ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_________________

                        

ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту освіти

і науки Запорізької міської ради

___________Ю.В.Погребняк

10.10.2016

СТАТУТ

 ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №280 "РОДЗИНКА"

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2016

I. Загальні положення01

1.1. Статут ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 280 "РОДЗИНКА" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ є новою редакцією Статуту дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 280  "Родзинка", затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.05.2013 № 190/13. Після державної реєстрації даного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1.2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 280 "РОДЗИНКА" Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 280)  має у складі   групи загального розвитку для дітей віком від 1року 6 місяців до шести (семи) років, де забезпечується розвиток, виховання та навчання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та компенсуючого типу: санаторні групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, фізичного й психологічного розвитку, реабілітація, оздоровлення, лікувально – профілактична робота.

1.3. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

1.4. ДНЗ № 280 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний номер номер облікової картки платника податків, може мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області.

Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 280 "РОДЗИНКА" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: ДНЗ № 280.

Місцезнаходження ДНЗ № 280: 69120, м. Запоріжжя,
вул. Спартака Маковського, будинок 8а.

1.5. Органом управління ДНЗ № 280 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент)  та його відокремленний структурний підрозділ — територіальний відділ освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі- Територіальний відділ освіти Шевченківського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про депертамент  освіти і науки Запорізької міської ради та Положення про територіальний відділ освіти Олексанрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.  Орган управління ДНЗ № 280 здійснює фінансування ДНЗ № 280, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. ДНЗ № 280 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7.  Головною метою ДНЗ № 280 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення  здоров'я,  розвиток  і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації  та адаптації дитини  шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з лікувально-оздоровчою роботою.

1.8. Діяльність ДНЗ № 280 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;

забезпечення лікувально-оздоровчої роботи з дітьми, які  потребують відновлення здоров'я, тривалого лікування та реабілітації;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

1.9. ДНЗ № 280 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.

1.10. ДНЗ № 280 несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

безпечні умови освітньої діяльності.

1.11. Взаємовідносини між ДНЗ № 280, юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до   Законів   України  "Про  освіту", "Про дошкільну освіту", інших  нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. ДНЗ № 280 має право   відповідно до законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із  навчальними  закладами,  науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

II. Комплектування  ДНЗ № 280

2.1. ДНЗ № 280 розраховано на 14  вікових груп. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

2.2. Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в ДНЗ № 280 з урахуванням побажань батьків. У  ДНЗ № 280 можуть функціонувати групи короткотривалого перебування, в які зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців.

2.3. Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від 1 року до 3-х років – до 15 осіб;

для дітей віком від 3 до 7 років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб;

в групах цілодобового перебування – до 10 осіб.

2.4. Прийом дітей до ДНЗ № 280 здійснюється завідувачем протягом  календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; медичної довідки про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, направлення територіального відділу освіти Шевченківського району.

2.5. Порядок комплектування санаторних груп здійснюється за направленням територіального відділу освіти Шевченківського району  з встановленим граничним терміном перебування, на підставі висновку лікувально - контрольної комісії комунальної установи «Запорізький  протитуберкульозний  диспансер № 4» з визначенням діагнозу про необхідність перебування в санаторній групі для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу.

Прийом дітей до санаторних груп ДНЗ № 280 для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання здійснюється за направленням  територіального відділу освіти Шевченківського району з встановленим граничним терміном перебування, на підставі висновку лікувально - контрольної комісії комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

До санаторних груп для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу зараховуються діти  віком від 1 року 6 місяців  до 6 (7) років з:

- ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування);

- діти із  контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на туберкульоз тваринами;

- інфіковані мікробактеріями туберкульозу із супутніми неспецифічними захворюваннями у фазі ремісії;

- після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання та позалегеневого туберкульозу (після стаціонарного і санаторного лікування);

- після вилікування з приводу туберкульозного менінгіту (після стаціонарного і санаторного лікування, за відсутності порушень інтелекту);

- після оперативних втручань з приводу туберкульозу після вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування дошкільного навчального закладу.

До санаторних груп для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання закладу зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років з:

хронічною пневмонією;

вродженими пороками розвитку бронхів і легень за відсутності дихальної або легенево - серцевої недостатності та ознак загострення  хронічного запального процесу;

післяопераційним станом (не раніше 6 місяців після операції з приводу хронічних неспецифічних захворювань легень);

 відсутністю дихальної недостатності і активності запального процесу в бронхах і легенях;

рецидивним або астматичним бронхітом у стадії ремісії;

бронхіальною астмою легкого або середнього ступеня у стані стійкої ремісії;

різними формами респіраторних алергозів (алергійний ларингіт, трахеїт та інші у стані ремісії);

частими та тривалими простудними захворюваннями (гострими вірусними респіраторними захворюваннями).

2.6. За дитиною зберігається місце у ДНЗ № 280 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).

        2.7.  Відрахування дітей із ДНЗ № 280 може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

        Протипоказаннями  для   прийому   дітей   до   санаторних груп дошкільного закладу є:

 - усі хвороби в період загострення;

 - хронічні захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та інші у період декомпенсації, ендокринні захворювання, що потребують індивідуального догляду і лікування; інфекційні хвороби до закінчення строку ізоляції, бацилоносії дифтерії та кишкових інфекцій;

 - період лікування заразних та паразитарних хвороб очей та шкіри;

 - злоякісні захворювання крові, недостатність кровообігу будь-якого ступеня;

 - активні форми туберкульозу;

 - часті судомні пароксизми (денні і нічні);

 - психічні захворювання, що супроводжуються тяжким та глибоким недоумством та іншими важкими нервово-психічними розладами;

 - різні форми енурезу, енкопрезу;

 - психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

 - венеричні захворювання;

 - тяжкі вади опорно-рухового апарату, що унеможливлюють самостійне пересування та обслуговування.

        Якщо в період перебування у санаторній групі дошкільного закладу  у  дитини  будуть виявлені зазначені протипоказання, вона відраховується із закладу.

         2.8. ДНЗ № 280 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів. ДНЗ № 280 не допускає безпідставного відрахування дитини з  ДНЗ № 280.

          2.9. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

III. Режим роботи ДНЗ № 280

3.1. ДНЗ № 280 працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи ДНЗ № 280, тривалість перебування в ньому дітей погоджується з відповідними органами охорони здоров'я,  затверджується Департаментом у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів на навчальний рік.

IV. Організація навчально-виховного процесу  ДНЗ № 280

4.1. Навчальний рік у ДНЗ № 280 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ № 280 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи ДНЗ № 280 складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ № 280 і погоджується з Територіальним відділом освіти Шевченківського району. План роботи ДНЗ № 280 на оздоровчий період додатково погоджується з головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області. 

4.4. У ДНЗ № 280 визначається мова (мови)  відповідно до статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

ДНЗ № 280 має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Дошкільний заклад організує освітній процес за пріоритетним еколого - валеологічним напрямом роботи (формування екологічної та валеологічної компетенції, краєзнавчої обізнаності; практичної еколого-орієнтованої природоохоронної, здоров'язбережувальної діяльності); обирає програму з варіантних, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.6. Щоденна кількість і послідовність занять (спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством України) визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до програми (програм) розвитку дітей, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину; схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем ДНЗ № 280.

4.7. ДНЗ № 280 може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з  ДНЗ № 280.

V. Організація харчування дітей у ДНЗ № 280

        5.1. ДНЗ № 280 забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначеного центральним  органом  виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я  спільно  з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за   погодженням   з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. Режим харчування дітей у ДНЗ № 280 та його кратність залежить від режиму роботи  закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Порядок встановлення плати за харчування дитини в ДНЗ № 280 визначається  Кабінетом  Міністрів України.

5.4. Для дітей, які перебувають у ДНЗ № 280 менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками, або особами, які їх замінюють.

 

VI. Медичне обслуговування дітей у ДНЗ № 280

6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ № 280 здійснюється на безоплатній основі комунальним закладом "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" та медичними працівниками, які входять до штатного розкладу ДНЗ № 280, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов'язків медичних працівників ДНЗ № 280 належать:

        моніторинг стану здоров'я, фізичного та психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

        проведення лікувально-оздоровчих заходів (виконання лікарських призначень щодо здійснення фізіотерапевтичних процедур, вправ з лікувальної фізкультури, масажу);

організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

        здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально - виховної діяльності, навчального навантаження, профілактикою    травматизму;

        медичний  контроль  за виконанням  санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

        проведення санітарно - просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу тощо.

        6.3. ДНЗ № 280 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів. Для  здійснення  лікувально - оздоровчої роботи з дітьми, які відвідують санаторні групи, у ДНЗ № 280  обладнано  кабінет лікаря та приміщення для проведення фізіотерапевтичних процедур, масажу,  вправ з лікувальної фізкультури.

VII. Учасники навчально-виховного процесу у ДНЗ № 280

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ № 280 є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії в межах затвердженого фонду заробітної плати або за рахунок інших власних надходжень.  

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безоплатна дошкільна освіта;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

безоплатне медичне обслуговування;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

 1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

обирати і бути  обраними до органів громадського   самоврядування дошкільного закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і   суді;

інші права, передбачені чинним законодавством України.

 1. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ № 280 у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти ДНЗ № 280 про можливість відсутності або хворобу дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

поважати  гідність дитини;

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

інші обов’язки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною ДНЗ № 280 не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

       7.6. На посаду педагогічного працівника ДНЗ № 280 призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

      7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно - правовими актами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

             7.8. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і   засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ № 280;

     об’єднуватися у професійні спілки України та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ № 280;

на захист професійної честі та власної гідності;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

інші права, що не суперечать законодавству України.

         7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного або психічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

       7.10. Педагогічних та інших працівників ДНЗ № 280 призначає на посади та звільняє з посад завідувач ДНЗ № 280.

    7.11. Педагогічні працівники ДНЗ № 280 один раз на 5 років підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

            7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішннього трудового розпорядку ДНЗ № 280, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства України.

      7.13. Працівники ДНЗ № 280  несуть відповідальність за  збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно з чинним законодавством України.

        7.14. Працівники ДНЗ № 280  у відповідності до статті 26 Закону України  "Про забезпечення  санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку.

        7.15. Педагогічне навантаження педагогічних працівників – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу й визначається на підставі законодавства України.

VIIІ. Управління ДНЗ № 280

8.1. Управління ДНЗ № 280 здійснюється  здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Шевченківського району. 8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 280 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту згідно з законодавством України.

 Завідувач ДНЗ № 280:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № 280;

діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  ДНЗ

№ 280 і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 280;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

формує штатний розклад ДНЗ № 280 в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту ;

контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, організацію лікувально-оздоровчої роботи;

відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ДНЗ № 280;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  їх замінюють;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 280 та батьків  або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 280 – педагогічна рада. До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

     8.4. На засідання педагогічної ради можуть  бути запрошені представники  громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки  або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше 4-х разів на рік.

Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 280. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу:

оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 280;

визначає план роботи ДНЗ №280 та педагогічне навантаження працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

 визначає шляхи співпраці ДНЗ № 280 із сім’єю;

розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ № 280;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

     8.5. Органом громадського самоврядування ДНЗ № 280  є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ № 280 – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

обирають раду ДНЗ № 280, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

 заслуховують звіт завідувача ДНЗ № 280 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 280;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ        № 280.

       8.6. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ № 280. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ДНЗ № 280 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ДНЗ №280 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У ДНЗ № 280 може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ № 280.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ № 280. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ № 280 і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ № 280;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої бази ДНЗ № 280;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ № 280;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників ДНЗ № 280;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ № 280;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

                                    ІХ Майно  ДНЗ № 280

        9.1. Майно, передане засновником ДНЗ № 280, належить йому на правах оперативного управління.

       9.2. Матеріально-технічна база ДНЗ № 280 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії Територіального відділу Шевченківського  району.

   9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази ДНЗ № 280 визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

    9.4. ДНЗ № 280 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі тощо.

Х. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 280

     10.1.Фінансово-господарська діяльність ДНЗ № 280 здійснюється на основі його кошторису.

 1. Джерелами формування кошторису ДНЗ № 280 є:

10.2.1. кошти загального фонду місцевого бюджету;

10.2.2. кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

кошти єдиного цільового фонду міської ради;

благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законодавством України.

 1. ДНЗ № 280 за погодженням із засновником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати благодійну допомогу від установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством України. Оренда приміщень допускається, якщо вона не погіршує умов перебування вихованців та роботи педагогічних працівників.

10.4. ДНЗ № 280 є неприбутковим закладом.

10.5. Забороняється  розподіл отриманих ДНЗ № 280 доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.6. У разі  припинення ДНЗ № 280 (у  результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  активи  ДНЗ № 280 передаються одному  або кільком іншим дошкільним навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

10.7. Доходи (прибутки) ДНЗ № 280 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНЗ № 280, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ

 № 280 визначається законодавством України, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування  та реалізує державну політику у сфері освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Територіального відділу освіти Шевченківського району.

ХІ. Контроль за діяльністю ДНЗ № 280

 1. Державний контроль за діяльністю ДНЗ № 280 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2. Державний контроль за діяльністю ДНЗ № 280 здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Департамент, Територіальний відділ освіти Шевченківського району.

    11.3. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ № 280 є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

  11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником ДНЗ № 280  відповідно до законодавства України.

ХІІ. Припинення діяльності ДНЗ № 280

 1. Рішення про припинення діяльності ДНЗ № 280 шляхом ліквідації або реорганізації приймає сесія Запорізької міської ради або суд.
 2. Реорганізація ДНЗ № 280 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.
 3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДНЗ № 280.

 1. У випадку реорганізації права та зобов’язання ДНЗ № 280 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
 2. При реорганізації і ліквідації ДНЗ № 280 ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям ДНЗ № 280 можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо оцінки наявного майна ДНЗ № 280, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.
 3. Працівникам ДНЗ № 280 гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Секретар міської ради         Р.О. Пидорич