GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Estudis Superiors de Disseny

Nom de l’assignatura/codi: ED14-IL·LUSTRACIÓ DE MODA II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Tercer

Primer

Especialitat

4

Departament:    Dibuix i Representació Gràfica

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 8:55 hrs a 10.45 i Divendres de 10:45 hrs a 11:40 hrs

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/s/1MkgyDW3P0YCTBfJEMJD_ISeVcIm61O64/p/1i6VdecgskBkmbMz0UqcLoza9D275SIct/edit

Professorat responsable:

Dulce Reynés Sancho

Correu electrònic: dreynes@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

Disseny de moda i indumentària. Direcció artística

Disseny de complements. Disseny tèxtil

Disseny personalitzat o corporatiu

Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques

Figurins

Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i producte

Connectat directament amb el Objectius d’aprenentatge de l’assignatura (punt 5)

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Prerequisits de matriculació: haver superat l’assignatura de Dibuix

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat Il·lustració de moda I de 2n

 

Coneixements: Alfabetització del dibuix pla per il·lustració de moda. Diferenciació del dibuix a mà alçada del cos humà amb el de figurins de moda. Coneixements del funcionament/moviment de les articulacions a anatomia.

 

Capacitats: Habilitat per dibuixar del moviment el cos humà i el comportament dels teixits en la seva interacció. Habilitat per prendre apunts i esbossos de la figura humana realitzant activitats quotidianes i expressar gràficament el comportament dels teixits.

 

Actitud: Sensibilitat per il·lustrar figurins atenent a totes les talles, edat, sexe, color de pell i persones amb mobilitat reduïda.

Humilitat, predisposició per aprendre i per fer feina en equip.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació..

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació del disseny de moda

- Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica

- Dominar la tecnología digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes de disseny de moda i indumentària

CEDM1- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de moda i indumentària.

CEDM2- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de moda i indumentària.

CEDM3- Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials utilitzats en els diferents àmbits del disseny de moda i indumentària.

CEDMO4- Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l'evolució tecnològica i industrial pròpia del sector.

CEDMO7- Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny de moda i indumentària.

CEDMO9- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la

5. Resultats d’aprenentatge

L’alumne quan s’acabi el curs haurà de dominar amb destresa, les tècniques tradicionals de representació gràfica i saber vincular-les als tractaments digitals de la imatge,  de manera que li permeti afrontar de manera professional, processos de producció d’ il·lustracions de moda, en diferents gèneres i situacions.

6. Continguts

Bloc temàtic 0 (transversal)

Mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

Bloc temàtic I

- Representacions específiques per a moda. Il·lustració d’outfits

- Ús de tècniques mixtes.

Bloc temàtic II

- Dibuix en pla de les diferents tipologies de roba.

- Representació de textures i teixits

- Representació d’estampats

- Collage

- Dibuix del moviment

Bloc temàtic III

- Tècniques i recursos digitals en la il·lustració i representació de moda.

- Utilització de programes de dibuix vectorial i photoshop en el tractament d’imatges

7. Metodologia docent

Les metodologies d’aprenentatge que es fan servir són:

 

-           Holística, humanista i integral

-           PBL Problem Based Learning  en petits equips de feina amb diferents rols. Aprenentatge cooperatiu

-           Autoaprenentatge. Individual

-           Aprenentatge cognitiu i emocional. Individual i en parelles

-           Tallers. Grup gran

-           Sortides. Grup petit

 

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament, en data 07-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim per poder ser avaluat per avaluació contínua.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

40 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques/pràctiques

Individual/grupal

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes i activitats a l’aula.

37 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte d’ il·lustració

60 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules assignades a l´horari del professorat (aules específiques per Moda 25 i 26), projector i models.

 

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

El Departament, en data 7 de setembre del 2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de la part dels treballs i projectes com  de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 5.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Els treballs s’han d’entregar a la data d’entrega. En cap cas se corregirán treballs fóra de la data d’entrega.

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat (menys del 80% de les activitats lectives) o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, participació, interès, etc.)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04 CA10

10%

---

Treballs i projectes

R

CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16    CA17

60%

40%

Proves objectives parcials i/o final

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA11    CA16

30%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es treballarà amb recursos Gsuite: sites, classroom, etc.

9.1. Bibliografia bàsica: 

BINVIGNAT STREETER, LORETO. 2010. Ilustración digital de moda. Una guía práctica paso a paso. Ed. Promopress

DAWBER, MARTIN. La nueva ilustración de moda. Ed. Blume

DAWBER, MARTIN 2010. El gran libro de la ilustración de moda. Ed. Parramon

DONOVAN, B. 2010 Dibujo e Ilustración de Moda. Barcelona. Ed. Blume

DRUDI, ELISABETTA y PACI, TIZIANA 2001. Dibujo de figurines para el diseño de moda. Ed.The Peppin Press

LAFUENTE, MAITE y NAVARRO, JUANJO. 2011-2012. Ilustración de moda: Dibujo plano. Ed. Ilus Book

HOPKINS, J. 2010 El dibujo en la moda. Barcelona Ed. GG

TALLON, KEVIN. 2013. Ilustración digital de moda con Illustrator y photoshop. Ed. Parramon Arquitectura y Diseño

 

9.2. Bibliografia complementària: 

CHAPMAN, NOEL I CHEEK, JUDITH. Creative Fashion Drawing. A Complete guide to design, styles and ilustration

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions

----------------------