GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell:  Títol Superior d'Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI01 – MATERIALS  I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Segon

Primer

Específica

4

Departament:    Ciència i Tecnologia

Idioma:  Castellà / Català

Horari: Dll, 9.50 –10.45; Dm 8.55 -10.45

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/c/MTc4MzkxNjk4NDFa

Professorat responsable:

Rosa María Sánchez Martínez

Correu electrònic: rsanchez@escoladisseny.com

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

2. Contextualització

Aquesta assignatura és la primera assignatura específica dins el Departament de Tecnologia . Es la primera incursió dins el mon dels materials. No solament se comença a identificar i conèixer les diferents característiques dels materials dins el mon de la construcció i el disseny d’interiors, sinó que també les seves possibilitats i les seves diferents combinacions. L’estudiant descobreix i comença a ser conscient que el tot el que li envolta està ple de materials.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

 L’assignatura pertany a la matèria de Materials i Tecnologia aplicats al disseny d’Interiors.

2.2. Perfil professional.

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador d’interiors un coneixement de les propietats i característiques físiques, químiques i mecàniques dels diferents materials de construcció, matèries primeres i processos de producció dels materials que existeixen en el mercat, amb la finalitat de poder triar el material adequat en la fase de projecte.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Els requisits essencials es haver superat les assignatures de formació bàsica: Fonaments científics i ecològics del disseny

3.2. Requisits recomanables 

No té cap requisit recomanable, si de cas assistir a classe amb alegria i il·lusió.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

És requisit imprescindible per a poder cursar l’assignatura haver aprovat l’assignatura de formació bàsica de primer curs de Fonaments Científics i Ecològics del Disseny, així com 12 crèdits ECTS corresponents a les assignatures de primer per a poder accedir a segon. Per lo tant, les competències se consideren superades a la formació bàsica.

4.3.CE/Competències específiques de l’especialitat

Segons el Decret 43/2013 les competències específiques per a l’assignatura de Materials I son les següents:

CE07

Conèixer les característiques, propietats físiques i químiques i comportament de les materials utilitzats en el disseny d’interiors..

CE08

Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturació més usuals del diferents sectors vinculats al disseny d’interiors..

CE09

Adequar la metodologia i les propostes a l’evolució tecnológica e industrial pròpia del sector

5. Resultats d’aprenentatge

Els resultats d’aprenentatge son declaracions verificables de lo que un estudiant ha de sabre, comprendre i ser capaç de fer després d’obtenir una qualificació concreta en una assignatura. Els resultats d’aprenentatge segons la taxonomia de Bloom, evoluciona de sis categories de manera jeràrquica: el coneixement, la comprensió, l'aplicació, la anàlisis, la síntesi i l’avaluació.

R1 Arribar a les coneixements adequats que permetin als alumnes una utilització fluida del vocabulari i terminologia específica de l’assignatura.

R2. Descriure el comportament dels materials interpretant les seves característiques i propietats.

R3. Explicar els diferents processos de fabricació i producció analitzant e identificant les diferents etapes del procés.

R4. Conèixer la normativa actual, assimilant les diferents nomenclatures.

R5. Identificar i distingir diferents productes naturals i formes comercials, comparant l’oferta dins un context projectual i tecnològic.

R6. Seleccionar i argumentar l’elecció de diferents materials dins del procés metodològic, tècnic i projectual

6. Continguts

1.- Pedres naturals

 • Introducció
 • Extracció i desbaste
 • Classificació  i propietats de les roques

        

2.- Pedres artificials: conglomerats i conglomerats

 • Conglomerats: composició i classificació
 • El guix
 • La calç aèria i hidràulica
 • El ciment: natural i pòrtland
 • Conglomerats: composició i classificació.

             

3.- El formigó

 • Introducció: components, avantatges i inconvenients.
 • Designació del formigó segons la EHE
 • Elaboració i col·locació del formigó: amasada, abocament, compactat i curat.
 • Encofrats, tipus i propietats
 • Formigó blanc
 • Impacte ambiental, cicle de vida del formigó i gestió de residus.
 • Formigons sostenibles
 • Resistència de materials: formigó

4.- Materials  ceràmics

 • Origen i classificació
 • La argila, propietats particulars
 • Propietats i defectes dels productes ceràmics
 • Ceràmica porosa:

                El maó: característiques i classificació

                El bloc ceràmic, la teula i la terme argila

 • Ceràmica refractària
 • Ceràmica semi compacta i compacta

5.- Fusta com material de construcció i decoració

 • Estructura i classificació
 • Propietats: físiques, químiques, tèrmiques i mecàniques
 • Defectes i alteracions
 • Destrucció de la fusta: causes biòtiques i abiòtiques
 • Unions
 • Productes derivats de la fusta
 • El suro i el bambú com materials sostenibles.
 • Impacte ambiental i cicle de vida de la fusta.
 • Resistència de materials: fusta

               

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia docent combinarà el “mètode expositiu participativa” consistent en la presentació d’un tema estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a un objectiu determinat i la participació i intervenció de l’alumnat en activitats, exposició de les temes i resolució de problemes vinculats amb el plantejament teòric exposat i un aprenentatge basat en la recerca, amb treballs de recerca, per cada tema proposat, que l’estudiant ha de dur a terme i penja en la pàgina web de la classe.

Al mateix temps, es proposen activitats d'ensenyament- aprenentatge desenvolupades en classe combinant exercicis teòrics i pràctics de diferent naturalesa.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

L’assignatura de Materials I, té una carga lectiva de 4 ECTS i un volum de treball de 100 hores per a l’alumne, que se desenvolupen segones el següent esquema:

Activitats de treball presencial

44 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials i debat a l’aula. 3 h/setmana)

34 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Resolució de exemples pràctics pràctiques a l’aula i en col·laboració amb el professor.

4 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita,

6 hores

Activitats de treball no presencial

56 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball d’anàlisi i recerca

Individual

Identificació i treball de recerca de materials i aplicació en pràctiques.

30 hores

Hores d’estudi

Individual

Lectura de material.

20 hores

Visites

Grup gran

Visites fàbriques

6 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

És necessari per a poder impartir correctament la matèria un ordinador i un projector

7.4 Activitats interdisciplinàries

Sempre i quan sigui possible s’intentarà fer alguna activitat interdisciplinari amb altres assignatures

7.5 Activitats complementàries

Sempre que sigui possible s’intentarà visitar alguna fábrica o botiga de materials

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Assistència mínima d’un 80%.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentatiu en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar  la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5.  No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs d’assimilació de l’explicació teorica consistents en la recerca d’imatges, experiments de laboratori i recerca de catàlegs diferents amb la finalitat de crear la seva pròpia biblioteca de materials. Per a poder aprovar l’assignatura  l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats,  revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota superior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova ordinària i/o extraordinària.

Avaluació continua

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials. L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decriment de un 20% en la qualificació.

Encara que els continguts no estan separats per blocs temàtics, es realitzaran dues proves teòriques:

 1. Examen 1. Pedres artificials i naturals. Formigó (temes 1, 2 i 3)
 2. Examen 2: Materials ceràmics i fusta (temes 4 i 5)

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la convocatòria ordinària i/o extraordinària.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària i extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener (ordinària) o/i en febrer (extraordinària) amb les proves teòriques no assolides

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en gener ordinària) o/i en febrer (extraordinària)  amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball  o treballs  que es proposen  a l’alumne.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (aptitud, assistència)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04

5%

Treballs de recerca individuals

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA09 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17

30%

40%

Proves objectives parcials

R

CA05 CA07

65%

Prova objectiva final

R

CA05 CA07

60%

Total

100 %

100%

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

- FUENTES OTERO, J,L. 1998. Aquitectura de interiores. Materiales de construcción y decoratives. Editorial: Depertamento de Publicaciones. Escuela de artes decorativas de Madrid

- A.CAMUÑAS. Materiales de construcción 1 y 2. Editorial Latina.

- PLANETA AGOSTINI PROFESIONAL Y FORMACIÓN. 2003.  Nueva enciclopèdia del encargado de obres. Materiales de construcció. Ediciones CEAC. Madrid

- NUTSCH. W. “Tecnología de la madera y del mueble”. Editorial Reverte. Madrid 2002

9.2. Bibliografia complementària: 

- AA.VV. “La cal, investigación, patrimonio e investigación”. Universidad de Sevilla. Sevilla 2014.

- Villanueva L/ GARCIA. A. “Manual del yeso”. Dossat Editorial. S.A. Madrid. 2011.

- TECTONICA 27. “Piedra” ATC Ediciones. Madrid 2008.

- “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural” EHE 08. Comisión permanente del hormigón. Ministerio de Fomento. Madrid.

- TECTONICA 3. “Hormigón I “in situ” ATC Ediciones. Madrid. 1996.

- TECTONICA 25. “Hormigón III”. ATC Ediciones. Madrid. 2007

-  TECTONICA 11. “Madera (I) / Revestimientos”. ATC Ediciones. Madrid 1999

9.3. Altres recursos: 

Documentació facilitada per la professora, així com la projecció de diferents vídeos promocionals de productes constructius. Visites a determinades empreses del sector sempre i quan sigui possible.

Referències web:

http://tectonicablog.com/?p=105035. Cortinas de yeso en la vivienda Gerken.

http://www.atedy.es/ (asociación técnica y empresarial del yeso)

http://www.atedy.es/atedy/publicaciones/REVEST.pdf

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/hormigon.  Plataforma Arquitectura.

http://nuevastecnologiasymateriales.com/materiales-novedosos/. “Materiales novedosos”

http://espaciosdemadera.blogspot.com.es/2012/01/el-bambu-un-material-sostenible.html. Bambu, material sostenible, duradero y resistente.

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/bambu. Plataforma arquitectura. Bambú

http://tectonicablog.com/?p=25607 Casa en Bunyola

http://tectonicablog.com/?p=35380 Aparejo de ladrillos. Alvar Aalto. Cerámica