalnej” wydanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Książka porusza praktycznie ignorowaną w polskiej nauce tematykę wpływu gier cyfrowych na zachowania patologiczne w ujęciu kryminalistyczno – kryminologicznym.

 

Wystąpienie na konferencji „XIII International Scientific Practical Conference “Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice”, Palanga, 14-16 września 2017r z referatem na temat: „The overinterpretation of regulations about registration in forensic databases – cases study”.

Wystąpienie na międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli Grupy Roboczej ds. DNA ENFSI, Wilnie, 26-28 kwietnia 2017r, gdzie zaprezentowany został temat „Where is the key? Survey on implementation systems of Elimination DNA Databases”.

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się artykuł autorstwa Pani mgr. Katarzyny Ćwik pt. „Eliminacyjna Baza Danych DNA – szansa czy zagrożenie? Przegląd funkcjonowania baz eliminacyjnych na przykładzie wybranych państw” [w:] Problemy kryminalistyki, Nr 295 (1) /2017, s. 3-17, Wydawnictwo CLKP. – 9 pkt MNiSW.