http://www.lmu.se/wp-content/uploads/2016/11/LMU-loggo.png

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

För ytterligare information se Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Rutiner

Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas och följas upp. Därvid skall särskilt utredas om orsakerna till brister i samarbetet står att finna i arbetets organisation.

Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd.

Ytterst ansvarig för att ovanstående följs är VD för verksamheten.

Dokumentnamn:

Utgåva:

Datum:

Sidan  av

Policydokument

2

2017-06-01