PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE  FOTOGRAFIA  (LOE)

MÒDUL   MFC01-FONAMENTS DE LA REPRESENTACIÓ I EXPRESSIÓ VISUALS.

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

primer

anual

4

8

Departament:  Dibuix i representació gràfica

Professorat responsable:

Federico García Balestena

Correu electrònic:fgarcia@escoladisseny.com-

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic:aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

L'assignatura Fonaments de la representació i l’expressió visuals, persegueix exercitar a l'alumne en l'exploració i aplicació de les possibilitats expressives i d’aplicació del color i els altres elements de la sintaxi visual en la composició i anàlisi d’imatges.

Els coneixements i habilitats adquirits permetran a l'alumne desenvolupar la creativitat i la capacitat per a transmetre idees i comunicar-les mitjançant l’expressió gràfica dintre de l'activitat professional

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

-

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

 

Analitzar els elements que configuren la representació de l’espai en un suport bidimensional i les interrelacions que s’estableixen entre ells.

Utilitzar adequadament els elements i les tècniques pròpies del llenguatge plàstic i visual en la representació gràfica d’imatges.

Adequar la representació gràfica als objectius comunicacionals del missatge.

Comprendre els fonaments i la teoria del color, la seva importància en els processos de creació artística i plàstica i utilitzar-los de manera creativa en la representació gràfica de missatges.

Analitzar el color i els altres elements del llenguatge plàstic i visual presents en diferents imatges bi i tridimensionals.

Exercitar la capacitat d’invenció i ideació i desenvolupar la sensibilitat estètica i creativa.

Augmentar la sensibilitat de l’alumne respecte a qüestions bàsiques de color, línia, forma i composició.

Catalogar i manejar amb fluïdesa els aspectes que determinen la coherència formal entre diferents imatges o conjunts comunicatius més complexos.

Manejar amb fluïdesa les diferents tècniques d’aplicació del color, amb especial èmfasi en els sistemes de color digitals.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

1. Configuració del espai bidimensional. Elements formals, expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual.

2. Forma i estructura. Elements proporcionals.

3. Forma i composició en l’expressió bidimensional.

4. Fonaments i teoría de la llum i el color.

5. Valors expressius i simbòlics del color.

6. Sistemes digitals de dibuix i aplicació del color.

7. Interacció del color en la representació creativa.

8. Instruments, tècniques i materials.

9. Característiques formals i funcionals del dibuix per a la planificació del producte fotogràfic i audiovisual. Esbossos, story-boards.

Bloc 0: Instruments, tècniques i materials. Sistemes digitals de dibuix i aplicació del color

Bloc 1: El llenguatge visual. Realitat i representació. La iconicitat

Bloc 2: Configuració de l'espai bidimensional. Elements proporcionals. Grandària, forma, format

Bloc 3: Color. Fonaments i teoria de la llum i el color.

Bloc 4: Valors expressius i simbòlics del color. Interacció del color en la representació creativa

Bloc 5: Valors expressius de la llum. Il·luminació

Bloc 6: Textura

Bloc 7: Composició en l'expressió bidimensional. Tipus.

Bloc 8: Elements expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual. Jerarquització.

Bloc 9: Moviment. Retòrica visual

4.2.Distribució temporal

Opció A:

Unitats didàctiques

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

0

2s x 2h

2h x 2h

1

4s x 2h

2

4s x 2h

3

6s x 2h

4

2s x 2h

4s x 2h

2s x 2h

5

4s x 2h

6

4s x 2h

7

8s x 2h

8

6s x 2h

9

6s x 2h

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Acaso, M., El lenguaje visual, Barcelona, Paidós, 2014.

Arnheim,R. Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Forma, 1995

Leborg, CH., Gramática visual, Barcelona, Gustavo Gili, 2013.

Dondis D., La sintaxis de la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.

Heller, E., Psicología del Color, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.

Tornquist, J., Color y luz. Teoría y práctica, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.

Gurney, J., Luz y color. Madrid, Anaya Multimedia, 2015.

Albers J., La interacción del color, Madrid, Alianza Forma, 1980.

Ambrose, G./ Harris P., Color, Barcelona, Parramón, 2006.

Dabner, D., Diseño, maquetación y composición, Barcelona, Blume, 2005.

Fraser / Banks., Color. La guía más completa, Editorial Taschen, 2005.

Freeman, M., El ojo del fotógrafo, Barcelona, Blume, 2008.

Küppers, H., Fundamentos de la teoria de los colores. Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

Varichon, A., Colores, Historia de su significado y fabricación, Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

Villafañé, J., Introducción a la teoría de la imagen, Madrid, Pirámide, 1985.

VV.AA. Gonzalez, J.M.,Cuevas, MM., Fernandez, B., Introducción al color, Madrid, Akal, 2005.

5.2. Bibliografia complementària

-

5.3. Altres recursos

Material audiovisual

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa, hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a poder participar activament durant les sessions presencials. 

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats pràctiques de diferent durada a partir d´una expossició teòrica

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector

Aula taller amb taules i espai per a treballar tècniques gràfiques no digitals.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Per definir

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

-

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament):

El Departament, en data 7-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

1. Representar imatges d’acord amb les tècniques i procediments gràfics idonis.

2. Analitzar, estructurar i representar l’espai compositiu d’una imatge a partir d’un plantejament previ.

3. Utilitzar adequadament la metodologia i els diferents materials i tècniques del dibuix en la representació gràfica de formes de la realitat o de la pròpia inventiva.

4. Explorar amb iniciativa i sensibilitat les possibilitats expressives del dibuix, del color i la composició i usar-les de manera creativa en la realització d’imatges.

5. Utilitzar el color amb intencionalitat significativa i estètica en la representació gràfica d’idees i missatges.

6. Valorar argumentadament els aspectes formals, estètics i simbòlics en una representació visual determinada.

7. Utilitzar d’una manera adient els sistemes digitals de dibuix i aplicació del color.

8. Elaborar imatges que resolguin adequadament els problemes comunicatius plantejats.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Carpeta d’aprenentatge

R

1,2,3,4,5,6,7,8

100%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Carpeta d´aprenentatge

NR

1,2,3,4,5,6,7,8

70%

Prova objectiva final

NR

3,6,8

30%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions