“ЗАТВЕРДЖЕНО”

загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”

(протокол №1405/18-1 від 14 травня 2018 року)

Голова загальних зборів:  ______________ Ягупова Н.О.

Секретар загальних зборів: _____________ Млинко В.Б.

Примірний договір про надання фінансових послуг

(послуг з фінансового лізингу)

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ № ______

м.Дніпро                                                                                                                          “___” ____________ 201_р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”, скорочене найменування - ТОВ “УІАК”, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 38658875, місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: 49000, Україна, місто Дніпро, проспект Праці будинок 2, корпус Т, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 227 102 0000 014543 від 17.04.2013р. (надалі - “Лізингодавець”), в особі Директора Ковтуна А.А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

якщо лізингоодержувачем є фізична особа зазначити: ____________  ____________  _________ (прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи), паспорт серії __ № _______, виданий __.__._____р. ___________________ в ________ області, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, місце проживання якого зареєстроване за адресою: ________, ______________ обл., ______________ р-н, м./смт./с._________, вул._________, буд.__, кв.__, якщо лізингоодержувачем є юридична особа зазначити: ________________________ “___________” (повне найменування юридичної особи), скорочене найменування - ___ “___________”, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _______, місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: _____, Україна, ___________ обл., ___________ р-н, м./смт./с._________, вул._________, буд.__, офіс ___, в особі _____________ (посада, якщо представник посадова особа або інший працівник), _____________ (прізвище, ім'я і по батькові представника), що діє на підставі _____________ (Статуту, протоколу _________ (найменування органу) №__ від __.__.201__р., довіреності №__ від __.__._____р., якщо довіреність нотаріально посвідчена додати - посвідченої приватним нотаріусом ___________ ________ нотаріального округу ______ за реєстровим №__, або іншого документа), (надалі - “Лізингоодержувач” ), з другого боку, разом іменовані “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ.

Цей Договір укладений відповідно до Правил надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”, затвердженими загальними зборами учасників ТОВ “УІАК” згідно протоколу загальних зборів учасників протокол №1405/18-1 від 14 травня 2018 року.

Наступні терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають таке значення:

“Сторони за Договором” – Лізингодавець та Лізингоодержувач.

“Обладнання” – означає нове обладнання, або вживане обладнання, що було у використанні не менше одного року, яке придатне для користування та за технічним станом відповідає нормативам і стандартам, що є чинними в Україні.

“Лізингоодержувач” - фізична або юридична особа, що отримує в користування Обладнання на умовах фінансового лізингу.

“Лізингодавець” – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”.

“Банківський День” означає день, коли банківська система України дозволяє здійснити перерахування грошових коштів.

“Заборгованість” означає залежно від контексту (і) грошові зобов’язання Лізингоодержувача перед Лізингодавцем, строк сплати за якими настав, або (іі) суму коштів за такими грошовими зобов’язаннями.

“Фінансовий лізинг” означає надання в платне володіння та користування Лізингоодержувачу Обладнання на умовах Договору.

“Період Сплати” означає період, визначений у статті 14 п. 14.3, 14.4 цього Договору.

“Повідомлення про Подію Дефолту” означає Повідомлення, про яке йдеться у статті 8 п.8.2 п.п.8.2.1 Договору.

“Подія Дефолту” має значення, яке надається цьому терміну у статті 8 п.8.1 Договору.

“Канали зв’язку” - це засоби комунікації Лізингодавця з Лізингоодержувачем, у тому числі, але не виключно: sms-повідомлення, електронні повідомлення, надіслані за допомогою Viber, WhatsApp, електронної пошти (e-mail), письмові повідомлення, надіслані за допомогою Публічного акціонерного товариства “Укрпошта” та/або кур’єрських служб доставки.

“Щомісячний Платіж” означає лізинговий платіж, а саме: суму коштів у розмірі, визначеному статтею 14 п.14.10 цього Договору, яку Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю щомісяця з метою погашення Заборгованості.

 Якщо не зазначено інше, посилання в Договорі на:

1. статті, стаття або додаток, якщо не зазначено інше, є посиланням на статтю або стаття цього Договору або додаток до цього Договору;

2. “будь-яку Сторону” та “будь-яку іншу особу” повинне тлумачитися як таке, що включає її правонаступників та дозволених правонабувачів;

3. будь-який документ або договір включає посилання на такий документ або договір зі змінами та доповненнями, укладеними його сторонами у будь-який час, та на будь-який документ або договір, що замінює такий вперше зазначений документ.

Стаття 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Лізингодавець на умовах фінансового лізингу передає у платне володіння та користування Предмет лізингу (надалі - “Предмет лізингу”), найменування, марка, модель, комплектація, рік випуску, ціна одиниці, кількість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені в статті 14 п.14.1 цього Договору, Додатку №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”, а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Предмет лізингу та сплачувати Щомісячні платежі та платежі по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних з виконанням Договору, на умовах цього Договору. По закінченню строку лізингу, до Лізингоодержувача переходить право власності на Предмет лізингу згідно умов цього Договору (за виключенням випадків, передбачених Договором та/або законодавством).

2.2. Строк користування Лізингоодержувачем Предметом лізингу (далі - “Строк лізингу”), зазначений в статті 14 п.14.2 цього Договору, і складається з періодів (місяців) лізингу, зазначених в Додатку №2 “Графік лізингових платежів” до Договору (надалі – “Графік”) та починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета лізингу, але, в будь-якому випадку, не може бути менше одного року.

2.3. Предмет лізингу є власністю Лізингодавця протягом усього строку дії даного Договору. В разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно умов цього Договору, Предмет лізингу по закінченню Строку лізингу Лізингоодержувачем не повертається.

2.4. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині 2 статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Законі України “Про захист прав споживачів” надана Лізингодавцем Лізингоодержувачу до укладення цього Договору.

Стаття 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ, ВИКОРИСТАННЯ, УТРИМАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.

3.1. Приймання Лізингоодержувачем Предмета лізингу в лізинг оформлюється шляхом складання Акту. Підписання Лізингоодержувачем Акту підтверджує в т.ч. належну якість, комплектність, справність Предмета лізингу і відповідність Предмета лізингу вимогам Лізингоодержувача та умовам Договору. З моменту підписання Сторонами Акту, до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з користуванням та володінням Предметом лізингу (в тому числі ризики, пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам внаслідок користування Предметом лізингу). З моменту підписання Акту, Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Предмета лізингу. Ризик невідповідності Предмета лізингу цілям використання цього Предмета лізингу несе Лізингоодержувач.

3.2. В разі виникнення у Лізингодавця додаткових витрат, пов’язаних з доставкою, передачею, Предмета лізингу, Лізингодавець включає такі витрати в щомісячний платіж, а Лізингоодержувач повинен сплатити ці витрати.

3.3. Використовування Лізингоодержувачем Предмета лізингу здійснюється за його призначенням та згідно умов даного Договору.

3.4. На період Строку лізингу Лізингоодержувач утримує Предмет лізингу в справному стані, дотримується відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця (виробника) Предмета лізингу; проводить за власний рахунок в строк, встановлений виробником Предмета лізингу, поточне технічне обслуговування, в т.ч. необхідне для збереження гарантійного обслуговування Предмета лізингу; проводить ремонт Предмета лізингу, додержується вимог до використання, утримання, та зберігання Предмету лізингу згідно чинного законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування.

3.5. Лізингоодержувач протягом Строку лізингу зобов’язаний не допускати до експлуатації  Предмета лізингу осіб, що не мають відповідних знань для його використання.

3.6. У випадку виходу з ладу Предмету лізингу Лізингоодержувач протягом 15 календарних днів повинен повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу несправність не буде усунена (крім настання страхового випадку).

3.7. Лізингодавець надає свою згоду Лізингоодержувачу на передачу ним Предмету лізингу в оренду третім особам на умовах цього Договору. При цьому, договір оренди Предмету лізингу повинен містити застереження, що Лізингоодержувач користується Предметом лізингу на умовах фінансового лізингу, а також право Лізингоодержувача про дострокове розірвання договору оренди та обов'язки орендаря передати Предмет лізингу Лізингодавцю в момент його вимоги. Укладення Лізингоодержувачем договору оренди на інших умовах не є згодою Лізингодавця про передачу Предмета лізингу в оренду третім особам.

3.8. Лізингоодержувач має право експлуатувати Предмет лізингу по всій території України.

3.9. Лізингоодержувач не має права без письмового дозволу Лізингодавця здійснювати будь-які поліпшення Предмета лізингу. Якщо поліпшення Предмета лізингу здійснене без дозволу Лізингодавця, Лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть бути відділені від Предмета лізингу без шкоди для нього. Лізингоодержувачу забороняється погіршувати стан Предмету лізингу, змінювати його комплектацію тощо.

3.10. Лізингоодержувач має право на відшкодування Лізингодавцем витрат на поліпшення Предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або умовами абз.2 п.3.10 цього Договору.

Лізингоодержувач має право на відшкодування Лізингодавцем витрат на поліпшення Предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у випадку, якщо поліпшення Предмета лізингу, дії/роботи з його утримання або усунення недоліків попередньо були погоджені Лізингоодержувачем з Лізингодавцем, а також якщо Лізингоодержувачем попередньо погоджений з Лізингодавцем розмір витрат на поліпшення Предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків. Відшкодування витрат здійснюється в порядку, передбаченому письмовою домовленістю Сторін.

3.11. З дати прийому Предмета лізингу по Акту Лізингоодержувач відмовляється від будь-яких прямих чи непрямих претензій до Лізингодавця з приводу якості Предмета лізингу.

Стаття 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Нарахування винагороди за користування Предметом лізингу здійснюється щоденно, при цьому відсотки розраховуються на залишок невідшкодованої частини вартості Предмету лізингу за фактичну кількість днів користування Предметом лізингу, виходячи з 360 днів у році. Дата погашення в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Розрахунок відсотків за користування Предметом лізингу здійснюється щодня з дати підписання Графіку лізингових платежів (Додаток 2)  до наміченого терміну сплати відсотків та/або за період, який починається з попередньої дати сплати відсотків і закінчується поточною датою сплати відсотків. Розрахунок відсотків проводиться до повного повернення вартості Предмету лізингу на суму непогашеної частини вартості Предмету лізингу.

4.2. Усі платежі за Договором Лізингоодержувач зобов’язаний здійснювати в національній валюті України (гривнях) відповідно до Графіку та умов цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Лізингодавця, зазначений в реквізитах Сторін. Лізингові платежі включають: платежі по відшкодуванню (компенсації) частини вартості Предмета лізингу згідно Графіку; винагороду Лізингодавцю за користування Предметом лізингу (далі – “винагорода”) згідно Графіку; винагороду за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу (далі – “винагорода”) згідно Графіку; платежі по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних зі страхуванням Предмету лізингу в розмірі згідно Графіку; платежі по відшкодуванню витрат адміністративних штрафів, пов’язаних з порушеннями Лізингоодержувача; платежі по відшкодуванню інших витрат Лізингодавця, що пов’язані з виконанням цього Договору (в т.ч. не зазначені в Договорі, але що можуть виникнути у Лізингодавця при виконанні Договору).

4.3. Авансовий лізинговий платіж (включає в собі платіж по відшкодуванню Лізингодавцю витрат Лізингодавця по оплаті збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та витрат на страхування Предмету лізингу) Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити протягом трьох банківських днів з моменту надання рахунку Лізингодавцем. Лізингоодержувач здійснює авансовий лізинговий платіж на підставі наданого Лізингодавцем рахунку.

4.4. Погашення Заборгованості здійснюється шляхом сплати щомісячних платежів, відповідно до статті 14 п.14.10 цього Договору, Графіку у Період сплати, починаючи з наступного календарного місяця за календарним місяцем, в якому був підписаний Акт. Якщо строк сплати будь-якого Щомісячного платежу припадає на неробочий (вихідний, святковий або ін.) день, то Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше останнього робочого дня, який передує такому неробочому (вихідному, святковому та ін.) дню.

4.5. Кошти, отримані Лізингодавцем від Лізингоодержувача для погашення Заборгованості, направляються для її погашення в такій черговості:

- для відшкодування витрат/збитків, яких зазнав Лізингодавець за Договором;

- для оплати неустойки згідно із статтею 9 Договору;

- для оплати простроченої Заборгованості за винагородами;

- для оплати простроченої Заборгованості по відшкодування частини вартості Предмета лізингу.

Сума, що залишилася, направляється на погашення поточної Заборгованості в такій послідовності: (1) витрати/збитки, (2) винагороди, (3) відшкодування частини вартості Предмета лізингу.

Для уникнення сумнівів, Заборгованість за винагородами, відшкодуваннями частини вартості Предмету лізингу, відшкодуваннями витрат/збитків Лізингодавцю вважається простроченою, якщо вона не погашена станом на останній день періоду, протягом якого вона повинна були бути погашена.

У випадку перерахування Лізингоодержувачем платежів за цим Договором (як чергових лізингових платежів, так і комісій, штрафних санкцій і простроченої заборгованості) у порушення вищевказаної черговості, Лізингодавець має право самостійно перерозподілити отримані від Лізингоодержувача кошти у відповідності з черговістю, викладеною в цьому пункті, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок, а Лізингоодержувач підтверджує свою згоду на це, підписуючи цей Договір.

При порушенні Лізингоодержувачем строків погашення Заборгованості (відповідно до ст. 14 п.14.10 цього Договору) понад 90 днів черговість погашення Заборгованості на власний розсуд Лізингодавця може бути змінена. При цьому додаткових узгоджень з Лізингоодержувачем не потрібні.

У разі, якщо після розподілення коштів, отриманих від Лізингоодержувача згідно черговості, встановленої цим пунктом, частина коштів залишається нерозподіленою, вона спрямовується виключно на погашення заборгованості зі сплати вартості Предмета лізингу. У цьому випадку Лізингодавець самостійно, в односторонньому порядку вносить відповідні зміни до Графіку лізингових платежів, які повинні передбачати зменшення загальної суми заборгованості за Договором, викладаючи Графік у новій редакції з урахуванням умов п.4.1 цього Договору стосовно порядку та процедури нарахування відсотків за користування Предметом лізингу.

Узгодження нової редакції Графіку з Лізингоодержувачем не здійснюється, якщо не впливає на чинність внесених до нього змін для обох сторін цього Договору.

4.6. Остаточне погашення Заборгованості здійснюється не пізніше дати, вказаної в статті 14 п.14.2 цього Договору. Сума остаточного погашення Заборгованості може відрізнятися від суми Щомісячного Платежу.

Стаття 5. СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.

5.1 Лізингоодержувач може за згодою Лізингодавця укласти договір страхування Предмета лізингу на період з моменту підписання цього Договору та протягом Строку лізингу щорічно за наступними страховими ризиками: пошкодження, втрата або знищення Предмета лізингу (сукупність вказаних ризиків), спричинені пожежею, вибухом, ударом блискавки, падінням предметів або їхніми уламками, стихійними лихами, протиправними діями третіх осіб, викраденням або іншим незаконним заволодінням Предметом лізингу та/або його розукомплектуванням;

5.2 Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування за цим Договором, визначається Лізингодавцем.

5.3 Протягом всього періоду страхування за цим Договором Вигодонабувачем призначається Лізингодавець.

5.4 Лізингоодержувач зобов’язаний̆ належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та дотримуватися усіх умов відповідних Правил страхування страховика.

5.5 В разі настання страхового випадку за договорами страхування, Лізингоодержувач зобов'язаний негайно проінформувати про це Лізингодавця та страховика.

5.6 В разі настання страхового випадку та отримання Лізингодавцем страхового відшкодування, Лізингодавець за умови належного виконання Лізингоодержувачем умов цього Договору на підставі вимоги Лізингоодержувача зобов’язаний спрямувати отримане страхове відшкодування на відновлення Предмета лізингу, крім випадків повної конструктивної загибелі або втрати (загибелі) Предмета лізингу.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Лізингодавець зобов’язується:

6.1.1. Надати Лізингоодержувачу Предмет лізингу протягом 30 днів з моменту підписання Сторонами цього Договору;

6.1.2. Забезпечувати Лізингоодержувача консультаційними послугами з питань виконання цього Договору;

6.1.3. Направляти на погашення Заборгованості кошти, що надійшли на його поточний рахунок, відповідно до статті 4 п.4.5 цього Договору;

6.1.4. В разі дострокового розірвання цього Договору прийняти Предмет лізингу;

6.1.5. Попередити Лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки Предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;

6.1.6. Відповідно до умов договору фінансового лізингу своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу.

6.2. Лізингоодержувач зобов’язаний:

6.2.1. Сплатити Лізингодавцю платежі по відшкодуванню вартості Предмету лізингу відповідно до Графіку та статті 14 п.14.3, 14.4 цього Договору;

6.2.2. Сплатити Лізингодавцю Винагороди за користування Предметом лізингу відповідно до Графіку та статті 14 п. 14.3 цього Договору;

6.2.3. Сплатити Лізингодавцю платежі відповідно до статті 14 п.14.5 цього Договору, в строки, визначені умовами Договору та /або Графіком лізингових платежів;

6.2.4. Забезпечити безперешкодний доступ представникам Лізингодавця до Предмета лізингу для проведення інспектування Предмета лізингу та його наявність за останньою адресою базування, повідомленою Лізингоодержувачем Лізингодавцю згідно умов цього Договору на час проведення інспектування, призначений Лізингодавцем;

6.2.5. Утримувати Предмет лізингу в справному стані, дотримуватись відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця (виробника) Предмета лізингу; проводити за власний рахунок в строк, встановлений виробником Предмета лізингу, поточне технічне обслуговування, в т.ч. необхідне для збереження гарантійного обслуговування Предмета лізингу; проводити ремонт (в тому числі капітальний) Предмета лізингу. Додержуватися вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Предмету лізингу згідно чинного законодавства, цього Договору, умов договору страхування Предмету лізингу та Правил страхування страховика, який здійснює страхування;

6.2.6. Не допускати до експлуатації Предмета лізингу осіб, що не мають відповідних знань щодо користування Предметом лізингу;

6.2.7. Негайно письмово повідомити Лізингодавця про Подію Дефолту у випадку її настання та повернути Лізингодавцю Предмет лізингу;

6.2.8. Для здійснення останнього платежу по погашенню Заборгованості за цим Договором звернутися до Лізингодавця для отримання інформації про Заборгованість;

6.2.9. Надавати Лізингодавцю документи, що підтверджують його фінансовий стан або підтвердити свій фінансовий стан будь-яким іншим способом не рідше одного разу на рік, а при простроченні виконання зобов'язань за Договором – щоквартально протягом всього періоду несвоєчасного погашення Заборгованості;

6.2.10. Належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та дотримуватися усіх умов відповідних Правил страхування страховика;

6.2.11. У разі передачі Предмету лізингу в оренду третім особам згідно до п. 3.7 статті 3 Договору, здійснити передачу Предмету лізингу в оренду третім особам на умовах цього Договору з включенням до договору оренди права Лізингоодержувача про дострокове розірвання договору оренди та обов'язки для орендаря передачі Предмету лізингу Лізингодавцю при настанні події Дефолту;

6.2.12. Сплатити Лізингодавцю винагороду за проведення моніторингу рахунків Лізингодержувача для отримання інформації про наявність або відсутність Заборгованості щодо Предмету лізингу при внесенні останнього платежу, згідно з діючими тарифами ТОВ “УІАК”.

6.3. Лізингодавець має право:

6.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов даного Договору;

6.3.2. Перевіряти стан Предмета лізингу в робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації. Про таку інспекцію Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача в письмовій формі, засобами електронного зв’язку або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця за 3 (три) дні до її проведення;

6.3.3. Відмовитись від цього Договору шляхом дострокового розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством України;

6.3.4. Вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків та витрат, передбачених цим Договором та законом;

6.3.5. Здійснювати відступлення права вимоги за Договором будь-якій третій особі, письмово повідомивши про даний факт Лізингоодержувача після такого відступлення, та, у зв’язку з цим, передавати будь-які документи та розкривати будь-яку інформацію необхідному колу суб’єктів щодо Лізингоодержувача, у тому числі таку, що становить банківську таємницю;

6.3.6. Будь-яким способом доводити до відома третіх осіб інформацію про Заборгованість Лізингоодержувача, а також про наявність (відсутність) і стан Предмета лізингу, у разі порушення Лізингоодержувачем будь-якого із зобов'язань за Договором;

6.3.7. Самостійно приймати рішення про спосіб, порядок, час, місце інформування Лізингоодержувача про наявність простроченої Заборгованості, у тому числі шляхом використання автоматизованої системи телефонних повідомлень;

6.3.8. На свій розсуд зменшувати розмір винагород та/або платежів з відшкодування інших витрат Лізингодавця, пов'язаних з виконанням Договору до рівня, встановленого чинним законодавством.

6.4. Лізингоодержувач має право:

6.4.1. Отримати Предмет лізингу на умах цього Договору;

6.4.2. При виникненні фінансових чи інших труднощів, вносити Лізингодавцю клопотання про перенесення строку платежів за цим Договором;

6.4.3. На дострокове погашення заборгованості шляхом перерахування суми, достатньої для погашення усієї простроченої та поточної заборгованості (черговість погашення якої визначена статтею 4 п. 4.5), а також вартості Предмета лізинга, яка залишилась невиплаченою на дату дострокового погашення. При цьому, термін користування Лізингоодержувачем Предмета лізингу на дату дострокового погашення заборгованості не може бути менше ніж один рік, починаючи з дати підписання Сторонами Акту прийому - передачі.

Стаття 7. ЗАЯВИ ТА ЗАПЕВНЯННЯ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

7.1. Правоздатність Лізингоодержувача. Лізингоодержувач заявляє та запевняє, що:

7.1.1. Лізингоодержувач має необхідну правоздатність та дієздатність для укладення Договору та виконання зобов‘язань за Договором;

7.1.2. відносно Лізингоодержувача не порушено кримінальної справи, справи про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним; не існує постанови органів внутрішніх справ, відповідно до якої Лізингоодержувач перебував би в розшуку понад 180 днів;

7.1.3. всі відомості, які представлені Лізингодавцю Лізингоодержувачем і містяться в даному Договорі або в інших документах, поданих Лізингодавцю, є правдивими і точними;

7.1.4. цей Договір був належним чином укладений Лізингоодержувачем у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства;

7.1.5. Лізингоодержувач належним чином виконав усі дії, що вимагаються згідно з чинним законодавством, для забезпечення чинності, дійсності, та можливості примусового виконання Договору;

7.1.6. укладення і виконання Лізингоодержувачем цього Договору не суперечить положенням жодного правочину Лізингоодержувача із третьою стороною, чинному законодавству України, підзаконним актам, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що встановлюють юридичні обов’язки Лізингоодержувача;

7.2. Лізингоодержувач зобов’язаний дотримуватись заяв та запевнень, викладених у статті 7 п. 7.1 цього Договору, протягом усього строку дії Договору. Дані заяви та запевнення вважаються такими, що повторюються Лізингоодержувачем щодня протягом строку дії Договору. У разі, якщо у будь-який час протягом строку дії Договору, будь-які із зазначених заяв і запевнень виявляться або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, це вважатиметься Подією Дефолту. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати Лізингодавцю збитки, що виникли у Лізингодавця внаслідок надання неправдивих заяв та запевнень.

Стаття 8. ПОДІЯ ДЕФОЛТУ.

8.1. Подія Дефолту. Для цілей Договору Подією Дефолту вважається будь-яка з наступних подій:

       а) затримання сплати Лізингоодержувачем Щомісячних платежів частково або в повному обсязі щонайменше на один календарний місяць;

б) перевищення Заборгованості більш як на 10% від вартості Предмета лізингу, зазначеної в Додатку №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”;

в) несплата Лізингоодержувачем більше однієї виплати, яка перевищує 5% від вартості Предмета лізингу, зазначеної в Додатку №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”;

г) порушення Лізингоодержувачем умов щодо цільового використання Предмета лізингу;

ґ) Предмет лізингу став недоступним для Лізингодавця внаслідок незнаходження його за останньою адресою базування;

д) недотримання Лізингоодержувачем будь-якої заяви чи запевнення, що визначені у статті 7 п. 7.1  Договору;

е) подання Лізингоодержувачем повідомлення про неспроможність виконати свої зобов’язання за Договором, за відсутності клопотання, поданого згідно із статтею 6 п. 6.4 п.п. 6.4.2 цього Договору або відмови у його задоволенні;

є) у випадку викрадення або втрати Предмета лізингу, незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні;

ж) у випадку, якщо Предмет лізингу знищений, пошкоджений і не може бути відновлений (в т.ч. при повній конструктивній загибелі відповідно до умов страхування Предмету лізингу), незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні;

з) Лізингоодержувач прострочив приймання Предмету лізингу на строк понад 10 (десять) календарних днів;

и) інше істотне порушення Лізингоодержувачем умов цього Договору.

Для цілей підпунку “и” п. 8.1 статті 8.1 Договору, не вважається істотним лише таке порушення умов Договору, яке виключно на розсуд Лізингодавця завдало несуттєвої шкоди Лізингодавцю та було усунене Лізингоодержувачем протягом 10 днів від дати настання такого порушення.

8.2. Наслідки настання Події Дефолту.

8.2.1. У разі настання Події Дефолту Лізингодавець надає Лізингоодержувачу Каналами зв’язку повідомлення про настання Події Дефолту (надалі – “Повідомлення про Дефолт”) та повернення Предмета лізингу. У Повідомленні про Дефолт, окрім зазначеної інформації, Лізингодавець ставить вимогу про повернення Заборгованості за фактичний строк користування Предметом лізингу та виконання в повному обсязі усіх інших грошових зобов'язань за цим Договором. Повернення Предмета лізингу здійснюється за адресою, вказаною у Повідомленні про Дефолт. Згідно зі ст.ст. 212, 651 Цивільного кодексу України, Сторони узгодили змінити умови Договору, встановивши, що з дня направлення Лізингодавцем Каналами зв’язку повідомлення Лізингоодержувачу (у зв’язку з малоймовірністю отримання економічних вигод від зазначеної операції) усі грошові зобов’язання Лізингоодержувача вважаються простроченими. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати пеню на користь Лізингодавця у сумі 0,08 % від загальної заборгованості за Договором (за виключенням нарахованої пені) за кожен день прострочення виконання. При цьому нарахування відсотків за користування Предметом лізингу та комісії за проведення щомісячного моніторингу Предмету лізингу припиняється;

8.2.2. Лізингоодержувач зобов’язаний усунути Подію Дефолту негайно або незалежно від наявності Повідомлення про дефолт, за вимогою Лізингодавця негайно доставити Предмет лізингу за адресою, вказаною у Повідомленні про Дефолт, і повернути Предмет лізингу Лізингодавцю по Акту прийому-передачі, який підписується Сторонами. Повернення Предмету лізингу в користування Лізингоодержувачу здійснюється Лізингодавцем за умови виконання Лізингоодержувачем або третьою особою усіх платежів за цим Договором, усунення усіх порушень, та сплати Лізингодавцю всіх витрат, пов’язаних з доставкою, зберіганням та утриманням Предмета лізингу, сплати винагороди, визначеної в статті 9 п.9.6 цього Договору. В такому разі Лізингодавцем в односторонньому порядку встановлюється новий Графік. При цьому з моменту усунення Події Дефолту нарахування відсотків за користування Предметом лізингу та комісії за проведення щомісячного моніторингу поновлюється, а нарахування пені, передбаченої п.п.8.2.1 п.8.2 статті 8 цього Договору припиняється;

8.2.3. Якщо Предмет лізингу не був доставлений Лізингодавцю в порядку, визначеному п.п. 8.2.2 п.8.2 статті 8 цього Договору, Лізингодавець самостійно здійснює доставку Предмета лізингу за адресою Лізингодавця, вказаною в реквізитах Сторін. Витрати, пов’язані з доставкою Предмета лізингу, покладаються на Лізингоодержувача. Лізингоодержувач зобов’язаний з’явитись до Лізингодавця для підписання Акту прийому-передачі та сплати Заборгованості за цим Договором. Зобов’язання Лізингоодержувача за даною статтею вважаються виконаними в момент підписання Лізингодавцем з покупцем/лізингоодержувачем Договору купівлі-продажу /лізингу Предмета лізингу;

8.2.4. Якщо протягом 10 календарних днів з моменту отримання Повідомлення про Дефолт, Лізингоодержувач не усунув Подію Дефолту, Лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути в повному обсязі Заборгованість за цим Договором та повернути Предмет лізингу, а Лізингодавець має право згідно ст. 651 Цивільного кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Лізингоодержувачу відповідного повідомлення. Договір вважається розірваним у дату, зазначену в повідомленні. Одностороннє розірвання Договору не звільняє Лізингоодержувача від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором.

Стаття 9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. У випадку виявлення неправдивих відомостей, які були надані Лізингоодержувачем Лізингодавцю та які містяться в цьому Договорі, або порушення Лізингоодержувачем зобов`язань за Договором, останній відшкодовує Лізингодавцю збитки у повному обсязі.

9.2. У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язання, передбаченого п.п. 6.2.1 п.6.2 статті 6 Договору, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15% від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

9.3. У випадку порушення Лізингоодержувачем зобов’язання, передбаченого п.п. 6.2.2 п.6.2 статті 6 цього Договору, Лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі 0,15 % від суми простроченого платежу, але не менше 1 (однієї) гривні за кожен день прострочки.

9.4. У разі порушення Лізингоодержувачем будь-якого із зобов`язань, передбачених у п.п.6.2.5, п.п.6.2.6, п.п.6.2.7 статті 6 Договору, він сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 100% від загальної вартості Предмета лізингу (у т.ч. ПДВ), зазначеної в Додатку №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”.

9.5. При порушенні Лізингоодержувачем будь-якого грошового зобов’язання за Договором понад 30 календарних днів, Лізингодавець має право нарахувати, а Лізингоодержувач зобов'язується сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень плюс 5% від суми невиконаного зобов’язання (у т.ч. ПДВ);

9.6. За повернення Лізингодавцем вилученого раніше Предмета лізингу у користування Лізингоодержувача відповідно до п.п.8.2.2 п.8.2 статті 8 Договору Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю винагороду, яка розраховується таким чином: 36,00 грн. (у т.ч. ПДВ) х кількість днів знаходження Предмета лізингу у Лізингодавця відповідно до п.п.8.2.2 п.8.2 статті 8 Договору. Така винагорода сплачується в день погашення Заборгованості на підставі рахунку Лізингодавця.

9.7. В разі ненадання Лізингоодержувачем документів, зазначених в Специфікації (Додаток №1), і/або відмови Лізингоодержувачем від цього Договору з будь-яких підстав, окрім тих, що передбачені чинним законодавством, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100 % (в т.ч.ПДВ) від  розміру авансового лізингового платежу, зазначеного в статті 14 п.14.7 цього Договору.

9.8. У випадку, коли Лізингоодержувач повертає Предмет лізингу Лізингодавцю без придбання його у власність, і при цьому вартість Предмета лізингу в результаті неналежної його експлуатації Лізингоодержувачем на дату повернення за оцінкою незалежного експерта становить розмір менший ніж сума лізингових платежів згідно Графіку лізингових платежів, що не сплачені за Предмет лізингу на дату такого повернення, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 100% від вартості Обладнання, що визначена Сторонами в момент укладання Договору.

У випадку вилучення Лізингодавцем Предмету лізингу та його подальшій реалізації по ціні, що перевищує залишок заборгованості Лізингоодержувача по відшкодуванню (компенсації) вартості Предмета лізингу станом на дату вилучення, заборгованість Лізингоодержувача по штрафам, пені, комісії, відсоткам підлягає зменшенню на суму різниці між ціною реалізації та залишком заборгованості по відшкодуванню вартості  Предмета лізингу.

9.9. За порушення строків надання Лізингоодержувачу Предмету лізингу Лізингодавець сплачує Лізингоодержувачу пеню у розмірі 0,01 % від вартості Предмету лізингу за кожен день прострочення. Нарахування пені у цьому випадку здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів.

9.10. Нарахування неустойки за цим Договором здійснюється протягом 3 (трьох) років з дня, коли відповідне зобов’язання повинно було бути виконане відповідною Стороною, якщо інше не передбачено умовами Договору. Сплата неустойки здійснюється в гривнях.

9.11. Строки позовної давності за вимогами про стягнення винагород та платежів по відшкодуванню витрат Лізингодавця, пов’язаних з виконанням цього Договору встановлюються в три роки.

9.12. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн та ін., які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків за Договором.

10.2. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 10 (десяти) діб з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню цього Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є виключно офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.

10.3. Якщо обставини, вказані в статті 10 п. 10.1 цього Договору, продовжують діяти впродовж 30 (тридцяти) днів з часу їх виникнення, то Сторони проведуть переговори, щоб обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку, якщо протягом наступних 10 (десяти) днів Сторони не зможуть домовитися, то Лізингодавець може прийняти рішення про вилучення Предмету лізингу, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Предмет лізингу Лізингодавцю протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту прийняття такого рішення, при цьому усі раніше сплачені Лізингоодержувачем Щомісячні платежі поверненню не підлягають.

Стаття 11. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ.

11.1. В разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до інших осіб, права та обов’язки Лізингодавця за цим Договором переходять до нового власника Предмета лізингу.

11.2. Сторони дійшли до згоди про те, що протягом 10 (десяти) робочих днів з дня закінчення Строку лізингу, передбаченого Договором, при обов’язкових умовах сплати Лізингоодержувачем в повному обсязі Заборгованості, сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування витрат, збитків Лізингодавцю, та при обов’язковій відсутності відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинного законодавства, Лізингодавець зобов’язаний підписати Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності. Право власності на Предмет лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача в момент підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін Акту звірки взаєморозрахунків та переходу права власності, але не раніше ніж через один рік, починаючи з дати підписання Сторонами Акту прийому - передачі.

Стаття 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його оформлення в порядку, визначеному діючим законодавством України, та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

12.2. Зміни в Договір в частині зміни Строку лізингу та лізингових платежів здійснюється Сторонами за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

12.3. Припинення дії Договору здійснюється відповідно до положень цього Договору та діючого законодавства України.

Стаття 13. ІНШІ УМОВИ.

13.1. Цей Договір є змішаним договором, в якому містяться положення договору фінансового лізингу та договору купівлі-продажу (в частині переходу права власності на Предмет лізингу).

13.2. Лізингоодержувач згідно Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23 червня 2005 року дає Лізингодавцю згоду на збір, зберігання, використання, розповсюдження, передачу та отримання Лізингодавцем у будь-який час в/вiд бюро кредитних історій інформації, що може міститися в кредитній історії. Факт згоди Лізингоодержувача підтверджується підписанням ним даного Договору. До iнформацiї про Лізингоодержувача, зокрема (але не обмежуючись цим), відносяться: 1) вiдомостi, що ідентифікують особу Лізингоодержувача: прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; iдентифiкацiйний номер або реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (у разi наявностi); відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан та кiлькiсть осіб, якi перебувають на її утриманні; дата i номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської дiяльностi (для фізичної особи – суб’єкта підприємницької дiяльностi); 2) вiдомостi про грошові зобов’язання Лізингоодержувача: відомості про Договір та зміни до нього (номер i дата укладання Договору, сторони, вид Договору); сума зобов’язання за Договором; вид валюти зобов’язання; строк i порядок виконання Договору; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за Договором; дата виникнення прострочення зобов’язання за Договором, його розмір i стадія погашення; відомості про припинення Договору та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо); відомості про визнання Договору недійсним i підстави такого визнання.

13.3. Цей Договір не створює жодних заборон чи обмежень для Лізингодавця здійснити відступлення чи інше відчуження будь-яких майнових прав (прав вимоги) за цим Договором в будь-якому обсязі на користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента.

13.4. Підписавши цей Договір, Лізингоодержувач тим самим надав Лізингодавцю свій письмовий дозвіл передати будь-які документи та розкрити будь-яку інформацію щодо Лізингоодержувача, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, під час відступлення (відчуження) Лізингодавцем майнових прав (прав вимоги) за цим Договором.

13.5. Під час здійснення розрахунків між Сторонами за цим Договором не допускається здійснення між ними взаємозаліку чи зарахування зустрічних вимог у будь-якій формі.

13.6. Виконання зобов’язань за даним Договором здійснюється за місцем знаходження підрозділу Лізингодавця, що надав Предмет лізингу в користування.

13.7. Зобов’язання Лізингоодержувача можуть бути виконані іншою особою лише за згодою Лізингодавця, а у випадку відступлення Лізингодавцем прав за цим Договором — за згодою особи, на користь якої здійснено таке відступлення.

Стаття 14. ІСТОТНІ УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ.

14.1. Предмет лізингу та його вартість зазначені в Додатку №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”.

14.2. Строк лізингу: __ місяців. Починається з моменту підписання Акту приймання-передачі Предмета лізингу.

14.3. Лізингові платежі та порядок їх сплати: щомісячно, згідно Графіку, та включають в собі: платіж по відшкодуванню частини вартості Предмету лізингу у розмірі згідно Графіку; винагороду Лізингодавцю за користування Предметом лізингу згідно Графіку; винагороду за проведення щомісячного моніторингу Предмета лізингу згідно Графіку.

14.4. Період сплати : з “__” по “__” число кожного місяця.

14.5. Сплату суми авансового платежу, лізингових платежів, суми, що підлягає виплаті в разі дострокового розірвання Договору, інших платежів за Договором Лізингоодержувач здійснює на поточний рахунок Лізингодавця, зазначений в реквізитах Сторін.

14.6. Інші платежі:

- винагорода за проведення моніторингу для отримання інформації про наявність або відсутність Заборгованісті щодо Предмету лізингу при внесенні останнього платежу в строки та розмірі, зазначені в статті п.п.6.2.12 п.6.2 статті 6 Договору на день внесення платежу;

14.7. Після прийняття Лізингодавцем позитивного рішення про надання фінансового лізингу, Лізингоодержувач вносить аванс у розмірі ______ грн. (_____ гривень ___ коп.) на поточний рахунок Лізингодавця, зазначений в реквізитах Сторін.

14.8. Страхування Предмету лізингу: умови страхування, зазначені в статті 5 цього  Договору.

14.9. Договорами  страхування за цим Договором є:

- ____________________ (зазначити необхідне);

14.10. Щомісяця в Період сплати Лізингоодержувач сплачує Щомісячний лізинговий платіж в розмірі _________ грн. та відшкодовує Лізингодавцю всі витрати Лізингодавця , що пов’язанні з виконання Договору, та які виникли у Лізингодавця протягом місяця, який передує поточний місяць.

 Щомісяця в Період сплати Лізингоодержувач сплачує на користь Страховика страховий платіж за страхування предмету лізингу в сумі ________ грн.(інформація наведена довідкового).

Загальний щомісячний платіж, який Лізингоодержувачу необхідно здійснити за договором про надання фінансового лізингу та договором добровільного страхування становить _______________ грн. (інформація наведена довідково).

14.11. Додатки до цього Договору (невід’ємні частини цього Договору):

14.11.1. Додаток №1: Специфікація та Акт приймання-передачі;

14.11.2. Додаток №2: Графік лізингових платежів.

Стаття 15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ:

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38658875,

49000, Україна, місто Дніпро, проспект Праці , будинок 2, корпус Т

п/р 26507050200538 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 305299

ІПН 386588704835

___________________ (Директор Ковтун А.А.)

_______________________________ (ПІБ фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

_____________ (РНОКПП фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи)

____, Україна, _____________ обл., _____________ р-н, м./смт./с. _______________, вул. _____________, буд. __, кв.__, офіс __ (зареєстроване місце проживання фізичної особи або місцезнаходження  або юридичної особи)

___________________ (________ посада представника юридичної особи ____________ ПІБ)

Додаток №1 “Специфікація та Акт приймання-передачі”

до Договору фінансового лізингу №________ від __.__.201__р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

Марка Обладнання

Рік випуску

Тип Обладнання

Вартість грн. (у т.ч. ПДВ)

Документи та цінності, що передаються разом з Обладнанням:

№п/п

Найменування

 Кількість, шт. (прописом)

1

2

3

4

5

6

Комплектація Обладнання:

Комплектація Обладнання

зазначається “так”, “ні” або інше

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  1. Предмет лізингу передається в справному стані, без ушкоджень й у повній базовій конструкції Обладнання.
  2.  Лізінгоодержувач претензій до Лізингодавця і технічного стану Предмета лізингу не має. Дата приймання — передачі Предмета лізингу __.__.201_р.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ:

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38658875,

49000, Україна, місто Дніпро, проспект Праці , будинок 2, корпус Т

п/р 26507050200538 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 305299

ІПН 386588704835

___________________ (Директор Ковтун А.А.)

_______________________________ (ПІБ фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

_____________ (РНОКПП фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи)

____, Україна, _____________ обл., _____________ р-н, м./смт./с. _______________, вул. _____________, буд. __, кв.__, офіс __ (зареєстроване місце проживання фізичної особи або місцезнаходження  або юридичної особи)

___________________ (________ посада представника юридичної особи ____________ ПІБ)

Додаток №2 “Графік лізингових платежів”

до Договору фінансового лізингу №________ від __.__.201__р.

№ п/п

Дата

погашення,

гр. 1

Відшкодування частини

вартості Предмета

лізингу, грн., гр.2

Винагорода (відсотки) за корист-ня

Предметом  лізингу, (що складає

 24.0% рік), гр.3

Винагороди (комісії Лізингодавця, грн., гр.4

Щомісячний лізинговий платіж, в т.ч. ПДВ 20%, грн. Платежі, зазначені у графах 3-4, без ПДВ; гр.5

Страховий

 платіж за

страхування предмету лізингу*, гр.6

Загальний щомісячний платіж,  грн.  (гр.5+гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

РАЗОМ:

*Страховий платіж за страхування Предмету лізингу наведений довідково

 ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ:

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 “УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО – АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ”

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38658875,

49000, Україна, місто Дніпро, проспект Праці , будинок 2, корпус Т

п/р 26507050200538 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 305299

ІПН 386588704835

___________________ (Директор Ковтун А.А.)

_______________________________ (ПІБ фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

_____________ (РНОКПП фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи)

____, Україна, _____________ обл., _____________ р-н, м./смт./с. _______________, вул. _____________, буд. __, кв.__, офіс __ (зареєстроване місце проживання фізичної особи або місцезнаходження  або юридичної особи)

___________________ (________ посада представника юридичної особи ____________ ПІБ)